Gümrükler Genel Müdürlügünün 09.12.2011 tarihli 09650 sayili tasarruflu yazisi (Kiymetli Madenler Borsasina üye olmayanlarin islenmemis altin ithalatinda KKDF tahsil edilecegi hk.)

small_gumruk-logo(1).bmp


Gümrükler Genel Müdürlüğünün 09.12.2011 tarihli 09650 sayılı tasarruflu yazısı (Kıymetli Madenler Borsasına üye olmayanların işlenmemiş altın ithalatında KKDF tahsil edileceği hk.)

 

T.C.
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
 Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.21.0.GGM.0.00.04.00-156.06.30

Konu: Altın KKDF

09.12.2011 / 09650
GÜMRÜK VE MUHAFAZA BAŞMÜDÜRLÜĞÜNE

İLGİ: İstanbul Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlüğünün 01/12/2011 tarihli ve 28960 sayılı yazısı

Bilindiği üzere, 17.11.2011 günlü 28115 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2011/2382 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 32 sayılı Kararın 2. ve 7. maddelerinde değişiklikler yapılarak "standart işlenmemiş altın" ve "standart dışı işlenmemiş altın" tanımlarına yer verilmiştir.
 
KKDF hakkındaki 6. seri nolu Tebliğin 3. maddesinin 29. fıkrasında, Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararın 7 nci maddesi uyarınca, İstanbul Altın Borsası'nda işlem görmek üzere anılan Kararın 2 nci maddesinde belirtilen özelliklere sahip işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin KKDF den muaf olduğu belirtilmiştir. Söz konusu maddede belirtilen "işlenmemiş altın" ifadesi yeni düzenleme ile "standart işlenmemiş altın" ve "standart dışı işlenmemiş altın" olarak ikili bir ayrıma tabi tutulmuştur.
 
Yeni yapılan tanımlamalar nedeniyle, KKDF hakkındaki 6. seri nolu Tebliğin 3. maddesinin 29. fıkrasında yer alan "işlenmemiş" altın ifadesinin "standart işlenmemiş altın" ve "standart dışı işlenmemiş altın" tanımlarını içerip içermediği konusu ile "işlenmemiş altın" ifadesinin "standart dışı işlenmemiş altın" tanımını da içermesi durumunda, 32 sayılı kararın 7. maddesinin (a) fıkrasının "Standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılır. Ancak, Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar ithal ettikleri standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenleri üç iş günü içinde Borsaya teslim etmek zorundadır" hükmünü içermesi dolayısıyla standart dışı işlenmemiş altının Borsa üyesi olmayan aracı kuruluşlar tarafından ithal edilmesi halinde KKDF tahsilatı (ödeme şekline göre) yapılıp yapılamayacağı konusunda tereddüde düşüldüğünden konu 05/12/2011 tarihli ve 9274 sayılı yazımızla Maliye Bakanlığı'na intikal ettirilmiştir.
 
Konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'ndan alınan 08/12/2011 tarihli 113570 sayılı yazıda özetle, KKDF hakkındaki 6. seri nolu Tebliğin 3. maddesinin 29. fıkrasında yer alan "işlenmemiş" altın ifadesinin "standart işlenmemiş altın" ve "standart dışı işlenmemiş altın"ıda içerdiği, bu sebeple Kıymetli Madenler Borsası üyesi aracı kuruluşlar tarafından standart ve standart dışı işlenmemiş altın ithal edilmesi halinde KKDF kesintisi yapılmasına gerek bulunmadığı, ancak Kıymetli Madenler Borsasına üye olmayanlar tarafından kabul kredili, vadeli akreditif ve mal mukabili ödeme şekillerine göre yapılacak altın ithalatının fon kesintisine tabi tutulacağı belirtilmiştir.
 
Bilgi ve buna göre gereğini rica ederim.
 
Harun USLU
Genel Müdür Yardımcısı
 
DAĞITIM
Tüm gümrük ve muhafaza başmüdürlüklerine