Basbakanlik: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (No: 2012/7)’de Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Teblig (29.12.2012 T. 28512 R.G.) Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (Teblig No: 2012/7)ye EK II nin eklenmesi hk.

small_rg(52).jpg


 
Kaynak Başbakanlık Sayı 28512
Yayım Tarihi 29/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28512
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2012/7)’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (29.12.2012 T. 28512 R.G.)
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7)ye EK II nin eklenmesi hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2012/7)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI

HAKKINDA TEBLİĞ

(29.12.2012 T.  28512 R.G.)

MADDE 1 – 15/11/2012 tarihli ve 28468 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/7)’e aşağıda yer alan ‘‘EK II’’ eklenmiştir.

 

“EK II

 

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi. (Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.)

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatlara haiz ürünler ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, ürünü tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı (brüt kilogram olarak) ayrı ayrı gösterilir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir)

MADDE 2 – Bu Tebliğ 15/12/2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

15/11/2012

28468