Bakanlar Kurulu: 2012/4116 Bazi Vergi Kanunlarinda Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranlari ile Bazi Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çesitli Vergi, Fon ve Kesintilere Iliskin Oran ve Tutarlarin Tespit Edilmesine Dair Karar (01.01.2012 T. 28515 R.G.) ÖTV oranlarinda degisiklik hk.(Sigaralar)

Bakanlar Kurulu: 2012/4116 Bazi Vergi Kanunlarinda Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranlari ile Bazi Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çesitli Vergi, Fon ve Kesintilere Iliskin Oran ve Tutarlarin Tespit Edilmesine Dair Karar (01.01.2012 T. 28515 R.G.) ÖTV oranlarinda degisiklik hk.(Sigaralar)


 
Kaynak Bakanlar Kurulu Sayı 2012/4116
Yayım Tarihi 01/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 01/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28515
2012/4116 Bazı Vergi Kanunlarında Yer Alan Tevkifat Nispetleri, Damga Vergisi ve Harç Oranları ile Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Çeşitli Vergi, Fon ve Kesintilere İlişkin Oran ve Tutarların Tespit Edilmesine Dair Karar (01.01.2012 T. 28515 R.G.)
ÖTV oranlarında değişiklik hk.(Sigaralar)

 

2012/4116      BAZI VERGİ KANUNLARINDA YER ALAN TEVKİFAT NİSPETLERİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ ORANLARI İLE BAZI MAL VE HİZMETLERE UYGULANAN ÇEŞİTLİ VERGİ, FON VE KESİNTİLERE İLİŞKİN ORAN VE TUTARLARIN TESPİT EDİLMESİNE DAİR KARAR

(01.01.2013 T.  28515 R.G.)

 

        Karar Sayısı : 2012/4116

 

        Ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 21/12/2012 tarihli ve 1348 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu’nca 24/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                       

 

24/12/2012 TARİHLİ VE 2012/4116 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

 

Amaç ve kapsam

 

MADDE 1- Bu Kararın amacı; Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci maddesine göre yapılan bazı tevkifat nispetlerinin, damga vergisi ve harç oranlan ile maktu tutarlarının, bina, arsa ve arazi vergisi matrahları ve asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranının, bazı mal ve hizmetlere uygulanacak katma değer vergisi oranlarının, Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, maktu ve asgari maktu vergi tutarları ile bazı mallara uygulanacak tütün fonu tutarlarının ve Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi oranlarının tespit edilmesidir.

 

Dayanak

MADDE 2- Bu Karar, 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun geçici 67 nci, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun mükerrer 30 uncu, 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı Harçlar Kanununun mükerrer 138 inci, 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu, 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci, 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci, 21/2/2001 tarihli ve 4629 sayılı Bazı Fonların Tasfiyesi Hakkında Kanunun geçici 1 inci ve 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

MADDE 3- 22/7/2006 tarihli ve 2006/10731 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (d) bendi eklenmiştir.

 

"d) Bankalar arası mevduat ile aracı kurumların borsa para piyasasında değerlendirdikleri kendilerine ait paralarına yürütülen faizler hariç olmak üzere, Gelir Vergisi Kanununun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının (7) ve (12) numaralı bentlerinde yazılı menkul sermaye iratlarından,

 

1) Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kâr paylarından;

 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %18,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %15,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %13,

 

2) Mevduat faizlerinden;

 

i) Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10,

 

3) Katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından;

 

i) Vadesiz, İhbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar (6 ay dahil) vadeli hesaplarda %15,

ii) 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli hesaplarda %12,

iii) 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda %10."

 

MADDE 4- 488 sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için 2012 yılında uygulanan vergi oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu vergi tutarları %15 oranında artırılmıştır. Bu suretle hesaplanan vergi oranlarının virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınır.

 

MADDE 5- 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I- Tapu işlemleri" başlıklı bölümünün (20) numaralı fıkrasında sayılan tapu işlemleri üzerinden "Binde 20" nispetinde alınanlar hariç, anılan Kanuna bağlı tarifelerde yer alan ve 2012 yılında uygulanan harç oranları ile yeniden değerleme oranı dahil olmak üzere maktu harçlar (maktu ve nispi harçların asgari ve azami miktarlarını belirleyen hadler dahil) %15 oranında artırılmıştır. Bu suretle hesaplanan vergi oranlarının virgülden sonraki iki hanesi dikkate alınır.

 

MADDE 6- 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesinin beşinci fıkrası uyarınca 2013 yılı bina ve arazi vergisi matrahları ile asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerlerinin hesabında uygulanacak artış oranı, 2012 yılı için.belirlenen yeniden değerleme oranı (%7,8) olarak tespit edilmiştir.

 

MADDE 7- 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın 1 inci maddesine aşağıdaki (6) numaralı fıkra eklenmiştir.

 

"(6) (I) sayılı listenin 11 inci sırasında yer alan net alanı 150 m2,ye kadar konutlardan; 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu kapsamındaki büyükşehirlerde (16/5/2012 tarihli ve 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerler hariç), lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 29 uncu maddesine istinaden tespit edilen arsa birim m2 vergi değeri;

 

a) Beşyüz Türk Lirası ile bin Türk Lirası (bin Türk Lirası hariç) arasında olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (c) bendinde belirtilen vergi oranı,

 

b) Bin Türk Lirası ve üzerinde olan konutların tesliminde bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı,


uygulanır."

 

MADDE 8- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli(III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

 

(III) SAYILI LİSTE

(B) CETVELİ

G.T.İ.P. NO

Mal İsmi

Vergi Oranı (%)

Asgari Maktu Vergi Tutan (TL)

Maktu Vergi Tutarı (TL)

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.11

Tütün içeren purolar

40

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.12

Uçları açık purolar

40

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

2402.10.00.00.19

Sigarillolar

40

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

2402.20

Tütün içeren sigaralar

65,25

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

2402.90.00.00.00

Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar)

 

 

 

 

¦Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar ve sigarillolar

40

0,1575

0,09

 

-Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar

65,25

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

2403.10

[çilen tütün (Herhangi bir oranda tütün yerine geçen maddeleri içersin içermesin)
(2403.10.10.00.19 ve 2403.10.90.00.19 hariç)

65,25

0,1575

0,09

 

 

 

 

 

2403.10.10.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçmeyen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0410

0,09

 

 

 

 

 

2403.10.90.00.19

Diğerleri
(Net muhtevası 500 gramı geçen ambalajlarda olanlar)

65,25

0,0410

0,09

 

 

 

 

 

2403.99.10.00.00

Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün

65,25

0,1575

0,09

 

4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü, birinci fıkrada belirlenen asgari maktu ve maktu vergi tutarları hakkında 2013 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaz.

 

12/10/2011 tarihli ve 2011/2304 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci maddesiyle düzenlenen, 4760 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı listesinin (B) cetvelinde yer alan malların vergi oranlan ile asgari maktu vergi tutarlarına ilişkin hükümler uygulanmaz.

 

MADDE 9- 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesinin (3) numaralı fıkrası hükmü uygulanarak, üretici fiyat endeksindeki değişim oranına göre vergi tutarlarının artırılmasında; anılan Kanuna ekli (III) sayılı listenin, (A) cetvelinde yer alan asgari maktu vergi tutarları için virgülden sonraki iki hane, (B) cetvelinde yer alan asgari maktu ve maktu vergi tutarları için virgülden sonraki dört hane dikkate alınır.

 

MADDE 10- 21/12/2009 tarihli ve 2009/15685 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Bazı Mallara Uygulanacak Tütün Fonu Tutarlannm Belirlenmesine Dair Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1800 $/ton" ibaresi "1500 $/ton" şeklinde değiştirilmiştir.

 

MADDE 11- Bankalar ve finansman şirketleri dışında Türkiye'de yerleşik kişilerin yurtdışından sağladıkları döviz ve altın kredilerinde (fıduciary işlemler hariç) Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu oranı aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

Ortalama vadesi bir yıla kadar olanlarda

%3

Ortalama vadesi 1 yıl (1 yıl dahil) ile 2 yıl arasında olanlarda

%1

Ortalama vadesi 2 yıl (2 yıl dahil) ile 3 yıl arasında olanlarda

%0,5

Ortalama vadesi 3 yıl (3 yıl dahil) ve üzerinde olanlarda

%0

 

 

MADDE 12-Bu Kararın;

 

a) 3 üncü maddesi hükmü yayımı tarihini izleyen günden itibaren vadesiz ve özel cari hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylan ile söz konusu tarihten itibaren açılan veya vadesi yenilenen vadeli hesaplara ödenecek faizler ve kâr paylan için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

b) 7 nci maddesi hükmü yapı ruhsatı 1/1/2013 tarihinden itibaren alman konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşlan ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi bu tarihten itibaren yapılacak konut inşaatı projelerine ilişkin konut teslimlerine uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

c) 11 inci maddesi hükmü yayımı tarihini izleyen günden itibaren kullanılacak krediler için uygulanmak üzere yayımı tarihinde,

 

d) Diğer hükümleri 1/1/2013 tarihinde,

 

yürürlüğe girer.

 

MADDE 13- Bu Karar hükümlerim Maliye Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc