Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Agiz Temizliginde Elle Kullanilan Dis Firçalari, Elektrikle/Pille Çalisan Dis Firçalarinin Firça Basliklari ve Arayüz Firçalarinin Üretimi, Ithalati ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (12.03.2013 T. 28585 R.G.)

small_sagbak-logo(1).jpg


12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

AĞIZ TEMİZLİĞİNDE ELLE KULLANILAN DİŞ FIRÇALARI,

ELEKTRİKLE/PİLLE ÇALIŞAN DİŞ FIRÇALARININ FIRÇA

BAŞLIKLARI VE ARAYÜZ FIRÇALARININ ÜRETİMİ,

İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 4/8/2010 tarihli ve 27662 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ağız Temizliğinde Elle Kullanılan Diş Fırçaları, Elektrikle/Pille Çalışan Diş Fırçalarının Fırça Başlıkları ve Arayüz Fırçalarının Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”

“f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

4/8/2010

27662