Gümrükler Genel Müdürlügü: YGM (YGM lerin görevlerinde sadece kap sayisi ve kg.uyumlulugu olmadigi, mesleki sorumlulugun bilinci içinde hareket etmeleri) TASARRUFLU YAZI (08.02.2013/02530)

small_gum-logo(153).jpg


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2530
Yayım Tarihi 08/02/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/02/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (08.02.2013/02530)
YGM lerin görevlerinde sadece kap sayısı ve kg.uyumluluğu olmadığı, mesleki sorumluluğun bilinci içinde hareket etmeleri


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı    :43482984-663.07 S 261                             

Konu   :YGM

08.02.2013 / 02530

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

 

Gümrük ve Ticaret Başmüfettişi Bülent ERYILMAZ tarafından düzenlenen ve ilişikte bir örneği gönderilen 05.11.2012 tarih ve 044-5/460 sayılı  Soruşturma Raporu'nun Değerlendirme ve Sonuç Bölümünde "... Erenköy Gümrük Müdürlüğünde cereyan eden işlemlerde antrepolara alınan eşyaların Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği işlemlerinin yapılan incelemesi sırasında bazı müşavirlerle bilgi alışverişinde bulunulmuş, (Ek:3) müşavirler kendilerine ibraz edilen ve doğru kıymetlere havi taşıma belgeleri ve sahte kıymetlerle üretilmiş bir şekilde tanzim edilen antrepo beyannamelerini bir arada görmekte ve bu belgeler üzerinden de işlem yapmakla birlikte (Ek:1) 05.05.2011 günlü 2 Seri No.lu Tebliğin, Genel Hükümler 13 üncü maddesi (h) fıkrasında ifade edilen '...ile eşyanın gümrük gözetiminin sonlandırılmasında bir sakınca olup olmadığı tespit edilir.' Sorumluluk 21 inci Maddesi (2) fıkrasında '...tespit işlemlerinin yapılması sırasında gümrük mevzuatına veya sair mevzuata herhangi bir aykırılık tespit edilmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüpheler oluşması halinde, derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirimde bulunmak...' yetki ve sorumluluklarının farkında olmadıkları görülmüştür. Bu konu ile alakalı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin önemli bir kısmı ile yapılan bilgi alış-verişinde ifade edildiği üzere; kendilerine yönelttiğimiz sorulardan; söz konusu basit kıyaslamaları yapma, olası rakam farklılıklarını fark etme gibi yetkilerinin olmadığını düşündükleri; kendilerinin sadece kap adedi, eşya ağırlığı ve belgelerin düzenleme uyumunun olup olmadığına bakma sorumluluklarının bulunduğunu düşündükleri anlaşılmıştır. Söz konusu hususun kıymet sorgulaması olup, kendi alanlarına girmediğini belirterek sorumluluklarının bulunmadığını beyan etmeleri ve yeni olan mesleğin görev ve sorumluluklarının tam manasıyla kavranılmamış olduğu kanaati ile, eylemlerinin suçun açıkça fark edilip, ona rağmen keyfiyetlerin yerine getirilmemesi gibi bir durumun oluşmadığı düşünülmekteyse de; sorunun genel bir sorun olduğu görülerek; tüm Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin bu ve benzeri durumlarda yukarıda belirtilen uygunsuzlukları da fark etme gibi bir mesleki sorumluluğa sahip olduklarıyla, bu sorumluluğu gereği gibi yerine getirmeyen müşavirlerin bundan dolayı adli ve idari tahkikata uğrayabilecekleri konusunda uyarılmalarının yerinde olacağı..." ifade edilmektedir.

Bilgi edinilmesini ve söz konusu raporla ilgili olarak; yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin görevinin sadece 2 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (YGM) 11 inci maddesinde belirtilen tespit işlemlerinden ibaret olmadığı, kendilerine sunulan bilgi ve belgelerin gerek eşya ile uyumu gerekse birbirleriyle uyumu konusunda gerekli inceleme ve araştırmayı yapması gerektiği, söz konusu tebliğin 21/2 nci maddesi uyarınca YGM'nin gümrük mevzuatına veya sair mevzuata herhangi bir aykırılık tespit etmesi veya böyle bir aykırılık bulunduğuna dair ciddi şüphe duyması halinde durumu derhal ilgili gümrük müdürlüğüne bildirmesi gerektiği, aksi takdirde meydana gelecek mevzuata aykırı işlem ve eylemlerden dolayı hukuki sorumluluklarının doğabileceği, bu nedenle görev ve sorumluluklarını yerine getirirken mesleki sorumluluğun bilinci içinde hareket etmeleri, yapacakları işlemlerde gerekli dikkat ve özeni göstermeleri konusunda Bölge Müdürlüğünüze bağlı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin uyarılması hususunda gereğini rica ederim.                                                  

Kadir TURSUN

Genel Müdür Yrd. V.

EK 1- Soruşturma Raporu Ör. 

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine