Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (02.08.212/16670) Antrepoda Memur Görevlendirilmesi hk.

small_gum-logo(84).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 16670
Yayım Tarihi 02/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 02/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

 

TASARRUFLU YAZI (02.08.212/16670)

Antrepoda Memur Görevlendirilmesi hk.


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü
 

Sayı  :B.21.0.GGM.0.00.17.01-131.01.99.02.267     

Konu   :Antrepoda Memur Görevlendirilmesi

 

 

 

02.08.212 / 16670

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

 

İlgi:    24.08.2011 tarih ve 3452 sayılı yazımız.

 

Bilindiği üzere, 05.05.2011 tarihli ve 27925 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Genel Tebliği (Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği) (Seri No:2)'nin Geçici 2 nci maddesinde; "(1) Bu Tebliğ'in yürürlüğe girmesiyle yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin olmadığı yerlerdeki antrepolarda memur görevlendirilmesine son verilmiş olup, bu kapsamdaki antrepolar bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay içerisinde yetkilendirilmiş gümrük müşavirine devredilir, aksi takdirde eşya giriş çıkışına izin verilmez.'' hükmü yer almaktadır.

İlgide kayıtlı yazımızda, Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden antrepo işleticilerinin çeşitli nedenlerle yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ile tespit sözleşmesi yapamadıkları; bu nedenle antrepoya eşya girişi ve antrepodan eşya çıkışında sıkıntıların yaşandığının anlaşılması üzerine Bakanlık Makamının 24.08.2011 tarihli Olurları ile; antrepo işleticisinin antrepodan eşya giriş ve çıkış işlemlerinin memur eliyle yapılmasını talep etmesi ve Gümrük Müdürlüğünün bulunduğu yerde yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin bulunmaması kaydıyla, bir gümrük müdürlüğünün denetimi altında bulunan antrepo sayısının, 2 seri Nolu Tebliğin 13 üncü maddesi gereğince üç yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin (YGM) tespit sözleşmesi imzalayabileceği 6'sı genel antrepo olmak üzere toplam 18 veya 18'in altında olması halinde, antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinde memur görevlendirilmesinin uygun bulunduğu bildirilmişti.

YGM uygulaması ile ilgili olarak yapılan incelemeler neticesinde, antrepolarda YGM istihdam edilmesi uygulamasının gümrük idareleri bazında büyük oranda hayata geçirildiği ve işlerlik kazandığı; bununla birlikte, düşük dış ticaret hacmine sahip illerde antrepoların da düşük işlem hacmiyle çalışması ve bazı illerde de YGM bulunmaması nedenleriyle söz konusu durumlarla sınırlı olmak üzere bu illerdeki antrepolarda memur görevlendirilmesi uygulamasının devam etmesinin uygun olacağı değerlendirilmiştir.

Bu itibarla; Bakanlık Makamının 01.08.2012 tarih ve 2012/73 sayılı Olurları ile;

1) Bakanlık Makamının 24.08.2011 tarihli Olurlarının yürürlükten kaldırılması,

2) Antrepo işleticisince talep edilmesi halinde, antrepoya eşya giriş ve antrepodan eşya çıkış işlemlerinde memur görevlendirilmesi uygulamasının;

a) 19.06.2012 tarihli, 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın Yatırım Teşvik Uygulamalarındaki Bölgelere ilişkin 1 nolu ekinde (ekte yer verilmiştir) 4, 5 ve 6 ncı bölgelerde sayılan illerde toplam antrepo sayısının 10'u geçmediği haller,

b) Ticari eşya depolanmayan, sadece naklihane eşyası, ev eşyası ve zati eşyann konulması amacıyla kullanılan antrepolar,

ile sınırlı tutulması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

B. Serkan YAŞAR

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

EK:

1-Tablo Örneği

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 


 

EK-1

YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARINDA BÖLGELER

 

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara

Adana

Balıkesir

Afyonkarahisar

Adıyaman

Ağrı

Antalya

Aydın

Bilecik

Amasya

Aksaray

Ardahan

Bursa

Bolu

Burdur

Artvin

Bayburt

Batman

Eskişehir

Çanakkale (Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç)

Gaziantep

Bartın

Çankırı

Bingöl

İstanbul

Denizli

Karabük

Çorum

Erzurum

Bitlis

İzmir

Edirne

Karaman

Düzce

Giresun

Diyarbakır

Kocaeli

Isparta

Manisa

Elazığ

Gümüşhane

Hakkari

Muğla

Kayseri

Mersin

Erzincan

Kahramanmaraş

Iğdır

 

Kırklareli

Samsun

Hatay

Kilis

Kars

 

Konya

Trabzon

Kastamonu

Niğde

Mardin

 

Sakarya

Uşak

Kırıkkale

Ordu

Muş

 

Tekirdağ

Zonguldak

Kırşehir

Osmaniye

Siirt

 

Yalova

 

Kütahya

Sinop

Şanlıurfa

 

 

 

Malatya

Tokat

Şırnak

 

 

 

Nevşehir

Tunceli

Van

 

 

 

Rize

Yozgat

Bozcaada ve

Gökçeada
İlçeleri

 

 

 

Sivas