Maliye, elektronik defter ve elektronik fatura zorunlulugu olan mükellefleri belirledi 14.12.2012

small_maliye_bakanligi(7).jpg


Maliye, elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu olan mükellefleri belirledi
Maliye Bakanlığı, madeni yağ lisansına sahipleri ile bunlardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara; kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa ve ithal eden vergi mükelleflerine, 2013 takvim yılında elektronik fatura uygulamasını, 2014 takvim yılında ise elektronik defter uygulamasını zorunlulu hale getirdi.


 ANKARA (ANKA) - Maliye Bakanlığı, madeni yağ lisansına sahipleri ile bunlardan 2011 yılında mal alan mükelleflerden asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlara; kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa ve ithal eden vergi mükelleflerine, 2013 takvim yılında elektronik fatura uygulamasını, 2014 takvim yılında ise elektronik defter uygulamasını zorunlu hale getirdi. Mükelleflerin elektronik fatura uygulaması için 1 Eylül 2013 itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmaları gerekecek. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları zorunlu olacak.
Maliye Bakanlığı'nın Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete'de yayınlandı. Mükelleflerin vergi kanunlarına uyumlarının artırılması ile kayıt dışılığın izlenerek önlenmesi amacıyla, elektronik fatura kullanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu getirilmesi Tebliğ'in konusunu oluşturdu.

-ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTER UYGULAMASI KAPSAMINA GİREN MÜKELLEFLER-

Maliye Bakanlığı, tebliğle elektronik defter ve elektronik fatura zorunluluğu kapsamına giren mükellefleri belirledi. Buna göre elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler şöyle olacak:
"-5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında madeni yağ lisansına sahip olanlar ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 25 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar.
-4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları (kolalı gazos, alkollü içecek, tütün ürünleri gibi) imal, inşa veya ithal edenler ile bunlardan 2011 takvim yılında mal alan mükelleflerden 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatına sahip olanlar."
Bu Tebliğ kapsamında zorunluluk getirilen mükelleflerden mal alan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na ekli cetvellerde yer alan idare, kurum ve kuruluşlar ile iktisadi kamu kuruluşlarının elektronik fatura uygulamasından yararlanma ve elektronik defter tutma zorunluluğu bulunmayacak.
Bu Tebliğ veya 397 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükelleflerin birbirlerine yapmış oldukları mal teslimi veya hizmet ifaları için elektronik fatura düzenlemeleri zorunlu olacak. Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan kayıtlı kullanıcıların güncel listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.

-BELİRLENEN HADLERİN ALTINDA KALAN MÜKELLEFLER, İSTERSE UYGULAMADAN YARARLANABİLECEK-

Elektronik Fatura Uygulamasından yararlanan mükellefler fatura düzenlemeden önce muhatabın www.efatura.gov.tr internet adresinde yer alan kayıtlı kullanıcı listesine kayıtlı olup olmadığını kontrol edecekler, kayıtlı kullanıcı ise elektronik fatura, kayıtlı kullanıcı değilse kağıt fatura düzenleyecek.
Bu Tebliğ kapsamındaki mükelleflerden mal veya hizmet alan ve belirlenen hadlerin altında kalan mükelleflerin de istemeleri halinde elektronik defter ve elektronik fatura uygulamalarından yararlanabilecek.

-ELEKTRONİK FATURA VE ELEKTRONİK DEFTERE GEÇİŞ SÜRESİ-

Elektronik defter tutma ve elektronik fatura uygulaması kapsamına giren mükelleflerin elektronik farta uygulamasına 2013 takvim yılında, elektronik defter uygulamasına 2014 takvim yılı içerisinde geçilecek. Mükelleflerin elektronik fatura uygulaması için 1 Eylül 2013 itibarıyla Gelir İdaresi Başkanlığı'na başvurmaları gerekecek. Elektronik defter yazılımlarını kendi geliştiren mükelleflerin 1 Eylül 2014 tarihi itibariyle elektronik defter test süreçlerini başarı ile tamamlamış olmaları zorunlu olacak.

-397 SIRA NUMARALI VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER-

Elektronik Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin birbirlerinden aldıkları mallar ve sağladıkları hizmetler için 1 Eylül 2013 tarihinden itibaren elektronik fatura göndermeleri ve almaları zorunlu olacak. Elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olmayan mükelleflere yaptıkları mal teslimi ve hizmet ifası için genel hükümler çerçevesinde kağıt fatura düzenlemeye devam edecek.

-ÖZEL ENTEGRASYON İZNİ-

Mükellefler, elektronik fatura gönderme ve alma işlemlerini teknik yeterliliğe sahip, Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemi vasıtasıyla da gerçekleştirebilecek. Özel entegrasyon izni almak isteyen mükellefler e-fatura uygulamasına başvuru için gerekli belgelerin yanında özel entegrasyon talebini içeren bir dilekçe ve ekinde Özel Entegrasyon Bilgi İşlem Sistem Raporu (BİS) ile Başkanlığa başvuru yapacak. Özel entegrasyon yapmak isteyen mükelleflerin www.efatura.gov.tr internet adresinde yayımlanan kılavuzlara uygun bilgi işlem altyapısını kurmaları zorunlu olacak. Başkanlık özel entegrasyon yapan mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkili bulunacak. Mükellefin, elektronik fatura gönderip alma işlemini özel entegrasyon izni alan mükelleflere ait bilgi işlem sistemi vasıtasıyla gerçekleştirmesi, muhafaza ve ibraz ödevlerini ortadan kaldırmayacak. Elektronik fatura gönderip alma işleminde kullanılan bilgi işlem sistemi yazılım ve donanım alt yapısının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde bulunması zorunlu olacak. Özel entegrasyon izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Bilgi işlem sistemi yurt dışından yönetilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasından entegrasyon yöntemiyle yararlanma konusundaki durumları yapacakları başvuru üzerine Başkanlıkça değerlendirilerek elektronik fatura gönderip almalarına izin verilebilecek.

-ÜÇÜNCÜ KİŞİLER DE ELEKTRONİK SAKLAMA YAPABİLECEK-

Mükelleflere ait elektronik faturaların yine mükelleflere ait bilgi işlem sistemlerinde saklanması esas olup üçüncü kişiler nezdinde de elektronik saklama yapılabilecek. Başka mükelleflerden elektronik saklama hizmetinin alınması mükelleflerin elektronik faturalarının muhafaza ve ibraz sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Elektronik faturaların muhafazasının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ve Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarının geçerli olduğu yerlerde yapılması zorunlu olacak. Bu zorunluluk yurt dışında ikincil bir arşivleme yapılmasına engel teşkil etmeyecek. Başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenler elektronik fatura uygulamasını bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle kullanmak zorunda olacak. Elektronik Fatura Saklama Hizmeti verecek mükelleflerin Başkanlığa "Elektronik Fatura Saklama Hizmeti Başvuru Formu ve Taahhütnamesi" ile başvuru yaparak saklama izni almaları zorunlu olacak. Bu amaçla başvuru yapacak mükelleflerin başvuru dilekçesi ekinde Bilgi İşlem Sistem Raporu'nu (BİS) göndermesi gerekecek. Başkanlıktan elektronik fatura saklama hizmeti izni almadan saklama yapılması Başkanlık nezdinde hüküm ifade etmeyecek. Saklama izni alan mükelleflerin listesi www.efatura.gov.tr internet adresinden yayımlanacak. Saklama koşulları ve saklama hizmeti verecek mükellefin uyması gereken diğer kurallar www.efatura.gov.tr internet adresinde duyurulacak.

-BAKANLIK, ELEKTRONİK FATURA SAKLAMA HİZMETİ VERENLERİN BİLGİ İŞLEM SİSTEMLERİNİ DENETLEYEBİLECEK-

Gerekli görülen durumlarda, elektronik fatura saklama hizmeti verenlerden elektronik fatura bilgilerine ilişkin olarak belirlenecek standartlara uygun üretilecek raporların ibrazı, elektronik fatura saklama hizmeti verenlere ait bilgi işlem sistem veya sistemlerine sürekli erişimin sağlanması sureti ile istenebilecek. Bu kapsamda, ifade edilen erişimin sağlanması için kullanılacak yöntem ve teknolojiler ile ibraz yükümlülüğünün yerine getirilmesi ile ilgili süreçler www.efatura.gov.tr adresinde açıklanacak. Elektronik fatura saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemine erişim ile ilgili yetki, sektör, mükellef veya faaliyet hacimleri itibarıyla kullanılabilecek. Başkanlık elektronik fatura saklama hizmeti veren mükellefler için ilave yükümlülük belirlemeye ve istediğinde ulusal ve uluslararası standartlara uyma zorunluluğu getirmeye yetkili olacak. Maliye Bakanlığı gerek görmesi halinde, bu Tebliğde belirlenen esaslar ile sınırlı olmak üzere, başka mükelleflere ait elektronik faturaları saklama hizmeti verenlerin bilgi işlem sistemlerini denetleme yetkisine sahip olacak.

-SORUMLULUK VE CEZAİ YAPTIRIMLAR-

Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemlerini kesintisiz 7 gün 24 saat fatura ve ilgili mesajları alabilecek ve gönderebilir halde açık tutmak zorunda olacak. Mücbir sebepler dışında bu zorunluluğa uymayan mükelleflerin entegrasyon izinleri iptal edilecek. Elektronik fatura uygulamasını sadece portal yöntemiyle kullanabilecek. Bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle elektronik fatura uygulamasından yararlanan mükellefler, sistemleri üzerinde yapacakları bakım, onarım, gözden geçirme vb. işlemler nedeniyle sistemlerine erişim kesintiye uğrayacak ise bu kesintiden önceki üç işgünü içerisinde hangi tarihte ve ne kadar süreyle sistemlerinin kesintiye uğrayacağını Gelir İdaresi Başkanlığı'na bildirmekle yükümlü olacak. Kesinti süresi hiçbir surette iki günü aşamayacak.
Elektronik fatura ve elektronik deftere ilişkin olarak bu Tebliğ ile getirilen zorunluluklara uymayanlar hakkında, Vergi Usul Kanununun ceza hükümleri tatbik olunacak. Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükellefler elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükelleflere kâğıt ortamında fatura düzenleyemeyecek, düzenlemeleri halinde kağıt ortamında düzenlenen bu faturalar hiç düzenlenmemiş sayılacak. Elektronik fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilen mükelleflerin elektronik fatura uygulamasına kayıtlı olan diğer mükellefler tarafından gönderilen elektronik faturaları almaları zorunlu olacak. Bu zorunluluğa uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanunu'nun ilgili hükümlerinde belirtilen fatura almayan mükelleflere tatbik olunan cezai hükümlerin uygulanacağı tabi olacak. Bu Tebliğ ile elektronik defter tutma zorunluluğu getirilen mükellefler kâğıt ortamında defter tutamayacak. Bu mükellefler kâğıt ortamında defter tutmaları halinde hiç defter tutmamış sayılacak.(ANKA)
(HGS/OE)