Gümrük ve Ticaret Bakanligi -Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlügü GENELGE (2013/1) (TASIS) Laboratuvar Islemleri hk.

small_gum-logo(126).jpg


Gümrük Müşaviri - Uğurlu Gümrük Müşavirliği
Kaynak Gümrük ve  Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/1
Yayım  Tarihi 01/01/2013 Yürürlüğe  Giriş Tarihi 01/01/2013
Özet Resmi  Gazete Sayısı 0

GENELGE (2013/1) (TASİŞ)
Laboratuvar İşlemleri hk.


 

HİZMETE ÖZEL

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü

 

Sayı : B.21.0.THG.0.05.01.00-109-38

Konu : Laboratuvar İşlemleri

 

/01/2013

GENELGE

2013/1

 

4458 sayılı Gümrük Kanununun 66 ncı maddesinin 4 üncü bendinde; Gümrük idareleri tarafından gümrük laboratuvarlarında yapılacak veya hariçte yaptırılacak tahlil veya inceleme masraflarının beyan sahipleri tarafından karşılanacağı, 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 15 ve 28 inci maddeleri hükümlerine göre laboratuvarlarda yapılan tahlillere ilişkin ücretlerin döner sermayeye gelir kaydedileceği, giderlerinin ise döner sermaye bütçesinden karşılanacağı hüküm altına alınmıştır. Ayrıca, Bazı Tüketici Ürünlerinin Tehlikeli Kimyasal Madde İçeriğine Yönelik Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Tebliğ ile Tüketici Ürünlerinin Güvenlik Risklerinin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ kapsamına giren ürünler için kimyasal madde analizinin gümrük laboratuvar müdürlüklerinde yapılacağı belirlenmiş bulunmaktadır.

 

Laboratuvar gelirlerinin tahsili, iadesi, fatura düzenlenmesi ve gümrük laboratuvar ihtiyaçlarının karşılanması hususlarında aşağıda belirtilen şekilde işlem yapılacaktır:

 

I- Tahlil Ücretlerinin Tahsil İşlemleri

 

a) 7/10/2009 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinin 24 no.lu ekinde yayımlanmış olan gümrük laboratuvarlarında uygulanacak tahlil ücretleri ile Gümrükler Genel Müdürlüğünce hazırlanan 8/10/2012 tarihli ve 2012/32 sayılı Genelgesi eki Numune Alma Klavuzunda yer alan numune kapları için her bir tahlil itibariyle kullanılan kap adedi başına belirlenen ücretler, protokol yapılan bankalar aracılığı ile tahsil edilecektir.

 

b) Laboratuvar müdürlüğüne tahlil için gelen numunelerin işlemlerine başlanmadan önce, ibraz edilen ücret dekontlarının, banka kayıtları üzerinden kontrolünü yapmak için görevlendirilen laboratuvar veya işletme müdürlüğü personeline ait gerekli bilgiler, banka sistemine erişimi sağlamak için şifre alınmak üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğüne bildirilecektir.

 

c) Laboratuvar müdürlüğünde dekontların kontrolü için görevlendirilen personele, Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü tarafından şifre verilecek, bu şifreler kullanılarak yapılacak kontrolden sonra ücreti yatırılmış olan eşyanın tahlili yapılacaktır.

 

ç) Kontrol sırasında sistemde kesinti olması halinde, ibraz edilen dekont ile işlem yapılarak, sonrasında sistemden kontrol edilecektir.

II) Tahlil Ücretlerinin İade İşlemleri

 

a) Bir beyanname konusu numune için beyan sahipleri; mükerrer tahlil ücreti yatırılması, yanlış ücret belirtilmesi, fazla ücret ödenmesi, tahlili yapacak laboratuvar müdürlüğü adının yanlış seçilmesi gibi nedenlerle ücret iadesi taleplerini yazılı olarak ilgili laboratuvar müdürlüğüne yapacaktır. Yapılan başvurularda, iade talebinin gerekçesinin ve iadenin yapılması istenilen banka hesap numarasının (IBAN) belirtilmiş olması ile tahsilata ilişkin dekontun ve kesilmiş ise fatura aslının eklenmiş olması gerekmektedir.

 

b) İlgili laboratuvar müdürlüğünce iade talebi incelenerek;

1- Talebe ilişkin bedel iadesi yapılmayacak ise, yasal süreler içerisinde gerekçelerini içeren bir yazı ve belgeleriyle birlikte ilgilisine bildirilecektir.

2- Bedel iadesi gereken talep, dilekçe ve eki belgelerle birlikte en geç başvuru tarihini izleyen 5 (beş) iş günü içerisinde iade işlemini yapması için Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğüne, bilgi için tasfiye işletme müdürlüğüne gönderilecektir.

 

c) Döner Sermaye İşletmesi Saymanlık Müdürlüğü de, beyan sahibince verilen dilekçe ve ekinde yer alan bilgilerin kontrolünü yaparak iade işlemini gerçekleştirecektir.

 

III) Fatura Düzenleme İşlemleri

 

a) Gümrük laboratuvarı tahlil hizmeti karşılığında alınan ücret için, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca belirlenen usul ve esaslara göre düzenlenmesi gereken faturaları, tahlili yapan laboratuvar müdürlüğü veya laboratuvar giderlerini gerçekleştiren tasfiye işletme müdürlüğünce görevlendirilen personel düzenleyecektir. Laboratuvar hizmeti verildikten sonra fatura iptali ve ücret iadesi yapılmayacaktır.

 

b) Fatura, ilgili personel tarafından tahlile ilişkin tahsilat bilgileri banka programından kontrol edilerek düzenlenecektir. Düzenlenen fatura, ilgilinin hazır bulunması halinde elden teslim edilebileceği gibi posta yoluyla da ilgilinin adresine gönderilebilecektir.

 

c) Kullanılacak faturalar, Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü bağlantısı Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğünden talep edilecektir. Teslim alan birimce faturaların seri ve sıra numaralarını belirten teslim-tesellüm tutanağının imzalı bir nüshası Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğüne gönderilecektir.

 

ç) Fatura düzenlenmesi işlemleri için personel görevlendirilmesi, görevlendirilen personelin banka sistemine erişimini sağlayacak şifrelerin alınması, fatura düzenlenmesi için ihtiyaç duyulan mal ve malzeme alımına ait işlemlerin en geç 1/3/2013 tarihine kadar tamamlanmasını müteakip, bu Genelge kapsamında fatura düzenlenmesine başlanılacaktır.

 

d) Bu Genelge kapsamında fatura düzenlenmesi işlemlerine başlanıncaya kadar bankaya yatırılmış bedellerin faturalarının düzenlenerek ilgilisine gönderilmesi işlemleri, Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünce yerine getirilecektir.

 

IV- Laboratuvar İhtiyaçlarının Karşılanması

 

a) Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı laboratuvar müdürlüğünün faaliyetleri için gerekli olan mal ve hizmet alımı ile güvenlik ve temizlik gibi diğer ihtiyaçlarına yönelik giderleri, tasfiye işletme müdürlüğü yerine getirecektir. Bu işlemlerin yerine getirilmesinde oluşturulacak komisyonlarda, üye olarak ilgili laboratuvar müdürlüğünden personel görevlendirilecektir.

 

b) Laboratuvar müdürlüğü, kullanılmakta olan teknik cihazların zorunlu periyodik bakım-onarım, kalibrasyon ve yıl içerisinde ihtiyaç duyulacak sarf malzemeleri ile hizmet alımları ve diğer ihtiyaçların yıllık olarak planlanmasını yaparak, mali yıldan önce tasfiye işletme müdürlüğüne bildirecek, tasfiye işletme müdürlüğü de bildirilen bu nitelikteki ihtiyaçların temini işlemlerini ivedilikle sonuçlandıracaktır.

 

c) Laboratuvarda bulunan cihazların arızalanması durumunda, laboratuvar müdürlüğünün işletme müdürlüğüne yapacağı bildirimlerde, onarımın tek yetkili satıcı/servis tarafından yapılıp yapılmadığı hususu açıkça belirtilecektir.

 

ç) Yıl içerisinde daha önce öngörülemeyen sarf malzemesi ve cihaz alımı ile bu cihazlar için ihtiyaç duyulabilecek yedek parça, ekipman, aparat v.b. alımı, bakım-onarımı ile diğer mal ve hizmet alımlarına ihtiyaç duyulması halinde, bildirilen bu ihtiyaçları ilgili işletme müdürlüğü ivedilikle temin edecektir.

 

d) Tahlillerde kullanılmak üzere alınması planlanan cihazların laboratuvarların çalışma alanlarını belirleyici unsur olması nedeniyle, bölge müdürlüğü cihaz satın alınma taleplerini Gümrükler Genel Müdürlüğüne bildirecektir. Uygun görülen taleplerin Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne intikal etmesi ve bölge müdürlüğüne bildirilmesini müteakip, döner sermaye bütçesinden bütçe imkanlarına göre temin edilecektir.

 

e) Bakanlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğünce hazırlanarak yürürlüğe giren 2012/32 sayılı Genelgeye göre ve eki Numune Alma Kılavuzunun "3 no.lu ekindeki numune kapları" ile 4 ve 5 no.lu eklerinde yer alan numune alımında kullanılacak alet, teçhizat, aksesuar, koruyucu aksesuar ve elbise ihtiyaçları için eşyanın bulunduğu geçici depolama yeri ve antrepo işletmeleri ile işleticileri hazır bulunduracaktır. Bunların bulunmaması halinde, bu nitelikteki alımlar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından döner sermaye bütçesi kullanılarak temin edilecektir. Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri yıllık ihtiyaçlarını her yıl kasım ayı sonuna kadar İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bildirecektir. Bakırköy Tasfiye İşletme Müdürlüğü ihale usullerini uygulayarak yıllık ihtiyacı temin edecektir. İhale işleminden sonra bölge müdürlüklerinin bildirdiği ihtiyaç listesine göre teslim işlemleri yapılacaktır. İhale işlemleri sonlandırılıncaya kadar ortaya çıkacak ihtiyaçlar ile yıl içerisinde acil olarak ortaya çıkan ihtiyaçların alımını, labaratuvar müdürlüklerinin bulunduğu yerdeki işletme müdürlüğü de yapabilecektir.

 

f) İhtiyaç duyulan araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin uzmanlık gerektiren labaratuvar faaliyetlerine ilişkin olması halinde, teknik şartnameleri laboratuvar müdürlüğünce, bunların dışındaki teknik ve idari şartnameler ise tasfiye işletme müdürlüğünce hazırlanacaktır.

 

g) Araç, gereç, malzeme ve hizmetlerin ihalelerine yönelik piyasa araştırması, laboratuvar müdürlüğü ve tasfiye işletme müdürlüğü personelinden oluşan bir komisyon tarafından yapılacaktır.

 

ğ) Laboratuvar müdürlüğü, ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunurken, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ihale süreci ve limitlere ilişkin hükümlerini göz önüne alacak ve planlamalarını buna göre yapacaktır. İhtiyaç duyulması halinde, yılları bütçe kanunu ile belirlenen limitler dahilinde avans usulüyle harcama yapılabilecektir.

 

h) Bölge müdürleri, tasfiye işletme müdürlüğü ve laboratuvar müdürlüğü arasında yukarıdaki hususlara ilişkin koordinasyonu sağlayarak hizmetlerin eksiksiz ve zamanında yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alacaklardır.

 

Konuya ilişkin 11/12/2009 tarihli ve 2009/4 sayılı Genelge ile 11/12/2009 tarihli ve 2009/11 sayılı Müsteşarlık Makam Onayı yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar