Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: YGM Sözlesmelerinde Damga Vergisi KOntrolü (05.11.2012-06304) - (12.11.2012)

small_gumruk-logo(15).bmp


T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı     :B.21.0.RKG.0.09.00.00-663.99-[148-03]-[2910796070]

Konu   :Teklif Raporu

05.11.2012 / 06304

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişleri Musa METE ve Kerim ÇOBAN tarafından müştereken düzenlenen 14/09/2012 tarihli, 148-3 sayılı Teklif Raporunun bir örneği ilişikte gönderilmiştir.

Söz konusu Raporun;

(1) Sonuç -1 kısmında; Damga Vergisi Kanunun 26. Maddesi hükümleri dikkate alınmak suretiyle, YGM ve Şirketlerinin yaptıkları tespit sözleşmelerinin bağlı bulundukları Gümrük İdarelerine sunulması sırasında, sorumlu gümrük personeli tarafından, tespit sözleşmelerine (iki nüshaya) isabet eden Damga Vergisinin tamamının ödenip ödenmediğinin (ilgili Damga Vergisinin ödenmesine ilişkin banka dekontu, makbuz vb. belgelerin) kontrol edilerek, ilgili Damga vergisinin tam olarak ödenmesinin sağlanmasının,

Damga Vergisinde zamanaşımı süresinin beş yıl olması nedeniyle, YGM hizmetinin verilmeye başlandığı 01.06.2008 tarihinden bugüne kadar geçen süre içinde YGM'lerin hizmet verdiği konularla ilgili düzenledikleri tespit sözleşmelerinin tamamının Damga Vergisine tabi olduğu, ancak yapılan incelemelerde sözleşmenin tarafları olan YGM ile tespit sözleşmesi yaptıran mükellefler tarafından bu verginin yaygın olarak ödenmediği görüldüğünden, YGM'lerce ödenmeyen Damga Vergilerinin tespiti ve ödenmesinin sağlanması için geriye dönük çalışma yapılmasının,

(2) Sonuç -2 kısmında; Gümrük Yönetmeliği'nin "İstisnai Kıymetle Beyan"a ilişkin 53.maddesi başta olmak üzere, Gümrük Mevzuatına göre tamamlayıcı beyanda bulunulması, bazı kıymet unsurlarının ispat edilmesi, çeşitli mükellefiyetlerin yerine getirilmesi vb.nedenlerle bir örneğinin Gümrük İdaresine sunulduğu veya sunulmasının zorunlu olduğu durumlarda, sunulan sözleşmeler, mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, fesihnameler, kefalet senetleri ve rehin senetlerine tekabül eden (Tutar üzerinden 0,00825 oranında) Damga Vergisinin ödenip ödenmediğinin ilgili gümrük personelince kontrol edilerek Damga Vergisinin tam olarak ödenmesinin sağlanmasının,

Uygun olacağı belirtilmiştir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ali NURAL

 

Genel Müdür V.

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri