Ekonomi Bakanligi: TSE Tareks uygulamalari hk.GENELGE (G.M.M.B-IGB-2013/4 - 10/03/2013)

Ekonomi Bakanligi: TSE Tareks uygulamalari hk.GENELGE (G.M.M.B-IGB-2013/4 - 10/03/2013)


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/4
Yayım Tarihi 10/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (G.M.M.B-İGB-2013/4)
TSE Tareks uygulamaları hk.


 

GENELGE

(G.M.M.B-İGB-2013/4)

 

İçindekiler

1         Tanımlamalar                                                                                                  4

2         Uygunluk Değerlendirme                                                                               9

2.1     Ek-1 Listede Yer Alan Mallar                                                             10

2.2     2012/1 Sayılı Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği Eki Listede Olmayan Ürünler   

2.3     Parti Teşkil Etmeyen Eşya                                                                10

2.4     Standart Karşılığı Olmayan Ürünler                                                     

2.5     Standardın Kapsamı Dışı                                                                   11

3         Tespit Ve Numune Alma                                                                                11

3.1     Numune Alma                                                                                 13

3.1.1  Sıvı Mallardan Numune Alma                                                             14

4         Muayene Ve Deney                                                                                        14

4.1     Yapılamayan Deneyler                                                                      17

4.2     Başka Bir Standarda Göre Deney                                                        18

4.2.1  Olumsuz Sonuç                                                                              18

5         İşaretleme, Ambalajlama, Kullanma Kılavuzu Yönünden Olumsuzluk       18

6         Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler                                                                         19

7         Just In Time                                                                                                    

8         Muafiyetler                                                                                                       20

8.1     TSE Muafiyeti                                                                                20

8.2     E İşareti Vs. Muafiyeti                                                                    

8.3     E İşareti Muafiyeti                                                                          

8.4     Muafiyet Kapsamı Ürünler İçin Belgelendirme Esasları                                    

9         Teknik Problem                                                                                                21

10       Bedelsiz İthalat                                                                                               22

11       Geri Gelen Eşya                                                                                               22

12       Aylık Faaliyetler                                                                                             

13       Ücretler                                                                                                             22

14       Ekler                                                                                                                  22

 

 

 

İlgi:     a) 30.12.2012 tarih ve 28513 sayılı (2 üncü Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2013/1)

b) Ekonomi Bakanlığı’nın 06.02.2013 tarih ve 08926 sayılı İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2013/1) İthalat Denetim Rehberi

c) Sanayi Bakanlığı (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı), Dış Ticaret Müsteşarlığı (Ekonomi Bakanlığı) ve Enstitümüzce 15.02.2006 tarihinde yapılan toplantı tutanağı.

d) Yönetim Kurulunun 25 Haziran 2007 tarih ve XVI/70-835 no’lu kararı (V kayışı işaretleme)

e) Laboratuarlar Dairesi Başkanlığının (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 16.06.2006 tarih ve 47445 sayılı yazısı.

f) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1 Seri no’lu Gümrük Genel Tebliği

g) 04.01.2011 tarihli ve 53 nolu toplantıda alınan 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı, (haksız marka)

ı) Hukuk Müşavirliği’nin 13.01.2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı, (haksız marka)

j) Deney Laboratuarları Merkez Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 29.10.2011 tarihli ve 380798 sayılı yazısı. (Rulman deneyleri)

k) Standard Hazırlama Merkez Başkanlığı’nın 13.12.2011 tarihli ve 433576 sayılı yazısı (çift taraflı V kayışlarının kapsamı)

1) Ekonomi Bakanlığının 24.01.2013 tarih ve 05785 sayılı yazısı (sakıncalı firma isimleri hakkında)

m) Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

n) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

 

Bu Genelge bütün teşkilatımız tarafından 15.02.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olup 2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ne ilişkin tüm Tamimler/Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

TAREKS sistemi ile bağlantılı olarak yeni uygulamaya geçildiğinden yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde ek düzenlemeler ve güncellemeler yapılabileceğinden uygulamaya yönelik değişiklikler yapıldığında gerekli güncellemeler Genelge olarak yeniden düzenlenebilecektir.

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 30.12.2012 tarih ve 28513 (2 inci Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak; Geçici 1 inci maddesi 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş, 6 ıncı maddesinin birinci fıkrası ile 9 uncu maddesinin dördüncü fıkrası 01.07.2013 tarihinde, diğer maddeleri ise 15.02.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, Bazı Ürünlerin İthalatta Uygunluk Denetimine Dair Tebliğe (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/1) göre sonuçlandırılacaktır.

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ve eki liste (Ek-1) en son güncel hali ile Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr sayfasında yer almaktadır. Tebliğ ve eki liste yıl boyunca bu adresten elektronik ortamlarda izlenebilir.

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin uygulanmasına dair Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

  1. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır. (E-İmza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir)
  2. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

İthalat işlemi yapan birimlerimiz düzenledikleri belge, denetleme sonucu bilgisi, numune alma tutanağı-varsa ürün fotoğrafları, uygunluk beyanı, deney raporları, konşimento-özet beyan-vb. ve faturadan oluşan müracaat dosyasını arşiv numarasına göre sıralı düzenli bir şekilde dosyalayarak istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

  1. Uygunluk denetimi faaliyetlerimizde Tebliğ eki standartların, Enstitümüz Teknik Kurulu tarafından tadil edilmesi durumunda, tadil metinlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmasına kadar geçen süre zarfında, ithalat işlemlerinin aksamaması ve ithalatçıların mağdur olmaması için, Teknik Kurul tarafından tadil edilmiş olan standartların lehte hükümleri tadil metinlerinin Resmi Gazete’de yayımlanmadan uygulanabilecektir.
  2. Hazırlık Guruplarımız özellikle İthalatta Uygunluk Değerlendirmesi Faaliyetlerimizle ilgili olarak bu amaçla kullanılmak üzere standartların kapsamı, ambalaj ve işaretleme maddeleri vb. konularda firmalar veya temsilcilikler tarafından yazılı veya sözlü olarak sorulan sorulara görüş vermeyeceklerdir. Hazırlık Guruplarımız tarafından verilen görüşler uygulamaların detayı bilinmediği için yanlış yorumlara veya yorumlamalara yol açabilmekte, bu da Enstitümüzü güç durumda bırakabilmektedir. Bu amaçla taşra teşkilatımız veya firmalar tarafından yapılan bu tür talepler kesinlikle İthalat Grup Başkanlığı aracılığıyla Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na yapılacak, İhtisas Hazırlık Guruplarımız görüşlerini bu dairemize bildireceklerdir. Daha önce görüş alınmış bir konuda yeniden görüş istenmeyecektir. Bu görüşler güncel liste halinde Enstitümüz intranet sayfasının Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı bölümünde duyurulacaktır.
  3. Tebliğ kapsamındaki revize edilen standardlar Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Standard Hazırlama Merkez Başkanlığınca Gözetim Muayene Merkez Başkanlığına bildirilecektir.
  4. Ürün Güvenliği ve Denetimi 2013/1 Tebliğ eki (Ek-1) listede yer alan herhangi bir standardın zaman içinde revize edilerek yerine yeni standardın mecburi uygulamaya konulması halinde, Tebliğde değişiklik olmadığı sürece uygunluk denetimlerinde G.T.İ.P’in karşılığındaki standartlar esas alınmalıdır.
  5. Uygunluk denetimine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalatta Uygunluk Denetimi Faaliyeti gerçekleştiren birimlerimiz inceleme uzmanı olarak İnceleme Komitesi Uzman Listesi’ndeki uzman personel aracılığı ile hizmet vereceklerdir. İlave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde ise İthalatta Uygunluk Denetimi faaliyeti gerçekleştiren birimlerimizde en az 3 ay çalışan ve ilgili birim amiri tarafından veya birim amirince belirlenen uzman personel tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Gözetim ve Muayene Daire Başkanlığı Tamimleri ve İthal Malları Uygunluk Değerlendirme Talimatı hakkında 2 günü eğitim verilmesi, bu durumun tutanak/kayıt altına alınması, bu eğitimi alan personelin İnceleme Komitesi aday inceleme uzmanı olarak 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde İnceleme Komitesi Uzman Listesinde yer alan inceleme uzmanları yanında gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amirinin de uygun görmesi halinde inceleme uzmanı olarak görevlendirilebileceklerdir. Mevcut listeye ilavesini teminen Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na bildirilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin listeye ilave edilmesi hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır. Bildirimi yapılan personel, Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’ndan herhangi bir onaya gerek olmadan ilgili birim amiri tarafından görevlendirilecek olup, inceleme heyeti uzman listesi intranet sayfamızdaki Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı bölümünde yayınlanacak ve güncellemeler buradan takip edilecektir.
  6. Ürünlerin izlenebilirlikleri işaretleme bilgileri ile sağlanmakta olup, tüketici bu bilgilerle bilgilendirildiğinden, işaretlemelerin şekli, işaretleme bilgilerinin iliştirilmesinde ise ürünün çalışma şartları, ortamı ve kullanma ömrü dikkate alınarak ilgili standardın işaretleme maddesi kapsamında değerlendirilecektir.
  7. ANSI Standartlarına göre üretilmiş boru bağlantı parçaları, flanşlar, borular gibi ürünlere ilişkin başvurular; bu ürünlerin, ANSI normlarına göre kurulmuş veya ANSI standartlarında parça kullanan tesislerin sahipleri tarafından ithal edilmek istenmesi halinde, ANSI standartlarına uygun olduklarına ve kendi tesislerinde kullanılacaklarına dair tesis sahibinin beyanı, anılan tesis sahibi firmalara satmak üzere başka firmalarca ithal edilmek istenmeleri halinde ise, ilgili tesis sahibinden alınan ve ithal edilecek bu ürünlerin ANSI standartlarına uygun olduklarım ve ilgili tesiste kullanılacaklarını gösterir yazılı beyanın olması şartıyla, “Denetim sonucu: Kapsam Dışı” şeklinde sonuçlandırılır.

1 Tanımlamalar

1.1 Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Mevzuatı

Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı, 7.2.1967 tarih ve 6/7677 sayılı Türk Standartlarının Uygulanması Hakkında Tüzük, teknik düzenlemelerde veya standartlarda belirtilen esas ve usuller, Ekonomi Bakanlığı tarafından yayımlanan yönetmelikler ile tebliğler ve verilen talimatları ifade eder.

1.2 İlgili Mevzuat

Avrupa Birliği’nin ürün güvenliğine ilişkin yatay mevzuatının ulusal mevzuatımıza dahil edilmesi amacıyla hazırlanmış bulunan 4703 sayılı “Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun” (Çerçeve Kanun), Kanunun Uygulama Yönetmelikleri (Yatay Mevzuat) ile ürünlere ilişkin standartları ifade eder.

1.3 Piyasa Gözetimi ve Denetimi

Ürünlerin ilgili teknik düzenlemedeki kurallara uygun olmalarını ve sağlık, güvenlik veya diğer bir kamu yararının korunması bakımından tehlike oluşturmamalarını sağlamak amacıyla yetkili kuruluşlar tarafından piyasada yürütülen faaliyetleri ve alınan önlemleri ifade eder.

1.4 İthalatta Denetime Tabi Ürünler Listesi

Yetkili Kuruluşun teknik görüşleri de dikkate alınmak suretiyle Bakanlık (Ekonomi Bakanlığı) tarafından ithalatta denetlenmesi gerekli görülen ürünleri ifade eder.

1.5 Güvenli Ürün

Kullanım ömrü ve uygulanabildiği yerlerde hizmete sokulması, kurulumu ve bakımına ilişkin kural ve talimatlar dikkate alınmak kaydıyla, normal veya makul bir şekilde öngörülebilen kullanım koşullarında hiç risk taşımayan veya sadece ürünün kullanımıyla ilgili kabul edilebilir asgari ölçülerde risk taşıyan ve İnsan sağlığı ve güvenliği için üst düzey koruma sağlayan ürünü ifade eder.

1.6 Temel Gerekler

Ürünün insan sağlığı, can ve mal güvenliği, hayvan ve bitki yaşam ve sağlığı, çevre ve tüketicinin korunması açısından sahip olması gereken asgari güvenlik koşullarını ifade eder.

1.7 İmalatçı

Bir ürünü imal eden veya tasarımını veya imalatını yaptıran ve kendi adı veya ticari markası ile pazarlayan gerçek veya tüzel kişi olarak tanımlanır.

1.8 İthalatçı/İthalatçının Sorumlulukları

İthalatçı bir ürünü yurtdışından yurt içi piyasaya arz eden Türkiye’de yerleşik gerçek veya tüzel kişidir.

Bir ürünü kendi adı veya ticarî markası altında piyasaya arz eden veya piyasaya hâlihazırda arz edilmiş bir ürünü ilgili teknik düzenlemenin şartlarına uygunluğunu etkileyecek şekilde değiştiren ithalatçılar, imalatçı sayılır ve imalatçının tüm yükümlülüklerini yerine getirmelidir.

1.9 Piyasaya arz

Bir ürünün yurt içi piyasada ilk defa bulundurulmasını ifade eder.

1.10 Piyasada bulundurma

Bir ürünün ticarî bir faaliyet yoluyla, bir ödeme karşılığında veya bedelsiz olarak dağıtım, tüketim veya kullanım için yurt içi piyasaya sağlanmasını ifade eder.

1.11 Ürün Denetmeni

İthalat denetimini gerçekleştiren Denetmeni ifade eder. (Ön incelemeci, Teknik İncelemeci, Heyet)

1.12 Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS)

Ürün güvenliği ve teknik düzenlemeler mevzuatı uyarınca yürütülen denetim, uygunluk ve izin işlemlerinin elektronik ortamda ve risk esaslı olarak yapılması amacıyla kurulan web tabanlı uygulamayı ifade eder.

1.13 Fiili denetim

Belge kontrolü, işaret kontrolü, fiziki muayene ve laboratuvar testinden biri veya birkaçını ifade eder.

1.14 Risk

Tebliğ kapsamında yer alan ürünlerin tabi bulundukları standart veya standartlara uygun olmama ihtimalini ifade eder.

1.15 Risk Analizi

Tebliğ eki Denetime Tabi Ürünler Listesinde (EK-1) yer alan ürünlerin risk derecesini ve fiili denetime yönlendirilip yönlendirilmeyeceğini belirlemek amacıyla, TAREKS’te firma hakkındaki bilgiler, geçmişte yapılan denetimlerin sonuçları, üretici veya ithalatçı firma ya da temsilcisi, giriş gümrüğü, ürünün cinsi, markası, modeli, fiyatı ve miktarı, menşei, çıkış, sevk veya ticaret yapılan ülke ve risk tespiti için kullanılabilecek diğer bilgilerden hareketle yapılan işlemi ifade eder.

TSE risk analizi ile ilgili ihtiyaç duyduğu değerlendirmeleri Genel Müdürlüğe iletir.

2 Başvuru

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk Değerlendirmesi yapmaya yetkili birimler kodlan ile birlikte aşağıda verilmiştir.

No

Birim Adı

Birim Kodu

İnterland Alanı

1

Ankara İthalat Müd.

ANK

(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)

2

Avrupa Yakası İthalat Müd.

AVR

(İstanbul Avrupa Yakası)

3

Anadolu Yakası İthalat Müd.

AND

(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)

4

Mersin İthalat Müd.

MRS

(Mersin)

5

İzmir İthalat Müd.

 İZM

(İzmir, Manisa)

6

Tekirdağ İthalat Müd.

TKR

Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

7

Adana Ürün Belgelendirme Müd.

ADN

Adana, Osmaniye)

8

Antalya Ürün Belgelendirme Müd.

ANT

(Antalya, Isparta, Burdur)

9

Bursa Ürün Belgelendirme Müd.

BRS

(Bursa, Yalova, Balıkesir, Çanakkale)

10

Çorum Ürün Belgelendirme Müd.

ÇRM

(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)

11

Denizli Ürün Belgelendirme Müd.

DNZ

(Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)

12

Eskişehir Ürün Belgelendirme Müd.

ESK

(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)

13

Erzurum Ürün Belgelendirme Müd.

ERZ

(Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, Iğdır, Ağrı, Bingöl)

14

Gaziantep Ürün Belgelendirme

GZT

(Gaziantep, K.Maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman) Müd.

15

Kayseri Ürün Belgelendirme Müd.

KYS

(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)

16

Konya Ürün Belgelendirme Müd.

KNY

(Konya, Aksaray, Karaman)

17

Malatya Ürün Belgelendirme Müd.

MLT

(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)

18

Sakarya Ürün Belgelendirme Müd.

SKR

(Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)

19

Samsun Ürün Belgelendirme Müd.

SMS

(Samsun, Sinop, Ordu)

20

Trabzon Ürün Belgelendirme Müd.

TRZ

(Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)

21

Van Ürün Belgelendirme Müd.

VAN

(Van, Muş, Bitlis, Siirt, Sımak, Hakkâri)

22

Hatay Temsilciliği

HTY

(Hatay)

Uygunluk Denetim işlemlerinde başvurular Ekonomi Bakanlığının TAREKS Sistemi üzerinden yapılacak olup TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurular ekleriyle birlikte İthalat-Net sistemine gelecektir. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS e aktarılacak, firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne Olumsuzluk durumu haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.

TAREKS’e bildirilecek Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır:

Kabul: Denetleme Sonucu

Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu

Red: Denetleme Sonucu

Red: Belge Eksikliği Sonucu

Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu

1. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hinterland alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat müdürlüğüne yönlendirilecektir.

Müracaatı yapılan dosya, ilgili birim amirince sistemde ön inceleme personeli olarak tanımlanan personel tarafından incelenecektir. Ön inceleme safhasında, başvuru bilgilerinden bir veya birkaçının sisteme yanlış veya eksik kaydedilmiş olması durumunda, kullanıcıya Ön incelemeci tarafından konuyu açıklayan bir mesaj (EK-2a veya Ek-2b) iletilerek 2 iş günü süre tanınır.

Söz konusu hatalı/eksik bilgi, başvuru ekranında değiştirilebilir bir bilgi ise başvurunun değiştirilmesi için sistem üzerinden veya TSE.’ye bir dilekçe (EK-3a veya b) ile durumun bildirilmesi istenir. Firmanın değişiklik dilekçesine istinaden başvurudaki hatalı/eksik bilgi düzeltilerek denetimler bu başvuru üzerinden yürütülür.

2. Bu süre içerisinde firma tarafından eksikliği giderilmeyen müracaatlar “Red: Belge Eksikliği Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

3. Ön incelemeci tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru dosyasının evrak yönünden tam ve eksiksiz olması halinde belge ücreti hesaplanarak firmanın ücreti yatırması talep edilecektir. Firmanın ücreti yatırıp dekontu sisteme yüklemesi halinde başvuru dosyası teknik personele gönderilecektir.

4. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

5. Uygunluk Denetimi talep edilen Standard sistem tarafından otomatik olarak gelecek olup, GTİP karşılığında bulunan standard kapsamında değil de uluslararası standardlara göre uygunluk denetimi istemesi halinde firma talep edilen standardları mutlaka belirtecektir.

6. 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında Uygunluk denetimi İşlemleri anılan Tebliğ kapsamında yer alan hükümler çerçevesinde yürütülecektir. Bu çerçevede ithalatçı tarafından başvuru formunun doldurulması sırasında listede yer alan Standardlar hakkında ve testlerin tamamını yaptırıp-yaptırmayacağı, yaptırmayacaksa, testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilip, olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenleneceği hakkında ithalatçıya bilgi verilecek olup, firmalar uygunluk denetimi müracaatlarında (Ek- 13) Bilgi formu’ nu doldurup başvuru ekleri bölümünden sisteme yükleyeceklerdir.

7. Firmaların başvuru formlarında ve başvuru formu eki faturasında ürünün standardına göre sınıflandırma yapılmamış ise firmalardan başvuru formu eki olarak ithal edilecek ürünlerin standardın istediği şekilde sınıf, tip, tür, çeşit vb. olarak tasnif edilmiş firma beyanını yazılı olarak sisteme yüklemesi istenilebilecek, gümrük tespitlerinde bu beyan, ürün ve standardına göre tespit yapılarak numuneler alınacak olup, gerekiyorsa ithalat birimlerimizce laboratuara sevk edilecek ürünlerin tasnifi sağlanarak, laboratuara sevk edilecektir.

3 Uygunluk Değerlendirme

Ürünlerin ilgili standart veya standartlar kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili standart veya standartların gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır. Söz konusu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerin yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

İthalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda, ürüne ait belgeleri sunmak üzere firmaya bildirimin yapıldığı tarih dahil olmak üzere 2 iş günü süre verilir; bu süre içerisinde belgelerin sunulamaması durumunda başvuru “Red: Belge Eksikliği Sonucu” ile sonuçlandırılır.

Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması halinde, ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu, sertifika vb.) talebi içeren ve eksikliği ne zamana kadar tamamlaması gerektiğini belirten bir mesaj kullanıcıya (EK-4a veya b) iletilir.

a) Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için 30 (otuz) gün,

b) Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren test raporlarının temin edilmesi için 60 (altmış) gün süre verilir.

Bu süreler içerisinde talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanması durumunda, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe (EK-5a veya b) ile belgeleri sisteme yüklemesi veya TSE’ye sunması gerekmektedir.

İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE’ye sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS’te ilan edilir. Durum ayrıca ilgili Gümrük idaresi ile ithalatçıya yazılı olarak bildirilir.

Firmaların (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eksik ve ilave belgelerin giderilmesi konusunda girişimde bulunmuş olmasına rağmen, verilen sürenin yeterli olmaması durumunda, firmanın başvurusu halinde bu süre TSE tarafından ilgili başvuruda verilen sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Verilen sürelere rağmen, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili Gümrük idaresi ile ithalatçıya yazılı olarak bildirilir.

Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dahil edilerek hesaplanır.

Sunulan belgenin sahte olduğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin sahte olduğunun, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve keyfiyet ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına İletilmek üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na bildirilir.

Sahte olduğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından, teyit mesajına teyidin istendiği gün hariç olmak üzere 10 iş günü içerisinde cevap verilmemesi halinde, durum Ekonomi Bakanlığına İletilmek üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na bildirilir.

Diğer taraftan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrası uyarınca; “İthali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmek,” kaçakçılık fiilleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, yapılan denetimlerde anılan Kanunda belirtilen hususlara aykırı işlem yapan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına İletilmek üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na bildirilir.

Firmaların dosyaları işlemden kaldırma talepleri kabul edilmeyecek olup, uygunluk denetimi olumsuz olarak, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

3.1 Ek-1 Listede Yer Alan Mallar

Uygunluk denetimi, ilgili standartta belirtilen testlerden herhangi biri olumsuz çıkana kadar sürdürülerek tamamlanacaktır. Ürünün ilgili standarda uygun olması halinde başvuru “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Olumsuz çıkan testten sonraki testler yapılmayacak ve “Red; Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Ek-7 Uygunsuzluk Yazısı ile olumsuzluk gümrüğe bildirilecektir.

Önemli Not: Sonucun olumsuz çıkması halinde firma talebine istinaden yapılmayan deney ücreti firmaya iade edilecektir.

3.2 Parti Teşkil Etmeyen Eşya

Firma tarafından yapılacak ithalat başvurusu, ilgili standart veya standartlar çerçevesinde Bakanlıkça tespit edilen azami parti teşkil etmez (PTE) miktarlarına göre TAREKS tarafından” yapılacak değerlendirme neticesinde söz konusu başvurunun PTE kapsamında olup olmadığına karar verilecektir.

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki listede (Ek-1) yer alan ürünlerden, “parti teşkil etmeyen” Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve testler yapılarak, ürünün can ve mal güvenliği, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı değerlendirildikten sonra, “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurularda ürünler farklı modelde tanımlanmış olmasına rağmen ürünlerin ilgili standardlarının tip, tür, sınıf, parti miktarı özelliklerine dikkate alındığında aynı tip sayılması durumunda toplam miktar dikkate alınarak değerlendirme yapılacaktır (Örneğin: V kayışlarında 4PK, 6PK gibi modeller ayrılmasına rağmen tüm PK’ların aynı olması).

3.3 Standardın Kapsamı Dışı

G.T.T.P.’i tespit edilen eşya, ilgili Standard veya Standardlardan birine göre uygunluk denetimine tabi tutulacak, laboratuarlarımızca yapılan Uygunluk Denetimi sonucuna veya tespit edilebiliyor ise inceleme heyeti tarafından gümrük sahasında yapılan inceleme sonucuna göre söz konusu Standardların hiç birinin kapsamına (teknik bir nedenden dolayı) girmemesi durumunda başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Önemli Not: Firmanın talep etmesi halinde yapılmayan deney ücreti kapsam dışı ücreti düşüldükten sonra iade edilecektir.

4 Tespit ve Numune Alma

Gümrükte yapılan incelemelerde Numune Alma Tutanağı (Ek-1) (numune alınsın, alınmasın) kullanılacaktır. Ancak numune alınmaması durumunda neden alınmadığı, inceleme ve muayene sonuçları tutanakta yer alacaktır. Tespit, inceleme yapılması halinde tutanaktaki “numune alma” ifadesinin üzeri çizilerek “inceleme veya tespit” yazılıp düzenlenecektir. Tutanak, Gümrük yetkililerine/Ürün denetmenlerine mutlaka imzalattırılacaktır.

Gümrüklerde kapsam ve tespit için numune alınması durumunda tekrar numune alınmasına mahal vermeyecek şekilde deney yeter sayısı kadar numune alınacak olup, ilgili Müdürlükçe yapılacak değerlendirme sonucuna göre kapsam dışı uygulaması/ilgili standardına göre muayene ve deney için İthalat-Net sistemi üzerinden laboratuara sevk edilecek, laboratuarlar da muayene ve deney raporlarının sonucunu sisteme ekleyerek İthalat-Net sistemi üzerinden ilgili birimimize bildirecektir.

Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi şekilde ürünü tanımlayan (ürün adı, marka, model, seri no vb.) tüm işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.

Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk değerlendirmesinin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.

Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve işlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili müdürlükçe değerlendirilecektir. Bu tür durumlarda kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacak ve dosyayı inceleyen teknik personel, gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri ve ilgili birim amiri tarafından, gerek görülmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünün de (Ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapılıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) görüşü alınarak gerekiyorsa dosya yeniden işleme alınacak ve tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na aktarılmak üzere İthalat Grup Başkanlığına bildirilecektir.

Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Türk Standardları Enstitüsü İthal Malları için Numune Alma Tutanağı’nın Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir.

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerden numune alma miktarı İthalat-Net sisteminde otomatik olarak tanımlanmış olup, eğer alınacak numune miktarı belirtilmemiş ise; ithale konu ürünün 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki ekli listedeki G.T.İ.P no’su karşılığında yer alan standardında eğer parti tanımlanmış ve numune alma metodu belirtilmişse standardın bu maddesine göre numune alınacaktır. Belirtilmemiş ise inceleme heyetlerimiz malın standardında belirtilen sınıf özelliklerini dikkate alarak partiden sınıf özelliklerini tanımlayacak sınıf, çeşit, tip, tür, v.b. modellerden numune alacaktır. Alınacak numune miktarı, sistemde teknik incelemeci tarafından açıklama kısmına yazılacaktır.

Set halinde gelen El Aletlerinde, set halinde numune alınacak olup; G.T.İ.P no’su tespiti yapılan eşyanın ithalinde uygulanacak esaslar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın bir örneği ilişik 2011/40 sayılı Genelgesinde yer almaktadır. (Ek -8)

Ürünün kalem çeşidinin fazla olduğu hallerde, ithalatçı firma yetkilisi veya yetkili temsilcisinin numune alma tutanağı üzerine “Alınan numuneler tüm partiyi temsil eder. Kendi rızamızla partideki tüm kalemler yerine sadece …………. adet tip’ten numune alınması tarafımızdan kabul edilmiştir.” şeklinde beyan etmesi durumunda partinin miktar ve tipinin her ikisini de temsil edecek şekilde en az % 51’lik kısmım kapsaması şartıyla bütün tiplerden numune alınmayabilir.

TS 198 sayılı Türk Standardı V kayışlarını boyutlara göre değil tip ve sınıfları esas alarak tasnif etmektedir. Bu bakımdan Uygunluk denetimlerinde sadece _tandarda belirtilen sınıf ve tiplerden numune alınacaktır. Numune alma sırasında laboratuarın deney kabiliyeti de dikkate alınarak tüm partiyi temsilen mümkünse 800 – 2400 mm arasındaki boyutlardan numune alımına özen gösterilecektir.

TS 198 standardı kapsamında yer alan V-Kayışları’nın 3.1.1 işaretleme maddesi ile ilgili olarak, İlgi (d)’de kayıtlı ilgili ihtisas kurulunca verilen görüşte; V-Kayışlarının imalat yılının en az son iki rakamının açıkça yer alması gerektiğinin belirtilmesini müteakip, bu hususta dünyadaki üreticiler arasında belli bir Standard işaretleme bulunmaması ve TS 198 Standardında çok açık şekilde imalat yılının hangi formatta olacağının belirtilmemesi nedeni ile işaretleme yönü ile olumsuz sonuçlanan ithalatlar sebebiyle konu ile ilgili ithal mallarının uygunluk değerlendirmesinde tıkanıklık oluşmuştur.

Bu nedenle, ilgi (d)’de kayıtlı Yönetim Kurulu kararına istinaden; standardın 3.1.1 maddesinde yer alan imalat yılı bilgisi “imalat yılı ifadesinin açıkça Türkçe karakterlerle yazılması halinde (örneğin 2007 şeklinde) veya firmanın bir kodlama sistemine paralel işaretleme yapması ve bu kodlamaya ilişkin prosedürün firma tarafından Enstitüye uygunluk denetimi başvurusu ile birlikte sunulması halinde imalat yılının kodlama sistemine göre değerlendirilmesi” şeklinde uygulanacaktır.

TS 6269 standardı kapsamı rulmanların laboratuarımız tarafından kapsam tespitinin daha kısa sürede yapılabilmesini teminen ithalatçı firmalardan rulmanların malzemesine dair bilgi ve dokümanlar istenecek ithalatçı firmanın bu bilgileri sunması halinde numuneler ile birlikte ilgili laboratuara gönderilecektir.

TS 6269 standardı kapsamı rulmanların parti tanımında anılan standardın numune alma maddesi dikkate alınarak; bir seferde sunulan aynı, sınıf, tip, tür, cins, boyut ve aynı temel semboldeki rulmanlı yataklar bir parti sayılacaktır.

Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.

TS 148 sayılı standart ile ilgili olarak; ürün üzerinde üreticinin markası veya işareti ile ürünün parça numarası bulunması durumunda, diğer ambalajlama ve işaretleme bilgileri uygunluk denetimi işlemlerinde aranmayacaktır.

TS 2222 Standardı kapsamında kalsiyum karpit cinsi ürünler için yapılan kapsam dışı başvurularının fiili denetime yönlendirilmesi halinde yapılacak denetimde, söz konusu ürünlerin asetilen üretiminde kullanılıp kullanılmayacağının tespiti amacıyla firma tarafından ithale konu ürüne ilişkin kapasite raporu veya benzer belgelerin ibraz etmesi talep edilecektir.

Gümrük sahasından numune alınırken ve/veya laboratuara sevk edilirken numuneler işaretleme bilgilerini kapatmayacak, zedelemeyecek, bilgilerin okunmasını engellemeyecek şekilde bantlanarak etiketlenecektir.

Serbest Bölgelerden yapılan ithalat işlemleri de aynı hükümlere tabidir.

4.1 Numune Alma

- Kablo, hortum vb numuneler plastik güvenlik bantları ile alınacaktır.

- Tüp vb ürünler rosetelinlerle mühürlenerek alınacaktır.

- Diğer ürünler plastik güvenlik torbalarında alınacaktır.

- Bunların mümkün olmadığı durumlarda Numune Tanıtım Etiketi kullanılacaktır.

- Numune alma tutanağına Plastik güvenlik torbalarının (Deney ve Şahit) numarası da yazılacak ve tutanağın bir nüshası torbaya, bir nüshası da güvenlik torbasının dışında mutlaka deney talep yazısının ekine konacaktır.

- İnceleme heyetleri plastik güvenlik torbalarının üzerindeki bilgileri eksiksiz dolduracaktır.

- Firma dosyaları laboratuarlara intikal ettirilirken plastik güvenlik numarasına atıfla bulunacaktır. Numune alma tutanağının torba içinde olduğu belirtilecektir.

- Yanıcı, parlayıcı, patlayıcı mallar laboratuara teslim edilmek üzere firmaya elden verilecektir.

Not: Tüm yazışmalarda deney ve şahit için alınan güvenlik torbalarının/güvenlik bantlarının / rosetelin mühürlerinin numaraları da yazılacaktır.

Ürün çeşidinin fazla olduğu beyannamelerde; şahit numuneler gümrük alanında Güvenlik torbası ile alınacak ancak asıl numuneler numune tanıtma kartı ile alınarak ilgili ithalat birimimizce değerlendirildikten sonra (Kapsam dışı, deneye gidecek ürün tespiti vs.) deney için gönderilen numuneler güvenlik torbasına konularak laboratuara sevk edilecektir. Yapılan işlemler ise tutanağa kaydedilecektir. Asıl numunelerin güvenlik torbalarının laboratuarca açılması ve farklı bir laboratuara şevki söz konusu olduğu durumlarda bu işlem tutanak altına alınarak şevki yapılacaktır.

Tebliğ kapsamında yapılan tüm uygunluk denetimi işlemlerinde numuneler mutlak suretle Enstitümüz personeli tarafından alınacak ve testlerin yapılacağı laboratuarlara şevki Enstitümüzce sağlanacaktır.

4.1.1 Sıvı Mallardan Numune Alma

Sıvı numuneler mutlak suretle temiz (Kimyasal Tortu, kalıntı, vb içermeyen) ve sağlam şişelerde alınacaktır. Her bir şişe üzerine (şahitlerde dahil) numune konmadan önce gerekli tanıtım bilgilerini içerecek şekilde merkezden gönderilen numune tanıtım kartı ile etiketleme yapıldıktan sonra ağızları sıkı bir şekilde kapatılarak mühürlenecek, kırılmaya karşı gerekli önlem alınmak suretiyle plastik güvenlik torbalarına konacak, numune alma tutanağına güvenlik torbasının numaraları yazılacak, asıl numune 24 saat içerisinde laboratuara teslim edilecek ve şahit numune firma tarafından (Laboratuarımız açılmış, kapatılmamış, yırtılmış ve içindeki şişeler kırılmış olan plastik güvenlik torbaları ile gelen numunelere işlem yapmayacak olup; bu durum firmaya bildirilecek ve firmadan (Ek-9) Taahhütname’yi doldurarak İthalat-Net sistemine yüklemesi istenilecektir.) saklanmak üzere firma yetkilisine teslim edilecektir.

NOT: Güvenlik torbasının olmadığı durumlarda güvenlik kilidi, plastik güvenlik bandı, plastik mühür ve mühürlü tanıtım etiketi kullanılarak numune alınacak ve bu durum ön yazı ve tutanaklarda belirtilecektir.

5 Muayene ve Deney

İthalatta Uygunluk Denetimi Faaliyetleri ile ilgili olarak Enstitümüz laboratuarları deneyleri yapmak/yaptırmakla ve sunulan akredite raporları değerlendirmekle görevlidirler.

Tamimin 5. maddesine paralel olacak şekilde ürün işaretlemesinin tamamlattırılmasının mümkün, olmadığı hallerde örneğin işaretlerin silinmeyecek, bozulmayacak şekilde imalat sırasında yapılmasının istendiği hallerde bu husus ithalatçı veya temsilcisi bilgilendirilerek olumsuzluk tebliğ edilecek, firmanın daha fazla mağdur olmasının önüne geçilebilmesini teminen firmanın mutabakatı çerçevesinde mallar deneye alınmayabilecektir.

Firma talebi halinde Uygunluk Denetimine esas testlere standardda ki sırasına göre başlanacak, sonucun Olumlu çıkması halinde laboratuarlarımızca düzenlenen Olumlu rapora istinaden ilgili müdürlükçe “İthal Malı Uygunluk Belgesi” düzenlenecektir. Testlerden birinin olumsuz çıkması halinde Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak laboratuarlarımızca düzenlenen olumsuzluk raporu ilgili müdürlükçe firmaya İthalat-Net sisteminden bildirilecektir.

Firmanın itirazı halinde testlere olumsuz çıkan testten başlanacaktır. Firma söz konusu talebini (itiraz-deney tekrarı veya başka bir standarda göre deney talebi) Tebliğin EK-4’ünde yer alan “Test Tekrarı Talep Formu”nu doldurarak 7 (yedi) iş günü içerisinde TAREKS’e yüklemek suretiyle beyan eder. Yedi iş günü içerisinde firmadan böyle bir talebin gelmemesi ya da bahse konu talep formunun sisteme yüklenmemesi durumunda olumsuz sonuç alındığı firmaya bildirilen başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

Yapılan muayene ve deneyler sonucunda olumsuzluğun kesinleşmesi halinde başvuru, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

Laboratuarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak değerlendirme ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri laboratuarlarca belirlenen ve Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.

Laboratuarlarımızca ilgili standardına göre yapılan muayene ve deneyler sonucunda düzenlenecek raporlarda ithal edilmek istenen ürün, ilgili standardda belirtilen sınıf, tip, tür,..vb. bilgileri içerecek şekilde tanımlanacaktır.

İthalat birimlerimizce aksi belirtilmedikçe; ilgili laboratuar alınan numunelerin gümrük tespitindeki tutanak bilgilerini de içeren, standardın sınıf, tip, vb. bilgilerine göre sınıflandırmasını yapacak, aynı sınıftaki aynı tipler bir grup sayılacak ve bu grubu temsil eden bir ürün üzerinden deneyler yapılacak, yapılan gruplandırma ve hangi tipleri temsil ettiği düzenlenecek raporda belirtilecektir. Deney yapılacak tiplerin belirlenmesinde sorunlar yaşandığından ve aynı tip, tür, sınıf v.b.’de olan ürünlerin her birine deney yapıldığından deney yapılacak tip miktarı belirlenemeyen ürünler ile ilgili olarak laboratuardan deney talebi yapılırken partinin %51’ini temsil etmesi kaydıyla gönderilen ürünlerin aynı tip, tür, sınıf vb. olması halinde kaç tip üründe deney talep edildiği mutlaka belirtilecektir.

İlgi (c)’de kayıtlı tutanak çerçevesinde TS ISO 2725-1 “Cıvata ve Somunlar için Montaj Takımları-Kare Uçlu Geçme Anahtarlar Bölüm 1: Elle Çalıştırılan Geçme Anahtarlar-Boyutlar” standardının kapsamındaki anahtarlara yapılan uygunluk denetimlerinde, “boyutlar” aranmayacak olup; Standardın atıf yaptığı diğer deneyler yapılacaktır.

Set halinde gelen El Aletlerinde seti teşkil eden bütün parçalar üzerinde boyut muayenesi yapılacaktır. Diğer deneyler ise belirli tipler üzerinde (anahtarları temsilen, lokmaları temsilen, tornavidaları temsilen, penseleri temsilen vb.) yapılacaktır.

V-kayışları ile ilgili TS 198 V-Kayışı standardı kapsamına giren ve 800-2400 mm arasındaki boyutlar hariç dayanıklılık deneyi yapılmaksızın uygunluk denetim işlemleri hali hazırda yurt içinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılacaktır.

TS 198 (1998) ve TS 198 (2009) standardlarında çift taraflı kayışlarla ilgili herhangi bir açık tarif, sınıflandırma, özellik ve deney bulunmadığından, çift taraflı bütün V-kayışları kapsam dışı olarak değerlendirilecektir.

Segmanlarla ilgili TS 2264 standardına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri, hali hazırda yurt içinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılacaktır.

Amortisörlerle ilgili TS 3034 standardına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri, hali hazırda yurt içinde yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılacaktır.

Laboratuar tarafından bütün firmalara aynı kriterler uygulanması şartıyla, TS 6269 standardı kapsamındaki ürünlerin uygunluk denetimi, laboratuarlarımızca hali hazırda yurt içinde yapılabilen deneyler yönüyle düzenlenen raporlara göre yapılacaktır.

Rulman ithalatı ile ilgili deney talepleri ve numuneleri Gebze Makine Laboratuarı Müdürlüğü yerine Ankara Ostim Isı Laboratuarı Müdürlüğü’ne gönderilecektir.

Dökme olarak ithal edilen kibrit çöplerinin ithalattaki uygunluk denetimi işlemleri TS 3778 EN 1783 standardının sadece kibrit çöpleri üzerinden yapılabilen testler yönüyle sonuçlandırılacaktır.

“Soğuk Haddelenmiş Sac ve Şeritlerin” ithalattaki uygunluk denetimi işlemleri TS EN 10341 standardına göre yapılabilen deneyler yönüyle sonuçlandırılacak olup, bu ürünlerin numune miktarı Ocak 2005 numune alma kitapçığında 1 metre olarak belirtilmiş olmasına rağmen Standard gereği bu ürünlerden 2 metre numune alınacaktır.

Kasnaklarla ilgili TS 148 standardına ilişkin uygunluk denetimi işlemleri, yapılabilen testler itibarıyla sonuçlandırılacaktır.

TS 148 sayılı standart ile ilgili olarak; ürün üzerinde üreticinin markası veya işareti ile ürünün parça numarası bulunması durumunda, diğer ambalajlama ve işaretleme bilgileri uygunluk denetimi işlemlerinde aranmayacaktır.

7210.12.20.00.11, 7210.12.20.00.80, 7210.50.00.10.11 ve 7210.50.00.90.11 G.T.İ.P. numaraları karşılığında yer alan TS EN 10202 standardı kapsamındaki tenekelerle ilgili ithalatlarda iş ve işlemlerin daha hızlı ve sağlıklı yürütülmesini teminen uygunluk denetimlerinde ilgili standardın istediği bazı muayenelerin rulo üzerinde yapılması gerektiğinden ve rulo tenekelerin tamamının numune olarak alınıp laboratuara sevki mümkün olmadığından bu ürünlere Teknik Problem uygulaması yapılacak olup, rulo üzerinde yapılması gereken muayene ve deneylerin yapılabilmesi ve ilgili laboratuarca yapılması gereken deneyler için numune alınmak üzere oluşturulacak inceleme heyetine ilaveten Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığından deneyleri yapabilecek yeterlilikte bir uzman personel talep edilecek ve ürün üzerinde yapılması gereken muayene ve deneyler yapılarak tutanak düzenlenecektir. Usulüne uygun olarak alınan numuneler Ambalaj laboratuarına sevk edilecek ve laboratuarca tutanak dikkate alınarak tüm muayene ve deneyleri içerecek şekilde deney raporu düzenlenecektir.

TS 8987 standardı kapsamında ilgili standardın işaretleme maddesinde belirtilen imalat tarihi (ay ve yıl olarak) ifadesinin yoruma açık bir husus olmakla beraber imalat tarihi bilgisinin kodlama ile verilemeyeceği ifadesinin de ilgili Standardda yer almaması nedeniyle, ilgili ürün üzerinde imalat tarihi (kod ile veya açık olarak) verilmişse ve bu husus muayene eden kişi/kişiler tarafından da görülmüş ise, bu standarda göre imalat tarihi ile ilgili işaretleme yeterli kabul edilecek, bu nedenle üretici firmanın ürün üzerinde yaptığı imalat tarihi ile ilgili işaretlemenin ne anlama geldiğini ilgili birimimize beyan etmesi şartıyla bu işaretleme bilgisi uygun olarak değerlendirilecektir.

Çakmakların Laboratuarlarımız tarafından yapılan, TS EN ISO 9994 sayılı Standard da istenilen “Yüksek Sıcaklığa Dayanıklılık” deneyinin uygulamasında azami hassasiyet gösterilecektir.

Laboratuarlarımız açılmış, kapatılmamış plastik güvenlik torbası ile gelen numunelere ve laboratuara intikal etmeyen numunelere işlem yapmayacaktır. Ancak numunelere eşlik eden evrakların kabulü yapılarak numunelerle ilgili durum bir tutanakla tespit edilip numunelerin gönderildiği birime bildirilecektir. Şüphe durumunda durum Genel Sekreterliğe aktarılacaktır.

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki ekli listede (Ek-1) yer alan ürünlerin TS, EN, ISO, IEC ve ETSI Standardlarına göre yapılan uygunluk denetimlerinde, işaret ve ambalajlamasında standardın numarası, standardın yayım tarihi ve TM rumuzu aranmayacaktır.

Standardın Öngördüğü testlerin Enstitümüz laboratuarları dışında, yerli üreticilerin laboratuarlarında yapılması halinde, Enstitümüz teknik personeli muhakkak surette testlere nezaret edecektir.

5.1 Yapılamayan Deneyler

Uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış raporların ibrazı yeterlidir:

a) Uygunluk denetimine esas alınan testlerin yurt içinde yapılamaması,

b) Muayene ve testlerin ürünün hammaddesi üzerinden yapılmasının gerekmesi,

c) Muayene ve testlerin üretim aşamasında yapılmasının gerekmesi,

d) Uzun süren performans ve ömür testleri gerekmesi,

e) Gümrüklerde numune alımı, test numunesi hazırlanması, numunenin şevki veya bazı ürünlerde testlerin montajdan sonra yapılması gibi teknik problemlerle karşılaşılması.

durumlarında, uygunluk denetimine esas teşkil eden standartlardaki testlerin tamamı veya bir kısmı için, 01.07.2013 tarihine kadar uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan, 01.07.2013 tarihinden sonra ise TÜRKAK’tan veya Avrupa Birliği ülkelerinin, eşdeğerlik incelemesi olumlu tamamlanmış ulusal akreditasyon kuruluşlarından akredite, Türkiye’de veya Avrupa Birliği ülkelerinde yerleşik bir uygunluk değerlendirme kuruluşundan alınmış raporların elektronik ortamda TAREKS’e yüklenmesi yeterli kabul edilecektir. Bu tür başvurular yüklenen test raporlarının Teknik İncelemeci tarafından incelenmesi ve uygun görülmesi halinde “Kabul: Denetleme Sonucu” şeklinde sonuçlandırılır. “İbraz edilen test raporları ilgili laboratuarlarımızca değerlendirilecek olup uygunluk denetimi yapılan testlerle birlikte sonuçlandırılacaktır.”

5.2 Başka Bir Standarda Göre Deney

Uygunluk denetimi 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eki (Ek-1) sayılı listede belirtilen standarda göre yapılacaktır. İthalatçının talebi halinde, uygunluk değerlendirmesi Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslar arası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC), Avrupa Telekomünikasyon Standardları Enstitüsü (ETSI) standardlarına veya varsa ürünle ilgili uluslar arası kuruluşlarca veya uluslararası anlaşmalarla belirlenen kriterlere göre de yapılabilecektir.

2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki (Ek-1) listede belirtilen standarda göre yapılan uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, Tebliğin EK-1’inde belirtilen başkaca bir standart ya da Tebliğin 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen standartlara (TS, EN, ISO, IEC, ETSI) göre her defasında deney ücreti alınmak şartıyla yeniden Uygunluk Denetimi yapılacaktır. Bu durumda test yapılacak numune kalmaması halinde şahit numune üzerinde testler yapılacaktır.

5.2.1 Olumsuz Sonuç

2012/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ eki ekli (Ek-1) listede belirtilen standarda göre yapılan Uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde, İthalat-Net sistemi üzerinden konu olumsuzluğa ilişkin test raporları ile birlikte firmaya bildirilecek ve 7 iş günü itiraz süresi verilecektir. Süre sonunda veya itirazın olumsuz sonuçlanması halinde başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacak, gümrüğe hitaben EK-7 Uygunsuzluk Yazısı hazırlanacaktır.

6 İşaretleme, Ambalajlama, Kullanma Kılavuzu Yönünden Olumsuzluk

Ürünün muhtevası değiştirilmeden Gümrük Sahasında giderilebilecek olan ve sadece etiketleme, işaretleme, ambalajlama veya Türkçe kullanma kılavuzu eksikliği yönlerinden ilgili standardına uygun olmayan ürünlerde;

Uygunsuzlukları ürünün muhtevası değiştirilmeden gümrük sahasında giderilebilecek olan ve sadece etiketleme, işaretleme, ambalajlama veya Türkçe kullanma kılavuzu eksikliği gibi yönlerden ilgili standardına uygun olmayan ürünlerde; diğer muayene ve testlerden olumlu sonuç alınması halinde; sağlık, emniyet, çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi açısından sakınca oluşturmayan düzeltme talepleri (malın standardında imalat sırasında yapılmış olması özellikle belirtilenler ile ürüne darbe, çentik vb. teknik müdahaleyi gerektiren veya orjinal ambalajının açılmasını gerektiren düzeltme talepleri hariç), ilgili gümrük idaresince uygun görülmesi kaydıyla ve Enstitü’nün görüşü alındıktan sonra, gümrük müdürlüğünün kontrolü altındaki sahada, Enstitü elemanlarının gözetiminde ilgili standardın öngördüğü şekilde yapıldığının tespit ve tevsik edilmesi şartıyla tutanağa bağlanarak uygun görülür.

Kullanma kılavuzu yönünden uygunsuzluk olması halinde; firmanın kullanma kılavuzunu tamamlama talebinde bulunması durumunda, firmanın hazırlayacağı yeni Türkçe kullanma kılavuzu (orjinali ile birlikte) “uygunsuzluğu” raporlayan İlgili laboratuvar tarafından incelenir ve kılavuzların uygun görülmesi halinde, gümrük sahasındaki her bir ürünün ambalajı üzerine kullanım kılavuzunun poşetler içinde (ambalajlar açılmadan) iliştirilmesi sağlanır ve bu işlemlerin tamamlanmasını (raporlanmasını) müteakip belge düzenlenir.

7 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

İthal edilmek istenilen ürünün Yurt Dışı TSE Belgesi olmamasına rağmen ürün, ürün ambalajı veya ürüne eşlik eden evraklar üzerinde TSE markası bulunduğunun tespit edilmesi halinde durum Uzlaşma Komisyonunda görüşülerek karara bağlanması amacıyla müracaat dosyasının 1 (bir) nüshası (mümkünse ürüne ait fotoğraf ve/veya ürünün kendisi dosyaya iliştirilerek) Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na gönderilecek olup, konu Uzlaşma Komisyonunda karara bağlanana kadar herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti halinde;

1- TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile tespit edildikten sonra Firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınacaktır.

2- Bilahare gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi de eklenerek, konu gereği yapılmak üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na aktarılacaktır.

3- Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi bulunmayan firmalar için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine bilgi verilecektir.

4- Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan işlemle ilgili Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na yazılı bilgi verecektir.

5- Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6- Haksız Marka kullanım ücretleri Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve Gözetim Muayene Merkez Başkanlığına yazılı şekilde bildirilecektir.

7- Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkanları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı ilgili ithalat birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin yapılmasını isteyecektir.

TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden ) silinmesinin mümkün olması ve Firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname (Ek-18) bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza edilecektir.

9- Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başkaca bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.

10- En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatını müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Birimi/Gözetim ve Muayene Müdürlüğünden bir personel ile o ildeki Ürün Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.

11- Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği’ne aktarılacaktır.

8 Muafiyetler

8.1 TSE Muafiyeti

TSE markalı üretim yapan sanayicilerin, bu markayı taşıyan ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanmak üzere ithal etmek istedikleri 2013-1 Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekli listede (Ek-1) belirtilen ürünlerle ilgili olarak yapacakları müracaatlarda, “Türk Standardlarına Uygunluk Belgesi” ve kapasite raporu incelendikten sonra düzenlenen muafiyet belgesine istinaden aşağıda örnek olarak yer alan tablo, Enstitünün elektronik sistemi üzerinden doldurulur. Söz konusu tabloda,

- Firma Vergi Numarası: İthalatı yapan firma vergi numarası

- Firma Unvanı: İthalatı yapan firmanın unvanı

- Muafiyet Belgesi No’su: Enstitü tarafından verilen marka kullanım sözleşmesine istinaden düzenlenen muafiyet belgesinin numarası

- Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP’ler: Enstitü tarafından verilen muafiyet belgesinde hangi GTİP’lere muafiyet sağlandığı

- GTİP İçin Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar: Muafiyet belgesi kapsamında muafiyet sağlanan GTİP’lerden, firmanın kapasite raporuna istinaden muaf olarak ithal edilebilecek azami ürün miktarı

- Muafiyet Belgesi Başlangıç-Bitiş Tarihleri: Muafiyet belgesinin geçerli olduğu başlangıç ve bitiş tarihleri

bilgileri girilerek doldurulacaktır.

Tablo Örneği:

 

Sıra No

Vergi Numarası

Firma Unvanı

Muafiyet Belgesi No’su

Muafiyet Belgesi Kapsamı GTİP’ler

GTİP için Kapasite Raporunda Belirtilen Azami Miktar

Muafiyet Belgesi Başlangıç ve Bitiş Tarihleri

1

123456789

ABC Ltd.Şti.

100250400*

7211.23.20.10.00

250

01.01.2013 – 31.12.2013

7218.10.00.00.00

320

3813.00.00.00.13

18

* Örnek olarak verilmiştir. Gerçek muafiyet belgesi numarası formatı farklılık gösterebilir.

Firmanın bahse konu GTİP’ler için yapacağı müteakip muafiyet başvurularında, TAREKS tarafından yapılacak analiz sonucunda, ithal edilmek istenen ürüne ait GTİP’in Enstitü tarafından verilen marka kullanım sözleşmesi kapsamında olması ve başvuru tarihinin sözleşmenin geçerlilik tarihleri arasında olduğunun tespiti halinde TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur, aksi halde başvuru risk analizine yönlendirilir.

9 Teknik Problem

Gümrüklerden numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin şevki ve bazı ürünlerde deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti gibi (ürünün özelliğinden dolayı) teknik problemlerle karşılaşılması halinde uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test raporunun sunulamaması halinde, inceleme heyeti tarafından numuneler işaretlenerek düzenlenecek ve teknik müşkülatı belirleyen tutanağa istinaden, ithalatçının Tebliğin EK-3’ünde yer alan taahhütnameyi doldurarak sisteme yüklemesi istenilecek olup, taahhütnamenin alınmasını müteakip, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere başvuru “Koşullu Kabul-Teknik Problem: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

Teknik problem kapsamında usulüne uygun olarak mühürlenen ürünlerin firma yetkilisi tarafından 5 iş günü içerisinde ilgili laboratuara sevk edilmek üzere ilgili ithalat birimine teslim edileceği hususu tutanakta belirtilecektir.

Yapılan test ve deneyin olumlu sonuçlanması halinde ithalatçı firmaya sonuç bir mesajla bildirilir. Test ve deneylerin olumsuz çıkması halinde ise, firma başvurusuna ait tüm belgeler olumsuz test raporları ile birlikte derhal Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığına yazı ekinde gönderilir.

Uluslararası izlenebilirliği olan akredite kuruluşlardan alınmış test raporunun sunulması halinde; sunulan rapor/raporlar ilgili Laboratuarlarımız tarafından değerlendirilecek ve sonucuna göre uygunluk denetimi sonuçlandırılacaktır.

Beyanname kapsamında birden fazla GTİP olması halinde her GTİP için ayrı taahhütname alınacaktır.

Taahhütnamelerin usulüne uygun şekilde doldurulması sağlanacaktır. Taahhütnameler yetkili kişiler tarafından imzalanmalı, dosyada yetki belgesi ile imza sirkülerinin “aslının aynıdır” onaylı suretleri bulundurulacaktır.

10 Bedelsiz İthalat

Bedelsiz ithalatlarla ilgili Enstitümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur. Dolayısı ile TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilmesi halinde bedelsiz ithalatlarda normal ithalatlar gibi uygunluk denetimine tabi tutulacaktır.

11 Geri Gelen Eşya

Geri Gelen Eşya ile ilgili 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği gereğince Enstitümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur.

Geri gelen eşya için, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Tebliğin EK-5’inde yer alan taahhütnamenin kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulur.

Fiili denetime yönlendirilmiş ürünün geri gelen eşya olduğunun tespit edilmesi durumunda başvuru “Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır,

Ancak risk analizine göre yapılacak değerlendirmede gerekli görülmesi halinde, geri gelen eşya statüsündeki ürünlerin TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirme yapılması durumunda normal denetim işlemlerine tabi tutulacaktır.

12 Ücretler

Ücretler, “Gözetim Muayene Ücret Yönergesi”nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

Yazı, fatura, rapor vb. dokümanların “ASLININ AYNIDIR” onaylama işlemleri 20TL+KDV olarak belirlenmiştir.

13 Ekler

 

Ek-1: Türk Standardları Enstitüsü Numune Alma Tutanağı

Ek-2 (a): Değişiklik Yazısı Örneği (İthalat-Net Sistemi Üzerinden Yüklenmesi Halinde)

Ek-2 (b): Değişiklik Yazısı Örneği (Elden Teslim Edilmesi Halinde)

Ek-3 (a): Değişiklik Bildirim Beyanı Örneği (İthalat-Net Sistemi Üzerinden Yüklenmesi Halinde)

Ek-3 (b): Değişiklik Bildirim Beyanı Örneği (Elden Teslim Edilmesi Halinde)

Ek-4 (a): Ek Bilgi/Belge Yazı Örneği (İthalat-Net Sistemi Üzerinden Yüklenmesi Halinde)

Ek-4 (b): Ek Bilgi/Belge Yazı Örneği (Elden Teslim Edilmesi Halinde)

Ek-5 (a): Ek Bilgi/Belge Bildirim Beyanı Örneği (İthalat-Net Sistemi Üzerinden Yüklenmesi Halinde)

Ek-5 (b): Ek Bilgi/Belge Bildirim Beyanı Örneği (Elden Teslim Edilmesi Halinde)

Ek-6: Belge Ve İşaretleme Kontrolü Sonrası Uygunsuzluk Yazısı Ek-7: Uygunsuzluk Yazısı Örneği

Ek-8: Genelge (2011/40)

Ek-9 Taahhütname Örneği (Sıvı Mallardan Numune Alma İçin)

Ek-10 Taahhütname (Haksız Marka)

Ek-11 Teknik Pronlem Taahhütnamesi

Ek-12 Taahhütname (Ansı)

Ek-13 Bilgi Formu

Ek-14 Başvuru Formu

Ek-15 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu

Ek:-16 İthalatta Standartlara Uygunluk Denetimine Tabi Ürünler (2013-1 Ek-1 Ürün Listesi)

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc