Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Transit Islemleri) (Seri No: 3)nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Transit Islemleri) (Seri No: 4) (20.12.2012 T. 28503 R.G.)

small_gum-logo(116).jpg


 
Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28503
Yayım Tarihi 20/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 20/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28503

Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No: 3)nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 4) (20.12.2012 T. 28503 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (TRANSİT İŞLEMLERİ) (SERİ NO:3)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TRANSİT İŞLEMLERİ)

(SERİ NO: 4)

(20.12.2012 T.  28503 R.G.)

MADDE 1 – 24/7/2012 tarihli ve 28363 sayılıResmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Transit İşlemleri) (Seri No:3)’nin 1 inci maddesinin birinci fıkrasına “ham petrol,” ibaresinden sonra gelmek üzere “nafta, fuel-oil, gazyağı,” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 3 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.

 

“d) Taşıyıcıfirma: Taşımanın R2 yetki belgesi kapsamında yapılması halinde, R2 yetki belgesi sahibi taşıma işleri organizatörünü; taşımanın C2 veya L2 yetki belgesi kapsamında yapılması halinde ise C2 veya L2 yetki belgesi sahibi firmayı,”

 

MADDE 3 – AynıTebliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 4 – (1) Ham petrol, benzin, nafta, gazyağı, motorin ve jet yakıtının karayolu ve demiryolu ile transitini yapmak üzere izin başvurusunda bulunacak firmaların en az bir senedir faaliyette bulunması, Türkiye'de yerleşik ve Türk Ticaret Siciline kayıtlı ödenmişsermayesinin en az 4.000.000 TL olması gerekir.

(2) Ülkemizden Irak'a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı veya Irak'tan ülkemize yapılacak ham petrol ve nafta sevkiyatları ile ilgili sözleşmenin, Türkiye üzerinden transit edilmek üzere Irak'ta yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça bu Tebliğkapsamdaki taşımalara ilişkin olarak sözleşme yapma izni verilen kişiler tarafından imzalanması şarttır. Sözleşmede izin sahibi firmanın söz konusu eşyanın sevkiyatının Türkiye üzerinden yapılacak olduğunun, eşya miktarının ve türünün belirtilmesi gerekir.

(3) Ham petrol, nafta, fuel-oil, gazyağı, benzin, motorin ve jet yakıtının transitini yapacak izin sahibi ve/veya taşıyıcı firmanın ticarete konu eşya türüne uygun ilgili kurumlardan mevzuatları gereğince alınmış izin, ruhsat, lisans ve/veya yetki belgesi sahibi olması gerekir.

(4) Bu Tebliğkapsamındaki ürünlerin taşınması, karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun, Türk plakalı, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu uyarınca muayeneleri yapılmışaraçlarla yapılır.

(5) Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden yapılacak motorin, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarına ilişkin sözleşmelerde, yetkili Bakanlık veya Bakanlıkça yetki verilmişkişiler tarafından imzalanmış olma şartı aranmaz.

(6) Gürcistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne Türkiye üzerinden yapılacak taşımalarda, yabancı plakalı araçlar da kullanılabilir. Bu durumda, aracın karayolu ile tehlikeli eşya taşınmasına uygun, sayısal (dijital) takograf donanımlı, araç takip sistemini haiz ve kayıtlı olduğu ülkede usulüne uygun muayenesi yapılmış olması şartıaranır.

(7) 2/3/2005 tarihli ve 5307 sayılı SıvılaştırılmışPetrol Gazları(LPG) PiyasasıKanunu ve Elektrik PiyasasıKanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 6 ncımaddesi kapsamında temin edilecek olan fuel-oilin transiti için bu Tebliğin taşıyıcı ve sürücülere ilişkin hükümleri uygulanır.

(8) Verilen izinlerin devir ve temlikine dair müracaatlar değerlendirmeye alınmaz.”

 

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 5 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Ön izin başvurusu

MADDE 5 – (1) Ham petrol, benzin, motorin, nafta, gazyağıve jet yakıtının transitini yapacak firma Bakanlığa (Gümrükler Genel Müdürlüğü) örneği Ek-1'de yer alan form ile ön izin başvurusunda bulunur.

