Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü : Gümrük Kontrol Subelerinin görevleri. (21.09.2012 T. 9473 S.TY)

small_gum-logo(89).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 9473
Yayım Tarihi 21/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (.../9473)
Kontrol Şubelerinin görevleri hk.


 

 

 

T.C

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

      

  Sayı: B.21.0.RKG.0.09.00.00.-010.07.02/9473                                                 

  Konu:Kontrol Şubelerinin görevleri.                                               

                                        

 

 

GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİ DERNEĞİ

 

                                                                                       

Bilindiği gibi, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 10.maddesinin (e) ve (f) bendi uyarınca, Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü “Gümrük vergileri ile gümrüklerce tahsis edilen diğer vergi, fon ve mali yüklerin tahakkuk  ve tahsilini sonradan kontrol etmek,eksik veya fazla tahsilat ve tecil ile ilgili işlemleri yapmak, gümrüklerce tahsil edilen vergi, fon ve mali yükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin kontrol ve denetimini yapmak”la görevlidir.

 

Bu kapsamda, Bakanlık Makamının Onayı ile Bölge Müdürlükleri bünyesinde kurulan ve 12.04.2012 tarihi itibariyle faaliyete geçen Kontrol şubeleri;

 

-İşlem gören gümrük beyannamelerine konu eşyanın gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranlarının,ilgili Kanunlar  ile diğer eş etkili vergiler ve mali yüklerin gümrük mevzuatı ve diğer mevzuat hükümleri bakımından risk analizine sonuca göre gerekli görülenleri belge veya fiziki muayene yoluyla kontrol etmek ya da kontrol edilmesini sağlamak,

 

-Yapılan analiz ve değerlendirme sonucunda eksik alındığı veya hiç alınmadığı tespit edilen vergilerin, 4458 sayılı Gümrük Kanununda belirtilen zamanaşımı süresi içerisinde ilgili gümrük idareleri vasıtasıyla yükümlüsünden istenilmesini sağlamak,

 

-Gümrüklerce tahsilat ve/veya kontrolü yapılan vergi,fon ,mali yükler ile diğer yükümlülükler yönünden gerçek ve tüzel kişilere ilişkin her türlü bilgi ve belgenin gerektiğinde incelenmesinin yapmak,

 

Görevlerini yerine getirmekle yükümlü kılınmışlardır.

 

Konu hakkında üyelerinizin de bilgilendirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

                                                                                                       Ali NURAL

                                                                                                            Bakan a.

                                                                                                        Genel Müdür V.

 

 

 

 

        

DAĞITIM:

Gümrük Müşavirleri Dernekleri