Bakanlar Kurulu: Istatistik Pozisyonlarina Bölünmüs Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkinda Karar (2012/4074)(30.12.2012 T. 28513 R.G.) **2013 Yili Tarife Cetveli**

small_rg(53).jpg


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 4074
Yayım Tarihi 30/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 30/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28513
İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli Hakkında Karar (2012/4074)(30.12.2012 T. 28513 R.G.)
2013 Yılı Tarife Cetveli

 

2012/4074    İSTATİSTİK POZİSYONLARINA BÖLÜNMÜŞ TÜRK GÜMRÜK TARİFE CETVELİ HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı : 2012/4074

 

        Ekli “İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli”nin 1/1/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe konulması ve 16/12/2011 tarihli ve 2011/2571 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürürlükten kaldırılması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 25602 sayılı yazısı üzerine, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 1 inci ve 2 nci maddeleri ile 4458 sayılı Gümrük Kanununun 15 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli

 

 

 

AÇIKLAMALAR

A -

1. SÜTUN : "POZİSYON NUMARASI"

İstatistik pozisyonlarına bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetvelinin ilk sütununda 12 rakamlı kod kullanılmıştır. İlk altı rakam Armonize Sistem Nomanklatürü kodunu, 7-8 inci rakamlar AB'nin Kombine Nomanklatür kodunu, 9-10 uncu rakamlar farklı vergi uygulamalarımız nedeniyle açılan pozisyonları gösteren kodlarını, 11-12 nci rakamlar ise istatistik kodlarını göstermek için kullanılmıştır.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AS Nomanklatür
Kodu
Kombine
Nomanklatür Kodu
Milli alt
açılım kodu
İstatistik
kodu
 

2. SÜTUN : "EŞYANIN TANIMI"

Bu sütunda, Armonize Sistem Nomanklatürünün pozisyon ve alt pozisyonları ile Kombine Nomanklatür ayırımları, milli ihtiyaçlar için açılan alt pozisyonlar ve istatistik pozisyonları gösterilmiştir.

3. SÜTUN : "ÖLÇÜ BİRİMİ"

Bu sütunda Avrupa Birliği Kombine Nomanklatüründeki ölçü birimleri aynen alınmış olup, tekstil fasıllarında çift ölçü birimi kullanılmıştır.

4. SÜTUN : "KANUNİ VERGİ HADDİ"

Bu sütunda,14.05.1964 tarih ve 474 sayılı Kanun ile tesbit edilen vergi hadleri gösterilmiştir. Uygulamada, sadece listelerdeki "Poziyon No" , "Eşyanın Tanımı" ve "Ölçü Birimleri" sütunları esas alınacaktır.

B-

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde bu BKK ile yapılan değişikliklerle getirilen hükümlere uymayan Bağlayıcı Tarife Bilgileri bu Kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yürürlükten kaldırılmıştır.
 


ÖLÇÜ BİRİMLERİ

Türk Gümrük Tarife Cetvelinde kullanılan ölçü birimleri ile bu ölçü birimlerinin kısaltılmasına ilişkin bilgiler aşağıda belirtilmiştir.

 

GT : Gross ton
c/k : Karat (1 metrik karat=2*10-4 kg)
ce/el : Hücre adedi
ct/l : Ton başına taşıma kapasitesi(1)
g : Gram
gi F/S : Gram olarak fissile izotop
kg H2O2 : Kilogram olarak Hidrojen peroksit
kg K2O : Kilogram olarak Potasyum oksit
kg KOH : Kilogram olarak Potasyum hidroksit (kostik potas)
kg met.am. : Kilogram olarak Metil aminler
kg N : Kilogram olarak Azot
Kg NaOH : Kilogram olarak Sodyum hidroksit (kostik soda)
kg/net eda : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
kg P2O5 : Kilogram olarak Difosfor pentaoksit
kg %90 sdt : Kilogram olarak % 90 kuru ürün
kg U : Kilogram olarak Uranyum
1000 kWh : 1000 kilovat saat
l : Litre
Kg C5H14CINO : Kilogram olarak Kolin klorür
1000 l : 1000 Litre
l alc. %100 : Litre olarak saf alkol (%100)
m : Metre
m2 : Metre kare
m3 : Metre küp
1000 m3 : 1000 Metre küp
p/a : Çift
p/st : Adet
100 p/st : 100 Adet
1000 p/st : 1000 Adet
TJ : Terajul (Brüt kalori değeri)
 

(1) "Ton başına taşıma kapasitesi (ct/l)"nden, ton olarak bir geminin taşıma kapasitesi anlaşılır. Bu ağırlığa gemilerin yakıt, techizat ve gıda ihtiyaçlarını karşılayan kısımları ile personel, yolcu ve bunların bagajlarının ağırlığı dahil değildir.


KISALTMALAR

 

Kbit : : 1024 bit
Mbit : : 1048576 bit
kg/br : : Kilogram (brüt)
kg/net : : Kilogram (net)
kg/net mas : : Kilogram olarak net kuru ürün
€ : : Avro
INNM : : Uluslararası tescil edilmemiş modifiye isim
RON : : Araştırma Oktan Numarası
INN : : Uluslararası tescil edilmemiş isim
ISO : : Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı
kg/net eda : : Kilogram olarak kurutulmuş net ağırlık
MAX : : Maksimum
MIN : : Minimum
ml/g : : Gram başına mililitre
 


TARİFENİN YORUMU İLE İLGİLİ GENEL KURALLAR


Tarifenin uygulanmasında aşağıdaki kurallara uyulacaktır:

1. Bölüm, fasıl ve tali fasıl başlıkları sadece gösterici niteliktedir; yasal amaçlar için eşyanın tarifedeki yerinin saptanması, pozisyon metinlerine, ilgili herhangi bir bölüm veya fasıl notuna ve bu pozisyonlar veya notlar hükümlerinde aksi belirtilmedikçe, aşağıdaki kurallara göre yapılır.

2. (a) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir eşyaya yapılan bir atıf, bu eşyanın imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış olanlarını da kapsar. Şu kadar ki, bu gibi imali bitirilmemiş veya aksamı tamamlanmamış eşyanın gümrüğe sunulduğunda, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşyanın ayırdedici niteliğini içermesi gerekir. Böyle bir atıf, imali bitirilmiş veya aksamı tamamlanmış eşya ile, yukarıdaki hükme göre böyle sayılan eşyanın sökülerek veya monte edilmeden getirilmiş olanlarını da içine alır.

(b) Tarifenin belirli bir pozisyonunda herhangi bir maddeye yapılan atıf, bu maddenin karışımlarını, bileşimlerini ve diğer maddelerle birleştirilmiş veya karıştırılmış hallerini de içine alır. Aynı şekilde, belirli bir maddeden mamul bir eşyaya yapılan herhangi bir atıf, tamamen veya kısmen bu maddeden mamul eşyayı da içine alır. Birden fazla maddeden meydana gelen eşyanın tarifedeki yeri, aşağıda (3) numaralı kuralda belirtilen prensiplere göre saptanır.

3. (2-b) Numaralı kuralın uygulanması nedeniyle veya başka herhangi bir nedenle eşyanın ilk bakışta iki veya daha fazla pozisyonda sınıflandırılabilmesi halinde o eşyanın tarifedeki yerinin saptanması aşağıdaki şekilde yapılır:

(a) Eşyayı en özel şekilde tanımlayan pozisyon, daha genel şekilde tanımlayan pozisyona göre öncelik alır. Bununla beraber, iki veya daha fazla pozisyonun her birinin, birbirleriyle karıştırılmış veya birleştirilmiş eşyanın sadece birine ya da perakende satılacak hale getirilmiş takımın sadece bir parçasına atıfta bulunması halinde, bu pozisyonların, pozisyonların birisi eşyanın tam ve kesin tanımını verse bile, sözkonusu eşyayı eşit derecede özel şekilde tanımladığı mütaala edilir.

b) (3-a) Kuralının uygulanmasıyla, tarifedeki yeri tayin edilemeyen bileşik ürünlerin ve çeşitli maddelerden oluşan veya çeşitli eşyanın birleşmesiyle meydana gelen mamuller ile perakende satılacak hale getirilmiş takım halinde bulunan eşyanın tarifedeki yeri, bunlara esas niteliğini veren madde veya eşya saptanabildiği takdirde buna göre bulunur.

(c) (3-a) veya (3-b) kuralları uyarınca tarifedeki yeri saptanamayan eşya, her biri geçerli olabilecek pozisyonların numara sırasına göre sonuncusunda mütalaa edilecektir.

4. Yukarıdaki Kurallara uygun olarak sınıflandırılmayan eşya, bu eşyaya en çok benzeyen eşyanın bulunduğu pozisyonda sınıflandırılır.

5. Yukarıda belirtilen hükümlere ilaveten, aşağıdaki eşya konusunda şu kurallar uygulanır:

(a) Fotoğraf makinası mahfazası, müzik aleti mahfazası, silah mahfazası, çizim aleti kutuları, kolye kutuları ve benzeri kutular, özellikle belli bir eşyaya veya takım halindeki eşyaya göre şekil verilmiş veya bu eşyaya uygun olarak yapılmış olup uzun süre kullanılmaya uygun ve ait oldukları eşya ile birlikte ithal edilen kutular, normal olarak bu eşya ile birlikte satılan türde iseler, beraber satıldıkları eşya ile birlikte sınıflandırılırlar. Ancak bu Kural, bir bütün olarak esas niteliği mahfaza olan eşyaya uygulanmaz.

(b) Yukarıda 5 (a) kuralındaki hükümler saklı kalmak şartıyla, içindeki eşya ile birlikte sunulan ambalaj maddeleri ve ambalaj mahfazaları bu eşyanın ambalajında normal olarak kullanılan türden ambalaj maddeleri olmaları şartıyla bu eşya ile beraber sınıflandırılırlar. Bununla beraber, bu tür ambalaj maddeleri veya ambalaj mahfazalarının, sürekli kullanıma elverişli olduklarının açıkça belli olması halinde bu hüküm uygulanmaz.

6. Yasal amaçlar için, eşyanın bir pozisyonun alt pozisyonlarında sınıflandırılması, sadece aynı seviyedeki alt pozisyonların mukayese edilebilirliği dikkate alınarak, bu alt pozisyonlardaki şartlar ile bu pozisyonla ilgili alt pozisyon notlarına ve gerekli değişiklikler yapılmış olarak, yukarıdaki kurallara göre saptanacaktır.

Metinde aksi belirtilmedikçe bu kuralın tatbikinde, ilgili Bölüm ve Fasıl Notları da, uygulanır.
 

 

 

İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli