Gümrük ve Ticaret Bakanligi: Gümrük Genel Tebligi (Gümrük Islemleri) (Seri No: 16)’nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (10.01.2013 T. 28524 R.G.)

small_gum-logo(122).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 28524
Yayım Tarihi 10/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28524

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (10.01.2013 T. 28524 R.G.)


 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (GÜMRÜK İŞLEMLERİ) (SERİ NO: 16)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(10.01.2013 T. 28524 R.G.)

 

MADDE 1 – 11/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)’nin 3 üncü maddesinin son fıkrası ile 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkralarında yer alan “Onaylanmış Kişi Statü Belgesi” ibaresinden sonra gelmek üzere “ya da Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası” ibaresi eklenmiştir.

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2) numaralı alt bendinde yer alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 19 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde yer alan “1 (bir) yıl” ibaresi “üç ay” olarak değiştirilmiştir.

 

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

1/7/2002 tarihli ve 24812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 16)>>>>’