Dis Ticaret Müstesarligi: CE Tareks uygulamalari hk. GENELGE (G.M.D.B-I.G.B.-2013/5 -10/03/2013)

small_ce.jpg


 
Kaynak Dış Ticaret Müsteşarlığı Sayı 2013/5
Yayım Tarihi 10/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 10/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

GENELGE (G.M.D.B-İ.G.B.-2013/5))
CE Tareks uygulamaları hk.


 

GENELGE

(G.M.D.B-İ.G.B.-2013/5)

 

İÇİNDEKİLER

1 BAŞVURU                                                                                                                                     5

2 UYGUNLUK DEĞERLENDİRME                                                                                                   6

3 CE İŞARETİ VE YÖNETMELİKLER GEREĞİ OLMASI GEREKEN BİLGİLERİN İNCELEME
ESASLARI                                                                                                                                       11

3.1 “CE” İŞARETİNİN VE/VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ UYGUN OLMASI VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER GEREĞİ OLMASİ GEREKEN BİLGİLERİN BULUNMASI HALİNDE        11

3.2 CE İŞARETİNİN VE/VEYA ONAYLANMIŞ KURULUŞ NUMARASININ UYGUN OLMAMASI VE/VEYA İLGİLİ YÖNETMELİKLER GEREĞİ OLMASI GEREKEN BİLGİLERİN BULUNMAMASI HALİNDE                                                                                                                 13

3.3 “CE” İŞARETİN İN OLMAM ASI VE/VEYA İM ALATÇI ADI VE/VE Y A M ARKA VE MODEL VE/VEYA SERİ NUMARASININ OLMAMASI HALİNDE                                                14

 

4          2012/9 SAYILI ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ TEBLİĞ KAPSAMI YÖNETMELİKLERE GÖRE İNCELEME ESASLARI                                                                     15

4.1 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)                                                             15

4.2 Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2006/95/AT)                                                                                     17

4.3 ELEKTROMANYETİK UYUMLULUK YÖNETMELİĞİ (2004/108/AT)                                   18

4.4 ASANSÖR YÖNETMELİĞİ (95/16/AT)                                                                      19

4.5 BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (97/23/AT)                                                     20

4.6 BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (87/404/AT)                                        23

4.7 TAŞINABİLİR BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ (99/36/AT)....                      24

4.8 GAZ YAKAN CİHAZLARA DAİR YÖNETMELİK (2009/142/AT)                               26

4.9 SIVI VE GAZ YAKITLI YENİ SICAK SU KAZANLARININ VERİMLİLİK GEREKLERİNE
DAİR YÖNETMELİK (92/42/AT)                                                                                  26

 

5          ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ 2012/9 SAYILI TEBLİĞDEKİ YÖNETMELİKLERİN
KAPSAMI DIŞINDAKİ VE/VEYA RİSKLİ ÜRÜNLER LİSTESİ KAPSAMI DIŞINDAKİ ÜRÜNLER.                                                                                                                                            27

6          YURT DIŞI TSE BELGELİ ÜRÜNLER                                                                                  28

7          AKSAM VE PARÇALAR……………………….

8          “E” İŞARETİ TAŞIMASI GEREKEN ÜRÜNLERİN UYGUNLUK DENETİMİ

9          SERBEST BÖLGEDE ÜRETİLEN ÜRÜNLER İÇİN MUAFİYET YAZISI

10       CE MUAFİYET YAZISI…………………………

11       ŞAHSİ EŞYA VE NUMUNE, SANAYİCİ MUAFİYETİ VE GERİ GELEN EŞYA                  30

12       AYLIK FAALİYET………………………………

13       ÜCRETLER                                                                                                                           30

14       EKLER………………………………………………

 

 

İlgi:     a) 30.12.2012 tarih ve 28513 (2 inci Mükerrer) sayılı Resmi Gazete (2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği)

b) Ekonomi Bakanlığı’nın 06.02.2013 tarihli ve 08926 sayılı yazısı (Denetim Rehberi)

c) 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No’lu Gümrük Genel Tebliği

d) Yönetim Kurulu’nun O8.Haziran 2010 tarih ve XVII/43-487 no’lu kararı (İnc.heyeti)

e) 04.01.2011 tarihli ve 53 nolu toplantıda alınan 631 nolu Yönetim Kurulu Kararı (haksız marka)

f) Hukuk Müşavirliği’nin 13.01.2011 tarih ve 14324 sayılı yazısı, (haksız marka)

g) Deney Laboratuarları Merkez Başkanlığı’nın (Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı) 19.08.2011 tarihli ve 303501 sayılı yazısı (Laboratuarların işleyişi)

h) Ekonomi Bakanlığının 24.01.2013 tarih ve 05785 sayılı yazısı (sakıncalı firma isimleri hakkında)

ı) Ekonomi Bakanlığının 15.06.2012 tarih ve 620001111 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

j) Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 18.05.2012 tarih ve 11526 sayılı yazısı (Ürün Denetmeninin tutanağı imzalaması)

 

Bu Tamim bütün teşkilatımız tarafından 15.02.2013 tarihinden itibaren uygulanacak olup 2012/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’ne ilişkin tüm Tamimler/Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği 30.12.2012 tarih ve 28513 (2 inci Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak; Geçici 1 inci maddesi 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiş, 6 inci maddesinin birinci fıkrası 01.07.2013 tarihinde, diğer maddeleri ise 15.02.2013 tarihinde yürürlüğe girecek olup Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ithalatçının talebi halinde, “CE” İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğine (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2012/9) göre sonuçlandırılacaktır.

2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nin yayımından itibaren firma, itirazlarının denetimi bu Tamim hükümlerine göre yapılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı’nın ilgi b) yazısı ile uygulamaya giren 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği Ek-1 kapsamında yer alan yönetmelikler Tab10-1’de verilmiştir.

TAREKS sistemi ile bağlantılı olarak yeni uygulamaya geçildiğinden yeniden yapılanma çalışmaları çerçevesinde ek düzenlemeler ve güncellemeler yapılabileceğinden uygulamaya yönelik değişiklikler yapıldığında gerekli güncellemeler Genelge olarak yemden düzenlenebilecektir.

 

 

Tablo-1

İTHALATTA DENETLENEN ÜRÜNLERİN TABİ OLDUKLARI YÖNETMELİKLER

 

ÜRÜN GRUBU

YETKİLİ KURULUŞ

İLGİLİ YÖNETMELİK

Makinalar

Bilim, Sanayi ve Tekno10ji Bakanlığı

Makina Emniyeti Yönetmeliği

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat

Bilim, Sanayi ve Tekno10ji Bakanlığı

Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikti Teçhizat İle İlgili Yönetmelik

Elektromanyetik Alan Yaratan ve/veya Bu Alandan Etkilenen Ürünler

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği

Asansör Güvenlik Aksamları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Asansör Yönetmeliği

Basınçlı Ekipmanlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Basit Basınçlı Kaplar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği

Gaz Yakan Cihazlar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik

Sıcak Su Kazanları

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik

2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde Uygunluk Denetimi yapmaya yetkili birimler kodları ile birlikte aşağıda verilmiştir.

 

No

Birim Adı

Birim Kodu

Interland Alanı

1

Ankara İthalat Müd.

ANK

(Ankara, Kırıkkale, Çankırı, Karabük, Bartın)

2

Avrupa Yakası İthalat Müd.

AVR

(istanbul Avrupa Yakası)

3

Anadolu Yakası İthalat Müd.

AND

(İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli)

4

Mersin İthalat Müd.

MRS

(Mersin)

5

İzmir İthalat Müd.

İZM

(İzmir, Manisa)

6

Tekirdağ İthalat Müd.

TKR

(Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

7

Adana Ürün Belgelendirme Müd.

ADN

(Adana, Osmaniye)

8

Antalya Ürün Belgelendirme Müd.

ANT

(Antalya, İsparta, Burdur)

9

Bursa Ürün Belgelendirme Müd.

BRS

(Bursa, Ya10va, Balıkesir, Çanakkale)

10

Çorum Ürün Belgelendirme Müd.

ÇRM

(Çorum, Kastamonu, Amasya, Tokat, Yozgat)

11

Denizli Ürün Belgelendirme Müd.

DNZ

(Denizli, Uşak, Muğla, Aydın, Afyon)

12

Eskişehir Ürün Belgelendirme Müd.

ESK

(Eskişehir, Kütahya, Bilecik)

13

Erzurum Ürün Belgelendirme Müd.

ERZ

(Erzurum, Erzincan, Ardahan, Kars, İğdır, Ağn,Bingöl)

14

Gaziantep Ürün Belgelendirme Müd.

GZT

(Gaziantep,K.maraş, Kilis, Şanlıurfa, Mardin, Adıyaman)

15

Kayseri Urun Belgelendirme Müd.

KYS

(Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Sivas)

16

Konya Ürün Belgelendirme Müd.

KNY

(Konya, Aksaray, Karaman)

17

Malatya Ürün Belgelendirme Müd.

MLT

(Malatya, Elazığ, Diyarbakır, Batman, Tunceli)

18

Sakarya Ürün Belgelendirme Müd.

SKR

(Sakarya, Düzce, Bolu, Zonguldak)

19

Samsun Ürün Belgelendirme Müd.

SMS

(Samsun, Sinop, Ordu)

20

Trabzon Ürün Belgelendirme Müd.

TRZ

(Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Rize, Artvin, Bayburt)

21

Van Ürün Belgelendirme Müd.

VAN

(Van, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Hakkari)

 

22

Hatay Temsilciliği

HTY

(Hatay)

 

       

Uygunluk Denetim işlemlerinde başvurular Ekonomi Bakanlığının TAREKS Sistemi üzerinden yapılacak olup TAREKS tarafından fiili denetime yönlendirilen başvurular ekleriyle birlikte İthalat-Net sistemine gelecektir. Enstitümüzce fiili denetime tabi tutulan başvurularda sonuçlar TAREKS e aktarılacak, sonuçlanan başvurular için firmaya ve/veya ilgili gümrük müdürlüğüne Uygunsuzluk durumu ve CE işaretinin Yönetmelik ekinde belirtilen grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumların haricinde belge/yazı düzenlenmeyecektir.

Firmaya ve ilgili gümrük müdürlüğüne Düzenlenen Ek10(a) ve Ek10(b) Uygunsuzluk yazılarının ve “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlanan CE işareti olumsuzluğuna istinaden düzenlenen Uyarı Yazılarının Ek5(b) izlenebilirliğinin sağlanabilmesi için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kodlama İthalat-Net Sistemi tarafından otomatik olarak sağlanacaktır.

 

Birim Kodu / Yazı Kodu / Yazı No

 

Yazı Kodu :

 

Uygunsuzluk Yazısı: UDZ

Uyarı Yazısı: KKU

 

Yazı No : 00001 den başlayarak 1 (bir) artırılarak devam edecektir.

 

Örnek: AND/UDZ/00001

AND/KKU/00001

 

Uygunluk Denetiminde;

 

Uygunsuzluk Yazısı (Ek-10a-Ek10b),

Uyan Yazısı (Ek-5b)

üç (3) nüsha olarak düzenlenecektir.

 

TAREKS’ e bildirilecek Uygunluk Denetim Sonuçları aşağıdaki şekilde olacaktır:

 

Kabul: Denetleme Sonucu

Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu

Red: Denetleme Sonucu

Red: Belge Eksikliği Sonucu

Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İleri İşlem: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu

 

İthalat işlemi yapan birimlerimiz düzenledikleri belge, denetleme sonucu bilgisi, numune alma tutanağı-varsa ürün fotoğrafları, uygunluk beyanı, konşimento-özet beyan-vb. ve faturadan oluşan müracaat dosyasını arşiv numarasına göre sıralı düzenli bir şekilde dosyalayarak istenildiğinde gönderilmek üzere muhafaza etmekle yükümlüdür.

2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar aşağıda verilmiştir.

 

1 Başvuru

1. 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler için ithalatçı firma veya yetkili temsilcisinin TAREKS’ e elektronik ortamda online olarak yaptığı başvurulardan fiili denetime yönlendirilenler, başvuru evraklarıyla birlikte TAREKS üzerinden İthalat-Net e aktarılacaktır.

Firma adına işlem yapmak üzere Bakanlıkça yetkilendirilen kullanıcı, Bakanlık internet sayfasının “E-İmza Uygulamaları” kısmında yer alan “E-İmza Uygulamalarına Giriş” bölümünü kullanarak TAREKS üzerinden ithal partisine ilişkin verileri girerek başvurusunu yapacak, başvuru üzerine TAREKS tarafından firmaya, sadece TSE nezdindeki işlemlerini takip edebilmesi amacıyla bir başvuru numarası verilecektir.

İthalat denetim başvurulan Tebliğ eki Denetime Tabi Ürünler Listesi (EK-2) kapsamında yer alan ürünler için, Gümrük Yönetmeliğinin 181 inci maddesinin 4 üncü fıkrası çerçevesinde gümrük beyannamesinin tescili öncesinde yapılacaktır.

2. İthalat başvurusunda bulunacak ithalatçı firma veya yetkili temsilcisi başvurularını TAREKS üzerinden Ekonomi Bakanlığına yapacaktır.

3. TAREKS üzerinden fiili denetime yönlendirilen başvurular, hinterland alanındaki ürünlerin bulunduğu gümrük müdürlüğünü kapsayacak şekilde ilgili ithalat müdürlüğüne yönlendirilecektir.

4. Fiili denetime yönlendirilen dosya; ilgili birim amirince sistemde ön inceleme personeli olarak tanımlanan personel tarafından incelenecektir. Ön inceleme şamasında bulunan eksik bilgi ve belge ile yapılan müracaatlar, sistem üzerinden geri gönderilecek, firmanın eksik bilgi ve belgeleri temin etmesi için sistem tarafından 2 gün süre verilecektir. Bu süre içerisinde firma tarafından eksikliği giderilmeyen müracaatlar “Red: Belge ‘Eksikliği Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

5. Ön incelemeci tarafından yapılan inceleme sonucunda başvuru dosyasının evrak yönünden tam ve eksiksiz olması halinde belge ücreti hesaplanarak firmanın ücreti yatırması talep edilecektir. Firmanın ücreti yatırıp dekontu sisteme yüklemesi halinde başvuru dosyası teknik personele gönderilecektir.

6. İthalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgilerin ürüne ait olmaması durumunda, ürüne ait belgeleri sunmak üzere firmaya bildirimin yapıldığı tarih dahil olmak üzere 2 iş günü süre verilir; bu süre İçerisinde belgelerin sunulamaması durumunda başvuru “Red: Belge Eksikliği Sonucu” ile sonuçlandırılır.

7. İthalat-Net sistemi üzerinden kredi kartı ile ödeme yapılabilecektir.

8. İthalat-Net sistemi üzerinde işlem yapan tüm personel onaylama işlemlerini e-imzaları ile yapacaktır, (e-imza ile onaylama işleminin uygulama tarihi bilahare bildirilecektir.)

9. İlgili birim amirleri İthalat-Net sistemi ile ilgili birimlerinde alınması gerekli olan tüm tedbirleri alacaktır.

2 Uygunluk Değerlendirme

1- 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamı riskli ürünlerin uygunluk denetimleri, 2013 yılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli dikkate alınarak, 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan Yönetmeliklerin ilgili hükümlerine; Yönetmeliklerde yer almayan hususlarda ise “CE Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesine ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak
yapılacaktır.

2- İthalat Denetimi belge ve/veya işaret kontrolü ve/veya fiziki muayene şeklinde gerçekleştirilecektir.

Buna göre; üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının (Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde Sertifikası) içerik olarak uygun bulunması (beyan edilen yönetmeliklerin ve standardların ürünü karşılayıp karşılamadığı ve güncelliği kontrol edilecek) ve uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-13)’e uygun olması ve “CE” işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki şeklinde gerçekleştirilecektir.

3- Mevcut bilgi ve belgelerin değerlendirilmesi sonucunda daha ayrıntılı bir inceleme yapılması gereğinin ortaya çıkması veya ürünlerin ilgili Yönetmelikte belirtilen asgari güvenlik şartları açısından ciddi risk ve tehlike oluşturduğu yönünde şüpheli özellikler göstermesi durumunda, ithalatçıdan ürüne ilişkin test sertifikaları veya test raporları istenecek, tereddüt duyulması halinde ise her ikisi de talep edilecektir.

4- Yeni Yaklaşımın temel felsefelerinden bir tanesi de, ürünlerin her ülkede uygunluk değerlendirmesine tabi tutulması yerine, ortak mevzuatının uygulandığı bütün ülkelerin aynı belge ve işaretleri kabul etmesidir. Bu itibarla, ilgili Direktife göre CE işareti konulmuş ve bu süreçte teste tabi tutulmuş ürünlerin yeniden teste tabi tutulması istisnai hallerde yapılabilecek bir uygulama olup ancak “ürünün güvenliğinden ciddi bir şüphe duyulması halinde” uygulanacaktır.

Bu durumda numune alım işlemini gerçekleştirmek üzere ilgili taraflara numune alımının yapılacağı tarih ve saat bildirilir. Numune alımı ÜGD Mevzuatında veya ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır ve bir örneği ilgili kişiye verilmek üzere numune alındığına dair dört nüsha “Numune Alma Tutanağı” (EK-8) düzenlenir. Numune Alma Tutanağının bir nüshası firmaya, bir nüshası da numunelerle beraber ilgili laboratuvara gönderilir ve bir nüshası da TSE’de saklanır.

5- İthalatçı firmanın ürüne ilişkin muayene ve deneylerin Enstitümüzce yapılmasını talep etmesi halinde de ürünlerden numune alınarak ürünün ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek İçin asgari güvenlik şartlarına ilişkin muayene ve deneyleri yapılmak üzere ilgili laboratuara gönderilebilecek ve laboratuar tarafından yapılan muayene ve deney sonucuna göre işlem yapılacaktır.

