Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Kuvvetli Asit veya Baz Içeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, Ithalatina ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (12.03.2013 T. 28585 R.G.)

small_sagbak-logo(6).jpg


12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN

ÜRETİMİNE, İTHALATINA VE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 20/3/2010 tarihli ve 27527 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir.

“c) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”

“g) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde, “İl Sağlık Müdürlüğü” ibaresi “Halk Sağlığı Müdürlüğü” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

20/3/2010

27527