Bakanlar Kurulu: 2012/3792 4760 Sayili Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayili Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile Ilgili Karar (09.10.2012 T. 28436 R.G.)

small_resmi-gazete(10).bmp


 

Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 3792
Yayım Tarihi 09/10/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 09/10/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28436

2012/3792 4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar (09.10.2012 T. 28436 R.G.)
4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde ÖTV uygulamasında düzenleme yapılması hk.

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

(2012/3792)

(09.10.2012 T.  28436 R.G.)

 

 

          Karar Sayısı : 2012/3792

        Ekli “4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (I) Sayılı Listenin (B) Cetvelinde Yer Alan Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi ile İlgili Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 8/10/2012 tarihlive 103112 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 8 inci ve 12 nci maddelerinegöre, Bakanlar Kurulu’nca 8/10/2012 tarihindekararlaştırılmıştır.

 

4760 SAYILI ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNUNA EKLİ (I) SAYILI LİSTENİN (B) CETVELİNDE YER ALAN MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ İLE İLGİLİ KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için aşağıda G.T.İ.P. numaraları itibarıyla karşılarında gösterilen oran ile daha önce uygulanan vergi tutarının çarpılması suretiyle hesaplanan vergi tutarı uygulanır. Bu mallara daha önce uygulanan vergi tutarları ile aşağıda belirlenen oranlara göre hesaplanan vergi tutarları arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır. Oranların uygulanması sonucunda ortaya çıkan vergi tutarlarında virgülden sonraki 4 hane dikkate alınır.

(2) 4/12/2003 tarihli ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

 

(I) SAYILI LİSTE (B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

ORAN(%)

2707.10

Benzol (Benzen)

0,75

2707.20

Toluol (Toluen)

0,75

2707.50.90.00.11

Solvent nafta
(Çözücü nafta)

0,75

2710.11.21.00.00

White spirit

0,75

2710.11.25.00.00

Diğerleri

0,75

2710.11.90.00.11

Diğer solventler
(Çözücüler) (Petrol eteri)

0,75

2710.11.90.00.19

Diğerleri
(Petrol eteri)

0,75

2710.19.29.00.00

Diğerleri
(Petrol eteri)

0,75

2901.10.00.90.11

Hekzan

0,75

2901.10.00.90.12

Heptan

0,75

2901.10.00.90.13

Pentan

0,75

2902.20.00.00.00

Benzen (Benzol)

0,75

2902.30.00.00.00

Toluen (Toluol)

0,75

2909.19.90.00.13

Metil tersiyer bütil eter (MTBE)

0,75

3811.21.00.10.00

(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3811.29.00.10.00

(Petrol yağlan veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)
Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar

0,75

3811.90.00.10.12

Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar

0,75

3814.00.90

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar
Diğerleri
(Esası bütil asetat olanlar hariç)

2,50

3824.90.40.00.00

Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler

2,50

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir isleme tabi tutulacak olanlar

28,50

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

28,50

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

28,50

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

28,50

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafın

28,50

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redüktör yağları

28,50

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

28,50

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

28,50

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar

28,50

2710.19.99.00.21

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Spindle oil

28,50

2710.19.99.00.22

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Light neutral

28,50

2710.19.99.00.23

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Heavy neutral

28,50

2710.19.99.00.24

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Bright stock

28,50

2710.19.99.00.98

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğerleri
(Yalnız baz yağlar)

28,50

2710.19.25.00.11

Gazyağı

2,00

2710.19.25.00.19

Diğerleri

2,00

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,43

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

1,43

3403.19.90.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

1,43

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

1,43

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

1,43

 

MADDE 2- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen malların, aynı cetvelde yer alan vergi tutarı daha düşük malların imalinde imalatçılar tarafından kullanılması halinde, imalatta kullanılan mallar için imal edilen malın tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarı uygulanır. Bu malların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile imal edilen malın tabi olduğu özel tüketim vergisi tutarı arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.

(2) 5015 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan madeni yağ tanımına giren mallar ile bu kapsamda kullanılan diğer malların imal edilmesi halinde bu kapsamdaki imalatlar için birinci fıkra hükmü uygulanmaz.

MADDE 3- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen 2710.19.99.00.21, 2710.19.99.00.22, 2710.19.99.00.23, 2710.19.99.00.24 ve 2710.19.99.00.98 G.T.İ.P. numaralarında yer alan baz yağların; aynı cetvelde yer alan G.T.İ.P. numaraları aşağıda yazılı malların imalinde kullanılması ve imal edilen malların aynı Kanunun 5 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca ihraç edilmesi veya 8 inci maddesinin (2) numaralı fıkrası uyarınca teslim edilerek ihracının gerçekleşmesi halinde, baz yağlar için özel tüketim vergisi tutarı 0,0500 TL/Kilogram olarak uygulanır. Baz yağların teslim tarihi itibariyle uygulanan vergi tutarları ile 0,0500 TL/Kilogram arasındaki fark için 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.

 

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

2710.19.71.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar

2710.19.75.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar

2710.19.81.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları

2710.19.83.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar

2710.19.85.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Beyaz yağlar, sıvı parafın

2710.19.87.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Dişli yağları ve redaktör yağları

2710.19.91.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar

2710.19.93.00.00

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar

2710.19.99.00.25

(Yağlama yağları; diğer yağlar)
Diğer madeni yağlar

3403.11.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veva diğer maddelerin islenmesine mahsus müstahzarlar

3403.19.10.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler

3403.19.90.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

3403.91.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar

3403.99.00.00.00

(Yağlama müstahzarları)
Diğerleri

 

MADDE 4- (1) 4760 sayılı Kanuna ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelindeki malların; aynı Kanunun 8 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uyarınca (I) sayılı listeye dâhil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere mükellefler tarafından tesliminde tarh ve tahakkuk ettirilen özel tüketim vergisinin tecil edilecek kısmı sıfır olarak uygulanır.

MADDE 5- (1) 30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Kararnamenin eki Kararın 4 üncü maddesi ile 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6- (1) Bu Kararın uygulama usul ve esaslarını belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.

MADDE 7- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

30/11/2002 tarihli ve 2002/4930 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

22/12/2002

24971

13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

12/12/2003

25314

13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

20/6/2008

26912

15/7/2009

27289

25/2/2011

27857 (2. Mükerrer)