Bilgi Teknolojileri ve Iletisim Kurumundan:Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlarin Kayit Altina Alinmasina Dair Teblig (06.09.2012 T. 28403 R.G.)

small_resmi-gazete(5).bmp


 
Kaynak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: Sayı 28403
Yayım Tarihi 06/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 06/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28403

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Tebliğ (06.09.2012 T. 28403 R.G.)

İthal veya imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik kimlik bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sistemine kayıt edilmesine ilişkin usul ve esaslar hk.

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan:

ELEKTRONİK KİMLİK BİLGİSİNİ HAİZ CİHAZLARIN KAYIT ALTINA

ALINMASINA DAİR TEBLİĞ

(06.09.2012 T.  28403 R.G.)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ithal veya imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların elektronik kimlik bilgilerinin Mobil Cihaz Kayıt Sistemine kayıt edilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanununa ve 27/6/2009 tarihli ve 27271 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazlara Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;

a) AKM: Abone Kayıt Merkezini,

b) Beyaz liste: Firmalar tarafından ithal ya da imal edilerek veya kişiler tarafından bireysel olarak mevzuata uygun bir şekilde getirilerek Kuruma bildirilen cihazlar ile başvuru süresi içinde veya haklı mazeret nedeniyle başvuru süresini geçiren cihaz kullanıcıları tarafından yapılan başvurular üzerine kayıt altına alınan elektronik kimlik bilgisi değiştirilmemiş cihazların elektronik kimlik bilgilerinden oluşan listeyi,

c) Cihaz: Telsiz veya elektronik haberleşme şebekesine doğrudan veya dolaylı olarak bağlanan cihaz veya cihazın ilgili parçasını,

ç) Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik veriyi,

d) Elektronik kimlik bilgisi: Telsiz cihazlarına tek ve benzersiz olarak tahsis edilmiş kimlik tanımını,

e) Firma: Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazları imal ya da ithal eden tüzel kişiyi,

f) IMEI (International Mobile Equipment Identification): Uluslararası mobil cihaz kimliğini,

g) ITS: İthalat Takip Sistemini,

ğ) İnternet sayfası: Mobil Cihaz Kayıt Sistemi ile ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından oluşturulan internet sitesini,

h) Kapasite raporu: İmalatçı firmaların yıllık üretim kapasitesini gösteren ve ilgili sanayi odası tarafından düzenlenen raporu,

ı) Kayıt ücreti dekontu: Üzerinde "Kayıt Ücreti" açıklayıcı ibaresi bulunan banka dekontunu,

i) Kurum: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu,

j) Mobil Cihaz Kayıt Sistemi (MCKS): Kurum bünyesinde kurulan merkezi mobil cihaz kimlik tanımı veri tabanını,

k) TAC (Type Approval Code): Tip onay kodunu,

l) Teknik kontroller: İthal veya imal edilen ya da bireysel olarak getirilen cihazlara ait elektronik kimlik bilgilerinin beyaz listeye aktarılması öncesinde yapılan, kara liste ve TAC kontrollerini,

ifade eder.

(2) Bu Tebliğde geçen ve yukarıda yer almayan tanımlar için ilgili mevzuatta yer alan tanımlar geçerlidir.

İKİNCİ BÖLÜM

Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınması

Başvuru sahipleri

MADDE 4 – (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin başvurular, ithalatçı veya imalatçı firmalar ile yurt dışından bireysel ithalat yoluyla getirilen cihazların sahipleri tarafından yapılır.

Bireysel başvuru

MADDE 5 – (1) Yurt dışından bireysel ithalat yoluyla getirilen cihazların sahipleri cihazlarının kayıt altına alınması için ilgili mevzuat çerçevesinde gerekli belgeleri tamamlayarak GSM işletmecilerinin AKM’leri ya da gerekli bilgilerin beyanı yoluyla e-Devlet kapısı üzerinden başvuru yapar.

(2) GSM işletmecileri; AKM’lerine yapılan başvurulara ilişkin bilgi ve belgeleri kontrol ederek Kuruma gönderir.

(3) e-Devlet kapısı üzerinden yapılan başvurularda cihaz sahibi tarafından beyan edilen bilgiler;

a) Öncelikli olarak ilgili merciler tarafından e-Devlet kapısı üzerinden doğrulanmasını müteakip Kuruma iletilir,

b) Bu doğrulamanın mümkün olmaması halinde bu bilgiler Kurum tarafından belli periyotlarla ilgili mercilere gönderilir ve doğrulanması talep edilir.

(4) Gönderilen bilgi ve/veya belgelerin mevzuata uygun olmaması halinde kayıt altına alınmak üzere MCKS’ye girilen IMEI numarası red gerekçesi yazılarak beyaz listeden çıkarılır.

Firma başvuruları

MADDE 6 – (1) Firmalar; ithalat veya imalat işlemini gerçekleştirdikten sonra, ithal veya imal edilen cihazların kayıt altına alınması için Kuruma başvurur.

Firma başvuru usulleri

MADDE 7 – (1) Elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alınmasına ilişkin firma başvuruları elektronik ortamda yapılır. Ancak, Kurum tarafından gerekli görülmesi durumunda elektronik ortamda yapılan başvurulara ilişkin evraklar da istenebilir.

Elektronik ortamda başvuru

MADDE 8 – (1) Elektronik ortamda başvuru yapılabilmesi için firmanın yetkilendirdiği kişiye tutanak karşılığında MCKS’ye erişim için gerekli olan kullanıcı adı, şifre ve sertifika teslim edilir. Firmaya tahsis edilen kullanıcı adı ve şifrenin güvenliğinden ve söz konusu kullanıcı adı ve şifresiyle yapılan her türlü işlemden firma sorumludur. Her firmaya bir adet kullanıcı adı, şifre ve sertifika verilir ancak firmanın talebi ve Kurumun uygun görmesi halinde birden fazla kullanıcı adı, şifre ve sertifika tahsisi yapılabilir.

(2) İthal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alma başvurusu kapsamında ithalatçı firma tarafından;

a) İthalat tarihi,

b) Gümrük beyanname numarası,

c) İthal edilen ülke adı,

ç) İthal edilen cihaza karşılık gelen ve TAC 6 veya 8 haneli olarak listeden seçilen cihaz marka ve modeli,

d) İthal edilen cihaza ait IMEI adedi,

e) İthal edilen cihazların elektronik kimlik bilgileri,

f) Kayıt ücreti dekontuna ilişkin bilgiler,

g) 9 uncu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Gönderilen IMEI numaraları teknik kontrollerden geçmedikçe MCKS tarafından kabul edilmez.

(3) İmal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların kayıt altına alma başvurusu kapsamında imalatçı firma tarafından;

a) İmalat tarihi,

b) Kapasite raporu,

c) İmal edilen cihaza karşılık gelen ve TAC 6 veya 8 haneli olarak listeden seçilen cihaz marka ve modeli,

ç) İmal edilen cihaza ait IMEI adedi,

d) İmal edilen cihazların elektronik kimlik bilgileri,

e) Kayıt ücreti dekontuna ilişkin bilgiler,

f) 9 uncu maddede sayılan belgelerin taranmış kopyaları,

elektronik ortamda Kuruma bildirilir. Gönderilen elektronik kimlik bilgileri, teknik kontrollerden geçmedikçe MCKS tarafından kabul edilmez.

(4) Firma tarafından kayıt altına aldırılmak istenen cihazın TAC’larının MCKS’de tanımlı olmaması halinde listede bulunmayan TAC’ların sisteme eklenmesi için, ilgili cihaz üreticisinden veya üreticinin Türkiye temsilcisinden alınacak; marka, model, TAC ve TAC hane sayısı bilgilerini açık bir şekilde belirten ıslak imzalı resmi yazının, firmanın ıslak imzalı dilekçesi ve imza sirküsü fotokopisi ile birlikte Kuruma verilmesi gerekir.

(5) Başvuru sırasında gönderilen bilgi ve belgelerin doğruluğu ve bütünlüğü firmanın yükümlülüğündedir. Firmanın, göndermiş olduğu bilgi ve belgelerde Kurum tarafından inceleme ve değerlendirme işlemleri başlamadan önce değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Evrak yolu ile başvuru

MADDE 9 – (1) Evrak yolu ile yapılan başvuru, ithalata/imalata ilişkin bilgilerin evrak üzerinden Kuruma bildirilmesi ile yapılır.

(2) Kayıt altına alma başvurusu kapsamında firma tarafından;

a) İthal/imal edilen cihazlara ilişkin marka, model ve adetler ile firma kaşesi ve firma yetkilisinin unvanı ve ıslak imzasının yer aldığı Ek-1’de belirtilen başvuru dilekçesi,

b) Gümrük beyannamesinin noter tasdikli veya “Aslı Gibidir” gümrük kaşesiyle onaylı bir kopyası,

c) İmal edilen cihazlar için imalatçı firma kapasite raporu,

ç) Elektronik ortamdan yapılmayan başvurular için marka ve modellerine göre text formatında hazırlanmış IMEI numaralarının yer aldığı Ek-2’de içeriği belirtilen CD,

d) Yeni bir TAC kullanılması halinde ilgili üreticiden veya üreticinin Türkiye temsilcisinden alınacak; marka, model, TAC ve TAC hane sayısı bilgilerini açık bir şekilde belirten resmi yazı,

e) Kayıt ücreti dekontunun aslı,

f) Firma imza sirküleri,

Kuruma teslim edilir.

İnceleme ve değerlendirme

MADDE 10 – (1) Kurum, elektronik ortam veya evrak yoluyla yapılan başvurular üzerine bilgi ve belgelerde gerekli incelemeleri yapar, mevzuat hükümlerine uygun olarak bildirimi yapılan cihazlara ait olan IMEI numaralarını kayıt altına alır.

(2) Başvuru sahipleri tarafından sağlanan bilgi ve belgelerde eksiklik veya yanlışlık olması durumunda başvuru değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvuru içeriğinde yer alan bilgilerde ya da belgelerde tutarsızlık tespit edilmesi halinde açıklama hanesine gerekçe yazılarak başvuru reddedilir.

