Ekonomi Bakanligi: Klimalarin Üretiminde Kullanilan Kompresörlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (29.01.2013 T. 28543 R.G.)

Ekonomi Bakanligi: Klimalarin Üretiminde Kullanilan Kompresörlerin Ithalatinda Tarife Kontenjani Uygulanmasina Iliskin Teblig (29.01.2013 T. 28543 R.G.)


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 28543
Yayım Tarihi 29/01/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 29/01/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28543
Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (29.01.2013 T. 28543 R.G.)
Klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları hk.

 

Ekonomi Bakanlığından:

KLİMALARIN ÜRETİMİNDE KULLANILAN KOMPRESÖRLERİN

İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(29.01.2013 T. 28543 R.G.)

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Klimaların Üretiminde Kullanılan Kompresörlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, klimaların üretiminde kullanılan kompresörlerin ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 20/12/2012 tarihli ve 2012/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 14/4/2010 tarihli ve 2010/339 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tarife kontenjanı dağıtımı başvuru usul ve esasları

MADDE 3 – (1) 20/12/2012 tarihli ve 2012/4109 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) “Diğerleri” [rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan] isimli madde için açılan 450.000 adetlik tarife kontenjanının dağıtımı, sadece söz konusu maddeyi üretimlerinde kullanan sanayicilere talep toplama yöntemiyle yapılır.

(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren on iş günü içerisinde, EK-1’de yer alan başvuru formu ve EK-2’de yer alan aranacak diğer belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) başvurmaları gerekmektedir. Taleplerin değerlendirilmesinde genel evrak giriş tarihi ve sayısı esas alınır. Süresi içinde yapılmayan veya eksik yapılan başvurular değerlendirmeye alınmaz.

(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) EK-1’de yer alan başvuru formu ve EK-2’de yer alan aranacak diğer belgeler ile ilgili olarak firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.

Dağıtım

MADDE 4 – (1) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarına eşit veya daha az olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.

(2) Talep edilen toplam miktarın, tespit edilen tarife kontenjanı miktarından fazla olması durumunda dağıtım; sanayicilerin mezkur ürün için ithalat performansları, tüketim kapasiteleri ve kendilerine tahsis edilmiş bulunan tarife kontenjanını kullanma performansları dikkate alınarak gerçekleştirilir.

İthal lisansına ilişkin esaslar

MADDE 5 – (1) Tarife kontenjanı kapsamında yapılacak ithalat için, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek ürünlere ilişkin gümrük beyannamelerinin, ithal lisansının geçerlilik süresi içinde tescil edilmiş olması şarttır.

(2) Düzenlenecek ithal lisansları 31/12/2013 (31/12/2013 dahil) tarihine kadar geçerlidir. İthal lisansı üzerinde, geçerlilik süresi içerisinde, ilgili firmaların talep etmesi halinde, Bakanlıkça uygun görülecek değişiklikler yapılabilir. Ancak, tahsis edilmiş olan tarife kontenjanı miktarının artırılmasına ve lisans geçerlilik süresinin uzatılmasına yönelik talepler değerlendirmeye alınmaz.

(3) İthal lisansının geçerlilik süresinin bitmesini müteakip, on iş günü içerisinde, firmalara verilen nüshanın aslı Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel Müdürlüğü) iade edilir.

İthal lisansının zayii

MADDE 6 – (1) İthal lisanslarının kaybolması, kullanılamaz hale gelmesi ve bu duruma ilişkin gazete ilanı ve/veya bu hususu belgelendiren ilgili belgeler ile başvurulması halinde, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) üzerine "Zayi olmasından dolayı yeniden düzenlenmiştir" şeklinde şerh düşülerek, ithal lisansının kullanılmamış olan kısmı için yeni ithal lisansı düzenlenebilir.

(2) Lisansın zayi olması durumunda yapılan işlemler, Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü) ve firmaya bildirilir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, Bakanlar Kurulunun 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK-1

 

BAŞVURU FORMU

·       G.T.İ.P.

:

·       Madde ismi

:

·       Ticari ismi

:

·       İthalatçı firmanın ünvanı, vergi numarası, adresi, telefonu, faks numarası, web adresi, e-posta adresi

:

·       İhracatçı firmanın ünvanı, adresi

:

·       Malın kullanılacağı yer

:

·       Malın talep edilen miktarı

:

·       Malın menşe ülkesi

:

·       Malın sevk ülkesi

:

·       Malın giriş yapacağı yetkili gümrük idaresi

:

 

 

 

Firma Ünvanı

Yetkili İmza

 


 

EK-2

ARANACAK DİĞER BELGELER:

Bu Tebliğ kapsamında yapılacak tarife kontenjanı başvurularında aşağıdaki belge ve bilgilerin tam ve eksiksiz olarak son başvuru tarihinden önce ibrazı gerekmektedir. İbraz edilen bilgi ve belge nüshalarının  asılları ile uygunluğu ve doğruluğundan başvuru sahibi sorumludur.

 

1-     Başvuru dilekçesi

2-     Proforma fatura

3-     Bağlı bulunulan Sanayi Odası veya Ticaret ve Sanayi Odasınca düzenlenmiş ve tasdik edilmiş kapasite raporu sureti

4-     Noter onaylı imza sirkülerinin aslı veya Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) onaylı örneği

5-     Tebliğ’in üçüncü maddesinde verilen tanımdaki kompresörlerden ithalat yapmış olan firmaların, bu ithalatlarına ilişkin 2010, 2011 ve 2012 yıllarına ait, her bir yıl için ayrı olarak ve aşağıdaki örneğe göre hazırlanmış, Yeminli Mali Müşavirce tasdik edilmiş, gümrük beyanname özet tablosu (Bakanlığımıza firmalarca önceki yıllarda verilmiş olan işbu tablolar geçerli olup, bunların yeniden başvuru ekinde yer alması gerekmemektedir.)

 

Örnek Gümrük Beyanname Özet Tablosu

 

Yalnızca 8414.30.81.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu kapsamı “rotatif (rotary) tip kompresör, soğutma kapasitesi 2 Kw ile 8 Kw arasında olan tek fazlı motora sahip, R22 veya R410 tip refrijeran sıvı kullanan, klimaların üretimine mahsus olan” isimli maddenin ithalat miktarını gösterir.

 

Firma Ünvanı:

Firma Vergi No:

Sıra No

Beyanname

Miktar

(Adet)

Fatura

Sayısı

Tarihi

Numarası

Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOPLAM MİKTAR:

 

Yukarıdaki tabloda gösterilen bilgilerin, yukarıda ünvan ve vergi numarası gösterilen firmaya ait olduğunu ve doğruluğunu onaylarım. (YMM Faaliyet Belgesi tabloya eklenecektir).

 

YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRİN

ADI SOYADI

İMZASI VE MÜHRÜ

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc