Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (24.08.2012/4308) GTS kapsaminda yapilan ithalatta ikame kanitlayici belgeler hk.

Gümrük ve Ticaret Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (24.08.2012/4308) GTS kapsaminda yapilan ithalatta ikame kanitlayici belgeler hk.


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 4308
Yayım Tarihi 24/08/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 24/08/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (24.08.2012/4308)
GTS kapsamında yapılan ithalatta ikame kanıtlayıcı belgeler hk.

 

T.C.

GÜMRÜK ve TİCARET BAKANLIĞI

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.21.ABD.0.02.0.02-722.04.S1

Konu   :GTS kapsamında yapılan ithalatta

ikame kanıtlayıcı belgeler.

 

24.08.2012 / 4308

DAĞITIM

Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2001/3485 sayılı Karar’ın “Doğrudan Nakliyat”a ilişkin 22. maddesi hükümlerine göre, Faydalanan Ülke veya Türkiye Cumhuriyeti dışındaki ülkeler üzerinden nakledilen eşyanın GTS kapsamında tanınan tercihli rejimden yararlanabilmesi için yalnızca “transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı” veya “non-manipulation certificate” değil, bu belgelerin temin edilememesi halinde kanıtlayıcı diğer belgeler de gümrük idarelerimizce kabul edilebilmektedir.

Bu çerçevede, GTS kapsamında tercihli rejimin uygulanmasına yönelik olarak menşe ülke ve çıkış ülkelerinin birbirinden farklı olduğu hallerde BİLGE sisteminin otomatik olarak izin vermemesinin yerinde olmadığı; ancak sistemin yukarıda atıfta bulunulan belgelerden birinin ibrazının gerektiği yönünde uyarı vermesinin ve bu durumda ibraz edilecek belgenin uygun olup-olmadığının her durumda ilgili gümrük idaremizce ayrıca değerlendirilmesinin uygun olacağı görüşümüz, Gümrük Genel Müdürlüğü ile Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğünce de paylaşılmıştır.

Bunu üzerine, BİLGE Sisteminde var olan; ithalatta beyanname veri girişinde, GYÜ Uluslar arası Anlaşma Kodunun seçilmesi ile menşe ülke ve çıkış ülkesinin birbirinden farklı beyan edilmesi durumundaki kontrol işlemi (yükümlünün tescil alamaması), Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı’na muhatap 17.04.2012 tarihli ve 2772 sayılı yazısıyla kaldırılmıştır.

Böylece, yükümlüsünce ithalatta GYÜ Uluslar arası Anlaşma Kodunun seçilmesi ile menşe ülke ve çıkış ülkesinin birbirinden farklı olarak beyan edilmesi durumunda, yükümlüye 4274 numaralı mesaj: “[GYÜ] Uluslar arası Anlaşma Kodu seçmiş olmanıza rağmen, menşe ve çıkış ülkelerini birbirinden farklı beyan ettiniz. Bu durumda 2001/3485 sayılı B.K.K. nın 22.maddesinde belirtilen belgelerden birinin [Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı veya İşlem Görmemişlik Belgesi (Non-manipulation Certificate) yahut bu belgelerin temin edilmemesi halinde kanıtlayıcı diğer belgeler] ibrazı gerekir.” ve muayene memuruna 4273 numaralı mesaj: “(Dikkat Yükümlü tarafından [GYÜ] Uluslar arası Anlaşma Kodu seçilmiş olmakla birlikte, menşe ve çıkış ülkeleri birbirinden farklı beyan edilmiştir. Bu nedenle 2001/3485 sayılı B.K.K. nın 22. maddesinde belirtilen belgelerden birinin [Transit ülkesi geçişini kapsayan tek bir sevk evrakı veya İşlem Görmemişlik Belgesi (Non-manipulation Certificate) yahut bu belgelerin temin edilmemesi halinde kanıtlayıcı diğer belgeler] ibrazı ve uygunluğunun kontrolü gerekir.” uyarısının gelmesi ve bu durumda 2001/3485 say. B.K.K.nın 22.maddesinde belirtilen belgelerden biri olarak 0818 numaralı dokümanın da yine sistem tarafından referans belge olarak verilmesi sağlanmıştır.

Yukarıda belirtilen 0818 numaralı doküman kapsamında “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2001/3485 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nın 22 nci maddesinin ikinci bendinin (c) fıkrası uyarınca, doğrudan nakliyat kuralının yerine getirildiğini gösteren “ikame kanıtlayıcı belge” olarak kabul edilebilecek türde belgelerin neler olduğu, her bir ithalat işleminde ithalatın özelliğine göre ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, AYGAZ A.Ş.nin talebi neticesinde firma temsilcilerinin katılımıyla 22.05.2011 tarihinde Genel Müdürlüğümüzde, firmanın GTS kapsamında Ukrayna üzerinden Kazakistan’dan yaptığı ithalat işlemleri nedeniyle yaşadığı sorunların görüşüldüğü bir toplantı yapılmıştır.

Toplantıda firma yetkililerince, AYGAZ A.Ş.nin Kazakistan’dan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimi kapsamında Form A menşe belgesi eşliğinde Türkiye’ye LPG ve Propan cinsi eşya ithalatı yaptığı, Türkiye-Kazakistan arasındaki taşımacılığın Kazakistan-Ukrayna arasında demiryoluyla ve Ukrayna-Türkiye arasında ise sadece araç değişikliği yapılmak suretiyle gemiyle gerçekleştirildiği, ancak Ukrayna Gümrük İdaresinden “Nan-Manupulation Certificate” alınamaması nedeniyle eşyanın Türkiye’ye ithali sırasında GTS kapsamında tavizli rejiminden faydalanamadığı belirtilmiştir.

Firma tarafından sunulan belgelerin incelenmesi sonucunda belgelerin “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin 2001/3485 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”nın 22 nci maddesinin ikinci bendinin (c) fıkrası uyarınca doğrudan nakliyat kuralının yerine getirildiğini gösteren “ikame kanıtlayıcı belge” olarak kabul edilebilecek türde belgeler olduğu anlaşılmıştır.

Bu çerçevede, söz konusu eşyanın GTS çerçevesinde Ukrayna üzerinden Kazakistan’dan yalnızca anılan firma tarafından ithalatı esnasında İsdemir, Aliağa, Samsun, Beylikdüzü ve Körfez Petrokimya Gümrük Müdürlüklerimizde gerçekleştirilen işlemlerinde tercihli rejimden yararlanabilmesini teminen, her bir sevkiyata ilişkin olarak örnekleri ekte yer alan;

-Eşyanın Kazakistan’dan ihraç edilirken Kazakistan Gümrüklerince onaylanan ihraç belgesi, taşıma belgeleri ve Form.A belgesinin,

-Eşyanın Ukrayna’ya girişi ve Ukrayna Gümrüklerince gümrük gözetiminde geçici depolamaya kabul edilmesi sırasında tutulan onaylı kayıtların/belgelerin,

-Eşyanın Ukrayna’da gümrük gözetiminde geçici depolamadan çıkartılarak gemiye yüklenmesine dair Ukrayna Gümrük İdaresince onaylanan kayıtların/belgelerin ve taşıma belgelerinin,

-Bu işlemler sırasında Ukrayna Gümrük İdaresince yetkilendirilmiş özel denetim firması raporlarının,

-Eşyanın gümrük idarelerine sunulması esnasında işlem gören ve onaylanan belgelerin

tamamının ibraz edilmesi ve ilgili diğer tüm koşulların karşılanmış olması kaydıyla, GTS kapsamındaki tercihli vergi oranlarından yararlandırılması gerekmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Hasan KÖSEOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

EK:

Belge örnekleri (takım)

 

DAĞITIM:

1-     EGE Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

2-     Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

3-     İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

4-     Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

5-     Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc