Bakanlar Kurulu: Butil Akrilat Ithalatinda Tarife Kontenjani UygulamasiHakkinda Karar (2012/4108) (31.12.2012 T. 28514 R.G.)

small_rg(56).jpg


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 4108
Yayım Tarihi 31/12/2012 Yürürlüğe Giriş Tarihi 31/12/2012
Özet Resmi Gazete Sayısı 28514
Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı UygulamasıHakkında Karar (2012/4108) (31.12.2012 T. 28514 R.G.)


 

2012/4108    Butil Akrilat İthalatında Tarife KontenjanıUygulamasıHakkında Karar

(31.12.2012 T.  28514 R.G.)

Karar Sayısı : 2012/4108

        Ekli "Butil Akrilat İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulaması Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 20/12/2012 tarihli ve 86794 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16, 22 ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu'nca 20/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

 

BUTİL AKRİLAT İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

Kapsam

MADDE 1- (1) Aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında karşısında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük Vergisi %

2916.12.00.00.13

Butil Akrilat

Ton

60.000

0

 

 

Uygulama

MADDE 2- (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanı çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı madde kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.

İthal lisansı

MADDE 3- (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak ithalat için Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Karar kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

Usul ve esaslar

MADDE 4- (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanına başvuru ile tarife kontenjanının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Ekonomi Bakanlığınca yayımlanacak tebliğ ile belirlenir.

Diğer mevzuat

MADDE 5- (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 6- (1) Bu Karar 31/12/2013 (31/12/2013 dâhil) tarihine kadar geçerli olmak üzere 1/1/2013 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7- (1) Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.