Ihracata Yönelik Devlet Yardimlari Kapsaminda Destekleme ve Fiyat Istikrar Fonundan Yapilan Ödemelere Iliskin Usul ve Esaslar Hakkinda Yönetmelikte Degisiklik Yapilmasina Dair Yönetmelik (06.12.2011 t. 28134 s. R.G.)

small_ekonomi-bakaligi-logosu(3).jpg


 

İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (06.12.2011 t. 28134 s. R.G.)

Ekonomi Bakanlığından:

MADDE 1 – 19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.”
 
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/6/2011 tarihli ve 637 sayılı Ekonomi Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 30 uncu ve 37 nci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
 
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddsi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

“a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu,

c) İncelemeci kuruluş: Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlık tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşları,

ç) Muhasebe birimi: Bakanlığın muhasebe işlemlerini yürüten muhasebe birimini,

d) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare merkezini ve şubelerini,

ifade eder.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 5 – (1) İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF ile ilgili yetki ve görevler ile her türlü işlemler Bakanlık tarafından yürütülür. Bakanlık bu kapsamdaki ödemelere ilişkin iş ve işlemleri incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

(2) Bakanlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Bakanlıkça yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, Bakanlık İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı ile bu Karara dayanılarak hazırlanan alt düzenleyici işlemlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.

(3) Bakanlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, bu kurum ve kuruluşlara ikinci fıkrada yer alan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.”

 
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
“MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne yapılan başvuruya istinaden bu Genel Müdürlükler tarafından, aynı fıkrada yer alan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Anılan mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek bu tespite istinaden düzenlenen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri yazı ekinde TCMB’ye gönderilir. Ayrıca bu bildirimlerde yer alan bilgiler, haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine iki nüsha halinde işlenerek bir nüshası TCMB’ye gönderilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlara yapılan başvuruya istinaden incelemeci kuruluşlar tarafından, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan mevzuatta belirtilen esas ve usuller kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Anılan mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren bilgi veya belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek bu tespite istinaden düzenlenen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri yazı ekinde incelemeci kuruluşlar tarafından TCMB’ye gönderilir. Ayrıca TCMB’ye gönderilen bildirimlerde yer alan bilgiler, haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine işlenerek üç nüsha halinde hazırlanır ve imzalandıktan sonra iki nüshası İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulur.”

 
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan ödemelerde; harcama yetkilisi İhracat Genel Müdürlüğü veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi bu Genel Müdürlüklerde destek ödemesiyle ilgili daire başkanlarıdır.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gerçekleştirme görevlisi tarafından, incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne sunulan tahakkuk listelerinin bu Yönetmelik kapsamında tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yapılır ve tahakkuk listeleri imzalanarak TCMB’ye gönderilir. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmaz. Ancak, bu Genel Müdürlükler tarafından gerek görülmesi halinde tahakkuk listelerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler incelemeci kuruluşlardan talep edilebilir. İncelemeci kuruluşlar bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca İhracat Genel Müdürlüğü veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenerek TCMB’ye gönderilen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri ile tahakkuk listelerinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları TCMB tarafından kontrol edilerek, bu Genel Müdürlüklerden hak sahiplerine ödenecek nihai destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep edilir.

(2) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek TCMB’ye gönderilen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri ile İhracat Genel Müdürlüğü veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından TCMB’ye gönderilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları, TCMB tarafından kontrol edilerek bu Genel Müdürlüklerden hak sahiplerine ödenecek nihai destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep edilir.

(3) TCMB’nin talebi üzerine, gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi, harcama yetkilisince imzalanmadan önce, harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve tahakkuk listesiyle birlikte Bakanlık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca anılan belgelerin, yılı bütçe ödeneklerine uygunluğu ve maddi hata yönünden kontrolü yapılır, uygun görülen ödeme emri belgesi ve bu belgenin ekinde yer alan belgeler İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 11 – (1) Muhasebeleştirme işlemi muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilir.

(2) TCMB tarafından, DFİF hesabına ilişkin gelir ve gider hesap bilgileri aylık raporlar halinde İhracat Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne bildirilir.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 12 – (1) DFİF’ten ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin İhracat Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından yıllık faaliyet raporu düzenlenir. Düzenlenen bu raporlar İhracat Genel Müdürlüğü tarafından birleştirilerek “DFİF’ten Yapılan Yıllık Ödemeler Raporu” hazırlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 13 – (1) DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı İle Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar; hak sahipleri ve destek tutarları ile buna ilişkin bilgi formları ve/veya inceleme fişlerinin TCMB’ye, tahakkuk listelerinin ise İhracat Genel Müdürlüğüne veya Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğüne, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenerek sunulmasına yönelik olarak Bakanlığa karşı mali açıdan sorumludur.

(2) DFİF’ten ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile yapılan fazla ve/veya yersiz ödemeler amme alacağı sayılır. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile fazla ve/veya yersiz ödemeler, öncelikle kredi ve/veya destek ödemesi yapılan hak sahiplerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile fazla ve/veya yersiz ödemelerin bu suretle tahsil edilememesi halinde, bu krediler ve destek ödemeleri Türkiye İhracatçılar Meclisi, İhracatçı Birlikleri, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Bakanlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Bakanlık Denetim Hizmetleri Başkanlığınca yapılması esastır.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Bakanlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlemleri almaya, uygulamada ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuat uyarınca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ödenen destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ilişkin tedbirleri almaya yetkilidir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.”

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin eki EK-1 ilişikteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 16 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 17 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin
Tarihi Sayısı
19/3/2011 27879


EK

EK-1
DFİF ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TAHAKKUK LİSTESİ
Karar No:
HAZIRLAYAN İDARE (*):  

TARİH:

LİSTE NO:(...../.....)

                                                                                                                                                                                                                                                       

SIRA NO: Halk
Sahibinin
Halk
Sahibince İletilen Başvuru Belgesinin Giriş
Hazırlayan 
İdarenin Adı
TCMB'ye 
İletilen 
Bildirimin (**)
TCMB'ye Bildiren  Ödeme Tutarı Destek /Ürün Türü *** Karar No: Ülke Şehir Sektör
Adı-Soyadı/
Ticari Unvanı
Vergi 
Kimlik Numarası/
TC Kimlik No
Tarihi Numarası Şube 
Adı
Tarihi Numarası ABD Doları TL
1                              
2                              
3                              
4                               
5                               
6                              
7                               
8                              
9                              
10                            
  SAYFA TOPLAMI:               0 0           
   ARA TOPLAM:                0 0          
  GENEL TOPLAM:               0 0          
Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. 
Bilgiler İdaremizde yer almakta olan belgelere dayanmakta olup, bu belgeler talep edildiğinde denetim mercilerine sunulacaktır.      

Tahakkuk Listesini Düzenleyen İdarenin Yetkilisi

Adı ve Soyadı :

Unvanı:
 
T.C. Kimlik Numarası:

Tarih:

İmza:

Gerçekleştirme Görevlisi   
Liste Kontrolü Yapılmıştır.

*Hazırlayan İdare (Ekonomi Bakanlığı, TİM, İhracatçı Birlikleri; TTGV ile Ekonomi Bakanlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar)
**Ekonomi Bakanlığı veya destek ödemesi ile görevlendirilen kurum veya kuruluş tarafından yapılan bildirim
*** Destek Konu ve Kodları Listesinde yer alan kod numaraları yazılacaktır.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 1 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan yapılan ihracata yönelik devlet yardımlarının harcanmasına ilişkin iş ve işlemlerin, belgelendirilmesi, muhasebeleştirilmesi, belgelerin muhafazası ve ibrazı, raporlanması, kontrolü ile İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşların denetimine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun ek 3 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) DFİF: Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonunu,

b) Genel Müdürlük: İhracat Genel Müdürlüğünü,

c) İncelemeci kuruluş: İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi/Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşları,

ç) Kanun: 9/12/1994 tarihli ve 4059 sayılı Hazine Müsteşarlığı ile Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu,

d) Muhasebe birimi: Müsteşarlığın bağlı olduğu muhasebe birimini,

e) Müsteşarlık: Dış Ticaret Müsteşarlığını,

f) TCMB: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası idare merkezini ve şubelerini,

ifade eder.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 5 – (1) İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF ile ilgili yetki ve görevler ile her türlü işlemler Müsteşarlık tarafından yürütülür. Müsteşarlık bu kapsamdaki ödemelere ilişkin iş ve işlemleri Kanunun ek 3 üncü maddesinde belirtilen incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla da gerçekleştirebilir.

(2) Müsteşarlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin doğrudan Müsteşarlıkça yürütülmesinin öngörüldüğü hallerde, destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, Genel Müdürlüğe 27/12/1994 tarihli ve 94/6401 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı ile bu kararlara dayanılarak hazırlanan alt düzenleyici işlemlerde belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.

