Gümrük ve Ticaret Bakanligi: DIIB. Resen Kapatma Isleminin Geri Alinmasi hk.TASARRUFLU YAZI (26.11.2012/06044)

small_gum-logo(113).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 06044
Yayım Tarihi 26/11/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 26/11/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (26.11.2012/06044)
Resen Kapatma İşleminin Geri Alınması hk.

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :B.02.1.GÜM.0.06.16.01.00.132.99.S.2011/D1-

Konu   :Resen Kapatma İşleminin Geri Alınması

 

 

 

26.11.2012 / 06044

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinden alınan 23/11/2012 tarihli, 12819 sayılı yazının bir örneği ilişikte gönderilmektedir.

2010/371 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Kararı'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile taahhüt kapatma, iptal veya resen kapatma işlemleri geri alınan belge ihracat taahhüdünün kapatılması durumunda; belge kapsamında müeyyide uygulanmakla birlikte henüz tahsilatı yapılmamış (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmemiş olması) kısım için ithalat esnasında alınan teminatların ilgili gümrük idaresince belge sahibi firmaya iade edileceği, ancak, belge kapsamında müeyyide uygulanmış ve daha önce tahsil edilmiş tutarların  (amme alacağının asli ve/veya ferilerinin tahsil edilmiş olması) taahhüt kapatma işlemini müteakip ilgili belge sahibi firmaya iade edilmeyeceği, hüküm altına alındığından anılan Karar hükmü uyarınca işlem tesis edilmesi gerekmektedir. 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

                                                                                           H.Hasan Murat ÖZSOY

Bakan a.

Daire Başkanı

 

 

 

EK-1 Yazı fotk.

 

 

DAĞITIM:

-Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

İSTANBUL İHRACATÇI BİRLİKLERİ

GENEL SEKRETERLİĞİ

SAYI   :TİM.İİB.GSK.TESVK.2012/33l5-12819

KONU:Re’sen Kapatma İşleminin Geri Alınması Hk.

 

TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

İlgi:  07.11.2012 tarihli resen kapatma işlemimiz.

 

İlgi'de tarihi kayıtlı işlemimizle, İhracat 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'nin 37 inci maddesinde belirtilen süreler içerisinde, ihracat taahhüdünü kapatma müracaatında bulunmayan M..... P...... Kuruyemişçilik San. Ve Tic. A.Ş. (Dış Ticaret V.D. -.......... V.N.) adına düzenlenen 21.10.2011 tarih ve 2011/D1-0.... sayılı Dahilde İşleme İzin Belgesine ilişkin ihracat taahhüt hesabı, yine aynı Tebliğ’in aynı maddesine istinaden Genel Sekreterliğimizce re'sen kapatılmıştı.

Söz konusu firma yukarıda tarih sayısı yer alan dahilde işleme izin belgesi ile ilgili olarak Genel Sekreterliğimizce yapılan re’sen kapatma işleminin Bakanlıkça geri alınabilmesini teminen İhracat:2006/12 sayılı Dahilde işleme Rejimi Tebliğinin eki Ek:3 te belirtilen bilgi ve belgelerle Genel Sekreterliğimize müracaat etmiştir.

 Bilahare ilgi’de kayıtlı re’sen kapatma işleminin geri alınabilmesini teminen konu T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’ne intikal ettirmiştir.

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan 19.11.2012 tarih ve 0120009819 sayılı talimata istinaden ilgi’de kayıtlı re’sen kapatma işlemi, ihracat:2008/1 sayılı genelgenin değişik 57 inci maddesi çerçevesinde geri alınmıştır.

Diğer taraftan resen kapatma işlemi sonrası DİİB kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil edilmiş ise bu kısımların belge sahibi firmaya iade edilmemesi gerekmektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

Dr. Yasemin DEMİRDAĞ

Genel Sekreter

 

DAĞITIM :                                        

Gereği İçin                                         Bilgi İçin

- T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı           - T.C. Ekonomi Bakanlığı

Gümrükler Genel Müdürlüğü                     İhracat Genel Müdürlüğü

ANKARA                                              Eskişehir Yolu-ANKARA

- Mersin Gümrük Müdürlüğü                     Malatya Pazarı Kuruyemişçilik San. Ve Tic. A.Ş.

MERSİN                                              - Hasırcılar Cd. Yeni Han No:27/6

Eminönü-İSTANBUI.

- Dış Ticaret Vergi Dairesi Müdürlüğü

Yılanlı Ayazma Yolu No: 15 Topkapı Plaza Maliye

Ek Hiz. Binası Topkapı/İSTANBUL