Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2012/21) (18.10.2012 T. 28445 R.G.) Malezya, Misir, Pakistan, Tayland ve Vietnam menseli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) GTP nunda siniflandirilan sentetik ve suni devamsiz liflerden iplikler (kesik elyaf ipligi) için damping sorusturmasi açilmasi hk.

Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2012/21) (18.10.2012 T. 28445 R.G.) Malezya, Misir, Pakistan, Tayland ve Vietnam menseli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) GTP nunda siniflandirilan sentetik ve suni devamsiz liflerden iplikler (kesik elyaf ipligi) için damping sorusturmasi açilmasi hk.


Kaynak  Ekonomi Bakanlığından: Sayı 2012/21
Yayım Tarihi 18/10/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 18/10/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28445

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2012/21) (18.10.2012 T. 28445 R.G.)
Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) GTP nunda sınıflandırılan sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği) için damping soruşturması açılması hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/21)

(18.10.2012 T.  28445 R.G.)

Başvuru

MADDE 1 – (1) 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun (Kanun), 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde, 19 yerli üretici tarafından yapılan ve 8 yerli üretici tarafından desteklenen başvuruda; Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli sentetik ve suni devamsız liflerden ipliklerin (kesik elyaf ipliği) Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla anılan ülkeler menşeli söz konusu madde ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.

Başvuru konusu madde

MADDE 2 – (1) Başvuru konusu eşya, 55.08, 55.09, 55.10, 55.11 (5509.52, 5509.61, 5509.91 ve 5510.20 hariç) gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) sınıflandırılan sentetik ve suni devamsız liflerden iplikler (kesik elyaf ipliği)’dir.

(2) Kesik elyaf ipliği, %100 sentetik veya suni devamsız elyafın veya bunların birbirleriyle veya doğal elyaflarla muhtelif oranlarda karışımlarının eğrilmesiyle elde edilen ve ağırlığını sentetik veya suni elyafın oluşturduğu ipliklerdir. Şikayete konu ürün, kesim uzunluğu, numara, parlaklık, erime ısısı ve kalite gibi faktörlere bağlı olarak çeşitlilik göstermektedir. Söz konusu ürün, genel olarak kumaş, halı, döşeme/kaplama ve hazır giyim imalatlarında kullanılmaktadır.

(3) Bahse konu GTP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.

Başvurunun temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Başvuru aşamasında sunulan delillerden, şikâyetçi/destekçi firmaların Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

Damping iddiası

MADDE 4 –(1) Malezya, Mısır, Pakistan ve Tayland’ın iç piyasa satışlarına ilişkin veri temin edilemediğinden oluşturulmuş normal değer hesaplamasına gidilmiş ve yerli üretim dalının üretim maliyetlerine, satış genel idari giderler ile finansman giderlerinde ayarlamalar yapıldıktan sonra, makul bir kâr oranı eklenerek normal değer oluşturulmuş ve bulunan değerin fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(2) Vietnam’ın piyasa ekonomisi uygulamayan bir ülke olarak değerlendirilmesi nedeniyle, normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri uygulanmış olup Malezya, Mısır, Pakistan ve Tayland için belirlenen normal değerin Vietnam için de geçerli olduğu kabul edilmiştir.

(3) Şikâyet konusu ülkelerden, Türkiye’ye gerçekleştirilen satışların ihraç fiyatının belirlenmesinde, şikâyet konusu ürünün normal değerinin hesaplamasında kullanılan döneme ilişkin Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) verilerinden elde edilen ağırlıklı ortalama ihraç fiyatları esas alınmıştır. CIF ihraç fiyatları FOB düzeyine çekilmiş ve söz konusu ihraç fiyatlarının fabrika çıkış aşamasında olduğu kabul edilmiştir.

(4) Normal değer ile Türkiye’ye ihraç fiyatlarının mümkün olduğu ölçüde aynı ticari aşamada (fabrika çıkış aşaması) karşılaştırılması yoluyla, kesik elyaf ipliği için hesaplanan damping marjlarının, şikayete konu ülkeler için önemli oranlarda olduğu görülmüştür.

Zarar ve nedensellik iddiası

MADDE 5 – (1) Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli şikâyet konusu ürünün ithalatının hem mutlak olarak hem de toplam ithalat içerisindeki payının 2009-2011 döneminde önemli ölçüde artış gösterdiği tespit edilmiştir.

(2) İlgili sektörde tüketimin artmasına karşın, dampingli ithalatın artması nedeniyle büyüyen pazarda yerli üretim dalının pazar payının azaldığı ve şikâyete konu ülkelerin pazar payının arttığı belirlenmiştir.

(3) Yerli üretim dalının yurt içi satış, kârlılık, stoklar, kapasite kullanım oranı gibi ekonomik göstergelerinde 2009-2011 döneminde ciddi olumsuzluklar yaşandığı belirlenmiştir.

(4) Aynı dönemde, şikâyete konu ülkelerden yapılan kesik elyaf ipliği ithalatında gerçekleşen ortalama birim fiyatların yerli üretim dalının iç piyasa satış fiyatlarını önemli ölçüde kırdığı ve baskıladığı belirlenmiştir.

(5) Başvuru aşamasında sunulan deliller ve ithalata ilişkin resmî istatistikler esas alınarak yapılan tespitler ışığında, dampingli olduğu iddia edilen ithalatın yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinde olumsuzluğa yol açtığı değerlendirilmiştir.

Karar ve işlemler

MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam menşeli söz konusu madde için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde bir damping soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülecektir.

Piyasa ekonomisinin uygulandığı üçüncü ülkenin seçimi

MADDE 7 – (1) Yönetmeliğin 7 nci maddesi hükümleri çerçevesinde, Vietnam için bu aşamada Türkiye’nin serbest piyasa ekonomisi uygulayan emsal üçüncü ülke olarak seçilmesi düşünülmektedir.

(2) Ancak Vietnam’da soruşturmaya tabi üretici veya üreticilerin, soruşturma konusu ürünün üretiminde ve satışında Yönetmeliğin ek 1 inci maddesindeki ölçütler çerçevesinde piyasa ekonomisi koşullarının geçerli olduğunu Tebliğin 9 uncu maddesinde belirtilen süre içinde yeterli deliller ile ispat etmesi halinde bu üretici veya üreticiler için normal değerin tespitinde Yönetmeliğin 5 inci maddesi uygulanır.

Soru formları ve bilgilerin toplanması

MADDE 8 – (1) Soruşturma için gerekli bilgilerin temini amacıyla, söz konusu maddenin yerli üreticilerine, bilinen ithalatçılarına ve soruşturma kapsamına giren bilinen yabancı üretici/ihracatçılarına soruşturmanın açılışına ilişkin bildirim gönderilecektir. Bildirimi alamayan tarafların soru formunu Ekonomi Bakanlığına ait Ticaret Politikası Savunma Araçları internet sayfasındaki (www.tpsa.gov.tr) ilgili bölümden indirmeleri mümkün bulunmaktadır.

(2) Ayrıca ilgili ülkelerdeki üretici ve ihracatçıların bilgilendirilmesini kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla, Malezya, Mısır, Pakistan, Tayland ve Vietnam’ın Ankara’daki resmî temsilciliklerine bildirim yapılacaktır.

Süreler

MADDE 9 – (1) Soru formunu cevaplandırma süresi, soruşturma açılmasına dair bildirimin gönderildiği tarihten itibaren posta süresi dâhil 37 gündür. 8 inci maddede belirtilen, bildirimin gönderilmediği ilgili taraflar ise, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren işleyecek 37 günlük süre ile bağlıdırlar.

(2) Soru formunda istenilen bilgilerin haricinde, soruşturmayla ilgili olduğu düşünülen diğer bilgi, belge ve görüşlerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren en geç 37 gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak ulaştırılması gerekmektedir.

(3) Soruşturmanın sonucundan etkilenebileceklerini iddia eden, ancak 8 inci madde kapsamına girmeyen diğer ilgili tarafların da (ürünü girdi olarak kullanan işletmeler, bunların meslek kuruluşları, tüketici dernekleri, üretim dalındaki işçi veya işveren sendikaları gibi) görüşlerini bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 37 gün içinde yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirmeleri gerekmektedir.

İşbirliğine gelinmemesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde belirtildiği üzere, taraflardan birinin belirtilen süreler içinde gerekli bilgiyi sağlayamaması veya yanlış bilgi vermesi ya da bilgi vermeyi reddetmesi veya soruşturmayı engellediğinin anlaşılması halinde, soruşturmaya ilişkin karar, olumlu veya olumsuz, mevcut verilere göre alınacaktır.

Geçici önlem alınması ve vergilerin geriye dönük uygulanması

MADDE 11 – (1) Kararın ilgili maddeleri uyarınca, soruşturma süresince geçici önlem uygulanması kararlaştırılabilir ve kesin önlem geriye dönük olarak uygulanabilir.

(2) Önlemlerin uygulanmasında başlamış işlem kavramı ve istisnası bulunmamaktadır.

Yetkili merci ve adresi

MADDE 12 – (1) Soruşturmayla ilgili bilgi ve belgeler ile görüşlerin aşağıda belirtilen yetkili mercie iletilmesi gerekmektedir:

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Damping ve Sübvansiyon Araştırma Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, Emek/ANKARA

Tel: +90-312-204 77 26/212 87 52

Faks: +90-312-212 87 65 veya 212 87 11

E-posta: dms225@ekonomi.gov.tr

Soruşturmanın başlangıç tarihi

MADDE 13 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul edilir.

Yürürlük

MADDE 14 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc