Dogu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlügü: Gümrük Kanununun gerek 242 inci maddesi kapsaminda yapilan itirazlar, gerekse 244 üncü maddesi kapsaminda yapilan uzlasma basvurulan ile alakali islem dosyalarinin incelenmesi hk.(12.09.2012 T. 2012/9 TY)

small_gum-logo(90).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/19
Yayım Tarihi 12/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (Doğu Marmara Bölge Müdürlüğü Emri (2012/19) (12.09.2012)
Gümrük Kanununun gerek 242 inci maddesi kapsamında yapılan itirazlar, gerekse 244 üncü maddesi kapsamında yapılan uzlaşma başvurulan ile alakalı işlem dosyalarının incelenmesi hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

 

Sayı: B.2I.4.BMD.0.10.03.00.903-2071-

Konu:

12.09.2012

 

BÖLGE MÜDÜRLÜK EMRİ

(2012/19)

 

Son dönemlerde Bölge Müdürlüğümüze, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun gerek 242 inci maddesi kapsamında yapılan itirazlar, gerekse 244 üncü maddesi kapsamında yapılan uzlaşma başvurulan ile alakalı işlem dosyalarının incelenmesinden, daha önce Bölge Müdürlüğümüzce mevzuata uymadığı için red edildiği halde Bölge Müdürlüğümüz görüşüne aykırı olarak aynı içerikli yeni kararların idarelerce alınarak yükümlüsüne tebliğ.edildiği, bu durumun da gereksiz zaman, emek ve .kırtasiye harcamasına neden olduğu anlaşılmaktadır.

 

Bundan böyle geçerli bir gerekçe olmaksızın Bölge" Müdürlüğümüzce alınmış ve gerekçesi açıklanmış kararlara aykırı bir şekilde ek vergi ve ceza kararların çıkarılmasından doğrudan ilgili idare amirinin sorumlu olacağının bilinmesini,

 

Bu çerçevede;

 

1)A.T.R, EUR1, EUR>MED, Form A gibi dolaşım belgelerinin teknik nedenlerle kabul, edilmemesi durumunda ceza kararı: düzenlenmemesini, Gümrükler Genel Müdürlüğümün 2011/13 sayılı genelgesi, Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik 2006/10895 ve 2001/3485 sayılı Kararlar gibi bahse konu dolaşım.belgeleri ile alakalı mevzuat dikkate-alınarak:işlem yapılmasını,

 

2)Banka komisyonları ve.yurt dışından temin:edilen ithalat kredileri sebebiyle, satıcıya değil ilgili kuruluşlara ödenen faizler gibi BSMV’ne tabi giderlerin, Gümrük Vergisi veya KDV matrahına eklenmesinin zorunlu kılınmaması ve bundan dolayı da ek vergi ve ceza kararlarının çıkarılmamasını, uygulamada. Maliye Bakanlığının bu.konuda yayınlamış olduğu 46 seri nolu KDV Genel Tebliğinin, 3065 sayılı KDV Kanununun 17/4-e maddesinin ve (mü1ga Gümrük Müsteşarlığı) Gümrükler Genel Müdürlüğünün. 2004/10 sayılı genelgesinin dikkate alınmasını,

 

3)Antrepo beyannamesindeki kıymet ile Serbest Dolaşıma Giriş beyannamesinde beyan edilen kıymet arasındaki herhangi bir farklılıktan hareketle, sadece antrepo beyannamesindeki verilerin esas alınarak ek vergi ve ceza kararının çıkarılmamasını, bunun için mutlak suretle farklılığın gerekçesinin ; araştırılmasını, ek vergi ve ceza kararı için destekleyici ek bilgi ve belgelerin tespiti halinde ek vergi ceza kararlarının alınmasını,

rica ederim.

 

 

 

Faruk TÖREMİŞ

Bölge Müdürü

(e-imzalıdır)