Hazine ve Dis Ticeret Müstesarligi: Kiymetli Maden Standartlari ve Rafinerileri Hakkinda Teblig (Teblig No: 2006/1)’de Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (26.09.2012 T. 28423 R.G.)

small_resmi-gazete(8).bmp


Kaynak Hazine ve Dış Ticeret Müsteşarlığı Sayı 28423
Yayım Tarihi 26/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 26/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28423

Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (26.09.2012 T. 28423 R.G.)


 

Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı)’tan:

KIYMETLİ MADEN STANDARTLARI VE RAFİNERİLERİ HAKKINDA

TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2006/1)’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(26.09.2012 T.  28423 R.G.)

MADDE 1 – 18/11/2006 tarihli ve 26350 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2006/1)’in 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c), (ç), (e), (f), (g) ve (h) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Kıymetli Madenler: Her tür ve şekilde altın, gümüş, platin ve paladyumu,”

“ç) Rafinaj: Hurda halde veya cevherden elde edilen altın, gümüş, platin ve paladyumun belirli teknikler uygulanmak suretiyle saflaştırılarak uluslararası kabul gören standartlara dönüştürülmesini,”

“e) Saflık ayarı: Altının her bin parçasında, gümüş, platin ve paladyumun ise her yüz parçasında mikro yapısal özellikleri taşıyan saf metal parça sayısını,”

“f) Standart işlenmemiş kıymetli maden: Borsaca kabul edilen rafinerilerden birinin amblemi ya da damgasını ve seri numarasını taşıyan, bu Tebliğin 6 ncı maddesinde belirlenen en az saflık ayarını haiz, ağırlık ve şekilleri Borsaca belirlenen işlenmemiş barlar veya külçeler halindeki altın, platin ve paladyum ile bar, külçe veya granül halindeki gümüşü,”

“g) Standart dışı işlenmemiş kıymetli maden: Bu Tebliğin 6 ncımaddesinde belirlenen en az saflık ayarından düşük saflıkta külçe, bar, dore bar, granül, toz veya hurda şeklindeki altın, gümüş, platin ve paladyumu,”

“h) Granül: Altın, gümüş, platin ve paladyumdan oluşan çok küçük kürecikleri,”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Standart işlenmemiş kıymetli madenler

MADDE 4 – (l) Borsada; uluslararası piyasalarda kabul gören rafineriler ile Türkiye’de kurulu rafinerilerin ayar damgasını taşıyan standart işlenmemiş kıymetli madenler işlem görür.

(2) Borsada işlem görecek her bir külçe ve bar üzerinde rafinerinin amblemi ya da damgası, külçe seri numarası, ağırlığı ile saflık ayarının bulunması zorunludur.

(3) Borsa tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilere ait en az % 99.9 ayar granül gümüşler; granül ambalajında olması, ambalajın üzerinde mühür, ayar, ağırlık ve rafineri ismi ya da amblemi bulunması halinde standart işlenmemiş granül olarak Borsada işlem görür.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 5 – (l) Borsada işlem görecek olan standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ağırlıklarını ve yüzeysel özellikleri ile şekillerini belirlemeye Borsa yetkilidir.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 6 ncımaddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (l) Borsada işlem görecek standart işlenmemiş kıymetli madenlerin saflık ayarının;

a) Altın için en az 995/1000,

b) Gümüş için en az 99.9/100,

c) Platin için en az 99.95/100,

ç) Paladyum için en az 99.95/100,

olması zorunludur.

(2) İthal edilen külçe halindeki standart işlenmemiş kıymetli madenler; bu Tebliğ çerçevesinde yetkilendirilmiş Türkiye’de kurulu rafineriler tarafından, ithalden sonra üç iş günü içinde ilgili bilgi ve belgelerle Borsaya teslimi, has kıymetli maden miktarının gümrük giriş beyannamesinde belirtilen ağırlıktan az olmaması ve Borsaca gerekli kontrolün yapılması koşullarıyla daha küçük külçelere dönüştürülebilir.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Standart dışı işlenmemiş kıymetli madenler

MADDE 7 – (1) Borsada işlem görecek standart dışı işlenmemiş kıymetli madenler Borsa tarafından belirlenecek esaslar dahilinde işlem görür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 8 – (1) Borsa;

a) Yurt içinde üretilen dore bar ve granül ile standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsada alım satımında uyulması gereken usul ve esasları,

b) Borsa Takas Merkezince standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa üyelerinin talepleri ve Borsa saklama kasasının stok imkânlarına göre kabul ve teslimine ilişkin kuralları,

belirlemeye yetkilidir.”

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 9 – (1) Borsada işlem gören standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin, düzenlenmiş olan ayar raporuna uyumundan, ilgili kıymetli madeni Borsaya teslim eden Borsa üyeleri sorumludur.”

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek uluslararası rafineriler, Londra Külçe Piyasası Birliği ve Londra Platin ve Paladyum Piyasasının yayımladığı listeler göz önüne alınarak Borsaca belirlenir ve liste halinde ilan edilir. Borsa tarafından belirlenen Rafineriler Listesi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bildirilir ve söz konusu listeler Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından gümrük müdürlüklerine gönderilir.”

MADDE 9 – Aynı Tebliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının “b”, “g”, “ğ” ve “h” bentleri ile üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“b) Ödenmiş sermayesinin en az 10 milyon TL olması,”

“g) Rafinaj işlemlerinde; altın için 995/1000, gümüş için % 99.9, platin ve paladyum için % 99.95 ve üzerinde saflık ayarı elde edilebilecek üretim kapasitesinin kurulması,”

“ğ) En az üç yıl rafinaj faaliyetinde bulunması ve son üç yılda altın rafinerisi için en az 30 ton altın, gümüş rafinerisi için en az 30 ton gümüş, platin rafinerisi için en az 5 ton platin ve paladyum rafinerisi için en az 5 ton paladyum rafine etmiş olması,”

“h) Tesis büyüklüğünün altın rafinerisi için yılda en az 50 ton altın, gümüş rafinerisi için yılda en az 50 ton gümüş, platin rafinerisi için yılda en az 10 ton platin ve paladyum rafinerisi için yılda en az 10 ton paladyum rafine edebilecek kapasitede kurulması,”

“(3) Yukarıda belirtilen şartları haiz olan rafineriler, ürettikleri kıymetli madenlerin Borsada işlem görebilmesi hususunda Borsaya başvuruda bulunur. Borsa tarafından başvuru sahibinin uluslararası kabul gören standartlarda kıymetli maden üretebilmek için gerekli teknik şartlara ve kapasiteye tam olarak haiz olup olmadığını belirlemek üzere bir komisyon oluşturulur. Komisyon, İstanbul Altın Borsası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl Müdürlüğü, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, ilgili sanayi odası ile en az bir üniversitenin metalurji ve kimya bölümleri yetkililerinden oluşur. Komisyon tarafından yerinde yapılacak inceleme neticesinde uygunluk raporu düzenlenir.”

MADDE 10 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Borsada bar, külçe ve granülleri işlem görecek Türkiye’de kurulu rafinerilerce üretilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin bu Tebliğde belirtilen tanımlara uygunluğunun denetimine ilişkin usul ve esaslar Borsa tarafından belirlenir.”

MADDE 11 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 12 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığı'nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

18/11/2006

26350

Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/11/2009

27404