(3) Müsteşarlık tarafından, destek ödemelerine ilişkin iş ve işlemlerin Kanunun ek 3 üncü maddesinde belirtilen incelemeci kuruluşlar vasıtasıyla yapılmasının öngörüldüğü hallerde, destekten yararlanmak isteyen başvuru sahipleri, bu kurum ve kuruluşlara ikinci fıkrada yer alan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde başvurur.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin  6 ncı maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 6 – (1) 5 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca Genel Müdürlüğe yapılan başvuruya istinaden Genel Müdürlük tarafından, aynı fıkrada yer alan mevzuatta belirtilen usul ve esaslar kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Anılan mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumundan temin edilen ve borç durumunu gösteren belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek bu tespite istinaden düzenlenen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri yazı ekinde TCMB’ye gönderilir. Ayrıca bu bildirimlerde yer alan bilgiler, haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine iki nüsha halinde işlenerek bir nüshası TCMB’ye gönderilir.

(2) 5 inci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlara yapılan başvuruya istinaden incelemeci kuruluşlar tarafından, aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan mevzuatta belirtilen esas ve usuller kapsamında bilgi ve belge kontrolü gerçekleştirilerek gerekli inceleme yapılır. Anılan mevzuata uygun olan başvurulara ilişkin destek ödemelerinden yararlanacak hak sahipleri ile destek tutarları Maliye Bakanlığı ve/veya Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan temin edilen ve borç durumunu gösteren belgeler de dikkate alınmak suretiyle tespit edilerek bu tespite istinaden düzenlenen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri yazı ekinde TCMB’ye gönderilir. Ayrıca TCMB’ye gönderilen bildirimlerde yer alan bilgiler, haftalık olarak bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 DFİF Ödemelerine İlişkin Tahakkuk Listesine işlenerek üç nüsha halinde hazırlanır ve imzalandıktan sonra iki nüshası Genel Müdürlüğe sunulur.

 


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 8 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 8 – (1) İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan ödemelerde; harcama yetkilisi Genel Müdürlük harcama yetkilisi, gerçekleştirme görevlisi Genel Müdürlükte destek ödemesiyle ilgili daire başkanlarıdır.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasınınYukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 9 – (1) Gerçekleştirme görevlisi tarafından, incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek Genel Müdürlüğe sunulan tahakkuk listelerinin bu Yönetmelik kapsamında tam ve eksiksiz doldurulduğuna ilişkin kontroller yapılır ve tahakkuk listeleri imzalanarak TCMB’ye gönderilir. Tahakkuk listelerinin kontrolünde başka bilgi ve belge aranmaz. Ancak, Genel Müdürlük tarafından gerek görülmesi halinde tahakkuk listelerinin düzenlenmesine dayanak teşkil eden bilgi ve belgeler incelemeci kuruluşlardan talep edilebilir. İncelemeci kuruluşlar bu belgeleri ibraz etmekle yükümlüdür.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarının Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekilleri aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 10 – (1) 6 ncı maddenin birinci fıkrası uyarınca Genel Müdürlük tarafından düzenlenerek TCMB’ye gönderilen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri ile tahakkuk listelerinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları TCMB tarafından kontrol edilerek, Genel Müdürlükten hak sahiplerine ödenecek nihai destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep edilir.

(2) 6 ncı maddenin ikinci fıkrası uyarınca incelemeci kuruluşlarca düzenlenerek TCMB’ye gönderilen bilgi formları ve/veya inceleme fişleri ile Genel Müdürlük tarafından TCMB’ye gönderilen tahakkuk listelerinde yer alan hak sahipleri ve destek tutarları, TCMB tarafından kontrol edilerek Genel Müdürlükten hak sahiplerine ödenecek nihai destek tutarının DFİF hesaplarına aktarılması talep edilir.

(3) TCMB’nin talebi üzerine, gerçekleştirme görevlisi tarafından imzalanan ödeme emri belgesi, harcama yetkilisince imzalanmadan önce, harcama talimatı, ödenek durum bilgisi cetveli ve tahakkuk listesiyle birlikte Müsteşarlık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilir. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığınca anılan belgelerin, yılı bütçe ödeneklerine uygunluğu ve maddi hata yönünden kontrolü yapılır, uygun görülen ödeme emri belgesi ve bu belgenin ekinde yer alan belgeler Genel Müdürlüğe gönderilir.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 11 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 11 – (1) Muhasebeleştirme işlemi Müsteşarlığın bağlı olduğu muhasebe birimi tarafından gerçekleştirilir.

(2) TCMB tarafından, DFİF hesabına ilişkin gelir ve gider hesap bilgileri aylık raporlar halinde Genel Müdürlüğe bildirilir.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12 nci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 12 – (1) DFİF’ten ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında yapılan ödemelere ilişkin Genel Müdürlük tarafından yıllık faaliyet raporu düzenlenir.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 13 – (1) DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Müsteşarlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar; hak sahipleri ve destek tutarları ile buna ilişkin bilgi formları ve/veya inceleme fişlerinin TCMB’ye, tahakkuk listelerinin ise Genel Müdürlüğe, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuata uygun olarak düzenlenerek sunulmasına yönelik olarak Müsteşarlığa karşı mali açıdan sorumludur.

(2) DFİF’ten ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile yapılan fazla ve/veya yersiz ödemeler amme alacağı sayılır. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile fazla ve/veya yersiz ödemeler, öncelikle kredi ve/veya destek ödemesi yapılan hak sahiplerinden 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde geri alınır. İhracata yönelik devlet yardımları kapsamında verilen krediler ile fazla ve/veya yersiz ödemelerin bu suretle tahsil edilememesi halinde, bu krediler ve destek ödemeleri Türkiye İhracatçılar Meclisi/İhracatçı Birlikleri; Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı ile Müsteşarlıkça görevlendirilen ilgili diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilir.

 


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 14 – (1) Müsteşarlık tarafından, ihracata yönelik devlet yardımları kapsamında DFİF’ten yapılan destek ödemelerine ilişkin olarak incelemeci kuruluşlar nezdinde inceleme ve denetimler yapılır. Denetimlerin Dış Ticaret Kontrolörleri Kurulunca yapılması esastır.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 15 inci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 15 – (1) Müsteşarlık, bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaya ve önlemleri almaya, uygulamada ortaya çıkacak özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya, 5 inci maddenin ikinci fıkrasında belirtilen mevzuat uyarınca bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde ödenen destek miktarını her türlü kamu alacağına karşılık mahsup etmeye ilişkin tedbirleri almaya yetkilidir.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

MADDE 17 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.


19/3/2011 tarihli ve 27879 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan Yapılan Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin Ek-1 inin Yukarıdaki Yönetmelik ile değiştirilmeden önceki (eski) şekli aşağıdadır. (Mevzuat Net)

Ek -1

DFİF ÖDEMELERİNE İLİŞKİN TAHAKKUK LİSTESİ
(Liste Karar bazında düzenlenecektir.)
HAZIRLAYAN İDARE (*):  

TARİH:

LİSTE NO:(...../.....)

                                                                                                                                                                                                                                                       

SIRA NO: Halk
Sahibinin
Halk
Sahibince İletilen Başvuru Belgesinin Giriş
Hazırlayan 
İdarenin Adı
TCMB'ye 
İletilen 
Bildirimin (**)
TCMB'ye Bildiren  Ödeme Tutarı Destek /Ürün Türü *** Karar No: Ülke Şehir Sektör
Adı-Soyadı/
Ticari Unvanı
Vergi 
Kimlik Numarası/
TC Kimlik No
Tarihi Numarası Şube 
Adı
Tarihi Numarası ABD Doları TL
1                              
2                              
3                              
4                               
5                               
6                              
7                               
8                              
9                              
10                            
  SAYFA TOPLAMI:               0 0           
   ARA TOPLAM:                0 0          
  GENEL TOPLAM:               0 0          
Yukarıda beyan edilen bilgilerin doğruluğu tasdik olunur. 
Bilgiler  İdaremizde yer almakta olan belgelere dayanmakta olup, bu belgeler talep edildiğinde denetim mercilerine sunulacaktır.      

Tahakkuk Listesini Düzenleyen İdarenin Yetkilisi

Adı ve Soyadı :

Unvanı:
 
T.C. Kimlik Numarası:

Tarih:

İmza:

Gerçekleştirme görevlisi   
Liste Kontrolü Yapılmıştır.

*Hazırlayan İdare (DTM, İGEME, TİM, İhracatçı Birlikleri; TTGV)
**DTM veya destek ödemesi ile görevlendirilen kurum veya kuruluş tarafından yapılan bildirim
*** Desteğin adı: (Ofis, Mağaza,  Marka, Fuar, Eğitim gibi) veya ürünün türü (Patates, Narenciye gibi) yazılacaktır.