Ekonomi Bakanligindan: DIS TICARETTE TEKNIK DÜZENLEMELER VE STANDARDIZASYON YÖNETMELIGINDE DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELIK *** T A S L A K*** 21.12.2012

small_EKONOMI-2013-ÜRÜN-TASLAK(3).jpg


Ekonomi Bakanlığından:

 

DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

 

MADDE 1- (1) 31/12/2003 tarihli ve 25333 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliğinin 2 nci maddesinin (u) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 2- (1) Aynı Yönetmeliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 3- İhracata konu ürünlerden gerekli görülenlerin zorunlu standart ve ticari kalite kontrolleri Bakanlığın Bölge Müdürlüklerine bağlı Grup Başkanlıklarında faaliyet gösteren Ürün Denetmenleri tarafından Bakanlıkça Tebliğlerle belirlenecek usul ve esaslara göre yürütülür.”

 

                MADDE 3- (1) Aynı Yönetmeliğin 4 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 4- İhracatçı veya temsilcisi söz konusu listede belirtilen maddelerin ihracatında, ilgili Ürün Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.

Denetleme, en geç yirmidört saat içinde, depo, antrepo veya işleme yerinden denetlemeye en elverişli olanında, ihracatçı veya temsilcisi de hazır bulunmak suretiyle, ilgili tüzük veya standartta belirtilen kriterlere göre yapılır.

Denetleme ile görevlendirilenler, denetleyecekleri mallardan dört takımı geçmemek üzere, ilgili tüzük veya standardında belirtildiği kadar veya Bakanlıkça belirlenecek miktarlarda numune alabilirler.

Denetlenmiş mallar gerekirse yeniden denetlenebilir.”

                MADDE 4- (1)      Aynı Yönetmeliğin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 5- Mal, fiziki muayene ve gerekli görülen durumlarda laboratuvar analizleri sonucunda tüzük veya standardına uygun bulunduğu takdirde, Ürün Denetmenlerince gerek görülmesi halinde, ambalajların üzerine denetlendiğini gösteren işaret konulur ve ambalajların sonradan açılmasını önlemek için gerekli tedbir alınır. Denetlenmiş mal için ihracatçısına veya temsilcisine, gümrüklere ibraz edilmek üzere, malın ilgili tüzük veya standardına uygunluğunu belirten Kontrol Belgesi verilir. Kontrol Belgesi elektronik ortamda ya da kâğıt ortamında düzenlenebilir. Kontrol Belgesi ile mal arasındaki bağlantıyı sağlamak için, ambalajlar üzerindeki parti numarası ve diğer resmî işaretler belgelere yazılır.”

 

                MADDE 5- (1)      Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 8- İhracatta zorunlu standart ve ticari kalite kontrolüne tabi ürünlerden ihtiyaç duyulanların yetiştirildikleri bölge ve çeşidin özelliklerine göre ulaşım durumu da göz önüne alınarak, vardığı yerdeki pazar isteklerini karşılayacak olgunlukta ihraç edilebilmelerini sağlamak için, gerekli görülen yerlerde kesim, toplama ve ihraç tarihlerini belirlemek üzere Bakanlıkça tespit edilecek ilgililerden oluşan bir komisyon kurmaya Bakanlık yetkilidir. İhracatçı firmalar komisyon kararlarına uymakla yükümlüdürler.”

                MADDE 6- (1)      Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 9- İhracatta zorunlu standart ve ticari kalite kontrolüne tabi ürünler, söz konusu ürünlerin tüzük veya standardına uygunluğunu gösterir Kontrol Belgesi’nin eloktronik ortamda ya da kağıt ortamında bulunmaması, Kontrol Belgesi’nin süresinin geçmiş olması, ambalajlarının üzerinde gereken parti numarası ve diğer resmî işaretleme bilgilerinin bulunmaması halinde ihraç edilemez.”

                MADDE 7- (1) Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

 

MADDE 8- (1) Aynı Yönetmeliğin 16 ıncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Madde 16- Mal ilgili standardına veya teknik düzenlemeye uygun bulunduğu takdirde, ithalatçı veya temsilcisine malın standardına veya teknik düzenlemeye uygunluğunu belirten belge verilir. Söz konusu belge elektronik ortamda ya da kağıt ortamında düzenlenebilir.”

GEÇİCİ MADDE- (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başlamış bulunan ithalat ve ihracat işlemleri, ilgili bulundukları Yönetmelik hükümlerine tabidir. Ancak, bu Yönetmeliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır

 

MADDE 9- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 10- (1) Bu Yönetmeliğin hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.