(2) İmzalanmış sözleşmenin ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesinin noter tasdikli suretleri ön izin başvuru formuna eklenir.

(3) Sözleşmenin Irak'ta yetkili Bakanlıkça bu Tebliğkapsamdaki taşımalara ilişkin olarak sözleşme yapma izni verilen kişiler ile yapılmasıhalinde, bu yetkinin verildiğine ilişkin belgenin yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi ile birlikte noter tasdikli sureti de ön izin başvuru formuna eklenir.

(4) Ön izin başvurusunda bulunan firmaların başvurularında adli takibatıdevam eden bir hususa rastlanılmasıhalinde, adli makamlarca buna ilişkin değerlendirme sonuçlanıncaya kadar söz konusu firmanın aynıveya benzer konuya ilişkin ön izin başvuruları reddedilir.

(5) Ön izin başvurularının kabul edilip edilmediği başvuru sahibine bildirilir. Ön izin başvurusu reddedilen firmalar izin başvurusunda bulunamaz.”

 

MADDE 5 – AynıTebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında “motorin,” ibaresinden sonra gelmek üzere “nafta, fuel-oil, gazyağı,” ibaresi eklenmiş ve aynımaddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

 

“(3) Taşımayı gerçekleştirecek sürücülerin adı, soyadı ve T.C. Kimlik Numaraları, anne ve baba adları ile doğum yerleri ve tarih bilgilerinin kayıtlı olduğu liste ile bu listelere ilişkin değişiklikler, 7 nci madde kapsamında alınacak izni müteakip, anılan listelerin teslim tarihinden itibaren son 15 gün içerisinde alınmış “herhangi bir adli sicil ve arşiv kaydının bulunmadığına dair” adli sicil belgeleri ile birlikte Bakanlığa verilir.”

 

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“İzin Başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 7 – (1) Başvuru sahibi firmalar ve taşıyıcı firmalar hakkında nihai değerlendirme yapılmadan önce, kamu düzeni ve kamu güvenliği yönünden bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel değerlendirmelerinin olup olmadığına dair ilgili kurumların görüşü alınır.

(2) Başvuru sahibi firmanın ve/veya taşıyıcıfirmanın ulaştırma mevzuatı açısından Tebliğde düzenlenen taşımayıyapmaya yetkili olup olmadığına ilişkin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının görüşü alınır.

(3) Bu Tebliğde düzenlenen işlemleri yapmaya engel bir hallerinin olup olmadığıhususunda sözleşme sahibi firmalar ve taşıyıcıfirmalar ile sürücüler hakkında elde edilen veriler ile Bakanlıkta mevcut bulunan veriler tetkik edilerek nihai değerlendirme yapılır.

(4) Yapılan değerlendirme sonucunda izin başvurusu uygun bulunanlar, başvuru sahibine ve hareket/varış gümrük idarelerine; izin başvurusu uygun bulunmayanlar ise başvuru sahibine bildirilir.

(5) 6 ncımaddenin üçüncü fıkrası kapsamında alınan sürücü listeleri üçüncü fıkra kapsamında değerlendirilerek, uygun görülenler başvuru sahibine ve ilgili hareket ve varış gümrük idarelerine bildirilir.”

 

MADDE 7 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“(2) Başvuruda bulunan firmalar ile taşıyıcıfirmaların sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticilerinden en az birisi hakkında kaçakçılık yapıldığı iddiasıyla dava açılmış olmasıhalinde mahkemelerce aksine karar tesis edilinceye kadar, söz konusu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri askıya alınır, yeni izin başvurularıreddedilir.

(3) Haklarında kaçakçılıktan kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunan şahısların; sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortağı ile yönetim kurulu üyeleri ya da temsil ve ilzama yetkili yöneticisi olduğu firmaların bu Tebliğ kapsamında verilmiş izinleri iptal edilir. Bu tarihten sonraki başvuruları değerlendirmeye alınmaz.”

 

MADDE 8 – Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“MADDE 10 – (1) Bu Tebliğkapsamında izin verilen taşımalar yalnızca izinde belirtilen araç ve sürücülerle aşağıda belirtilen güzergâhlar kullanılarak yapılır ve taşıma esnasında araçlar ancak konaklama, denetleme ve kontrol noktalarında durabilir:

a) Ham petrol, benzin, motorin, gazyağı ve jet yakıtının transitinde;

1) İskenderun Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Dörtyol-Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin güzergâhıtakip edilerek Habur Gümrük Müdürlüğü,

2) Mersin Akaryakıt Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Adana-Bahçe-Gaziantep-Şanlıurfa-Kızıltepe-Cizre-Nusaybin güzergâhı takip edilerek Habur Gümrük Müdürlüğü,

3) Sarp Gümrük Müdürlüğünden hareketle, Hopa-Artvin-Olur-Göle-Kars (veya Hopa-Artvin-Ardahan-Hasköy-Susuz-Kars)-Digor-Tuzluca-Iğdır-Aralık güzergâhıtakip edilerek Dilucu Gümrük Müdürlüğü,

güzergâhıtakip edilir. Hava şartları veya mücbir sebep durumunda farklı güzergâh belirlenebilir.

b) Nafta ve fuel-oil transiti hareket gümrük idaresi tarafından belirlenen zorunlu güzergâh takip edilerek yapılır.

(2) Bu Tebliğkapsamında, Türkiye Gümrük Bölgesinde karayolu ile gerçekleştirilecek sevkiyatlar, taşımacılık yapacak olan firmaların kendi filolarında kullandıkları araç takip sistemi vasıtasıyla izlenir. Firma bu Tebliğ kapsamındaki taşımalar için kendi araç takip sisteminde ayırt edici işaretler oluşturur ve hareket gümrük idaresine anılan sistem için birden fazla kullanıcıerişimine uygun şifre verir. Hareket gümrük idaresince anılan erişim şifresi varış gümrük idaresi ile zorunlu güzergâh üzerinde bulunan kolluk birimlerine bildirilir. Ayrıca, taşımacılık yapacak olan firmaların filolarındaki araçların gümrük gözetimi haricinde de gerek görüldüğü hallerde kontrolleri yapılabilir.

(3) İlgili firmanın filosundaki araçlarda çekiciden ayrılabilir dorse tanker bulunması ve bu dorse tanker ile taşıma yapılması halinde dorse tankerin takip edilebilmesi için firmalar tarafından gerekli tedbirler alınır. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde mevcut sistemlere ilaveten ek güvenlik tedbirleri almaya yetkilidir.

(4) Bu Tebliğkapsamında yapılacak taşımalarda hareket gümrük idarelerince aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir:

a) Her taşımada;

1) Araçlarda bulunan araç takip sisteminin çalışıp çalışmadığı,

2) Tanker göz kapaklarının vidalıolup olmadığı, klipsli kapaklarda menteşe vidalarının perçinli olup olmadığı, menteşe vidalarına mühür tatbiki için delikli vida yapılmış olup olmadığı, menteşe pimlerinin kesilmesinin mümkün olup olmadığı,

3) Sayısal (dijital) takografların çalışıp çalışmadığı,

4) 2918 sayılı Kanun uyarınca araç muayenelerinin geçerli olup olmadıkları,

5) Bu Tebliğkapsamı eşya taşımacılığınısuiistimal edebilecek ek donanımların bulunup bulunmadığı,

6) Türk plakalı araçlarda, aracın taşıyıcı veya alt nakliye firmasının yetki belgesinde kayıtlı olup olmadığı; yabancı plakalı araçlarda ise ulaştırma mevzuatı gereği istenen belgelere sahip olup olmadığı,

7) Sürücünün 7 nci maddenin beşinci fıkrası kapsamında bildirilen listelerde yer alıp almadığı,

kontrol edilir. Bu kriterlerden herhangi birini taşımayan aracın veya sürücünün taşıma yapmasına izin verilmez.

b) Irak’tan ham petrol, nafta ve fuel-oil sevkiyatları ile Gürcistan’dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyetine yapılacak motorin, benzin ve jet yakıtı sevkiyatlarında;

1) Mahreç ülkesinden alınmış analiz raporu ve Türkçe tercümesi ile tartı fişi transit beyannamesine eklenir, beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir.

2) Eşyanın öncelikle macun tahlili yöntemiyle tespiti yapılır. Şüphe halinde numune alınarak tahlile gönderilir. Eşyanın tahlile gönderildiğine ilişkin beyanname üzerine açıklama düşülür.

3) Aracın ilgili yerleri mühürlenerek tahlil sonucu beklenilmeksizin araç, varış gümrük idaresine sevk edilir.

c) Irak’a yapılacak benzin, gazyağı, motorin ve jet yakıtı sevkiyatlarında; anılan eşyanın antrepoya alınırken yapılmış tahlil sonuçlarıve tartı fişi transit beyannamesine eklenir, beyannamede eşyanın tarifesi belirtilir. Eşyanın niteliğinin belirlenmesi açısından antrepodaki eşyanın analiz raporu esastır. Aracın ilgili yerleri mühürlenerek araç, varışgümrük idaresine sevk edilir.

(5) Bu Tebliğkapsamında varış gümrük idarelerince aşağıdaki işlemler gerçekleştirilir;

a) Aracın mühürleri kontrol edilir, macun tahlili yöntemi ile eşyanın tespiti yapılır. Şüphe halinde takograf ve araç takip sistemi bilgileri kontrol edilir. Şüphenin devamı halinde eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir. Bu durumda, tahlil sonucu gelmeden eşyanın tahliyesine/çıkışına izin verilmez.

b) Hareket gümrük idaresince eşyanın tahlile gönderilmişolması halinde birinci bent hükümleri saklıkalmak üzere, eşyadan numune alınarak tahlile gönderilir ve eşyanın tahliyesine /çıkışına izin verilir. Tahlil sonuçlarının alınmasını müteakip gerekli kontrol ve karşılaştırmanın yapılmasınıteminen hareket gümrük idaresine sonuçlar bildirilir. Sonuçların farklı çıkması halinde hareket gümrük idaresince mevzuat dâhilinde gerekli işlem yapılır.”

 

MADDE 9 – Aynı Tebliğin (2) numaralıeki ekteki şekilde değiştirilmiştir.

 

MADDE 10 – Bu Tebliğ yayımıtarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 11 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

EK-2

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

1) Başvuru sahibi firmanın antetli kağıda yazılmış, firma yetkilisi veya yetkililerince imzalanmış, firmanın ticari unvanı ile merkez ve şube adresleri ile iletişim bilgilerini içeren dilekçe,

2) Firma ve taşıyıcı firmanın kuruluş ve yapılan değişiklikler dâhil bütün Ticaret Sicil Gazeteleri örnekleri,

3) İlgili Ticaret ve Sanayi Odasından başvuru sahibi firmanın üyeliğinin devam ettiğine ve en az bir yıldır faaliyette bulunduğuna dair alınacak yazı,

4) Başvuru sahibi firmanın sosyal güvenlik prim borcu bulunmadığına dair ilgili kurumdan alınacak yazı,

5) Firmada ve taşıyıcı firmada temsil ve ilzama yetkili kılınanların; adı, soyadı, T.C. Kimlik Numaraları ve unvanının, tatbik imzasının, yetki sınırlarının yer aldığı imza sirküleri,

6) Başvuru sahibi firmanın ve taşıyıcıfirmanın sahibi, sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip gerçek kişi ortakları, yönetim kurulu üyeleri ve temsil ve ilzama yetkili yöneticileri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığından başvurudan önceki son onbeş gün içinde alınmış arşiv bilgilerini içerir Adli Sicil Kaydı,

7) Başvuru sahibi firmanın vergi borcu bulunmadığına ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirtilen vergi kaçakçılığına ilişkin fiillerden mahkûm olmadığına dair bağlı bulunulan vergi dairesinden alınacak yazı,

8) Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılması durumunda, firmaya ait R2 veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer örneği,

9) Taşımanın sözleşme sahibi firma tarafından yapılmaması durumunda, taşıyıcıfirma ile yapılan sözleşmenin noter onaylı örneği ve taşıyıcıfirmaya ait R2 veya C2 ya da L2 Yetki Belgelerinin birer örneği,

10) 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici 6 ncı maddesi kapsamında temin edilecek olan fuel-oilin transiti için başvuru sahibi firmaya ait Dâhilde İşleme İzin Belgesinin örneği.