Gümrük ve Ticaret Bakanligi: GENELGE (2012/31) DIIB Kapsami Beyannamelerde Düzeltme hk. 27/09/2012

small_gum-logo(93).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2012/31
Yayım Tarihi 27/09/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 27/09/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (2012/31)
DİİB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.02.1.GÜM.0.06.01.00-010.06.01

Konu   :DİİB Kapsamı Beyannamelerde Düzeltme

 

 

27.09.2012

GENELGE

( 2012/31)

 

İlgi      :07.01.2011 tarihli ve 2011/1 sayılı Genelge DIR Otomasyon Projesi kapsamında, Ekonomi Bakanlığında elektronik ortamda kayıtlı Dahilde İşleme İzin Belgeleri (DİİB) kapsamında tescil edilen ithalat ve ihracat beyannamelerine ilişkin bilgiler, yükümlüsünce gümrük beyannamesine muafiyet ve satır kodu yazılmak suretiyle anılan Bakanlığa aktarılmaktadır.

Bu çerçevede, elektronik ortamda düzenlenen DİİB kapsamında BİLGE Sisteminde tescil edilen;

- 3141 ve 3151 rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ihracat beyannameleri,

- 51 ve 41’le başlayan rejim kodları ile tescil edilen ve “Kapatılabilir” statüye gelen ithalat beyannameleri,

- 4051 ve 4010 rejim kodu ile tescil edilen ve “Kapanmış” statüye gelen ithalat beyannamelerinde,

Muafiyet Kodu ve Satır kodu alanlarına yanlış veri girişi yapılması durumunda, BİLGE Sistemi üzerinde 2010/27 sayılı Genelge'de belirtilen esaslara uygun olarak beyannamenin Kalem Ekranında bulunan Muafiyetler alanı (Dahilde İşleme Rejimine ilişkin muafiyet kodları için) ile DİİB satır kodu alanında ilgili satır kodu bilgisine ilişkin değişiklik yapılabilir. Ancak, bahse konu düzeltme talepleri, kaydedilmesi talep edilen yeni bilginin ait olduğu DİİB açık olduğu süre içerisinde gümrük idarelerince kabul edilebilir.

Bu çerçevede, yukarıda belirtilen rejim kodları ile tescil edilen ve kapanmış/kapatılabilir statüye gelen gümrük beyannamelerine ilişkin olarak yükümlüsünce DIR Muafiyetler ve/veya DIB Satır kodu alanlarına ilişkin olarak yapılacak yazılı düzeltme talepleri gümrük idarelerince, cezai hükümler saklı kalmak kaydıyla, aşağıda belirtildiği şekilde karşılanır:

1- Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB'in Açık (Kapatma Talepli dahil) olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan kaleminde kayıtlı bilgilerden kaynaklı olarak eski belgenin ilgili satır kodunda bir miktar aşımı olmadığı, miktar aşımı var ise ilgili belgede bu aşıma ilişkin revize işleminin yapıldığı,

Eski bilginin kayıtlı olduğu DİİB’in Kapalı olması halinde, beyannamenin düzeltme talebinde bulunulan ilgili kalemindeki eşyaya ilişkin bilginin eski belgenin taahhüt hesabının kapatılması esnasında kullanılmadığı,

Yapılması talep edilen satır kodu değişikliği işlemi ile aktarma yapılacak miktara istinaden yeni bilginin ait olduğu DİİB'de, herhangi bir miktar aşımı oluşmadığı,

hususlarında ilgili İhracatçı Birliğinden teyit alınması,

2- Gümrük mevzuatı ve sair mevzuat açısından uygun bulunması,

3- Yeni satır kodunun ait olduğu DİİB’in ihracat/ithalat listesinin ilgili satırında kayıtlı eşyaya ilişkin bilgilerle birlikte belge üzerinde kayıtlı diğer bilgilerin, beyannamede kayıtlı bilgilerle uyumlu olduğunun tespit edilmesi,

suretiyle, gümrük idare amirinin belirlediği memur tarafından gerek sistem üzerinde gerekse beyannamenin bütün nüshaları üzerinde gerçekleştirilir.

İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mehmet GÜZEL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri