Ekonomi Bakanligindan:GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIGININ KONTROLÜNE TABI ÜRÜNLERIN ITHALAT DENETIMI TEBLIGI TASLAGI (Ürün Güvenligi ve Denetimi: 2013/5) ***T A S L A K*** 21.12.2012

small_EKONOMI-2013-ÜRÜN-TASLAK(1).jpg


Tebliğ

 

Ekonomi Bakanlığından:

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞININ KONTROLÜNE TABİ ÜRÜNLERİN İTHALAT DENETİMİ TEBLİĞİ TASLAĞI

(Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/5)

 

Amaç

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının kontrolüne tabî ekli listelerde belirtilen ürünlerin ithalatına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Hariçte İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimine tabî tutulmak istenen ekli listelerde yer alan ürünler ile 5 inci maddenin ikinci fıkrası dahilindeki ürünleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesine dayanılarak düzenlenmiştir.

Ön bildirim

MADDE 4- (1) Tebliğ eki listelerden;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik,

b) Ek-2’de belirtilen ürünler için, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik,

hükümlerine uygun olarak ön bildirim yapılması gerekir.

                Uygunluk denetimi

MADDE 5- (1) Ek-1/A, Ek-1/B, Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de belirtilen ürünlerin ithalatında Ek-9 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca uygunluk yazısı düzenlenir.

(2) Ek-5’te yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin ithalatında, ithalatçının talep etmesi ve ürünün mevzuatına uygun olması halinde Ek-9 uygunluk yazısı ithalatçıya iletilir.

(3) Uygunluk yazısı başvurusunda istenen bilgi ve belgelerin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ibrazı gerekir.

(4) Uygunluk yazısı;

a) Ek-1/A ve Ek-1/B kapsamı ürünler için ithalatın yapılacağı gümrük idaresine,

b) Ek-2, Ek-3, Ek-4, Ek-5, Ek-6 ve Ek-7’de yer alan ürünler için ithalatçıya iletilir.

(5) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilmek istenen bir ürünün birden fazla listede yer alması durumunda, her ithalat işlemi için ilgili tüm mevzuata uygun olacak şekilde yalnızca bir uygunluk yazısı düzenlenir.

Uygunsuzluk yazısı

MADDE 6- (1) Ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti halinde, Ek-10 gerekçeli uygunsuzluk yazısı düzenlenir. Uygunsuzluk yazısı ilgili gümrük idaresine iletilir ve keyfiyet ithalatçıya veya temsilcisine bildirilir.

 

 

Veteriner Giriş Belgesi

                MADDE 7- (1) Ek–1/A ve Ek–1/B kapsamı ürünler için, Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik ekinde yer alan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen Veteriner Giriş Belgesinin orijinali gümrük idarelerine bildirilir ve belgede belirtilen ilk varış yerine kadar sevkiyata eşlik eder.

Kontrol Belgesi

MADDE 8- (1) Ek-1/A, Ek-3, Ek-4 ve Ek-5’te yer alan ürünlerin ithalatında uygunluk yazısı düzenlenmesi için ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca onaylanan Kontrol Belgesi aranır.

(2) Kontrol Belgesi alınması için Ek-8 Kontrol Belgesi formu, fatura veya proforma fatura ile ürünün özelliğine göre Kontrol Belgesi formunda belirtilen ilgili mevzuat uyarınca istenen diğer belgelerle birlikte ithalattan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına başvurulur.

Kontrol Belgesinin geçerlik süresi

MADDE 9- (1) Kontrol Belgesinin geçerlik süresi düzenlendiği tarihten itibaren;

a) Ek-1/A kapsamı ürünler için 4 ay,

b) Ek-3, Ek-4 ve Ek-5 kapsamı ürünler için 6 aydır.

(2) Türkiye gümrük bölgesine geldikten ve uygunluk yazısı başvurusu yapıldıktan sonra Kontrol Belgesinin geçerlik süresi biten ürünlere ilişkin işlemler, Kontrol Belgesinin geçerlik süresi dikkate alınmaksızın tamamlanır.

Muafiyetler

MADDE 10- (1) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabî olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek–1/A’da yer alan yarış ve gösteri amacıyla belirli bir süre kalmak üzere getirilen, üst düzey mülki ve askeri erkâna hediye edilen, özel ve resmî hayvanat bahçelerinde sergilenmek amacıyla getirilen ve ülkemize bağış niteliğinde gelen hayvanlar ile üniversitelerin, bilimsel ve diğer araştırma kurumlarının bilimsel araştırmalarda kullanacağı hayvanlar için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(2) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabî olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A’da yer alan ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda ve Yemin Resmî Kontrollerine Dair Yönetmeliğin 27 nci maddesi kapsamındaki ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

(3) Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının iznine tabî olması ve uygunluk yazısı düzenlenmesi kaydıyla, Ek-1/A ve Ek-1/B’de yer alan 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabî Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki beşeri tıbbi ürün imalatında kullanılan ürünler için Kontrol Belgesi düzenlenmez.

 (4) Tebliğ eki diğer listeler kapsamında denetime tabi olmaması kaydıyla, ithal edilmek istenen;

a) Ek–1/A ve Ek–1/B sayılı listedelerde yer alan ürünlerin 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabî Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünlerin kapsamı dışında olması,

b) Ek–2’de yer alan ve yanında (*) işareti olmayan GTİP’ler kapsamı ürünlerin gıda ve yem sanayii dışında ve/veya karşılarında belirtilen amaçlar dışında kullanılacak olması,

c) Ek–4 kapsamı ürünlerin hayvan sağlığı amacı dışında kullanılacak olması,

ç) Ek–5 kapsamı ürünlerin veteriner tıbbi ürün ve veteriner tıbbi ürün imalinde kullanılan hammadde sanayiine verilmeyecek olması,

d) Ek–6 kapsamı hammaddelerin bitki koruma ürünü sanayiine verilmeyecek olması,

e) Ek–2, Ek–5 ve Ek–6 kapsamı ürünlerin laboratuvar analizinde kullanılacak olması,

f) Dâhilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimine tabi tutulması,

durumunda ön bildirim, Kontrol Belgesi ve/veya uygunluk yazısı düzenlenmez.

Bilgi Formu

MADDE 11- (1) İthalatçı ithalatın yapılmasından sonra en geç onbeş gün içinde Ek-11 bilgi formunu gümrük beyannamesinin örneği ile birlikte;

a) Ek-5 sayılı listede yer almayan ancak veteriner tıbbi ürün olan veya veteriner tıbbi ürün yapımında kullanılan hammadde ve yardımcı maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olanlar tarafından ithal edilmesi,

b) Beşeri tıbbi ürün, bitki koruma ürünü veya bunların yapımında kullanılanlar hariç olmak üzere, Ek-5 sayılı listede yer alan ve yanında (*) işareti bulunan maddelerin Tebliğin 10 uncu maddesi dördüncü fıkrasının (ç) ve (e) bentleri kapsamında ithal edilmesi,

durumunda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğüne iletir.

Gümrük işlemleri

MADDE 12- (1) Tebliğ eki listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca düzenlenen uygunluk yazısı gümrük idarelerince aranır.

(2) 10 uncu maddenin üçüncü  dördüncü fıkrasında yer alan muafiyetler kapsamında olduğu beyan edilen ürünlerin ithalatına gümrük idarelerince doğrudan izin verilir.

(3) Bir ürünün ilgili mevzuata uygun olmadığının tespiti ve bu hususun gerekçeli uygunsuzluk yazısı ile ilgili gümrük idaresine bildirilmesi halinde, ürünün ithaline gümrük idarelerince izin verilmez ve uygunsuzluk yazısı özet beyana ve taşıma belgesine iliştirilir.

(4) Uygunsuz çıkan ürün mahrecine iade edilir veya masrafları ürünün sahibine ait olmak üzere imha suretiyle tasfiye edilmek üzere gümrüğe terk edilir ya da ilgili mevzuat çerçevesinde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uygun göreceği tedbirler alınır.

İdari yaptırımlar

MADDE 13- (1) Bu Tebliğe aykırı hareket edenler, yanlış veya yanıltıcı beyanda bulunanlar ile sahte belge kullananlar, ibraz edenler veya belgede tahrifat yapanlar hakkında,

a) 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun,

b) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı,

c) 21/3/2007 tarihli 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yetki

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarda uygulamaya yönelik önlem almaya ve düzenleme yapmaya Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü yetkilidir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 15- (1) 30/12/2011 tarihli ve 28158 (3 üncü Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Kontrolüne Tabî Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/5) yürürlükten kaldırılmıştır.

Geçiş süreci

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithali, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 45 gün süreyle 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğine tabîdir. Ancak, söz konusu işlemlere bu Tebliğin lehteki hükümleri de uygulanır.

(2) 2012/5 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında alınmış Kontrol Belgeleri, mezkûr Tebliğde belirtilen süre kadar geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1/A

Veteriner Kontrollerine Tabî Olan Hayvan ve Ürünler ([1])

(Kontrol Belgesine Tabi Olanlar)

 

GTİP

MADDE İSMİ

01.01

Canlı atlar, eşekler, katırlar ve bardolar

01.02

Canlı büyükbaş hayvanlar

01.03

Canlı domuzlar

01.04

Canlı koyun ve keçiler

01.05

Canlı kümes hayvanları [horozlar, tavuklar ("Gallus Domesticus" türü) ördekler, kazlar, hindiler ve beç tavukları gibi evcil türler

01.06

Canlı diğer hayvanlar

02.01

Sığır eti (taze veya soğutulmuş)

02.02

Sığır eti (dondurulmuş)

02.03

Domuz eti (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.04

Koyun ve keçi etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

0205.00

At, eşek, katır veya bardo etleri (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.06

Sığır, domuz, koyun, keçi, at, eşek, katır veya bardoların yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.07

01.05 pozisyonuna giren kümes hayvanlarının etleri ve yenilen sakatatı (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

02.08

Diğer etler ve yenilen sakatat (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

0209.00

Domuz yağı (etli kısımları içerenler hariç) ve kümes hayvanlarının yağları (eritilmemiş veya  başka suretle çıkarılmamış ) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

02.10

Et ve yenilen sakatat (tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş); et veya sakatatın yenilen un ve kaba unları

03.01

Canlı balıklar

03.02

Balıklar (taze veya soğutulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

03.03

Balıklar (dondurulmuş) (03.04 pozisyonundaki balık filetoları ve diğer balık etleri hariç)

03.04

Balık filetoları ve diğer balık etleri (kıyılmış olsun olmasın) (taze, soğutulmuş veya dondurulmuş)

03.05

Balıklar (kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş); tütsülenmiş balıklar (önceden veya tütsüleme sırasında pişirilmiş olsun olmasın); insanların yemesine elverişli balık unları, kaba unları ve pelletleri)

03.06

Kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte olsun olmasın) (canlı, taze,

soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura

edilmiş); tütsülenmiş kabuklu hayvanlar (kabuklu olsun olmasın)

(tütsülenme sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın);

kabuklu hayvanlar (kabukları ile birlikte) (buharda veya suda pişirilmiş, soğutulmuş, dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş olsun olmasın); kabuklu hayvanların insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri

03.07

Yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (canlı, taze, soğutulmuş,

dondurulmuş, kurutulmuş, tuzlanmış veya salamura edilmiş);

tütsülenmiş yumuşakçalar (kabuklu olsun olmasın) (tütsülenme

sırasında veya öncesinde pişirilmiş olsun olmasın); yumuşakçaların

insanların yemesine elverişli unları, kaba unları ve pelletleri

04.01

Süt ve krema (konsantre edilmemiş, ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeleri içermeyenler)

04.02

Süt ve krema (konsantre edilmiş veya ilave şeker ya da diğer

tatlandırıcı maddeleri içerenler)

04.03

YayıkaItı, pıhtılaştırılmış süt ve krema, yoğurt, kefir ve diğer

fermente ediImiş veya asitIiği artırıImış süt ve krema (konsantre

edilmiş veya iIave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeIer

katılmış oIsun olmasın veya aroma veya ilave meyva, sert

kabukIu meyva veya kakao içersin içermesin)

04.04

Peyniraltı suyu (konsantre edilmiş olsun olmasın veya ilave şeker

veya diğer tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin); tarifenin

başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan tabii süt

bileşenlerinden ibaret olan ürünler (ilave şeker veya diğer

tatlandırıcı maddeleri içersin içermesin)

04.05

Sütten elde ediIen tereyağı ve diğer katı ve sıvı yağIar; sürülerek

yenilen süt ürünleri

04.06

Peynir ve pıhtılaştırılmış ürünler

0407.00

Kuş ve kümes hayvanlarının yumurtaları (kabuklu, taze, dayanıklı

hale getirilmiş veya pişirilmiş)

04.08

Kuş ve kümes hayvanlarının kabuksuz yumurtaları ve yumurta

sarıları (taze, kurutulmuş, buharla veya kaynar su ile  pişirilmiş, kalıplanmış, dondurulmuş veya diğer bir şekilde dayanıklılığı artırılmış) (ilave şeker veya diğer tatlandırıcı maddeler içersin içermesin)

0409.00

Tabii bal

0410.00

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli yenilen ürünler

05.06

Kemikler ve boynuz içi kemikleri (işlenmemiş, yağı alınmış, basit bir şekilde hazırlanmış fakat şekil verilerek kesilmemiş, asitle işlem görmüş veya jelatini alınmış); bunların toz ve döküntüleri

05.07

Fildişi, kaplumbağa kabuğu, balina dişi ve balina dişinin kılları, boynuzlar, geyik boynuzları, toynaklar, tırnaklar, pençeler ve gagalar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış, fakat şekil verilerek kesilmemiş); bunların toz ve döküntüleri

0510.00

Akamber, kunduz hayası (kastoreum), kedi miski (sivet) ve misk; kuduz böceği (kantarit) ve safra (kurutulmuş olsun olmasın); eczacılık ürünlerinin hazırlanmasında kullanılan guddeler ve diğer hayvansal maddeler (taze, soğutulmuş, dondurulmuş veya geçici olarak diğer şekillerde konserve edilmiş)

05.11

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan hayvansal menşeli ürünler; insanların yemesine elverişli olmayan 1. veya 3. fasıllarda yer alan cansız hayvanlar

15.01

Katı domuz yağı (eritilmiş domuz yağı ‘lard’ dahil) ve kümes hayvanlarının katı yağları (02.09 ve 15.03 pozisyonlarındakiler hariç)

15.02

Sığır, koyun veya keçi yağları (15.03 pozisyonundakiler hariç)

1503.00

Lard stearini, sıvı lard, oleostearin, oleoyağ ve sıvı don yağı (emülsiyon haline getirilmemiş, karıştırılmamış veya başka şekilde hazırlanmamış)

15.04 (a)

Balıkların veya deniz memelilerinin katı ve sıvı yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1506.00

Diğer hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

(rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1516.10 (a)

Hayvansal katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

1518.00

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları

1601.00

Etten, sakatattan veya kandan yapılmış sosisler ve benzeri

Ürünler; esası bu ürünler olan gıda müstahzarları

16.02

Hazırlanmış veya konserve edilmiş et, sakatat veya kan

1603.00

Et, balık, kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar veya diğer su

omurgasızlarının hülasa ve suları

16.04

Hazırlanmış veya konserve edilmiş balıklar; havyar ve balık yumurtalarından elde edilen havyar yerine kullanılan ürünler

16.05

Hazırlanmış veya konserve edilmiş kabuklu hayvanlar, yumuşakçalar ve diğer su omurgasızları

1702.11

Kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %99 veya daha fazla laktoz (anhidrit laktoz olarak ifade edilen) içerenler

19.01 (a)

Malt hülasası; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını un, hububatın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar, kaba un, nişasta veya malt hülasası teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplanan içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %40’dan az olanlar); tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan esasını 04.01 ila 04.04 pozisyonlarında yer alan maddeler teşkil eden gıda müstahzarları (içinde kakao  bulunmayanlar veya tamamen yağının alınması esasına göre hesaplandığında içindeki kakao miktarı ağırlık itibariyle %5’den az olanlar)

19.02 (a)

Makarnalar (pişirilmiş veya et ile veya diğer maddelerle doldurulmuş  veya başka şekilde hazırlanmış olsun olmasın) (spagetti, makaroni, şehriye, lazanya, gnocchi, ravioli, canelloni gibi); kuskus (hazırlanmış olsun olmasın)

19.05 (a)

Ekmek, pasta, kek, bisküvi ve diğer ekmekçi mamulleri (kakao içersin içermesin); hosti, eczacılıkta kullanılan boş ilaç kapsülleri, mühür güllacı, pirinç kağıdı ve benzeri ürünler

20.04

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış  veya konserve edilmiş, dondurulmuş) (20.06 pozisyonundaki

Ürünler hariç)

20.05

Diğer sebzeler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş, dondurulmamış) (20.06 pozisyonundaki ürünler hariç)

2103.90.90

Diğerleri

21.04 (a)

Çorbalar, et suları ve müstahzarları; karışım halindeki homojenize gıda müstahzarları

2105.00

Dondurma ve yenilen diğer buzlar (kakao içersin içermesin)

21.06 (a)

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan gıda müstahzarları

23.01

Et, sakatat, balık, kabuklu deniz hayvanları, yumuşakçalar veya diğer su omurgasızlarının insanların yemesine elverişli olmayan unları, kaba unları ve pelletleri; kakırdaklar (donyağı tortusu)

2835.25.00.00.00

Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

2835.26.00.00.00

Diğer kalsiyum fosfatlar

30.01

Tedavide kullanılan kurutulmuş guddeler ve diğer organlar (toz haline getirilmiş olsun olmasın); guddelerin veya diğer organların veya bunların salgılarının tedavide kullanılan hülasaları; heparin ve tuzları; tedavide veya korunmada kullanılmak üzere hazırlanmış tarifenin başka yerinde yer almayan veya belirtilmeyen insan veya hayvan menşeli diğer maddeler

30.02 (a) ve  (b)

İnsan kanı; tedavide, korunmada veya teşhiste kullanılmak üzere hazırlanmış hayvan kanı; antiserum ve diğer kan fraksiyonları ve bağışıklık sağlayan ürünler (biyoteknolojik işlemle elde edilmiş olsun olmasın) aşılar, toksinler, mikroorganizma kültürleri (mayalar hariç) ve benzeri  (veteriner biyolojik ürünler hariç)

3503.00

Jelatin [dikdörtgen (kare dahil) şeklinde yapraklar halindeki jelatin dahil, yüzeyi işlenmiş veya boyanmış olsun olmasın] ve jelatin türevleri; katı ihtiyokol; hayvansal menşeli diğer tutkallar (35.01 pozisyonundaki kazein tutkallar hariç)

 

 

 

 

 

 

 

Ek-1/B

Veteriner Kontrollerine Tabî Olan Hayvan ve Ürünler ([2])

(Kontrol Belgesine Tabi Olmayanlar)

 

GTİP

MADDE İSMİ

0502.10

Evcil domuz veya yaban domuzu kılları ve bunların döküntüleri

0504.00

Tam veya parça halinde hayvan bağırsakları, mesaneleri ve mideleri (balıklara ait olanlar hariç) (taze, soğutulmuş, dondurulmuş, tuzlanmış, salamura edilmiş, kurutulmuş veya tütsülenmiş)

05.05

Kuşların tüylü veya ince tüylü deri ve diğer kısımları, tüyler ve tüy parçaları (kenarları kırpılmış olsun olmasın) ve ince tüyler (muhafaza amacıyla işleme, temizleme veya dezenfekte etmeden başka bir işleme tabî tutulmamış); tüy veya tüy parçalarının toz ve döküntüleri

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

1214.90

Diğerleri

1521.90

Diğerleri [Balmumu ve diğer böcek mumları (rafine edilmiş veya boyanmış olsun olmasın)]

23.09

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar

3101.00

Hayvansal veya bitkisel gübreler (birbirleriyle karıştırılmış veya kimyasal olarak işlem görmüş olsun olmasın); bitkisel veya hayvansal menşeli gübrelerin kimyasal bir işleme tabî tutulmasından veya karıştırılmasından elde edilen gübreler

35.01

Kazeinler, kazeinatlar ve diğer kazein türevleri; kazein tutkalları

35.02

Albüminler (kuru madde üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle %80’den fazla peyniraltı suyu proteini içeren iki veya daha fazla peyniraltı suyu proteini konsantreleri dahil), albüminatlar ve diğer albümin türevleri

3504.00

Peptonlar ve bunların türevleri; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan diğer proteinli maddeler ve türevleri; deri tozu (kromla işlem görmüş olsun olmasın)

3507.10.00.00.00

Peynir mayası ve bunun konsantreleri

41.01

Sığırların (bufalo dahil) ve atların ham post ve derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde 

muhafaza edilmiş, fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya 

daha ileri bir işleme tabî tutulmamış) (kılları alınmış veya parçalara

ayrılmış olsun olmasın)

41.02

Koyun ve kuzuların ham derileri (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (yünü alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

41.03

Diğer ham post ve deriler (yaş veya tuzlanmış, kurutulmuş, kireçlenmiş, pikle edilmiş veya başka şekilde muhafaza edilmiş fakat dabaklanmamış, parşömine edilmemiş veya daha ileri bir şekilde hazırlanmamış) (kılları alınmış veya parçalara ayrılmış olsun olmasın)

4205.00

Tabii veya terkip yoluyla elde edilen deri ve köseleden diğer eşya

4206.00.00.00.00

Bağırsak (ipek böceği bağırsağı hariç), kursak, mesane ve veterden mamul eşya

43.01

Ham kürkler (baş, kuyruk, pençe ve kürkçülüğe elverişli diğer parçalar dahil) (41.01, 41.02 ve 41.03 pozisyonlarındaki ham post ve deriler hariç)

51.01

Yün ve yapağı (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.02

İnce veya kaba hayvan kılları (karde edilmemiş veya taranmamış)

51.03

Yün, ince veya kaba hayvan kıllarının döküntüleri (iplik döküntüleri dahil) (ditme suretiyle elde edilenler hariç)

9508.10.00.00.00

Gezici sirkler ve gezici hayvan sergileri

9705.00.00.00.00

Zooloji, botanik, mineroloji, anatomiye ait veya tarihi, arkeolojik, paleontolojik, etnoğrafik veya nümizmatik bir değeri bulunan kolleksiyon ve örnekler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-2

Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Bitkisel Ürünler ve

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler

 

 Bitkisel Gıda ve Yem Sanayiinde Kullanılan Ürünler ve

Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeler ([3])

 

GTİP

MADDE İSMİ

07(*)

Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

08(*)

Yenilen meyvalar ve yenilen sert kabuklu meyvalar; turunçgillerin ve kavunların ve karpuzların kabukları (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

09(*)

Kahve, çay, Paraguay çayı ve baharat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

10(*)

Hububat (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

11 (*) ve (a)

Değirmencilik ürünleri; malt; nişasta; inülin; buğday gluteni (ekim amaçlı tohumluklar hariç)

12 (*) ve (a)

Yağlı tohum ve meyvalar; muhtelif tane, tohum ve meyvalar; sanayide ve tıpta kullanılan bitkiler; saman ve kaba yem (ekim amaçlı tohumluklar)

(1213.00.00.00.00 ve 12.14 pozisyonunda yer alan saman ve saplar hariç)

(1214.10.00.00.00 “Yonca kaba unu ve pelletleri” ve 1209.99.10.00.00 “Orman ağaçlarının tohumları” dahil)

13

Lak; sakız, reçine ve diğer bitkisel özsu ve hülasalar

1404.90.00.99.11

Çöven

1404.90.00.99.19

Diğerleri

15.07(*)

Soya yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.08

Yer fıstığı yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.09(*)

Zeytinyağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1510.00 (*)

Sadece zeytinden elde edilen diğer sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş) (bu yağların ve fraksiyonlarının 15.09 pozisyonundaki yağlar ve fraksiyonları ile olan karışımları dâhil)

15.11

Palm yağı ve fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.12

Ayçiçeği tohumu, aspir veya pamuk tohumu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.13

Hindistan cevizi (kopra), palm çekirdeği veya babassu yağları ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.14

Rep, kolza ve hardal yağı ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

15.15

Diğer bitkisel sabit katı ve sıvı yağlar (jojoba yağı dâhil) ve bunların fraksiyonları (rafine edilmiş olsun olmasın, fakat kimyasal olarak değiştirilmemiş)

1516.20(*)

Bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

15.17(*)

Margarin; bu fasılda yer alan hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı

yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilen

karışımları veya müstahzarları (15.16 pozisyonundaki yenilen

katı veya sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları hariç) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

1518.00

Hayvansal veya bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları

(kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış, kükürtlenmiş, üflenmiş, vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal

olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç) tarifenin başka bir yerinde belirtilmeyen veya yer almayan bu fasıldaki hayvansal veya bitkisel katı veya sıvı yağların veya farklı katı veya sıvı yağ fraksiyonlarının yenilmeyen karışımları veya müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

1521.10

Bitkisel mumlar

17  (a)

Şeker ve şeker mamulleri (1702.11 ve 1702.19 hariç)

18(*)

Kakao ve kakao müstahzarları

19 (*) ve (a)

Hububat, un, nişasta veya süt müstahzarları; pastacılık ürünleri (veteriner kontrolüne tabî olanlar hariç)

20  (a)

Sebzeler, meyvalar, sert kabuklu meyvalar ve bitkilerin diğer kısımlarından elde edilen müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabî olanlar hariç)

21 (*)

Yenilen çeşitli gıda müstahzarları (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

22(*)

Meşrubat, alkollü içkiler ve sirke (22.01 pozisyonundakiler hariç)

23.02(*)

Hububat veya baklagillerin elenmesi, öğütülmesi veya başka işlemlere tabi tutulması sonucu elde edilen kepek, kavuz ve diğer kalıntılar (pellet halinde olsun olmasın)

23.03(*)

Nişastacılık artıkları ve benzeri artıklar; şeker pancarının etli kısımları, şeker kamışı bagası ve şeker sanayiinin diğer artıkları, biracılık ve damıtık içki sanayiinin posa ve artıkları (pellet halinde olsun olmasın)

2304.00.00.00.00(*)

Soya fasulyesi yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

2305.00.00.00.00(*)

Yer fıstığı yağı ekstraksiyonundan (özütleme) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

23.06(*)

Bitkisel katı veya sıvı yağların ekstraksiyonundan (özütleme) (23.04 ve 23.05 pozisyonundakiler hariç) arta kalan küspe ve diğer katı artıklar (öğütülmüş veya "pellet" halinde olsun olmasın)

2308.00(*)

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan ve hayvan gıdası olarak kullanılan neviden olan bitkisel maddeler ve bitkisel döküntü, artık ve yan ürünler (pellet halinde olsun olmasın)

23.09 (*)

Hayvan gıdası olarak kullanılan müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

2501.00

Tuz (sofra tuzu ve denature tuz dahil) ve saf sodyum klorür (sulu çözelti halinde veya kalıplaşmaya karşı maddeler veya serbestçe akmayı sağlayan maddeler içersin içermesin); deniz suyu

2503.00

Her nevi kükürt (süblime kükürt, presipite kükürt ve kolloidal kükürt hariç)

2506.20.00.00.11

Ham veya kabaca yontulmuş

2506.20.00.00.19

Diğerleri

25.08

Diğer killer (68.06 pozisyonundaki genleştirilmiş killer hariç), andaluzit, siyanit ve silimanit (kalsine edilmiş olsun olmasın); mülit; şamot veya dinas toprakları

2525.10.00.00.00

Ham mika ve düzensiz yaprak veya ince tabakalar halinde yarılmış mika

2525.20.00.00.00

Mika tozu

2528.00.00.00.00

Tabii boratlar ve bunların konsantreleri (kalsine edilmiş olsun olmasın) (tabii tuzlu sulardan çıkarılan boratlar hariç); tabii borik asit (kuru ağırlık üzerinden hesaplandığında H3BO3 oranı %85'ten fazla olmayan)

2530.90.00.90.39

Diğerleri

2707.10.00.00.00

Benzol (benzen)  (güç temininde veya yakıt olarak kullanılmaya mahsus olanlar hariç)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.19

Diğerleri

27.10      

Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar (hamyağlar hariç); esas unsur olarak, ağırlık itibariyle %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içeren ve tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzarlar, (biodizel ihtiva edenler dahil, atık yağlar hariç)

(2710.91.00.00.00 “Poliklorlu bifeniller (PCB’ler), poliklorlu terfeniller (PCT’ler) veya polibromlu bifenilleri (PBB’ler)” ile 2710.99.00.00.00 “Diğerleri” hariç)

28.01

Flor, klor, brom ve iyot

28.09

Difosfor pentaoksit; fosforik asit ve polifosforik asitler (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın)

28.11(b)

Diğer anorganik asitler ve ametallerin diğer anorganik oksijenli bileşikleri

28.15

Sodyum hidroksit (kostik soda); potasyum hidroksit (kostik potas); sodyum veya potasyumun peroksitleri

2816.10.00.00.00

Magnezyumun hidroksit ve peroksiti

2817.00.00.10.00

Çinko oksit

28.20

Manganez oksitleri

2821.10

Demir oksitleri ve hidroksitleri

2822.00

Kobalt oksitleri ve hidroksitleri; ticari kobalt oksitleri

2823.00.00.00.00

Titan oksitleri (saf titan oksitleri)

28.27

Klorürler, oksiklorürler ve hidroksiklorürler; bromürler ve oksibromürler; iyodürler ve oksiiyodürler

28.28

Hipokloritler; ticari kalsiyum hipoklorit; kloritler; hipobromitler

2829.90.80.30.11

Diğer iyodatlar

28.32

Sülfitler; tiyosülfatlar

28.33

Sülfatlar; şaplar; peroksisülfatlar (persülfatlar)

28.34

Nitritler; nitratlar

28.35

FosfinatIar (hipofosfitler), fosfonatlar (fosfitler), ve fosfatlar;  polifosfatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın) (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

28.36

Karbonatlar; peroksikarbonatlar (perkarbonatlar); amonyum karbamat içeren ticari amonyum karbonat

28.39

Silikatlar; ticari alkali metal silikatlar

2841.70.00.10.00

Amonyum molibdat

2841.70.00.90.11

Sodyum molibdat

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları

2847.00

Hidrojen peroksit (üre ile sertleştirilmiş olsun olmasın)

29.01

Asiklik hidrokarbonlar

29.02 (a)

Siklik hidrokarbonlar

(2902.30.00.00.00 “Toluen (toluol)” hariç)

2904.90.95.00.34

Quintozene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)

2904.90.95.00.35

Tecnazene (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)

2904.90.95.00.39

Diğerleri (yalnız hidrokarbonların sülfolanmış olanları)

29.05 (a) ve (b)

Asiklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

(2905.51.00.00.00 “Etiklorvinol  (INN)” hariç)

29.06

Siklik alkoller ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

2907.19.90.90.19

Diğerleri

29.09 (a)

Eterler, eter-alkoller, eter-fenoller, eter-alkol-fenoller, alkol peroksitler, eter peroksitler, keton peroksitler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri
(2909.11.00.00.00 “Dietil eter (eter)” hariç) 

29.12

Aldehitler (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın); aldehitlerin siklik polimerleri; paraformaldehit

29.14 (a)

Ketonlar ve kinonlar (başka oksijen fonksiyonlu grubu olsun olmasın) ve bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevIeri
(2914.11.00.00.00 “Aseton (propanon)”,
2914.12.00.00.00 “Butanon (metil etil keton)”,
2914.13.00.00.00 “4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)”,
2914.39.00.00.15 “1-phenyl-2-propanone”,
2914.39.00.00.16 “3,4-methylendioxy-phenyl-2-propanone” hariç)

29.15 (a)

Doymuş asiklik monokarboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

29.16

Doymamış asiklik monokarboksilik asitler, siklik monokarboksiklik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksi asitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri

(2916.34.00.00.00 “Fenilasetik asit ve tuzları” hariç)

29.18  (b)

Başka oksijen fonksiyonlu grubu olan karboksilik asitler ve bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri ve peroksiasitleri; bunların halojenlenmiş, sülfolanmış, nitrolanmış veya nitrozolanmış türevleri 
(2918.99.90.00.14 “Misoprostol” hariç)

                                                                                                                   2921.19.99.00.49 (b)

Diğerleri (yalnız amin gruplu bileşikler)

2921.19.99.00.59 (*)

Diğer asiklik monoaminler (yalnız yem sanayiinde kullanılanlar)

2922.41

Lizin ve esterleri; bunların tuzları

2922.42

Glutamik asit ve tuzları

2922.49

Diğerleri

2922.50

Amino-alkol fenoller, amino-asit fenoller ve oksijen gruplu diğer amino bileşikleri
(2922.50.00.90.14 “Fluoxetin (INN)”,
2922.50.00.90.15 “Tramadol hidroklorür” hariç)

2923.10.00.00.00

Kolin ve tuzları

2923.20

Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

2923.90.00.10.12

Betain

2923.90.00.10.13

Betain hidroklorür

2923.90.00.10.19

Betainin diğer tuzları

2923.90.00.90.19

Diğerleri (Yalnız L-Carnitin)

2924.19.00.00.17 (a)

Glutamin

2924.29.98.00.32

Aspartam (Aspartil fenilalanin metil ester)

2924.29.98.00.33

Profam

2924.29.98.00.49 (a)

Diğerleri

29.25 (a)

Karboksiimid gruplu bileşikler (sakkarin ve tuzları dâhil) ve imin gruplu bileşikler (gıda takviyesi ve sporcu gıdası olanlar hariç)  (2925.12.00.00.00 “Glutetimit (INN)” hariç)

2929.90.00.00.13

Sodyum siklamad

2929.90.00.00.14

Kalsiyum siklamad

2930.40.10.00.00

Methionin (INN) 

2930.40.90.00.00

Diğerleri

2930.90.13.00.00

Sistein ve sistin (yalnız sistin)

2930.90.99.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.99.90.68

Diğerleri

2931.90.90.10.00

Arsenikli organik bileşikler

29.32(a)

Sadece oksijenli heterosiklik bileşikler

(2932.91.00.00.00 “İzosafrol”,

2932.93.00.00.00 “Piperonal”,

2932.94.00.00.00 “Safrol” hariç)

2933.29.90.00.19

Diğerleri

2933.39.99.00.28

Diğerleri

2933.49.90.00.29

Diğerleri (yalnız azotlu heterosiklik bileşikler)

2933.59.95.00.38

Diğerleri

29.34(a)

Nükleik asitler ve bunların tuzları, (kimyaca belirli yapıda olsun olmasın); diğer heteroksiklik bileşikler
(2934.91.00.00.11 “Aminorex (INN)”,
2934.91.00.00.12 “Brotizolam (INN)”,
2934.91.00.00.13 “Clotiazepam (INN)”,
2934.91.00.00.14 Cloxazolam (INN),
2934.91.00.00.16 Haloxazolam (INN)”,
2934.91.00.00.17 “Ketazolam (INN)”
2934.91.00.00.18 “Mesocarb (INN)”,
2934.91.00.00.21 “Oxazolam (INN),
2934.91.00.00.22 “Pemoline (INN) hariç) 

29.36

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)

2938.90.90.90.15

Steviol glikozitler

2939.30

Kafein ve tuzları

2940.00

Kimyaca saf şekerler (sakkaroz, laktoz, maltoz, glikoz ve fruktoz hariç); şeker eterleri, asetalleri, esterleri ve bunların tuzları (29.37, 29.38 veya 29.39 pozisyonlarındaki ürünler hariç)

29.41

Antibiyotikler

3002.90.50.10.19 (a)

Diğerleri

3002.90.50.90.00

Diğer mikroorganizma kültürleri

3002.90.90.00.11(b)

Saksitoksin

3002.90.90.00.12 (b)

Risin

3002.90.90.00.19 (a)

Diğerleri

3102.10.10.00.00

Kuru anhidrit ürün üzerinden, içindeki azot miktarı ağırlık itibariyle %45'den fazla olan üre

3102.21.00.00.00

Amonyum sülfat

3102.50.10.90.00

Diğerleri

31.04

Potaslı mineral veya kimyasal gübreler

31.05

Bitki besin maddeleri olan azot, fosfor ve potasyumun ikisini veya üçünü içeren mineral veya kimyasal gübreler; diğer gübreler; bu fasıldaki ürünlerin tablet veya benzeri şekillerde veya brüt ağırlığı 10 kg.ı geçmeyen ambalajlarda olanları

3203.00

Hayvansal veya bitkisel menşeli boyayıcı maddeler (hayvansal karalar dışındaki boyayıcı hülasalar dahil), (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası bitkisel veya hayvansal menşeli boyayıcı maddeler olan müstahzarlar (veteriner kontrolüne tabi olanlar hariç)

32.04

Sentetik organik boyayıcı maddeler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın); bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası sentetik organik boyayıcı maddeler olan müstahzarlar; fluoresanlı aydınlatma maddeleri veya lüminofor olarak kullanılan sentetik organik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)

3205.00

Boyayıcı laklar; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlardan esası boyayıcı laklar olan müstahzarlar

32.06

Diğer boyayıcı maddeler; bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen müstahzarlar (32.03, 32.04 veya 32.05 pozisyonundakiler hariç); lüminofor olarak kullanılan inorganik ürünler (kimyasal olarak belirli bir yapıda olsun olmasın)

33.01 (a)

Uçucu yağlar (terpeni alınmış olsun olmasın) (konkret veya sıvı halde olanlar dahil); rezinoitler, ekstraksiyonla elde edilen yağ reçineleri; uçucu yağların, katı yağlarda, sabit yağlarda, mumlarda veya benzerlerinde "enflurage" veya " maserasyon " suretiyle elde edilen konsantreleri; uçucu yağların terpeninin alınmasından arta kalan terpenli yan ürünler; uçucu yağların damıtılmış aromatik suları ve sulu çözeltileri

33.02

Sanayiide hammadde olarak kullanılan koku veren maddelerin karışımları ve esası bu maddelerin bir veya daha fazlası olan  karışımlar (alkollü çözeltiler dahil); içeceklerin imalinde kullanılan türden esası koku verici maddeler olan diğer müstahzarlar

3402.90.10.00.12

Sabun içermeyenler

34.04

Suni mumlar ve müstahzar mumlar

3504.00.90.00.19

Diğerleri

35.05 (a)

Dekstrinler ve tadil edilmiş diğer nişastalar (önceden jelatinlenmiş veya esterifiye edilmiş nişastalar gibi); esası nişasta, dekstrinler veya tadil edilmiş diğer nişastalar olan tutkallar

35.06

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan müstahzar tutkallar ve diğer müstahzar yapıştırıcılar; tutkal veya yapıştırıcı

olarak perakende satılmak üzere net ağırlığı 1 kilogramı geçmeyen

ambalajlara konulmuş, tutkal veya yapıştırıcı olarak kullanılmaya

uygun ürünler

3507.90.90.00.19

Diğerleri

3802.10.00.00.00

Aktif hale getirilmiş karbon

3802.90.00.90.12

Aktif hale getirilmiş toprak ve killer (ağartma toprağı ve asit aktivasyonlu killer hariç)

3802.90.00.90.13

Ağartma toprağı – asit aktivasyonlu killer

3808.92.90.00.19

Diğerleri

3808.94.90.00.19

Diğerleri (yalnızca nisin ve aqua acid [yalnızca yem amaçlı olanlar])

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.19 (a)

Diğerleri (yalnız yem sanayinde kullanılanlar)

38.12

Vulkanizasyon çabuklaştırıcı müstahzarlar; kauçuk ve plastikler için, tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan plastifiyan bileşikler; oksidasyonu önleyici müstahzarlar ve kauçuk veya plastikleri dayanıklı hale getirmede kullanılan diğer stabilizatör bileşikler

38.15

Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan reaksiyon başlatıcılar, reaksiyon hızlandırıcılar ve katalitik müstahzarlar

3821.00.00.00.00 (a)

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri

38.23

Sınai monokarboksilik yağ asitleri; rafinaj mahsulü asit yağları; sınai yağ alkolleri

38.24 (b)

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil)

(3824.71.00.00.11 “R-502 [R-115 (Kloropentafloroetan), R-22 (Klorodiflorometan)] karışımı”,

3824.90.97.90.25 “Poliklorlu bifeniller, poliklorlu terfeniller, polibromlu bifeniller” hariç)

39.01

Etilen polimerleri (ilk şekillerde)

39.02

Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

39.03

Stiren polimerleri (ilk şekillerde)

39.04

Vinil klorür veya diğer halojenlenmiş olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)

39.05

Vinil asetat veya diğer vinil esterlerinin polimerleri (ilk şekillerde); diğer vinil polimerleri (ilk şekillerde)

39.06

Akrilik polimerler (ilk şekillerde)

39.07

Poliasetaller, diğer polieterler ve epoksi reçineler (ilk şekillerde); polikarbonatlar, alkit reçineler, polialilesterler ve diğer poliesterler (ilk şekillerde)

39.08

Poliamidler (ilk şekillerde)

39.09

Amino reçineler, fenolik reçineler ve poliüretanlar (ilk şekillerde)

3910.00

Silikonlar (ilk şekillerde)

39.11

Petrol reçineleri, kumaron-inden  reçineleri, politerpenler, polisülfürler, polisülfonlar ve bu fasılın 3 numaralı notunda belirtilen diğer ürünler (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)

39.12

Selüloz ve kimyasal türevleri (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)

39.13

Tabii polimerler (aljinik asit gibi) ve tadil edilmiş tabii polimerler (sertleştirilmiş proteinler, tabii kauçuğun kimyasal türevleri gibi) (tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan) (ilk şekillerde)

3914.00.00.00.00

39.01 ila 39.13 pozisyonlarında yer alan polimer esaslı iyon değiştiriciler (ilk şekillerde)

39.16

Plastikten mamul, enine kesitinin en geniş yeri 1 mm.yi geçen monofiller, ince ve kalın çubuklar ve profiller (yüzeyi işlenmiş olsun olmasın fakat daha ileri bir işlem görmemiş)

39.17

Plastikten hortumlar, borular ve bağlantı elemanları (manşon, nipel, dirsek, flanşlar gibi)

39.19

Plastiklerden kendinden yapışkan levhalar, plakalar, bandlar, şeritler, filmler, folyeler ve diğer yassı şekiller (rulo halinde olsun olmasın)

39.20

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, filmler, folye ve şeritler (gözeneksiz) (diğer maddelerle takviye edilmemiş, tabaka tabaka tertiplenmemiş veya benzeri şekillerde birleştirilmemiş, mesnetsiz)

39.21

Plastiklerden diğer plakalar, levhalar, yapraklar, filmler, folyeler ve şeritler

39.23

Plastiklerden eşya taşınmasına veya ambalajlanmasına mahsus malzemeler; plastikden tıpalar, kapaklar, kapsüller ve diğer kapama malzemeleri

39.24 (a)

Plastikten sofra eşyası, mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve sağlık veya tuvalet eşyası (biberonlar hariç)

3925.10.00.00.00

Hacmi 300 litreyi geçen sarnıçlar, tanklar, fıçılar ve benzeri kaplar

3926.90.97.90.18 (a)

Diğerleri (emzikler ve biberon başlıkları hariç)

40.02

Sentetik kauçuk veya sıvı yağlardan türetilen taklit kauçuk (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde); 40.01 pozisyonundaki

herhangi bir ürünün bu pozisyondaki herhangi bir ürünle olan karışımları (ilk şekillerde veya levha, tabaka, şerit halinde)

4009.11.00.00.00

Bağlantı elemanları olmayanlar

4009.21

Bağlantı elemanları olmayanlar

4010.11.00.00.00

Sadece metalle takviye edilmiş olanlar

4010.12.00.00.00

Sadece dokumaya elverişli maddelerle takviye edilmiş olanlar

4010.19.00.00.00

Diğerleri

4017.00.00.99.11

Sağlığa, tıbba ve cerrahiye mahsus eşya

4017.00.00.99.19

Diğerleri

4419.00

Ahşap mutfak ve sofra eşyası

4421.90.98.90.00

Diğerleri (Ahşaptan mamul dondurma çubukları)

45.03

Tabii mantardan eşya

48

Kağıt ve karton; kağıt hamurundan, kağıttan veya kartondan eşya
(4801.00 “Gazete kâğıdı (rulo veya tabaka halinde)” hariç)

5903.90.99.90.00

Diğerleri

5910.00.00.00.00

Dokumaya elverişli maddelerden taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları (plastik emdirilmiş, sıvanmış veya plastikle lamine edilmiş veya metalle veya diğer maddelerle takviye edilmiş olsun olmasın)  

5911.10.00.00.00

Kard garnitürlerinin imalinde kullanılan türden kauçuk, deri ve diğer maddelerle kaplanmış, sıvanmış veya lamine edilmiş mensucat, keçe ve keçeli mensucat ve diğer teknik amaçlarla kullanılmaya mahsus benzeri mensucat [üstüvanelerin (dokuma arışı) kaplanmasına mahsus kauçuk emdirilmiş kadife kordelalar dahil]

5911.90.90.00.19

Diğerleri

6909.90

Diğerleri

6911.10

Sofra ve mutfak eşyası

6912.00

Seramikten sofra ve mutfak eşyası, diğer ev eşyası ve tuvalet eşyası (porselenden olanlar hariç)

70.10

Cam damacana, kavanoz, şişe, küçük şişe, çanak, tüp, serum ampulleri ve diğer kaplar (eşyanın nakli ve ambalajında kullanılmaya elverişli cinsten); camdan konserve kavanozları; camdan tıpa, kapak ve benzerleri

70.13

Sofra, mutfak, tuvalet, yazıhane, ev tezyinatı ve benzeri işler için cam eşya (70.10 ve 70.18 pozisyonundakiler hariç)

7205.29.00.00.13

Demir veya çelik tozları

7310.21.11.00.00

Gıda için konserve kutuları

7310.21.19.00.00

İçecekler için konserve kutuları

7323.92.00.00.00

Dökme demirden olanlar (emaye yapılmış)

7323.93.00.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

7323.94.00.00.00

Demirden (dökme demir hariç) veya çelikten (emaye yapılmış)

7323.99.00.00.00

Diğerleri

7615.10

Sofra, mutfak ve diğer ev işlerinde kullanılan eşya ve bunların aksamı; süngerler, temizlik veya parlatma işlerinde kullanılan eşya, eldivenler ve benzerleri (yalnız ev işlerinde kullanılan eşya ve aksamı)

8211.91.00.00.00

Sabit ağızlı sofra bıçakları

8215.20.10.00.00

Paslanmaz çelikten olanlar

83.09

Tıpalar (dişli tıpalar, vidalı tıpalar ve boşaltıcı tıpalar dahil), şişeler için kapsüller, yırtılabilen kapsüller, dişli kapaklar, kapak plakaları, mühür kurşunları ve ambalajlamada kullanılan benzeri teferruat

9602.00.00.10.00

Jelatin kapsüller

96.17

Vakumlu şişeler ve diğer vakumlu kaplar (mahfazaları ile birlikte), bunların aksam ve parçaları (camdan iç gövdeler hariç)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-3

Tohum, Fide, Fidan ve Çiçek Soğanları Gibi Çoğaltım Materyalleri

 

GTİP

MADDE İSMİ

0601.10.10.00.00

Sümbül soğanları

0601.10.20.00.00

Nergis soğanları

0601.10.30.00.00

Lale soğanları

0601.10.40.00.00

Glayöl soğanları

0601.10.90.10.00

Diğer çiçek soğanları

0601.10.90.90.00

Diğerleri

0601.20.30.00.11

Orkide soğanları

0601.20.30.00.12

Sümbül soğanları

0601.20.30.00.13

Nergis soğanları

0601.20.30.00.14

Lale soğanları

0601.20.90.10.11

Glayöller

0601.20.90.10.19

Diğerleri

0601.20.90.90.00

Diğerleri (akvaryum bitkisi olarak kullanılanlar hariç)

0602.10.10.00.00

Asma çelikleri, daldırmalar

0602.10.90.00.00

Diğerleri

0602.20.10.00.00

Asma (aşılı veya köklendirilmiş)

0602.20 90.00.19

Diğerleri

0602.30.00.00.00

Rododendronlar ve açelyalar (aşılı veya aşısız)

0602.40.00.00.00

Güller (aşılı veya aşısız)

0602.90.30.00.00

Sebze ve çilek fideleri

0602.90.45.00.11

Çelikler

0602.90.45.00.12

Fidanlar

0602.90.49.00.00

Diğerleri

0602.90.50.00.00

Diğer açık hava bitkileri

0602.90.70.00.11

Çelikler

0602.90.70.00.12

Fidanlar

0602.90.91.00.00

Tomurcuklu veya çiçek açmış çiçekler (kaktüsler hariç)

0602.90.99.00.00

Diğerleri

0701.10.00.00.00

Tohumluk patates

0703.10.11.00.00

Arpacık soğanı

0703.20.00.00.12

Kuru sarımsak

0712.90.11.00.00

Tohumluk (melez) tatlı mısır (Zea Mays var. Saccharata)

0713.10.10.00.19

Tohumluk bezelyenin diğerleri

0713.20.00.00.11

Tohumluk nohut

0713.31.00.00.11

Tohumluk fasulye

0713.32.00.00.11

Tohumluk küçük kırmızı fasulye

0713.33.10.00.00

Tohumluk adi fasulye

0713.34.00.00.11

Tohumluk bambara fasulyesi

0713.35.00.00.11

Tohumluk börülce

0713.39.00.00.11

Diğer tohumluk fasulye

0713.40.00.00.11

Tohumluk mercimekler

0713.50.00.00.11

Tohumluk bakla ve at baklası

0713.60.00.00.11

Tohumluk güvercin bezelye

0713.90.00.00.12

Tohumluk barbunya

0713.90.00.00.13

Diğer tohumluk olanlar

1001.11.00.00.00

Tohumluk makarnalık buğday (durum buğdayı)

1001.91.10.00.00

Tohumluk kaplıca (kızıl) buğday

1001.91.20.00.11

Tohumluk adi buğday

1002.10.00.00.00

Tohumluk çavdar

1003.10.00.00.11

Tohumluk beyaz arpa

1003.10.00.00.19

Tohumluk diğer arpa

1004.10.00.00.00

Tohumluk yulaf

1005.10.13.00.00

Tohumluk mısır, üçlü melez

1005.10.15.00.00

Tohumluk mısır, tek melez

1005.10.18.00.00

Tohumluk mısır, diğer melezler

1005.10.90.00.00

Diğer tohumluk mısırlar

1006.10.10.00.00

Tohumluk pirinç (çeltik)

1007.10.10.00.00

Tohumluk melez tane darı (koca darı)

1007.10.90.00.00

Tohumluk diğer tane darı (koca darı)

1008.21.00.00.11

Tohumluk darı (cin ve kum darı)

1008.21.00.00.12

Tohumluk akdarı (cin ve kum darı)

1008.60.00.00.00

Buğday ve çavdar melezi (yalnız tohumluk olanlar)

1201.10.00.00.00

Tohumluk soya fasulyesi

1202.30.00.00.00

Tohumluk yer fıstığı

1204.00.10.00.00

Tohumluk keten tohumu

1205.10.10.00.00

Tohumluk rep veya kolza tohumu

1205.90.00.00.00

Diğerleri (Yalnız tohumluk olanlar)

1206.00.10.00.00

Tohumluk ayçiçeği tohumu

1207.10.00.00.00

Tohumluk palm meyvesi ve çekirdeği

1207.21.00.00.00

Tohumluk pamuk tohumu

1207.30.00.00.00

Hint yağı tohumu

1207.40.10.00.00

Tohumluk susam tohumu

1207.50.10.00.00

Tohumluk hardal tohumu

1207.60.00.00.00

Tohumluk aspir (Carthamus tinctorius) tohumu

1207.70.00.00.00

Kavun, karpuz tohumu

1207.91.10.00.00

Tohumluk haşhaş tohumu

1207.99.20.00.00

Tohumluk olan diğerleri

1207.99.91.00.00

Kenevir (kendir) tohumu

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar

(1209.99.10.00.00 “Orman ağaçlarının tohumları” hariç)

1212.99.41.00.00

Keçiboynuzu tohumu (kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş)

1212.99.49.00.00

Diğer keçiboynuzu tohumları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-4

Veteriner Biyolojik Ürünler

 

GTİP

MADDE İSMİ

3002.30.00.00.00

Veterinerlikte kullanılan aşılar

3002.90.50.10.11

Hayvan sağlığında kullanılanlar

3002.90.90.00.13

Hayvan sağlığında kullanılanlar

3821.00.00.00.00 (a)

Mikroorganizmaların (virüsler ve benzerleri), bitkilerin, insan veya hayvan hücrelerinin geliştirilmesine veya idamesine mahsus müstahzar kültür ortamları (yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

3822.00

Bir mesnet üzerinde bulunan laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan  reaktifler, bir mesnet üzerinde olsun olmasın laboratuvarlarda veya teşhiste kullanılan müstahzar reaktifler (30.02 veya 30.06 pozisyonlarında yer alanlar hariç); standart (referans) maddeleri: (yalnız hayvan sağlığında kullanılanlar)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler

 

GTİP

MADDE İSMİ

1108.12.00.10.00

Torba içinde olanlar

1301.90.00.31.00

Tababette kullanılanlar

1302.20.10.10.00

Pektik maddeler (pektinler)

1302.39.00.90.00

Diğerleri

1508.90.10.00.00

Teknik veya sınai amaçlarla kullanılanlar (insan gıdası olarak kullanılan ürünlerin imalinde kullanılanlar hariç)

1701.12.90.00.00

Diğerleri

1702.11.00.10.00

Laktoz

1702.30.90.00.00 (a)

Diğerleri

2519.90.10.00.11

Saf magnezyum oksit

2519.90.10.00.12

Saf olmayan magnezyum oksit

2519.90.90.00.19

Diğerleri

2707.50.90.00.19

Diğerleri

2707.99.80.00.12

Ksilenoller

2707.99.80.00.19

Diğerleri

2710.19.99.00.21

Spindle oil

2710.19.99.00.22

Light neutral

2710.19.99.00.23

Heavy neutral

2710.19.99.00.24

Bright stock

2710.19.99.00.98

Diğerleri

2801.20.00.90.00

Diğerleri

2809.20.00.00.17

Diğerleri (orto fosforik asitler – fosforik asit)

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2811.29.90.90.12

Sülfamik asit  (aminosülfonik asit )

2831.10.00.00.12

Sodyum sülfoksilat

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

2833.29.30.00.00

Kobalt sülfat, titan sülfat

2833.29.80.00.19

Diğerleri (Yalnız Demir II sülfat)

2833.40.00.30.00

Potasyum

2835.10.00.10.11

Sodyum fosfit ve hipofosfit

2835.10.00.10.12

Kalsiyum fosfit ve hipofosfit

2835.22.00.00.11

Monosodyum fosfat

2835.25.00.00.00

Kalsiyum hidrojen ortofosfat (dikalsiyum fosfat)

2835.26.00.00.00

Diğer kalsiyum fosfatlar

2835.39.00.10.00

Sodyum ve kalsiyum polifosfatlar (yalnız sodyum polifosfatlar)

2836.99.17.30.00

Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)

2839.11.00.00.00

Sodyum metasilikatlar

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 

2902.41.00.00.00

o – Ksilen

2902.42.00.00.00

m – Ksilen

2902.43.00.00.00

p – Ksilen

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol)

2905.39.20.00.00

Bütan - 1,3-diol

2905.43.00.00.00

Mannitol

2905.44.91.00.00

D -glusitol miktarı üzerinden hesaplandığında ağırlık itibariyle % 2 veya daha az mannitol içerenler

2905.59.98.90.19

Diğerleri (yalnız doymuş monohidrik alkollere ait olanlar)

2906.21.00.00.00

Benzil alkol

2906.29.00.10.11

Feniletil alkol ( 2-fenil etanol)

2907.11.00.10.00

Fenol (hidroksibenzen,fenik asit)

2907.12.00.10.00

Krezoller

2908.19.00.10.12

p-Klor-m-krezol

2908.19.00.90.19

Diğerleri

2912.19.00.90.14

Diğerleri

2912.60.00.00.00

Paraformaldehit

2914.69.90.00.19

Diğerleri

2914.70.00.90.00

Diğerleri

2915.29.00.90.19

Asetik asitin diğer tuzları

2915.31.00.00.00

Etil asetat

2915.32.00.00.00

Vinil asetat

2915.39 (a)

Diğerleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2915.40

Monodiveya trikloroasetik asitler, bunların tuzları, esterleri  (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2915.50

Propionik asit tuzları ve esterleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2915.60.90.90.19

Diğerleri

2915.70

Palmitik asit, stearik asit ve bunların tuzları ve esterleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2915.90.70.00.49

Diğerleri

2916.20

Siklanik, siklenik veya sikloterpenik monokarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2916.31

Benzoik asit, tuzları ve esterleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2916.32

Benzoil peroksit ve benzoil klorür (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2916.39.10.00.00

Fenilasetik asitin esterleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2916.39

Diğerleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2917.11

Okzalik asit, tuzları ve esterleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2917.20.00.00.00

Siklanik, siklenik veya sikloterpenik polikarboksilik asitler, bunların anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri. Aromatik polikarboksilik asitler, anhidritleri, halojenürleri, peroksitleri, peroksiasitleri ve bunların türevleri

2917.34

Ortoftalik (ftalik) asitin diğer esterleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2918.11

Laktik asit, tuzları ve esterleri (yalnız veteriner ilaç sanayinde kullanılanlar)

2918.12.00.00.00

Tartarik asit

2918.13

Tartarik asitin tuzları ve esterleri (yalnız veteriner ilaç sanayinde kullanılanlar)

2918.14.00.00.00

Sitrik asit

2918.15

Sitrik asitin tuzları ve esterleri (yalnız veteriner ilaç sanayinde kullanılanlar)

2918.16

Glukonik asit, tuzları ve esterleri (yalnız veteriner ilaç sanayinde kullanılanlar)

2918.21

Salisilik asit ve tuzları (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2918.22

o - Asetilsalisilik asit, tuzları ve esterleri (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2918.23

Salisilik asitin diğer esterleri ve bunların tuzları (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2918.99.90.00.12

Kalsiyum laktobiyonat

2918.99.90.00.19

Diğerleri

2919.90.00.20.00

Triksilil fosfatlar ve tris (2-klor etil) fosfat

2921.11.00.00.24

Metilamin, dimetilamin ve trimetilaminin diğer tuzları

2921.45.00.00.29

Naftilaminlerin türevleri ve bu türevlerin tuzları

2922.11.00.00.11

Monoetanolamin (etanolamin)

2922.13.10.00.00

Trietanolamin  

2922.41

Lizin ve esterleri; bunların tuzları (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2922.42

Glutamik asit ve tuzları (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2922.49.85.90.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2922.49.85.90.34

Diğerleri

2923.10.00.00.00

Kolin ve tuzları

2923.20

Lesitinler ve diğer fosfoaminolipidler

2923.90.00.90.19

Diğerleri

2924.19.00.00.29

Diğer asiklik amidler

2924.21.00.00.29

Diğerleri

2924.29.98.00.27

Lidokain hidroklorür

2924.29.98.00.38(a)

Diğerleri

2925.29.00.00.19

Diğerleri

2926.90.95.00.29(a)

Diğerleri

2927.00.00.00.31

Azoksi bileşikleri

2930.90.99.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.99.90.68

Diğerleri

2931.90.90.90.68

Diğerleri

2932.20.90.90.19

Diğer laktonlar

2933.11.90.00.11

Fenazon (antiprin)

2933.11.90.00.19

Diğerleri

2933.31

Piridin ve tuzları (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2933.39.99.00.29

Diğerleri

2933.49.90.00.29

Diğerleri

2933.59.95.00.38

Diğerleri

2933.69.80.00.19

Diğerleri

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.91.90.00.49(a)

Diğerleri

2934.10.00.00.19

Diğerleri

2934.99.60.90.00

Diğerleri (yalnız furazolidon (INN))

2934.99.90.90.21

Aspartam Asesülfam Tuzu

2934.99.90.90.29

Diğerleri

2935.00

Sülfonamidler (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

29.36

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dâhil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın) (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

29.37

Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dâhil (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2938.90.90.90.19

Diğerleri

2939.30.00.00.11

Kafein

2939.99.00.90.12

Atropin

29.41

Antibiyotikler (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

2942.00.00.00.29

Diğer organik bileşikler (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

3001.90.98.10.00

Kurutulmuş guddeler diğer organlar (toz haline getirilmiş)

30.03 (a)

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 ve 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç) (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış) (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

30.04 (a)

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems" dâhil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmış) (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

3204.13.00.00.00

Bazik boyalar ve esası bu boyalar olan müstahzarlar

3204.17.00.00.11

Pigmentler

3204.90.00.00.00

Diğerleri

3404.20.00.00.00

Poli (oksietilen) (polietilen glikol)den elde edilenler

3505.10.50.00.00(a)

Esterifiye veya eterifiye edilmiş nişastalar

38.24

Dökümhane maçalarına veya kalıplarına mahsus müstahzar bağlayıcılar; tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan kimya sanayi veya kimya sanayine bağlı sanayilerde kullanılan kimyasal ürünler ve müstahzarlar (tabii ürünlerin karışımlarından oluşanlar dâhil) (yalnız veteriner tıbbi ürün sanayiinde kullanılanlar)

3905.19.00.00.00

Diğerleri

3905.99.90.00.00

Diğerleri

3907.20.11.00.00

Polietilen glikoller

3910.00.00.00.11

Silikon yağları

3912.39.85.00.00

Diğerleri

3912.90.90.00.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-5

Veteriner Tıbbi Ürünler ve Veteriner Tıbbi Ürün İmalinde Kullanılan Hammaddeler

 

GTİP     

MADDE İSMİ

1302.20.90.10.00

Pektik maddeler (pektinler)

2804.90.00.00.00

Selenyum

2810.00.90.90.11

Orto borik asit (borik asit )

2817.00.00.10.00

Çinko oksit

2827.39.20.00.11

Demir  II klorür

2836.99.17.30.00

Bizmut karbonat (bazik bizmut karbonat)

2842.90.10.00.11

Selen asitlerin tuzları, çift tuzları ve kompleks tuzları 

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol)

2905.45.00.00.00

Gliserol

2907.19.90.10.00

Timol

2914.69.90.00.19

Diğerleri (yalnız dantron)

2915.11.00.00.00

Formik asit

2915.29.00.10.00

Sodyum asetat

2915.29.00.90.11

Magnezyum asetat

2915.29.00.90.19

Asetik asitin diğer tuzları (yalnız kalsiyum asetat)

2915.60.90.90.19 (*)

Diğerleri (yalnız fenvalerat)

2915.70.50.20.00

Stearik asit

2915.70.50.30.15

Çinko stearat

2916.19.95.10.00

Sorbik asit (2,4 -hekzadienoik asit)

2918.12.00.00.00

Tartarik asit

2918.16.00.00.12

Kalsiyum glukonat

2918.16.00.00.19

Glukonik asitin diğer tuzları (yalnız çinko glukonat)

2918.99.90.00.19

Diğerleri (yalnız genabilik asit [menbuton])

2922.19.85.00.28

Diğerleri (yalnız difenhidramin HCl)

2922.39.00.00.14 (a)

Ketamin hidroklorür

2922.41.00.00.11

Lizin

2922.42.00.00.13

Monosodyum glutamat

2922.49.85.10.00

Glisin (aminoasetikasit)

2922.49.85.90.16

Valin

2922.49.85.90.34

Diğerleri (yalnız diklofenak ve tolfenamik asit)

2922.50.00.90.19 (*)

Diğerleri (yalnız isokssuprin)

2923.90.00.10.13

Betain hidroklorür

2923.90.00.90.19

Diğerleri (yalnız L'Karnitin)

2924.21.00.00.29 (*)

Diğerleri (yalnız imidokarb )

2924.29.98.00.28

Neostigmin bromür

2924.29.98.00.27 (*)

Lidokain hidroklorür

2925.29.00.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız amitraz)

2926.90.95.00.28 (*) ve (a)

Diğerleri (yalnız deltametrin, flumetrin)

2930.90.13.00.00

Sistein ve sistin

2930.90.99.90.68 (*)

Diğerleri (yalnız febantel)

2931.90.90.90.68

Diğerleri (yalnız toldimfos sodyum)

2932.20.90.90.19

Diğer laktonlar  (yalnız ivermektin)

2933.11.90.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız metamizol sodyum)

2933.19.10.00.00 (*)

Fenilbutazon (INN)

2933.19.90.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız fipronil)

2933.29.90.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız enilkonazol)

2933.39.99.00.28 (*)

Diğerleri (yalnız fluniksin, klorfeniramin maleat, mepiramin maleat, tripelennamin)

2933.49.90.00.29 (*)

Diğerleri (yalnız dekokuinat)

2933.59.10.00.00 (*)

Diazinon

2933.59.95.00.13 (*)

Piperazin hidroklorür

2933.59.95.00.38 (*)

Diğerleri (yalnız amprolyum, okzantel pamoat, prazikuantel)

2933.69.80.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız toltrazuril)

2933.99.80.90.49 (*)

Diğerleri (yalnız albendazol, fenbandazol, oksfendazol, triklabendazol)

2934.10.00.00.19 (*)

Diğerleri (yalnız meloksikam, tiyabendazol)

2934.30.90.00.00 (*)

Diğerleri (yalnız asepromazin maleat)

2934.91.00.00.12 (*)

Brotizolam (INN)

2934.99.90.90.11 (*)

Nitrofurazon

2934.99.90.90.28 (*)

Diğerleri (yalnız levamizol, pirantel pamoat)

2935.00 (*)

Sülfonamidler

29.36 (*)

Provitaminler ve vitaminler (tabii veya sentez yoluyla elde edilmiş) (tabii konsantreler dahil), bunların öncelikle vitamin olarak kullanılan türevleri ve bunların birbirleriyle olan karışımları  (herhangi bir çözelti içinde olsun olmasın)

29.37 (*)

Hormonlar, prostaglandinler, thromboxanlar ve leukotrienler (tabii veya sentez yolu ile elde edilmiş); bunların öncelikle hormon olarak kullanılan türevleri ve benzeri yapıdakiler (structural analogues), tadil edilmiş zincir polipeptidler (chain modified polypeptides) dahil

2939.30.00.00.11

Kafein

2939.99.00.90.12

Atropin

2939.99.00.90.17

Hiyosin (skopolamin)

29.41(*)

Antibiyotikler

30.03(*) ve  (a)

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere birbirleriyle                               karıştırılmış iki veya daha fazla unsurdan oluşan ilaçlar                                   (30.02, 30.05 veya 30.06 pozisyonlarındaki ürünler hariç)                                   (dozlandırılmamış veya perakende satılacak şekilde ambalajlanmamış)

30.04(*) ve (a)

Tedavide veya korunmada kullanılmak üzere karışık olan veya                                     karışık olmayan ürünlerden oluşan ilaçlar (30.02, 30.05 veya                                   30.06 pozisyonlarındaki eşya hariç) (deri üzerine zerk edilerek                                     kullanılmaya mahsus olanlar "transdermal administration systems"                                    dahil) (dozlandırılmış veya perakende satılacak şekilde                                    ambalajlanmış)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-6

Bitki Koruma Ürünü ve Bitki Koruma Ürünü İmalinde Kullanılan Hammaddeler,

Çekici Tuzaklar ile Hidrolize Protein İhtiva Eden Cezbediciler

 

GTİP

MADDE İSMİ

1516.20.98.00.21

Rep yağı

1518.00.91.00.00

Hayvansal ve bitkisel katı ve sıvı yağlar ve bunların fraksiyonları (kaynatılmış, oksitlenmiş, suyu alınmış veya vakum veya inert gaz içinde ısıyla polimerize edilmiş veya kimyasal olarak başka bir şekilde değiştirilmiş) (15.16 pozisyonundakiler hariç)

2102.10.90.90.00

Diğerleri (yalnız aureobasidium  pullulans)

2508.40.00.00.00

Diğer killer

2530.90.00.90.39

Diğerleri (yalnız sillitin z)

2707.50.00.00.11

Solvent nafta (çözücü nafta)

2707.50.00.00.19

Diğerleri

2811.19.80.90

Diğerleri (yalnız phosphorous acid)

2811.22.00.00.00

Silisyum dioksit

2812.10.18.00.11(b)

Fosfor oksiklorür

2825.50.00.00.12

Bakır II oksit (siyah bakır oksit)

2825.50.00.00.13

Bakır hidroksitler

2827.41.00.10.00

Bakır oksiklorür

2833.25.00.20.00

Bakır II sülfat (göz taşı)

2833.29.80.00.19

Diğerleri (yalnız bakır kalsiyum sülfat)

2835.10.00.20.00

Potasyum fosfit ve hipofosfit

2839.90.00.90.15

Diğer silikatlar

2842.10.00.00.00

Kompleks veya çift silikatlar (kimyaca belirli bir yapıda olsun olmasın alumina silikatlar dahil)

2848.00.00.20.00

Saf çinko fosfür

2853.00.90.20.00

Diğerleri (yalnız hydrogen cyanamide)

2901.10.00.90.12

Heptan

2902.44.00.00.00

Ksilen izomerleri karışımları (yalnız xylene)

2903.91.00.00.11

Klorbenzen

2904.10.00.00.29

Diğerleri

2904.90.95.00.21

Pentaklornitrobenzen (PCNB)

2904.90.95.00.39

Diğerleri (yalnız 3,5 dinitro 4 chloro benzo-trifluroid)

2905.12.00.00.12

İzopropil alkol

2905.13.00.00.00

Bütan-1-ol (n-Bütil alkol)

2905.14.90.00.11

İzobütil alkol

2905.16.85.00.11

İzooktanol

2905.16.85.00.19

Diğerleri (yalnız 2 ethyl hexanol)

2905.32.00.00.00

Propilen glikol (propan-1,2-diol)

2905.59.98.90.99

Diğerleri

2906.29.00.90.19

Diğerleri (yalnız dicofol)

2907.13.00.00.12

Nonilfenol ve izomerleri

2908.99.00.90.12

Diğer dinitro-o-krezoller (yalnız mononitrofenol)

2908.99.00.90.29

Diğerleri (yalnız sodyum türevleri)

2909.30.90.90.18

Diğer aromatik eterler ve bunların türevleri

2909.41.00.00.00

2,2 -oksidietanol (dietilen glikol, digol)

2909.49.80.90.19

Diğerleri (yalnız etilen glikolün monometil eterleri ile m-phenoxy benzylalcohol)

2909.50.00.90.00  

Diğerleri

2910.30.00.00.00

1 -klor - 2,3 -epoksipropan (epiklorhidrin)

2912.29.00.90.19

Diğerleri

2912.50.00.00.13

Metaldehit (kristal veya toz halinde)

2912.50.00.00.19

Diğerleri (yalnız methaphonoxy benzaldehid)

2913.00.00.10.00

Kloral (triklorasetaldehit)

2914.13.00.00.00(a)

4 -Metil - 2 -pentanon (metil izobütil keton)

2914.22.00.00.11

Siklohekzanon

2914.29.00.00.19

Diğerleri (yalnız isophorone)

2915.39.00.99.19

Diğerleri (yalnız ethyl glycol acetate)

2915.40.00.00.11

Monoklor asetik asit (klorasetik asit)

2915.50.00.00.11

Propionik asit

2915.90.70.00.49

Diğerleri

2916.19.95.90.00

Diğerleri

2916.20.00.00.18

Diğerleri (yalnız bifenthrin)

2916.39.90.90.19

Diğerleri

2917.39.95.90.19

Diğer aromatik polikarboksilik asitler

2918.11.00.00.21

Etil laktat

2918.11.00.00.29

Laktik asitin diğer esterleri

2918.19.98.90.00

Diğerleri (yalnız bromopropylate)

2918.99.40.00.00

2,6-Dimetoksibenzoik asit; dicamba (ISO); sodyum fenoksiasetat

2918.99.90.00.19

Diğerleri (yalnız phenoxy bileşikleri)

2919.90.00.10.11

Tribütil fosfatlar

2919.90.00.90.29

Diğerleri (yalnız dichlorvos)

2920.11.00.00.00  

Paratiyon(ISO) ve paratiyon- metil (ISO) (metil-paratiyon)

2920.19.00.00.11

Tiyofosforik asit esterleri

2920.19.00.00.19

Diğerleri (yalnız tolclofos methyl)

2920.90.10.11.12

Dimetil sülfat

2920.90.10.19.19

Diğerleri

2920.90.30.00.00(b)

Trimetil fosfit (trimetoksi fosfin)

2920.90.85.90.00

Diğerleri

2921.11.00.00.12

Dimetilamin

2921.19.99.00.11

Trietilamin

2921.19.99.00.21

İzopropilamin

2921.42.00.00.12

Dikloranilinler

2921.42.00.00.29

Diğerleri

2921.43.00.00.19(a)

Toluidinlerin türevleri ve bunların diğer tuzları

2921.43.00.00.17

Toluidin (m-p) türevleri ve bunların diğer tuzları

2921.43.00.00.18(a)

Toluidin (o) türevleri ve diğer tuzları

2921.49.00.00.11

Ksilidinler ve türevleri; bunların tuzları

2921.49.00.00.39

Diğer aromatik monoaminler ve türevleri; bunların tuzları

2921.51.19.00.29

Diğerleri

2922.19.85.00.29

Diğerleri

2922.29.00.90.19

Diğerleri (yalnız aclonifen)

2922.49.85.90.32

Etilendiamintetraasetik asit (EDTA)

2923.90.00.90.19

Diğerleri (yalnız chlormequat chloride)

2924.12.00.00.00  

Floroasetamid (ISO), monokrotofos (ISO) ve fosfamidon (ISO)

2924.19.00.00.29

Diğer asiklik amidler

2924.21.00.00.29

Diğerleri

2924.29.98.00.49(a)

Diğerleri

2925.19.95.00.14

Procymidone

2925.19.95.00.19

Diğer imidler

2925.29.00.00.14

Guanidinin diğer tuzları (yalnız dodine)

2925.29.00.00.19

Diğerleri

2926.90.95.00.21

Cyhalothrine

2926.90.95.00.22

Fenvalerat

2926.90.95.00.28(a)

Diğerleri ( yalnız sentetik piretroidler)

2927.00.00.00.19

Diğer diazo bileşikleri (yalnız fenaminosulf)

2928.00.90.10.19

Hidrazinin diğer organik türevleri

2928.00.90.20.19

Hidroksilaminin diğer organik türevleri

2929.90.00.00.29  

Diğerleri

2930.20.00.00.11

Tiyokarbamatlar

2930.20.00.00.12

Çinkodibutilditiyokarbamat

2930.20.00.00.18

Diğer ditiyokarbamatlar

2930.30.00.00.19

Diğerleri (yalnız thiram)

2930.90.99.90.43

Dimetil sülfoksit ve sülfonlar

2930.90.99.90.68

Diğerleri

2931.90.90.90.51

Fosfor atomuna bağlı bir metil, etil, n-propil veya izopropil grubu ihtiva edenler (fakat daha fazla karbon atomlu grup ihtiva etmeyen)

2931.90.90.90.68

Diğerleri

2932.20.90.90.19

Diğer laktonlar

2932.99.00.50.19

Diğer halkalı eterler

2932.99.00.90 (a)

Diğerleri (benzofuran (kumaron) hariç ) (yalnız carbamatlar)

2933.19.90.00.19

Diğerleri

2933.21.00.00.11

Hidantoin

2933.21.00.00.12

Hidantoinin türevleri

2933.29.90.00.19

Diğerleri (yalnız imidazoller)

2933.39.25.00.00

3,6 Dikloropridin -2 karboksilik asit (clopyralid)

2933.39.99.00.11  

3-Pikolin (metilpiridin)

2933.39.99.00.21

Piperidin türevleri

2933.39.99.00.28

Diğerleri

2933.49.90.00.29

Diğerleri (yalnız cloquintocet mexyl)

2933.59.10.00.00

Diazinon (ISO)

2933.59.95.00.28(a)

Piperazinin diğer tuz ve türevleri

2933.59.95.00.38

Diğerleri

2933.69.10.90.11

Atrazin

2933.69.10.90.13

Simazin

2933.69.80.00.19

Diğerleri

2933.79.00.00.19

Diğer laktamlar

2933.99.80.10.00

Benzimidazol-2-tiol (merkaptobenzimidazol )

2933.99.80.90.22

İndolbutirik asit

2933.99.80.90.38  

Maleic hidrazin

2933.99.80.90.49

Diğerleri

2934.10.00.00.19

Diğerleri

2934.20.20.00.11

Di (benzotiazol -2 -il) disülfür

2934.20.80.00.00

Diğerleri

2934.99.90.90.21

Aspartam Asesülfam Tuzu

2934.99.90.90.28

Diğerleri

2935.00.90.00.29

Diğerleri (yalnız sulfonylüreler)

2936.29.00.00.11

Vitamin B 9 [folikasit (INN) veya fitoroilglutamik asit]

2941.90.00.00.59

Diğerleri (yalnız abamectin)

3202.90.00.00.13

Debagatte kullanılan müstahzarlar (tabii debagat maddeleri içersin içermesin)

3204.17.00.00.11

Pigmentler

3402.11.90.10.00

Sülforezinatlar ve sülfooleatlar

3402.11.90.90.12  

Dodesil benzen sülfonik asit

3402.11.90.90.19

Diğerleri

3402.13.00.00.00

İyonlu olmayanlar

3402.19.00.90.00

Diğerleri

3402.20.20.00.12

Sabun içermeyenler

3402.90.10.00.12  

Sabun içermeyenler

3402.90.90.00.16

Sabun içermeyenler

3501.10.50.00.00

Gıda ve yem ürünleri imalatı dışında diğer sanayilerde kullanılmaya mahsus olanlar

3501.10.90.00.00

Diğer kazeinler

3804.00.00.10.00

Konsantre edilmiş sülfitli lesivler

3804.00.00.99.00

Diğerleri

3808.91.10.00.00

Esası pretroitler olanlar

3808.91.20.00.11

Dikofol içerenler

3808.91.20.00.19

Diğerleri

3808.91.30.00.00

Esası karbamatlar olanlar

3808.91.40.00.00

Esası organo-fosfor bileşikleri olanlar

3808.91.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.91.90.00.19(a)

Diğerleri

3808.92.10.00.00

Esası bakır bileşikleri olan müstahzarlar

3808.92.20.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.20.00.90

Diğerleri

3808.92.30.00.00

Esası ditiokarbamatlar olanlar

3808.92.40.00.00

Esası benzimidazoller olanlar

3808.92.50.00.00

Esası diazol veya triazol olanlar

3808.92.60.00.00

Esası diazin veya morfolinler olanlar

3808.92.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.92.90.00.19

Diğerleri

3808.93.11.00.00

Esası fenoksi -bitki hormonları olanlar

3808.93.13.00.00

Esası triazinler olanlar

3808.93.15.00.00

Esası amidler olanlar

3808.93.17.00.00

Esası karbamatlar olanlar

3808.93.21.00.00

Esası dinitroanilin türevleri olanlar

3808.93.23.00.00

Esası üre, ürasil ve süfonilüre türevleri olanlar

3808.93.27.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.27.00.19

Diğerleri

3808.93.30.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.93.30.00.19

Diğerleri

3808.93.90.00.19

Diğerleri

3808.94.10.00.00

Esası kuaterner amonyum tuzları olanlar

3808.94.20.00.00

Esası halojenlenmiş bileşikler olanlar

3808.94.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.94.90.00.19(a)

Diğerleri

3808.99.10.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.10.00.19

Diğerleri

3808.99.90.00.11

Bromoklormetan ya da bromometan (Metil bromür) içerenler

3808.99.90.00.19(a)

Diğerleri

3824.90.10.00.00  

 

Petrol sülfonatları (alkali metallerin, amonyumun ve etanolaminlerin petrol sülfonatları hariç); bitümenli minerallerden elde edilen tiofenli sülfonik asitlerin yağları ve bunların tuzları

3824.90.97.90.61

Yüksek yoğunluklu tatlandırıcı karışımları

3824.90.97.90.68

Diğerleri

3826.00.10.00.00

Yağ asidi mono-alkil esterleri, hacim itibariyle %96,5 veya daha fazla ester içerenler (FAMAE)

3905 91.00.00.00

Kopolimerler

3907.20.20.00.00

Diğerleri

3910.00.00.00.19

Diğerleri

3913.90.00.90.00

Diğerleri

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-7

Zirai Karantina Kontrolüne Tabi Bitki ve Bitkisel Ürünler

 

GTİP

MADDE İSMİ

06.01

Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, küçük soğanlar, sürgün başları ve rizomlar (dinlenme halinde sürgün vermiş veya çiçeklenmiş); hindiba bitkisi ve kökleri (12.12 pozisyonundaki kökler hariç)

06.02

Diğer canlı bitkiler (kökleri dahil), çelikler, daldırmalar; mantar miselleri

06.03

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten kesme çiçekler ve çiçek tomurcukları (taze olanlar)

06.04

Buket yapmaya elverişli veya süs amacına uygun cinsten bitki yaprakları, bitki dalları ve bitkilerin diğer kısımları (çiçeksiz veya tomurcuksuz) ve otlar, yosunlar ve likenler (taze olanlar)

07.01

Patates (taze veya soğutulmuş)

0702.00.00.00.00

Domates (taze veya soğutulmuş)

07.03

Soğanlar, şalotlar, sarımsaklar, pırasalar ve diğer soğanımsı sebzeler (taze veya soğutulmuş)

07.04

Lahanalar, karnabaharlar, alabaşlar, yaprak lahanalar ve benzeri yenilen brassicalar (taze veya soğutulmuş)

07.05

Marul (Lactuca sativa) ve hindiba (Cichorium spp.) (taze veya soğutulmuş)

07.06

Havuçlar, şalgamlar, kırmızı pancar, teke sakalı (salsifis), kök kerevizi, turplar ve benzeri yenilen kökler (taze veya soğutulmuş)

0707.00

Hıyarlar ve kornişonlar (taze veya soğutulmuş)

07.08

Baklagiller (kabuklu veya kabuksuz) (taze veya soğutulmuş)

07.09

Diğer sebzeler (taze veya soğutulmuş)

0712.90.11.00.00

Tohumluk (melez)

07.13

Kuru baklagiller (kabuksuz) (taneleri ikiye ayrılmış, tane kabukları çıkarılmış olsun olmasın)

07.14

Manyok, ararot, salep, yer elması, tatlı patates ve yüksek oranda nişasta veya inülin içeren benzeri kök ve yumrular (taze veya soğutulmuş)

0801.12.00.00.00

İç kabuklu (endokarp) Hindistan cevizi

0801.19.00.00.00

Diğerleri

0801.21.00.00.00

Kabuklu brezilya cevizi

0801.31.00.00.00

Kabuklu kaju cevizi

0802.11

Kabuklu bademler

0802.21.00.00.00

Kabuklu fındık veya filbert (Corylus spp.)

0802.31.00.00.00

Kabuklu ceviz

0802.41.00.00.00

Kabuklu Kestane (Castanea Spp.)

0802.51.00.00.00

Kabuklu Antep fıstığı

0802.61.00.00.00

Kabuklu Avustralya fındığı (Makadamya cevizi)

0802.70.00.00.00

Kola cevizi (Cola spp.)

0802.80.00.00.00

Arek cevizi

0802.90

Diğerleri

08.03

Muz (plantain dahil) (yalnız taze olanlar)

0804.10.00.00.00

Hurma

0804.20.10.00.00

Taze incir

0804.30.00.00.00

Ananas

0804.40.00.00.00

Avokado armudu

0804.50

Guava armudu, mango ve mangost

08.05

Turunçgiller (taze olanlar)

(0805.90.00.00.12 GTİP’li kurutulmuş turunçgiller hariç)

0806.10

Üzümler (taze olanlar)

08.07

Kavunlar (karpuzlar dahil) ve Papaya (taze olanlar)

08.08

Elma, armut ve ayva (taze olanlar)

08.09

Kayısı, kiraz, şeftali (nektarin dahil), erik ve çakal eriği (taze olanlar)

08.10

Diğer meyveler (taze olanlar)

0813.50.39.00.00

Diğerleri

0814.00.00.00.00

Turunçgillerin veya kavunların (karpuzlar dahil) kabukları (taze olanlar)

0901.11.00.00.00

Kafeini alınmamış kahve (kavrulmamış olanlar)

10.01

Buğday ve mahlut

10.02

Çavdar

10.03

Arpa

1004.00

Yulaf

10.05

Mısır

1006.10

Kavuz içinde bulunan pirinç (çeltik)

10.07

Tane darı (koca darı)

10.08

Kara buğday, darı (cin ve kum darı), kuş yemi; diğer hububat

12.01

Soya fasülyesi (kırılmış olsun olmasın)

12.02

Yer fıstığı (kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş, kabuklu veya kırılmış olsun olmasın)

1203.00.00.00.00

Kopra

1204.00

Keten tohumu (Kırılmış olanlar hariç)

1205.10.10.00.00

Tohumluk olanlar

1205.10.90.00.00

Diğerleri

1205.90.00.00.00

Diğerleri

1206.00

Ayçiçeği tohumu (Kırılmış olsun olmasın)

12.07

Diğer yağlı tohumlar ve meyveler (Kırılmış olsun olmasın)

12.09

Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar:

1210.10.00.00.00

Şerbetçi otu kozalakları (Dane, toz veya pellet şekline getirilmemiş olanlar)

12.11(a)

Bitki ve bitki kısımları (tohum ve meyveler dahil) (esas olarak parfümeride, eczacılıkta, böcek yada mantar öldürücü veya benzeri amaçlarla kullanılan cinsten olanlar) (Taze olanlar)

1212.21.00.10.00

Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar

1212.21.00.90.00

Diğerleri (taze olanlar)

1212.29.00.10.00

Başlıca tababette, parfümeride ve benzeri işlerde kullanılanlar

1212.29.00.90.00

Diğerleri

1212.91.80.00.00

Diğerleri (taze olanlar)

1212.92.00.00.00

Keçiboynuzu (harnup)

1212.93.00.00.00

Şeker kamışı (taze olanlar)

1212.94.00.00.00

Hindiba kökleri

1212.99.41.00.00

Kabukları soyulmamış, ezilmemiş veya öğütülmemiş (keçiboynuzu tohumları)

1212.99.49.00.00

Diğer keçiboynuzu tohumları

1212.99.95.00.13

Tatlı sorgum (saccharatum)

1212.99.95.00.14

Kayısı, şeftali (nektarin dahil) ve erik çekirdekleri ve çekirdek içleri

1212.99.95.00.19

Diğerleri

1213.00.00.00.00

Hububat sapları ve kapçıkları (işlenmemiş) (kıyılmış, toz haline getirilmiş, preslenmiş veya pellet şeklinde olsun olmasın)

1214.90

Diğerleri

1404.20.00.00.00

Pamuk linteri

1404.90.00.10.00

Yontulmaya elverişli  sert taneler, çekirdekler, kabuklar, cevizler (korozo cevizi, dom palmiyesi cevizi ve benzerleri)

1404.90.00.30.00

Özellikle fırça ve süpürge imalinde kullanılan türdeki bitkisel maddeler (süpürge darısı, piassava, sedir otu ve istle gibi) (bağ veya demet halinde olsun olmasın) ([sadece süpürge darısı (Sorghum spp.)])

1404.90.00.92.14

Palamut

1404.90.00.92.16

Ceviz kökü

1404.90.00.99.19

Diğerleri

1801.00.00.00.11

Dane kakao (ham)

24.01

Yaprak tütün ve tütün döküntüleri (2401.20 sapları koparılmış, damarı çıkarılmış olanlar hariç)

2703.00

Turba (turba döküntüleri dahil) (aglomere edilmiş olsun olmasın)

44.01

Yakmaya mahsus ağaçlar (kütük, odun, çalı-çırpı demetleri halinde veya benzeri şekillerde) ; ince dilimler veya yongalar halinde ağaç; testere talaşı ve odun döküntü ve artıkları (kütük, briket, topak veya benzeri şekillerde aglomere edilmiş olsun olmasın)

44.03

Yuvarlak ağaçlar (kabukları veya kışırları alınmış veya kare şeklinde kabaca yontulmuş olsun olmasın) (4403.10- Boya, kreozot veya diğer koruyucularla işlem görmüş olanlar hariç)

44.04

Ahşap çemberler; yarılmış sırıklar; uçları sivritilmiş fakat uzunlamasına biçilmemiş ağaçtan büyük ve küçük kazıklar; baston, şemsiye, alet sapları veya benzeri eşya imaline elverişli ahşap çubuklar (kabaca yontulmuş fakat torna edilmemiş, bükülmemiş veya başka surette işlenmemiş); kasnak tahtaları ve şerit halinde ağaçlar (Kalınlığı 6 mm’yi geçenler)

44.06

Ahşap demiryolu veya tramvay traversleri

44.07

Uzunlamasına testere ile biçilmiş veya yontulmuş, dilimlenmiş veya yaprak halinde açılmış, kalınlığı 6 mm. yi geçen ağaçlar (rendelenmiş, zımparalanmış veya  uç uca eklenmiş olsun olmasın)

44.15

Ahşap büyük ve küçük sandıklar, kafes sandıklar, silindir sandıklar ve benzeri ambalajlar; ahşap kablo makaraları, ahşap paletler, palet sandıkları ve diğer yük tablaları; ahşap palet kaldırıcılar:

4416.00

Ahşap variller, fıçılar, kovalar, gerdeller ve diğer fıçıcı eşyası ve bunların aksam ve parçaları (fıçı tahtaIarı dahiI) (boyanmış ve verniklenmiş hariç)

4501.10.00.00.00

Tabii mantar (işlenmemiş veya basit bir şekilde hazırlanmış)

5201.00.90.00.00

Diğerleri

5202.10.00.00.19

Diğerleri

5202.91.00.00.12

Tarak telefi

5202.91.00.00.19

Diğerleri

5202.99.00.00.12

Tarak telefi

5202.99.00.00.18

Diğerleri

9603.10.00.00.00

Çalılardan veya bağlanmış demetler halinde diğer bitkisel maddelerden süpürgeler (saplı veya sapsız)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-8

Kontrol Belgesi Örneği

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

................ Genel Müdürlüğü/................ İl Müdürlüğü

KONTROL BELGESİ

GTİP (1)                        :      

 

Madde ismi (2)                :

 

Hangi listede yer aldığı    :

 

İthalatçı firmanın

 

- Ticaret unvanı              :

 

- Adresi ve tel no            :

 

- Vergi dairesi                  :

 

- Vergi sicil no                :

 

İhracatçı firmanın

 

- Ticaret unvanı              :

 

- Adresi                           :

 

Maddenin

Kullanım yeri                  :

 

İthal amacı (3)                :

 

Miktarı                           :

 

Şarj no (4)                      :

 

Menşe ülkesi                   :

 

Yükleme ülkesi               :

 

Giriş gümrüğü                  :

 

Kullanıcı firmanın

 

- Ticaret unvanı              :

 

- Adresi ve tel no            :

 

İthal edilecek maddenin özelliğine göre aşağıdaki ilgili başlığı yuvarlak içine alınız.

(Madde B grubunda ise ayrıca ilgili bölümün altı çizilir.)

A- 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine uygundur.

B- Avrupa Topluluğu, Dünya Sağlık Teşkilatı, Dünya Gıda Kodeksi spesifikasyonlarına uygundur.

C- 5553 sayılı Tohumculuk Kanunu hükümlerine uygundur.

D- 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu hükümlerine uygundur.

E- 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu hükümlerine uygundur.

(1) GTİP tespiti Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın sorumluluğunda değildir.

(2) Proforma faturada tek isim altında birden fazla madde varsa bunların orijinal isimleri ayrı ayrı belirtilecektir.

(3) Canlı su ürünleri ithalatında belirtilecektir.

(4) Veteriner tıbbi ürünlerin, bu ürünlerin veya başlangıç maddelerinin üretiminde kullanılan maddelerin ithalatında belirtilecektir.

Tarafımızca düzenlenen işbu formdaki bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu ve ithalatı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/52012/5) hükümlerine uygun olarak yapacağımızı taahhüt ederiz.

 

 

Firma kaşesi

Yetkilinin Adı ve Soyadı

İmza

İlgili Tebliğ uyarınca yapılan incelemede, işbu Kontrol Belgesi kapsamı ürünün, insan sağlığı ve güvenliği ile hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden gümrük aşamasında yapılacak denetimlerde uygun bulunması halinde ithali uygun görülmüştür.

 

 

İmza ve mühür

Tarih

     

Ek–9

Uygunluk Yazısı Örneği

 

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

 

 

                                                                                                                                Tarih

Sayı        :

 

Konu      :

 

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE/VEYA İLGİLİ FİRMAYA

 

 

İlgi:

 

                İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/52012/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygundur.

                Bu uygunluk yazısı …… gün süre için geçerlidir (3).

                Bilgilerini ve gereğini arz/rica ederim.

 

Belge Cinsi(4)

Belge Tarihi(4)

Belge №(4)

Ürün Adı

GTİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(5)

Fatura  №(5)

Şarj № (6)

Son Kullanım Tarihi (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek–10

Uygunsuzluk Yazısı Örneği

 

 

GIDA, TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI

 

 

Tarih

 

Sayı        :

 

Konu      :

 

 

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE VE İLGİLİ FİRMAYA

 

 

İlgi:

 

                İthali/Geçici ithali yapılmak üzere ... ... ... firmasınca/firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürünün/ürünlerin, ilgili mevzuata göre yapılan denetimlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Kontrolüne Tabi Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/52012/5) çerçevesinde ithali/geçici ithali uygun değildir.

                Uygunsuzluk gerekçesi ve yapılacak işlemler (7):

                Bilgileri ve gereğini arz/rica ederim.

 

Belge Cinsi(8)

Belge Tarihi(8)

Belge №(8)

Ürün Adı

GTİP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ürün Miktarı

Fatura Tarihi(9)

Fatura  №(9)

Şarj № (10)

Son Kullanım Tarihi (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ek-11

Bilgi Formu Örneği(11)

 

T.C.

GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

İhracatçının

Unvanı

 

Adresi

 

Tel, faks, e-posta ve internet adresi

 

Üreticinin

Unvanı

 

Adresi

 

Tel, faks, e-posta ve internet adresi

 

İthal malın menşe ülkesi

 

İthalatçının

Unvanı

 

Adresi

 

Tel, faks, e-posta ve internet adresi

 

Vergi nosu

 

İthalatın yapılacağı ülke

 

İthalatçı temsilcisinin (varsa)

Unvanı

 

Adresi

 

Tel, faks, e-posta ve internet adresi

 

Vergi no’su

 

İthal edilen ürünün

GTİP’i

 

Cinsi

 

Hammadde/Ürün adı

 

Miktarı ve birimi

 

Toplam ABD doları tutarı

 

Malın kullanılacağı ürün (hammaddenin veteriner tıbbi ürün izin sahibince ithal edilmesi durumunda)

 

 

ha

(

 

Malın muafiyet kapsamında ithalatı halinde kullanım amacı, depolama/muhafaza yeri (maddelerin veteriner tıbbi ürün izni olmayanlar tarafından ithal edilmesi durumunda)

 

 


 

[1] Yalnız 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünleri kapsar.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ İthalat: (2013/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

[2] Yalnız 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik ile belirlenen hayvan ve ürünleri kapsar.

[3] Yanında (*) işareti olan GTİP’ler, Tebliğin 10 uncu maddesi üçüncü fıkrası (e) bendi hükmü saklı kalmak üzere, kullanım alanına bakılmaksızın denetime tabidir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ İthalat: (2013/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ İthalat: (2013/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ İthalat: (2013/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ İthalat: (2013/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

 

 

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

 

(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ İthalat: (2013/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

(b) Kimyasal Silahlar Sözleşmesi Ekinde Yer Alan Kimyasal Maddelerin İthaline İlişkin  Tebliğ İthalat: (2013/17) kapsamına giren ürün veya ürünlerin ithalatında, diğer ilgili mevzuat saklı kalmak kaydıyla, adı geçen Tebliğ uyarınca düzenlenen İzin Belgesi gümrük idarelerine ayrıca ibraz edilir.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

 

(a) Sağlık Bakanlığının denetimi kapsamındaki ürün veya ürünlerin ithalatında ilgili diğer mevzuat hükümleri saklıdır.

3  Ek-3 ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

4 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

5 Ek-2 ve Ek-6 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

6 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3, ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

 

 

 

 

 

 

7 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’nun 34 üncü maddesi beşinci fıkrasında belirtilen işlemlerden uygun olanı belirtilecektir.

8 Ek-6 sayılı liste kapsamı ürünler için geçerli değildir.

9 Ek-2 ve Ek-6 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

10 Ek-1/A-B, Ek-2, Ek-3, ve Ek-7 sayılı listeler kapsamı ürünler için geçerli değildir.

11 Yapılan ithalata ilişkin gümrük beyannamesi örneği eklenecektir.