(4) Firmanın red gerekçesinde belirtilen sorunu gidermesi halinde başvuru tekrar işleme alınır.

(5) Evrak yolu ile gönderilmiş olan cihazlara ait elektronik kimlik bilgilerinin teknik kontrollerden geçmemesi durumunda başvuru tümüyle reddedilir ve bu durum başvuru sahibine bildirilir.

Anakart ve takas cihaz başvuruları

MADDE 11 – (1) İthalatı/imalatı yapılarak beyaz listeye alınmış elektronik kimlik bilgisini haiz cihazlara teknik servis hizmeti verilmesi amacıyla yedek parça olarak ithal/imal edilen elektronik kimlik bilgisini haiz anakartlar ile ithalatı/imalatı yapılarak beyaz listeye alınmış elektronik kimlik bilgisini haiz cihazların değiştirilmesi için ithal/imal edilmiş takas cihazlara ilişkin başvurular 9 uncu maddede yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılır.

(2) Başvuruda verilen IMEI bildirim listesinde yer alan numaralar; yerine ithal/imal edildikleri takas cihaz veya anakart Kuruma bildirilip beyaz listeden çıkarılmadıkça beyaz listeye alınmaz. Takas cihaz ve anakart değişim bildirimleri yalnızca bunların ithalatçı/imalatçıları tarafından gerçekleştirilir.

Test cihazları

MADDE 12 – (1) Test cihazlarına ilişkin başvurular 9 uncu maddede yer alan bilgi ve belgelerin sağlanması suretiyle yapılır.

(2) Test cihazlarının elektronik kimlik bilgilerinde standartlara uygunluk aranmaz.

(3) Cihazların test ya da numune olduğuna ilişkin bilginin gümrük beyannamesinde yer alması gerekir.

(4) Bildirimi yapılan test cihazlarına ait elektronik kimlik bilgilerinin standartlara uygun olması ve TAC listesinde yer alması halinde başvuru elektronik ortamdan da yapılabilir.

IMEI düzeltme

MADDE 13 – (1) IMEI düzeltme işlemi, bildirim kaydedildikten ve onaylandıktan sonra hatalı olarak bildirildiği farkedilen IMEI numarasının elektronik ortamdaki “IMEI Düzeltme” menüsü kullanılarak yanlış ve doğru IMEI numarasının girilmesi sureti ile yapılır.

(2) Firma tarafından duruma ilişkin sunulan dilekçenin ekinde düzeltme istenen IMEI numaraları ve değişiklik bildirimi yapılan ithalatın belge suretleri yer alır.

IMEI eşleştirme

MADDE 14 – (1) MCKS tarafından elektronik kimlik bilgisinin değiştirilmiş olduğu tespit edilen cihazlar; ithalatçı/imalatçı firma tarafından “imei eşleştirme” menüsü kullanılmak sureti ile tek GSM numarası ile eşleştirilir.

Kayıt ücreti

MADDE 15 – (1) Kayıt edilecek her bir IMEI numarası için alınacak kayıt ücreti; her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranları doğrultusunda artırılır. Kesirler tama iblağ edilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Değiştirilen IMEI numaraları

MADDE 16 – (1) Firmalar tarafından bugüne kadar anakart değişim ya da takas yöntemiyle değiştirilen ancak hala beyaz listede yer alan IMEI numaraları bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Kuruma bildirilir.

(2) CD içeriğinde Ek-3’te yer alan şekle uygun olarak text formatında hazırlanan dosyada eski ve yeni IMEI numaraları yer alır.

Yürürlükten kaldırılan usul ve esaslar

MADDE 17 – (1) 26/11/2007 tarihli ve 2007/DK-77/649 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Elektronik Kimlik Bilgisini Haiz Cihazların Kayıt Altına Alınmasına Dair Usul ve Esaslar yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı yürütür.

Ek-1

 

 

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU

TÜKETİCİ İLE İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜNE

 

..........tarihinde.............numaralı gümrük beyannamesi ile ithalatı gerçekleştirilen toplam ...........adet cihaza ait IMEI numaralarının kayıt altına alınması hususunda gereğini arz ederim. .../.../20..

 

 

İTHALAT TAKİP NUMARASI:

 

MARKA

MODEL

ADET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     Firma Kaşesi

                                                                                (İletişim bilgileri mutlaka yer almalı)

                                                                                      Firma Yetkilisi (Adı ve Soyadı)

                                                                                                            İmza

 

 

 

Ek-2

 

FİRMA ADI, MARKA MODEL

İTHALAT TARİHİ

 

IMEI NUMARALARI

123456789012345

123456789012345

 

 

 

Ek-3

 

FİRMA ADI, MARKA, MODEL

 

ESKİ IMEI NUMARASI YENİ IMEI NUMARASI

 

123456789012345 987654321054321

XXXXXXXXXXXXXXX YYYYYYYYYYYYYYY