Bazi Tarim Ürünlerinin Ihracatta Ticari Kalite Denetimi Tebligi (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2012/18) (30.12.2011 t. 28158 s. R.G.)

small_ekonomi-bakaligi-logosu(12).jpg


Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatta Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/18) (30.12.2011 t. 28158 s. R.G.)

 

Ekonomi Bakanlığından:

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin amacı, ihracatında zorunlu standart ve kalite kontrolleri yapılan ve Ek-1’de yer alan ürünlerin ilgili standarda ticari kalite yönünden uygunluğunun risk esaslı olarak denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Tebliğ, İhracat Rejimi’ne tabi tutulmak istenen Ek-1’de yer alan ürünlerin Ek-2’de yer alan Grup Başkanlıkları tarafından yapılacak zorunlu standart ve kalite kontrollerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 - (1) Bu Tebliğ, 13/10/2005 tarihli ve 25965 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesi ile 31/12/2003 tarihli ve 25333 sayılı Resmi Gazete’nin 3 üncü Mükerrerinde yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Ekonomi Bakanlığını,

b) Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS): Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yapılan denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı yerine getirilmesi amacıyla oluşturulan web tabanlı uygulamayı,

c) Fiili denetim: Fiziki muayene ve/veya laboratuar testini,

ç) Grup Başkanlıkları: Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Ürün Denetmenleri Grup Başkanlıklarını,

d) Risk: Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin ilgili ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatına uygun olmama olasılığını,

e) TAREKS referans numarası: TAREKS üzerinden yapılan başvuru sonucunda, ürünün ihraç edilebileceğine dair sistem tarafından oluşturulan numarayı,

ifade eder.

Firma tanımlaması

MADDE 5 - (1) Bu Tebliğ kapsamında yer alan ürünleri ihraç etmek isteyen firmaların, 29/12/2011 tarihli ve 28157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliği çerçevesinde TAREKS’te tanımlanması ve firma adına işlem yapacak en az bir kullanıcının yetkilendirilmiş olması gerekir.

İhracatçı başvurusu

MADDE 6 - (1) Kullanıcı Bakanlık internet sayfasındaki “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ihraç partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapar.

(2) Verilerin doğru, eksiksiz ve zamanında girilmesinden kullanıcı sorumludur.

Risk analizi

MADDE 7 - (1) 2011/18 sayılı İhracatta Zorunlu Standart ve Kalite Kontrollerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği hükümlerine istinaden sınıflandırılmış firmalar adına işlem yapan kullanıcılar tarafından TAREKS üzerinden beyan edilen bilgiler çerçevesinde, Ek-1’de yer alan ürünlerden hangilerinin fiili denetime tabi tutulacağı TAREKS aracılığıyla yapılacak risk analizine göre belirlenir.

(2) Risk analizinin esasları, firma, ürün, ürünün gönderileceği ülke ile diğer hususlara ilişkin bilgiler çerçevesinde Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünce belirlenir.

(3) Risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına gerek görülmeyen ürünlerin ihraç edilebileceğine dair TAREKS referans numarası oluşturulur.

Fiili denetim

MADDE 8 - (1) TAREKS üzerinden gerçekleştirilen başvuru sonrasında, TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilecek risk analizi sonucunda fiili denetime tabi tutulmasına karar verilen ürünler, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği, 7/2/1967 tarihli ve 6/7677 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kabul edilen Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük ve ilgili Türk Standardı’nın hükümleri çerçevesinde denetime tabi tutulur.

(2) Fiili denetim sonucunda ürünün ilgili mevzuatına uygun olduğunun belirlenmesi durumunda, TAREKS vasıtasıyla TAREKS referans numarası oluşturulur.

Kullanıcıya yapılan bildirimler

MADDE 9 - (1) Kullanıcı, denetim süreci ve sonucuna ilişkin sorgulamaları TAREKS aracılığıyla yapar.

(2) Denetim sürecine ve sonuçlarına ilişkin kullanıcıya yapılan bildirimler, 2011/53 sayılı Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi Tebliğinin 6 ncı maddesi uyarınca yapılan “Yetkilendirme Başvuruları” uygulamasında beyan edilen elektronik posta adresine iletilir. Kullanıcıya ulaşmayan bildirimlerden Bakanlık sorumlu değildir.

