Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Emzik, Biberon, Biberon Basligi, Alistirma Bardagi, Alistirma Bardagi Kapagi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, Ithalati ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (12.03.2013 T. 28585 R.G.

Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Emzik, Biberon, Biberon Basligi, Alistirma Bardagi, Alistirma Bardagi Kapagi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, Ithalati ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (12.03.2013 T. 28585 R.G.


12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

EMZİK, BİBERON, BİBERON BAŞLIĞI, ALIŞTIRMA BARDAĞI, ALIŞTIRMA

BARDAĞI KAPAĞI VE BENZERİ ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE

BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 7/2/2011 tarihli ve 27839 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Emzik, Biberon, Biberon Başlığı, Alıştırma Bardağı, Alıştırma Bardağı Kapağı ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”

“f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

7/2/2011

27839

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc