Gümrüklere ibraz edilen ATR, EUR 1 Form A gibi belgelerin damga vergisi karsisindaki durumu (24.08.2012)

small_KOSE-YAZI(3)(1).jpg


 
Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı yurt dışında düzenlenen ve gümrüklere ibraz edilen ATR, EUR 1, Form A gibi belgelerin damga vergisi karşısındaki durumunu bir özelge ile açıklığa kavuşturdu.
 
18.07.2012 tarih ve 3433 sayılı özelge de; 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1inci maddesinde, bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtların damga vergisine tabi olduğu, bu Kanundaki kâğıtlar teriminin, yazılıp imzalanmak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade ettiği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların, Türkiye'de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulacağı; 3üncü maddesinde, damga vergisinin mükellefinin kâğıtları imza edenler olduğu, resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kâğıtların damga vergisini kişilerin ödeyeceği, yabancı memleketlerle Türkiye'deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kâğıtların vergisini Türkiye'de bu kâğıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananların ödeyeceği, Ek 2nci maddesinde, döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kâğıtların damga vergisinden müstesna olduğu hükme bağlanmıştır.
 
Kanuna ekli (1) sayılı tablonun “III. Ticari işlemlerde kullanılan kâğıtlar” başlıklı bölümünün 2/a fıkrasında, menşe ve mahreç şahadetnamelerinin maktu damga vergisine tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. 30.12.2011 tarih ve 2011/2628 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına istinaden 55 Seri No'lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere (1) sayılı tablonun III/2-a fıkrasındaki kağıtlara ilişkin maktu damga vergisi tutan 12,15 TL olarak belirlenerek ilan edilmiştir. 1/ Başbakanlık Gümrük Müsteşarlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 07.03.2011 tarih ve 2011/13 sayılı Genelgesinde ise; Menşe İspat Belgelerinin; eşyanın tercihli menşeini gösteren EUR. l ve EUR. MED Dolaşım Sertifikalarını, Fatura Beyanlarını, Form A Belgelerini ve tercihli olmayan menşeini gösteren Menşe Şahadetnamelerini, EUR.1 Dolaşım Sertifikasının; tercihli menşe kuralları çerçevesinde Serbest Ticaret Anlaşması (STA) yaptığımız ülkelerden ithal edilen eşya ile Avrupa Birliği'nden ithal edilen tarım ürünleri ve Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) ürünlerinin ilgili anlaşma hükümlerinden faydalanmasını sağlayan; muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kuralları çerçevesinde menşeli olduğunu gösteren; ihracatçı tarafından doldurulmasını müteakip Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum, kuruluş tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra onaylanan; gümrük müdürlüğünce vize edilmesini müteakip geçerlilik kazanan belgeyi, EUR-MED Dolaşım Sertifikasının; EUR. l Dolaşım Sertifikası ile aynı şekilde düzenlenen, ancak sadece Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyonu (PAAMK) sistemi çerçevesinde kullanılan belgeyi,

Fatura Beyanının; bir fatura muhteviyatı eşyanın ilgili anlaşma kurallarına göre menşeli olduğunun ihracatçı tarafından fatura, teslimat notu veya başka bir ticari belge üzerinde yazılı olarak beyan edilmesiyle oluşturulan, ihracatçı tarafından düzenlenen ve imzalanan; Müsteşarlıkça yetki verilen kişi, kurum, kuruluş veya gümrük müdürlüğünde herhangi bir onay prosedürüne tabi tutulmayan; toplam kıymeti 6000 Avro'yu geçmeyen ve menşeli ürünler ihtiva eden bir sevkiyat için herhangi bir ihracatçı tarafından, 6000 Avro'yu geçen tutarlar için ise onaylanmış ihracatçılar tarafından yapılabilen menşe ispatını, Form A Belgesinin; Ülkemiz tarafından Gelişme Yolunda Ülkeler ve En Az Gelişmiş Ülkeler ile ticarette tek taraflı olarak indirim tanınması esasına dayanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi'nin (GTS) işleyebilmesi için gerekli iç düzenlemeyi yapan ve 2001/3485 sayılı Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Karar hükümleri çerçevesinde, ülkemiz tarafından tek taraflı olarak tanınan tavizlerden yararlanılabilmesi için gerekli uluslararası prosedürü tamamlayan ülkelerden GTS kapsamında yapılacak ithalatlarda eşyanın tavizden faydalanan ülke menşeli olduğunu gösteren; GTS kapsamında ülkemizden yapılan ve Türkiye'nin faydalanan ülke konumunda olduğu durumlarda ise Ticaret ve/veya Sanayi Odalarınca vize edilen ve gümrük müdürlüklerince ayrıca vize edilmeyen menşe ispat belgesini, ATR Dolaşım Belgesinin; Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki sanayi ürünleri ve işlenmiş tarım ürünleri ticaretinde kullanılan, eşyanın Türkiye ve AB'de serbest dolaşımda olduğunu gösteren ve eşyanın tercihli rejimden faydalanmasını sağlayan belgeyi, ifade ettiği belirtilmiştir.
 
Buna göre, eşyanın menşe statüsünü kanıtlamaya yaradığı anlaşılan EUR 1, EUR-MED, Form A belgeleri, Damga Vergisi Kanunu uygulamasında menşe şahadetnamesi olarak değerlendirilmektedir. Yukarıda belirtilen hüküm ve açıklamalar çerçevesinde, ithalata ilişkin olarak yurtdışında düzenlenmekle birlikte Türkiyede resmi daire olan gümrük idaresine ibraz edilen EUR 1, EUR-MED, Form A belgelerinin, ibraz tarihi itibarıyla 488 sayılı Kanuna ekli (1) sayılı tablonun III–2/a fıkrası gereğince 12,15TL maktu damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir. Diğer taraftan, A.TR dolaşım belgesi eşyanın menşeini değil serbest dolaşımda olduğunu gösteren bir belge olup, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kâğıtlar mahiyetinde olmadığından damga vergisine konu teşkil etmemektedir.
 
Bilgi edinilmesini rica ederim. Not: Türk İslam âleminin Bayramını en içten dileklerimle kutlar, milletimize esenlikler getirmesini cenabı haktan niyaz ederim.