(3) Denetim sonuçlarına yönelik itirazlar, Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük’ün ilgili hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılır.

TAREKS referans numarasının gümrüklere beyanı

MADDE 10 - (1) TAREKS referans numarasının gümrük beyannamesinin ilgili hanesine firma tarafından geçerlik süresi içinde kaydedilmesi zorunludur. Aksi takdirde ürünün ihracatına izin verilmez.

(2) Referans numarası kapsamı ürüne ilişkin GTİP, firma unvanı ve miktarı gibi bilgiler ile firma tarafından gümrük beyannamesine kaydedilen bilgiler aynı olmak zorundadır.

(3) Varış ülkesinde kullanılacak olması ve/veya ihracatçının yazılı talebinin bulunması halinde, ürünün ilgili standarda uygunluğunu belirten kontrol belgesi kâğıt ortamında ilgili Grup Başkanlığınca düzenlenir.

Devir, ifraz ve ülke değişikliği

MADDE 11 - (1) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri, TAREKS referans numarası kapsamındaki miktarı aşmamak kaydıyla, geçerlik süresi içinde TAREKS aracılığıyla gerçekleştirilir.

(2) Devir, ifraz ve ülke değişikliği işlemleri öncesinde kağıt ortamında düzenlenen Kontrol Belgesi ilgili Grup Başkanlığına derhal iade edilir ve ihracat işlemlerinde ya da başka amaçlarla kullanılamaz.

İdari yaptırımlar

MADDE 12 - (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler ile yanlış ve yanıltıcı beyanda bulunanlar hakkında, 2005/9454 sayılı Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın ilgili hükümleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Tebliğde bulunmayan hususlar

MADDE 13 - (1) Bu Tebliğde bulunmayan hususlarda, Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği ile diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14 - (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Bakanlık Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15 - (1) 30/1/2011 tarihli ve 27831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2011/21 sayılı Bazı Tarım Ürünlerinin İhracat Denetimlerinin Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Yapılmasına Dair Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Tebliğ 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17 - (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

EKLER


Ek- 1

İHRACATTA DENETİME TABİ ÜRÜNLER LİSTESİ

 

GTİP Madde İsmi İlgili Standart
0307.60.90.00.00 Salyangozlar (Deniz salyangozları hariç) (Diğerleri) TS/89 Salyangoz
0407.21.00.00.00 Tavuk yumurtaları TS/1068 Tavuk Yumurtası -Kabuklu
0701.90.50.00.00 Taze patates (1 Ocak'tan 30 Haziran'a kadar olanlar) TS/1223 Turfanda Patates
0701.90.90.00.00 Diğerleri (Patates) TS/1222 Patates
0702.00.00.00.00 Domates (taze veya soğutulmuş) TS/794 Domates
0703.10.19.00.11 Kuru Soğan TS/ 796 Kuru Soğan
0703.20.00.00.11 Taze Sarımsak TS/1131 Sarımsak
0703.20.00.00.12 Kuru Sarımsak
0703.90.00.00.11 Pırasa TS/795 Pırasa
0704.10.00.00.11 Karnabahar TS/1074 Karnabahar
0704.20.00.00.00 Brüksel Lahanası TS/13169 Brüksel Lahanası
0704.90.10.00.11 Beyaz lahana TS/1075 Başlahana
0704.90.10.00.12 Kırmızı lahana
0704.90.90.00.00 Diğerleri
0705.11.00.00.00 Baş marul TS/1194 Yeşil Salata ve Marul
0705.19.00.00.00 Diğerleri
0705.21.00.00.00 Başlı Hindiba TS 13151 Acı Marul
0705.29.00.00.00 Diğerleri
0706.10.00.00.11 Havuçlar TS/1193 Havuç
0706.90.10.00.00 Kök kerevizi TS/1206 Sap ve Kök Kereviz
0709.40.00.00.00 Yaprak kerevizleri
0707.00.05.00.00 Hıyarlar TS/1253 Hıyar
0707.00.90.00.00 Kornişonlar
0708.10.00.00.11 Kabuklu bezelye TS/798 Taze Bezelye
0708.20.00.00.11 Fasulye TS/797 Taze Fasulye
0708.20.00.00.12 Barbunya (kabuklu)
0708.90.00.00.11 Kabuklu baklagiller TS/2123 Taze Bakla
0709.20.00.00.00 Kuşkonmazlar TS 1254 Kuşkonmaz
0709.91.00.00.00 Enginarlar TS/1133 Enginar
0709.30.00.00.00 Patlıcanlar TS/1255 Patlıcan
0709.51.00.00.00 Agaricus cinsi mantarlar TS/2410 Sebzeler- Yemeklik Kültür Mantarı
0709.60.10.00.11 Sivri biber TS/1205 Taze Biber 
0709.60.10.00.12 Dolmalık biber
0709.60.10.00.13 Çarliston biber
0709.60.10.00.14 Kırmızı biber (paprika)
0709.60.10.00.19 Diğerleri
0709.70.00.00.11 Ispanak TS/1130 Ispanak
0709.93.10.00.00 Dolmalık kabak TS/1898 Yazlık Kabak
0709.93.90.00.00 (Diğerleri) Sakız kabağı
0709.99.90.00.11 Bamya TS/2122 Taze Bamya
0709.99.90.00.13 Maydanoz TS/1816 Maydanoz
0713.20.00.00.19 Diğerleri (Nohut) TS/142 Nohut
0713.31.00.00.19 Diğerleri (Vigna mungo (L.) Hepper veya vignaradiata (L.) wilczek türü fasulyeler) TS/141 Kuru Fasulye 
0713.32.00.00.19 Diğerleri (Küçük kırmızı (Adzuki) fasulye)
0713.33.90.00.00 Diğerleri (Adi fasulye, beyaz fasulye dahil)
0713.39.00.00.19 Diğerleri
0713.90.00.00.15 Barbunya
0713.40.00.00.12 Yeşil mercimek TS/143 Mercimek (Kabuklu ve İç) ve TS/4201 Sarı Mercimek (Kara Mercimek İçi)
0713.40.00.00.13 Kırmızı mercimek
0713.40.00.00.19 Diğerleri
0802.31.00.00.00 Kabuklu Cevizler TS 1275 Kabuklu Ceviz
0802.32.00.00.00 Kabuksuz Cevizler TS 1276 Ceviziçi
0802.21.00.00.00 Kabuklu fındık TS/3074 Kabuklu Fındık
0802.22.00.00.00 Kabuksuz fındık TS/3075 İç Fındık ve TS/1917 İşlenmiş İç Fındık
0802.41.00.00.00 Kestane (Castanea Spp.) (Kabuklu) TS/1072 Kestane
0802.51.00.00.00 Antep fıstığı (Kabuklu) TS/1279 Kabuklu Antep Fıstığı ve TS/1280 İç Antep Fıstığı
0802.52.00.00.00 Antep fıstığı (Kabuksuz)
0804.20.10.00.00 Taze incir TS/1813 Taze İncir
0804.20.90.00.00 İncir-Kurutulmuş TS/541 Kuru İncir
0804.40.00.00.00 Avokado Armudu TS/11305 Avokado
0805.10.20.00.00 Portakal (Tatlı, taze) TS/34 Turunçgil Meyveleri
0805.20.10.00.00 Mandarin (Klemantin )
0805.20.30.00.11 Monreale
0805.20.30.00.12 Satsuma
0805.20.50.00.00 Mandarin ve vilking
0805.20.70.00.00 Tanjerin
0805.20.90.00.00 Diğerleri (Mandarin)
0805.40.00.00.00 Greyfurt (pomelolar dahil)
0805.50.10.00.00 Limon (Citrus limon, Citrus limonum)
0805.50.90.00.00 Tatlı limonlar (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)
0805.90.00.00.11 Diğer taze turunçgiller
0806.10.10.00.00 Üzümler (Taze, sofralık) TS/101 Sofralık Üzüm
0806.20.30.00.00 Sultani üzümü (kurutulmuş üzüm) TS/3411 Çekirdeksiz Kuru Üzüm
0806.20.90.00.00 Diğerleri (kurutulmuş üzüm) TS/3410 Çekirdekli Kuru Üzüm
0807.11.00.00.00 Karpuzlar TS/1132 Karpuz
0807.19.00.00.00 Diğerleri (Kavun) TS/1073 Kavun
0808.10.80.00.11 Elma (golden cinsi ) TS/100 Elma
0808.10.80.00.13 Starking elma
0808.10.80.00.14 Starkrimson elma
0808.10.80.00.19 Diğerleri (Elma)
0808.30.90.00.00 Armut (Diğerleri) TS/184 Armut
0808.40.00.00.00 Ayva TS/1817 Ayva
0809.10.00.00.00 Kayısı (zerdali dahil) TS/791 Kayısı
0809.21.00.00.00 Vişne (Prunus cerasus) TS/793 Kiraz ve Vişne
0809.29.00.00.00 Diğerleri (Kiraz)
0809.30.90.00.00 Diğerleri (Şeftali) TS/42 Şeftali
0809.40.05.00.11 Can eriği TS/792 Erik
0809.40.05.00.13 Mürdüm eriği
0809.40.05.00.19 Diğer erikler
0810.10.00.00.00 Çilek TS/185 Çilek
0810.50.00.00.00 Kivi TS/11306 Kivi
0810.90.75.00.11 Nar TS/4953 Nar
0813.10.00.00.00 Meyveler (kurutulmuş)-Kayısı (zerdali dahil) TS/485 Kuru Kayısı
0910.99.91.00.11 Mahlep TS/1049 Mahlep
1106.30.90.00.12 İncir ezmesi TS/542 İncir Ezmesi
1202.41.00.00.00 Diğerleri (Kabuklu yer fıstığı) TS/310 Yer Fıstığı (Kabuklu ve İç)
1202.42.00.00.00 Kabuksuz yer fıstığı (kırılmış olsun olmasın)
1404.90.00.92.14 Palamut TS/1016 Palamut ve Palamut Tırnakları
1404.90.00.92.15 Palamut tırnağı
1507.90.90.00.00 Diğerleri (Soya yağı-yemeklik) TS/890 Yemeklik Soya Yağı
1508.90.90.00.00 Diğerleri (Yer fıstığı yağı-yemeklik) TS/891 Yemeklik Yer Fıstığı Yağı
Zeytinyağı ve fraksiyonları (Saf zeytinyağı) TS/341 Yemeklik Zeytinyağı
1509.10.90.00.11 Net ağırlığı 1 kg'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.90.00.12 Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.90.00.13 Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.10.90.00.14 Diğerleri
Zeytinyağı ve fraksiyonları (Diğerleri)
1509.90.00.00.14 Net ağırlığı 1 kg'a kadar olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.15 Net ağırlığı 1-2 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.16 Net ağırlığı 2-5 kg arası olan hazır ambalajlarda olanlar
1509.90.00.00.18 Diğerleri
Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
1516.20.91.00.14 Zeytinyağı
1510.00.90.00.11 Prina yağı TS/5269 Prina Yağı
1511.90.99.00.19 Diğerleri (Palm yağı-yemeklik) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1512.19.90.00.11 Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik) TS/886 Yemeklik Ayçiçek Yağı
1516.20.91.00.16 Ayçiçeği tohumu yağı (Yemeklik)
1512.19.90.00.19 Aspir yağı (Yemeklik) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1512.29.90.00.00 Diğerleri (Pamuk tohumu yağı-yemeklik) TS/887 Yemeklik Pamuk Yağı
1513.19.91.00.00 Diğerleri (Hindistan cevizi yağı-yemeklik), net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar TS/12303 Yemeklik Hindistan Cevizi Yağı
1513.19.99.00.00 Diğerleri (hindistan cevizi yağı-yemeklik)
1513.29.50.00.00 Net ağırlığı 1 kg. veya daha az olan hazır ambalajlarda bulunanlar (Yemeklik palm çekirdeği ve babassu yağları ve bunların fraksiyonları) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan)
1513.29.90.00.11 Palm çekirdeği yağı
1513.29.90.00.19 Babassu yağı
1514.19.90.00.00 Diğerleri (Yemeklik rep, kolza (kanola), ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları) TS/893 Bitkisel Yemeklik Yağlar (Özel Standardı Olmayan), TS/892 Yemeklik Rapiska Yağı
1514.99.90.00.00 Diğerleri (Diğerleri-Yemeklik rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları)
1515.29.90.00.00 Diğerleri (Mısır yağı-yemeklik ) TS/888 Yemeklik Mısır Yağı
1515.50.99.00.00 Diğerleri (Susam yağı-yemeklik) TS/889 Yemeklik Susam Yağı
2008.19.19.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul) TS/1917 İşlenmiş İç Fındık
2008.19.19.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.19.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık
2008.19.19.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
2008.19.19.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık
2008.19.19.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
2008.19.19.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)
2008.19.19.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar
2008.19.95.00.11 Kıyılmış fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.12 Dilinmiş fındık (beyazlatılmış, kavrulmuş kabuksuz fındıktan mamul)
2008.19.95.00.13 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık
2008.19.95.00.15 Yağda kavrulmuş tuzlu kabuksuz fındık
2008.19.95.00.16 Beyazlatılmış kabuksuz fındık
2008.19.95.00.17 Diğer kavrulmuş kabuksuz fındık
2008.19.95.00.18 Kavrulmuş, bütün haldeki kabuksuz fındık (çıkıntısı ayrılmamış)
2008.19.95.00.29 Diğer işlenmiş kabuksuz fındıklar
1509.10.10.00.00 Lampant zeytinyağı TS/341 Yemeklik Zeytinyağı Standardı, 2004/30 sayılı DTS Tebliğinin 3.maddesi hükmü
1510.00.90.00.19 Diğerleri-Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları
0803.90.10.00.00 Diğerleri (Muz) TS/1802 Muz
7. Fasıl Yalnızca 7. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş sebzeler TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları
8. Fasıl Yalnızca 8. Fasıldaki karışık olarak olarak 3 kg'a kadar ambalajlanmış yaş meyveler TS/13286 Yaş Meyve ve Sebze-Karışık Ambalajlama Kuralları

Ek- 2

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Bağlı Grup Başkanlıkları

 

Ekonomi Bakanlığı Bölge Müdürlükleri ve Adresleri Görev Alanındaki Grup Başkanlıkları
Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Gazi Bulvarı, No:126, Kat:7, Basmane, İzmir
Tel: 0 232 483 40 26 - 445 10 53 - 441 97 94 - 489 68 55
Faks: 0 232 483 77 24
İzmir
Antalya
Aydın
Balıkesir
Denizli
Manisa
Alaşehir
Fethiye
Kumluca
Ödemiş
Söke
Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Adres: Cumhuriyet Meydanı, Özel İdare İşhanı Kat: 2, Samsun
Tel: 0 362 432 64 13 - 432 60 06 - 431 22 00
Faks: 0 362 435 96 40
Samsun
Doğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Cumhuriyet Cad., Kuloğlu Mah. Özel İdare İş Merkezi, Kat:1, Erzurum
Tel: 0 442 235 61 65 - 234 75 49
Faks: 0 442 235 61 66
Iğdır
Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü
Adres: Hükümet Konağı, Üst Zemin Kat Trabzon
Tel: 0 462 230 19 82 - 230 19 83
Faks: 0 462 229 73 09
Trabzon
Giresun
Rize
Ordu
Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Çakmak Cad. Buğdaycı Apt. Kat:6 No:32, Mersin
Tel: 0 324 237 62 31- 239 07 37
Faks: 0 324 237 19 59
Mersin
Adana
İskenderun
Antakya
Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Valilik Binası Kat:5 Gaziantep
Tel: 0 342 230 78 52 / 53 - 221 21 42 - 221 21 43 - 230 17 26
Faks: 0 342 221 21 44
Gaziantep
Malatya
Diyarbakır
Kahramanmaraş
Şanlıurfa
İç Anadolu Bölge Müdürlüğü
Adres: Mithatpaşa Cad., No:18/4, Kızılay, Ankara
Tel: 0 312 431 66 40 / 41 / 42 - 430 61 07 / 08
Faks: 0 312 430 61 09
Ankara
Konya
Niğde
Marmara Bölge Müdürlüğü
Adres: Dış Ticaret Kompleksi, Çobançeşme Mevkii, Sanayi Caddesi, D Blok, Kat:1-2, Yenibosna, Bahçelievler, İstanbul
Tel: 0212 454 08 20 / 21
Faks: 0212 454 08 22
İstanbul
Bursa
Adapazarı
Edirne
Akçakoca
Yenişehir