Gümrükler Genel Müdürlügü: Ortak transit uygulamalari hk.TASARRUFLU YAZI (04.01.2013/00311) - 16.01.2013

Gümrükler Genel Müdürlügü: Ortak transit uygulamalari hk.TASARRUFLU YAZI (04.01.2013/00311) - 16.01.2013


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 00311
Yayım Tarihi 04/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 04/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (04.01.2013/00311)
Ortak transit uygulamaları hk.

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :74428289-120.01.02 S 02-05/J//

Konu   :Ortak transit uygulamaları

 

 

04.01.2013 / 00311

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

Bilindiği üzere, Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşme'ye (Ortak Transit Sözleşmesi) Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (22.06.2012 tarihli ve 6333 sayılı) ve Eşya Ticaretindeki İşlemlerin Basitleştirilmesine İlişkin Sözleşme'ye (Tek İdari Belge Sözleşmesi) Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair (22.06.2012 tarihli ve 6334 sayılı) Kanunlar 30.06.2012 tarihli ve 28339 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır, İlgili Bakanlar Kurulu Kararları da 4 Ekim 2012 tarihli Mükerrer Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, ülkemiz 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren Ortak Transit Sözleşmesi'ne taraf olmuştur.

Bu tarihten itibaren, gerekli şartları taşıyan firmalar tarafından 27 AB üyesi ülkelere, Sözleşme kapsamında EFTA ülkesi sayılan İzlanda, Norveç, İsviçre (ve İsviçre ile gümrük birliği ilişkisi nedeniyle Lihtenşıtayn) ve Hırvatistan'a, aynı zamanda söz konusu ülkelerden de ülkemize ortak transit beyannamesi açılmak suretiyle taşıma yapılabilmekte ve söz konusu taşımalara ilişkin transit işlemleri Ortak Transit Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yürütülmektedir.

Bu kapsamda Ortak Transit Sözleşmesi hükümlerinin tam ve düzgün bir biçimde uygulanmasını teminen aşağıdaki şekilde düzenleme yapılmıştır:

1- 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren ortak transit işlemlerinde, ortak transit rejim kodları kullanılacağından, bu tarihten önce kullanılmakta olan "T1" rejim kodunun ulusal bazda kullanılmaması yönünde sistemde düzenleme yapılmış olup, bu kapsamda, 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren, uluslararası nitelikteki ortak transit işlemlerinde T1, T2, T2F ve T- kodları, ulusal nitelikteki transit işlemlerinde ise "TR" kodu kullanılmaktadır.

2- 1 Aralık 2012 tarihinden itibaren, halen kullanılmakta olan ve sadece ülkemizde geçerli kapsamlı teminatların, ortak transit işlemlerinde kullanılması mümkün bulunmamaktadır; Bu kapsamda, sistemde T1, T2, T2F ve T- kodu seçilmesi halinde uluslararası geçerliliği olan teminat kodları, TR kodlu ulusal transit halinde ise söz konusu uluslararası kodlara ek olarak ulusal transitte kullanılan mevcut teminat türlerine ilişkin kodlar kullanılabilmektedir.

3- Global teminat sistemi 31.12.2012 tarihinden itibaren kullanılamadığından, bu tarihten sonra "R2 yetki belg.DAC Teminatı", “DAC Teminatı", "UND Teminatı", TR kodlu ulusal transit işlemlerinde de kullanılamamaktadır.

4- Mükellefler tarafından hatalı beyanda bulunulmamasını teminen, hareket idarelerinde mükellefler tarafından T1, T2, T2F ve T- seçilerek yapılacak ortak transit beyanlarında, uluslararası geçerliliği olan "kapsamlı teminat", "kefilin verdiği bireysel teminat", "fişli bireysel teminat" ve "nakit teminat" kullanılabilecektir.

5- TR kodu seçilerek yapılacak ulusal transit işlemlerindeki transit süresinin belirlenmesinde, transit rejimi ile ilgili işlemler konulu 2012/4 sayılı Genelgenin "8-Transit Süresi" başlıklı bölümü hükümleri doğrultusunda işlem gerçekleştirilecek, T1, T25 T2F ve T- seçilerek yapılacak (uluslararası) ortak transit işlemlerindeki transit süresi ise, Ortak Transit Sözleşmesi Ek I Madde 29/1 çerçevesinde ilgili ülkedeki varış idaresinin uzaklığı da dikkate alınarak, mücbir sebepler haricinde 5 ila 15 gün arası belirlenecektir.

6- Sistemde, asıl sorumlunun transit beyannamesini elektronik olarak imzalamasına olanak veren düzenleme yapılmış olup, beyannamenin asıl sorumlu tarafından elektronik olarak imzalandığı gümrük idareleri tarafından da kontrol edilebilecektir.

Bilgi edinilmesi ve bağlantınız Gümrük Müdürlükleri de dahil gerekli bilgilendirmenin yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc