iflas eden mükellefler için Ithalat ve ihracat islemlerinde Ba ve Bs bildirim formu zorunlulugu (E. ÖGR. GÖR. KORAY ATES)-21.09.2012

small_KOSE-YAZI(3)(3).jpg


İthalat ve ihracat işlemlerinde Ba ve Bs bildirim formu zorunluluğu

 
İthalat ve ihracat işlemlerinde Ba ve Bs bildirim formu zorunluluğu, iflas eden mükellefler için Ba ve Bs bildirim formu, ithalat ve ihracat işlemlerinde Ba ve Bs bildirim tarihi ile serbest  bölgelerde Ba ve Bs bildirim tarihleri ile ilgili açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

İthalat ve ihracat işlemlerini Ba ve Bs Bildirim Formları İle Bildirilmek Zorunda mıyız?

08.09.2012 tarih ve 28405 numaralı Resmi Gazetede yayınlanan 418 seri numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinden de görüleceği üzere hem ihracat hem de ithalat işlemleri bildirim form Ba ve Bildirim form Bs ile beyan edilmek zorundadır.Zira, bundan önceki vergi usul kanunu genel tebliğlerinde de aynı hükümler yer almaktaydı.

İflas Eden Mükellefler İçin Bildirim Zorunluluğundaki Genel Esaslar Nedir ?

Ticaret şirketlerinin iflas etmesi halinde İflas eden mükellefler için bildirim yükümlülüğü iflasın açıldığı tarihi ihtiva eden dönemden sonra sona erecektir. İflasın kaldırılması durumunda ise bildirim yükümlülüğü, kaldırılma tarihini ihtiva eden dönemden itibaren tekrar başlayacaktır.

Örneğin iflasın açıldığı tarih Ekim 2012 ise, şirket en son Ekim 2012 için Form Ba ve Form Bs bildiriminde bulunacaktır.

İthalat ve İhracat İşlemlerinde Form Ba İçin Hangi Tarih Baz Alınacaktır?

İthalat işlemlerinde gümrük giriş beyannamesinin kapanış tarihi dikkate alınacaktır. Örneğin işletme 28Eylül 2012 tarihinde ithalat yapmış(faturanın üzerindeki tarih) ancak beyanname 01.Ekim 2012 tarihinde kapanmış ise Form Ba’da dikkate alınacak tarih 01 Ekim 2012 olacaktır.

İhracat işlemlerinde ise Bs bildirim formunun bildirilmesinde ihraactın fiilen gerçekleştiği tarih dikkate alınacaktır. İhracatın fiilen gerçekleştiğini ise https://uygulamalar.gumruk.gov.tr/vedop/ adresinden sorgulayabilirsiniz.

Serbest Bölgeden Yurt İçine Yapılan Satışlarda Ba ve Bs Bildirim Formunun Düzenlenme Tarihi Ne Olacaktır?

Serbest bölgede faaliyette olan firmalar bazen yurt içine hem mal satıp hem de mal satın alabilmektedirler. Yurt içine mal alım ve satımında bulunduklarında gümrük giriş beyannamesi düzenleniyor ise gümrük giriş beyannamesinin kapanma tarihi ve tutarı Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır.

Zira serbest bölgelerdeki firmaların yurt içine sattıkları ve aldıkları mallar için gümrük giriş beyannamesi düzenlenmiyor ise bu takdirde serbest bölge işlem formunun tarihi ve tutarı Ba ve Bs Bildirim Formlarında dikkate alınacaktır.

İthalat İşlemlerinde Ba Matrahı

İthalat işlemlerin Ba matrahı, Gümrük vergisinden muaf olan mallarda Ba matrahı, Kısım kısım yapılan ithalatta Ba Bildirim formu, İthalat işlemlerinde satıcının kimlik numarası, İhracat işlemlerinde alıcının kimlik numarası, serbest bölgedeki firmanın Türkiye’deki merkez veya şubeden alım satımında Ba ve Bs uygulaması hakkındaki açıklamalarımız aşağıdaki gibidir.

İthalat İşlemlerinin Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?

İthalat işlemlerinin Ba ile bildirilmesinde tutar alanına 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 21. Maddesi hükmü gereğince vergi tarhına esas olan kıymet değeri yazılacaktır. Vergi atrhına esas olan kıymet ise, İthalat sırasında ödenen her türlü vergi, resim, harç ve paylar ile Gümrük beyannamesinin tescil tarihine kadar yapılan diğer giderler ve ödemelerden vergilendirilmeyenler ile mal bedeli üzerinden hesaplanan fiyat farkı, kur farkı gibi ödemeler dikkate alınarak belirlenecektir.

İthal Edilen Malın Gümrük Vergisinden Muaf Olması Durumunda Ba ile Bildirilmesinde Tutar Alanına Ne Yazılacaktır?

Şirketler tarafından ithal edilen bir malın gümrük vergisinden muaf olması durumunda bildirim Ba formunun tutar alanına katma değer vergisi matrahını oluşturan katma değer vergisi hariç bedel yazılacaktır.

Kısım Kısım Yapılan İthalatta Ba Bildirim Formu

İthal edilen mal gümrük sahasına getirildikten sonra ithalatının kısım kısım gerçekleştirilmesi durumunda her bir işlemin gerçekleştiği tarih dikkate alınarak 5.000 TL’lik haddin aşılması halinde Ba bildirimine dahil edilecektir.

İthalat İşlemlerinde Satıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır?

İthalat işlemlerinde malı satın aldığımız satıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne "1111111111"yazılacaktır.

İhracat İşlemlerinde Alıcının Vergi Kimlik Numarasına Ne Yazılacaktır?

İhracat işlemlerinde malı sattığımız alıcı firmanın vergi kimlik numarası bölümüne"2222222222"yazılacaktır.

Serbest Bölgedeki Firmanın Türkiye’deki Şube veya Merkezden Alım Satım Yapması Halinde Bildirim Formları Nasıl Doldurulacaktır?

Serbest bölgede faaliyette bulunan mükelleflerin Türkiye'deki merkez veya şubelerinden de alım-satım yapılması hallerinde, Türkiye'den yapılan alım-satım işlemleri ile serbest bölgedeki şubeden yapılan alım-satım işlemleri ayrı satırlar şeklinde bildirilecektir. Bu kapsamda yapılan bildirimlerde serbest bölgelerden yapılan alım-satım işlemlerinin bildirildiği satırların ülke kodu kısmında "Serbest Bölge" ifadesinin seçilmesi gerekmektedir.

E. ÖĞR. GÖR. KORAY ATEŞ

Kaynak: www.MuhasebeTR.com