Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Yükümlülerin kendilerine teblig edilen ek tahakkuk ve ceza kararlarinin iliskili oldugu beyannameler üzerine düstükleri

small_gum-logo(112).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 24719
Yayım Tarihi 07/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 07/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
TASARRUFLU YAZI (07.12.2012/24719)
Yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen ek tahakkuk ve ceza kararlarının ilişkili olduğu beyannameler üzerine düştükleri "itirazım vardır" şerhi hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.02.1.GÜM.

Konu   :

 

 

07.12.2012 / 24719

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ'NE

 

 

Son zamanlarda Bakanlığımıza intikal eden bilgi ve duyumlardan, yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen ek tahakkuk ve ceza kararlarının ilişkili olduğu beyannameler üzerine düştükleri "itirazım vardır" şerhinin  bazı Gümrük Müdürlükleri tarafından,  Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesine göre itiraz yapıldığı şeklinde yorumlanarak buna göre işlem tesis edildiği ve bu durumda, söz konusu yükümlülerin, mezkur Kanunun 244 üncü maddesi ile verilen uzlaşma talep etme hakkından yararlandırılmadıkları anlaşılmaktadır. 

4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun "itiraz" müessesesini düzenleyen 242 nci maddesinin birinci fıkrasında yükümlülerin kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama verecekleri bir dilekçe ile itiraz edebilecekleri hüküm altına alınmıştır.

Ayrıca, Gümrük Yönetmeliği'nin 585 inci maddesinin birinci fıkrası da "Yükümlüler, kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara karşı tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde bir üst makama sunulmak üzere ilgili gümrük idaresine, üst makam yoksa aynı makama verecekleri, gerekçelerini de açıkça gösteren bir dilekçeyle itiraz edebilirler. " hükmünü amirdir.  

Diğer taraftan, aynı Kanunun "uzlaşma" müessesesini düzenleyen 244 üncü maddesinin birinci fıkrasında da "...Uzlaşma talebi, tebliğ tarihinden itibaren onbeş gün içinde, henüz itiraz başvurusu yapılmamış gümrük vergileri ve cezalar için yapılır..." denilmektedir.

Söz konusu mevzuat hükümlerine göre yükümlünün itiraz yoluna başvurabilmesi için gerekli şart gerekçelerini de açıkça belirtmek suretiyle bir itiraz dilekçesi hazırlaması ve bu dilekçeyi gümrük idaresine intikal ettirmesi gerektiği değerlendirmemize ilişkin olarak Hukuk Müşavirliği'ne konu sorulmuş ve cevaben alınan 28.11.2012 tarih ve 5175 sayılı yazıda, özetle; ek tahakkuk veya ceza kararları üzerine düşülen "itirazım vardır" şerhinin Gümrük Kanunun 242 nci maddesi uyarınca yapılmış bir itiraz olarak kabul edilemeyeceğinin düşünüldüğü, uygulamada beyannameler üzerine de düşülen bu tür kayıtların "ihtirazi kayıt" olarak adlandırıldığı, böylelikle yükümlünün, hak arama yollarına başvuru hakkını saklı tuttuğu ve bu yönde muhtelif Danıştay kararlarının da mevcut olduğu, dolayısıyla, ihtirazı kayıt beyanında bulunan kişinin hak arama yollarına başvurmakta bir serbestiye sahip olduğu, işlemin hukuka uygun olmadığı kanısında ise meri mevzuatın öngördüğü usul ve esaslar dahilinde hak arama yollarını kullanabileceği, yükümlünün "itirazım vardır" şerhinin bir ihtirazi kayıt olması ve ihtirazi kaydın bu niteliği nedeniyle de, bu beyanının Gümrük Kanununun 242 nci maddesi kapsamında yapılmış bir itiraz olarak değerlendirilemeyeceğinin ve yükümlünün uzlaşma talebinin, ek tahakkuk veya ceza kararı üzerine "itirazım vardır" şerhi düşüldüğü gerekçesiyle reddedilmemesi gerektiğinin düşünüldüğü ifade edilmiştir.

Bu itibarla, Gümrük İdarelerinde bu durum kaynaklı yaşanan sıkıntıların önüne geçilebilmesini teminen,

- Kendilerine tebliğ edilmiş olan ek tahakkuk ve para cezalarının ilişkili olduğu beyannameler üzerine "itirazım vardır" şerhi düşen yükümlülerin bu yöndeki tasarruflarının Gümrük Kanunu'nun 242 nci maddesi kapsamında "itiraz" olarak değerlendirilmemesi ve her halükarda yükümlülerin ancak dilekçe ile başvurmaları durumunda itirazın kabul edilmesi,

- Yükümlülerin kendilerine tebliğ edilmiş olan ek tahakkuk ve ceza kararlarının ilişkili olduğu beyannameler üzerine "itirazım vardır" şerhi düştükten sonra süresi içerisinde Gümrük Kanunu'nun 244 üncü maddesine göre uzlaşma talebinde bulunmak istemeleri durumunda söz konusu taleplerin değerlendirmeye alınması,

- Şu anda Bölge Müdürlüğünüz kayıtlarında yer alan ve henüz çözüme kavuşturulmamış, bu minvaldeki uzlaşma taleplerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi,

gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini önemle rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Genel Müdür

 

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine