Saglik Bakanligi (Türkiye Halk Sagligi Kurumu): Tampon, Hijyenik Ped, Gögüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, Ithalati ve Bildirim Esaslarina Dair Tebligde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig(12.03.2013 T. 28585 R.G.)

small_sagbak-logo(7).jpg


12 Mart 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28585

TEBLİĞ

Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu)’ndan:

TAMPON, HİJYENİK PED, GÖĞÜS PEDİ, ÇOCUK BEZİ VE BENZERİ

ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ, İTHALATI VE BİLDİRİM ESASLARINA

DAİR TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 17/6/2010 tarihli ve 27614 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tampon, Hijyenik Ped, Göğüs Pedi, Çocuk Bezi ve Benzeri Ürünlerin Üretimi, İthalatı ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğin 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ; 29/6/2001 tarihli ve 4703 sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanuna ve 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddeye aşağıdaki (f) bendi eklenmiştir.

“b) Müdürlük: Halk Sağlığı Müdürlüğünü,”

“f) Kurum: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunu,”

MADDE 3 – Aynı Tebliğde geçen, 4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi hariç olmak üzere, “Bakanlığa” ibaresi “Kuruma” şeklinde, “Bakanlıkça” ibaresi “Kurumca” şeklinde, “Bakanlığın” ibaresi “Kurumun” şeklinde, “Bakanlık” ibaresi “Kurum” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) İmal tarihi/seri no/raf ömrü, (ürünler 5 yıl ve üzeri raf ömürlerine sahip ise stabilite testi istenir)”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin ekindeki Ek-3’ün 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“10- Son kullanma tarihi ile ilgili yapılmış olan stabilite testleri (raf ömrü 5 yıl ve üzeri ürünler için)”

MADDE 6 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 – Bu Tebliğ hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

 

Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

17/6/2010

27614