Bakanlar Kurulu: 2012/3590 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlügünce Kullanilmak Üzere Bugday, Arpa ve Misir Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasi Hakkinda Karar (02.09.2012 T. 28399 R.G.)

small_resmi-gazete(3).bmp


Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2590
Yayım Tarihi 02/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 02/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28399

2012/3590 Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (02.09.2012 T. 28399 R.G.)


 

2012/3590   TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE BUĞDAY, ARPA VE MISIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

(02.09.2012 T.  28399 R.G.)

Karar Sayısı : 2012/3590

        Ekli “Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünce Kullanılmak Üzere Buğday, Arpa ve Mısır İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 15/8/2012 tarihli ve 56961 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 24/8/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                     

 

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNCE KULLANILMAK ÜZERE
BU
ĞDAY, ARPA VE MISIR İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Tarife kontenjanı

MADDE 1 – (1) 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife pozisyonu (G.T.P.) ve ismi belirtilen maddelerde karşılarında gösterilen miktarda tarife kontenjanı açılmış olup, söz konusu kontenjanlar Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'ne tahsis edilmiştir.

 

G.T.P.

Madde İsmi

Tarife

Kontenjanı

Miktarı (Ton)

Uygulanacak

Gümrük

Vergisi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı

Dönemi Sonu

10.01

Buğday ve mahlut

1.000.000

0

31/5/2014

10.03

Arpa

500.000

0

31/5/2014

10.05

Mısır

500.000

0

31/5/2014

 

Gümrük vergisi

MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde belirtilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3 – (1) Bu Karar kapsamında yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir.

(2) Bu Karar kapsamında düzenlenen ithal lisansları 31/5/2014 tarihine kadar geçerlidir.

(3) Bu Karar kapsamında ithal edilecek maddelere ilişkin serbest dolaşıma giriş beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(4) İthal lisansı üçüncü kişilere devredilemez.

Diğer mevzuat

MADDE 4 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 5 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 6 – (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.