6- Test için numune alınması halinde; numune alımı ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yapılır ve bir örneği ilgili kişiye verilmek üzere numune alındığına dair “Deney İçin Numune Alma Tutanağı” (Ek-8) düzenlenecektir. Laboratuvara gönderilmek üzere alınan numuneler (EK-9)’da örneği bulunan numune kartları takılarak mühürlenir. Numune alınarak ürünün ilgili Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu kontrol etmek için varsa test raporları ile beraber asgari güvenlik şartlarım sağlamasını teminen muayene ve deneyleri yapılmak üzere ilgili laboratuvara gönderilecek, laboratuvar tarafından yapılan muayene ve deney sonucuna göre işlem yapılacaktır.

7- Alınan numunelerin kayıt altında tutulması için aşağıda verilen bilgileri içerecek şekilde bir kayıt defteri oluşturulacaktır. Alınan numuneye bir kayıt numarası verilecek ve numune en kısa sürede analizleri yapılmak üzere ilgili laboratuara gönderilecektir. Yapılan detaylı tetkikler sonucunda ürünün ilgili mevzuata uygun olması halinde başvuru, “Kabul: Denetleme Sonucu” ile aksi durumda “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

 

Örnek Kayıt Defteri Formatı

 

Kayıt

No

Firma Adı

Beyanname Tarih/No

Ürün Adı

Marka

Model

Lab’a Gön. Ürün Adedi

Gönderilen Laboratuar

Gönderme Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teste gönderilen numunelerin izlenebilirliğinin sağlanması için aşağıda belirtilen kodlama sistemi kullanılacak olup, kayıt numarası her yıl 001 den başlayarak ve bir (1) artırılarak verilecektir.

 

Örnek: AND / 2013 / 001

 

Teknik düzenlenmesine uygunluğu belgelenmiş olsa dahi yapılan denetimler sonucunda ürünün Teknik mevzuatına aykırı ve/veya güvensiz olduğunun tespiti halinde denetim “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

8- Laboratuarlarımızdan görüş alınmasının elzem olduğu durumlarda, yoğun olarak görüş sorulan laboratuarların iş yükünü azaltmak amacıyla; İzmir Gözetim ve Muayene Müdürlüğü İzmir Ex Laboratuarından, Anadolu Yakası Gözetim ve Muayene Müdürlüğü ile Anadolu’daki bu hizmetleri veren diğer birimler Ankara Elektrik Laboratuarından ve Avrupa Yakası Gözetim ve Muayene Müdürlüğü ile Tekirdağ Gözetim ve Muayene Müdürlüğü ise Gebze Elektronik Laboratuarından konu hakkında görüş soracaklardır. Ayrıca diğer laboratuarlardan görüş sorulması gerektiği durumlarda ilgili laboratuarlar iş
alanına göre hizmet vermeye devam edeceklerdir. Gerektiğinde İthalat Grup Başkanlığından da görüş sorulabilecektir.

9- Laboratuarlarımıza gönderilen ürünlere ilişkin yapılacak değerlendirme ücreti, ithalat işlemi yapan birimlerimizce tahsil edilerek faturalandırılacak, deney ücretleri laboratuarlarca belirlenen ve Deney ve Kalibrasyon Merkez Başkanlığı intranet sayfasında yayımlanan ücretler esas alınacak, faturalarda ve ilgili muhasebe bilgisayar kayıtlarında deney ücretleri kalemi olarak mutlaka belirtilecektir.

10-Başvuru sırasında sunulan bilgi ve belgeler ile üründe yapılan incelemeler sonucunda daha detaylı bir araştırma gereğinin ortaya çıkması halinde, ek belge ve bilgileri temin etmek üzere (test raporu, sertifika vb.) talebi içeren ve eksikliği ne zamana kadar tamamlaması gerektiğini belirten bir mesaj kullanıcıya (EK-3a veya 3b) iletilecektir.

a) Test raporu dışındaki eksik ve ilave belgelerin temin edilmesi için 30 (otuz) gün,

b) Ürünün ilgili standartlara uygunluğunu gösteren test raporlarının ve onaylanmış kuruluş tarafından düzenlenen sertifikaların temin edilmesi için 60 (altmış1) gün süre verilecektir.

Bu süreler içerisinde talep edilen bilgi ve belgelerin tamamlanması durumunda, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe (EK-4a veya 4b) ile belgeleri sisteme yüklemesi veya TSE’ye sunması gerekmektedir.

11- İlgili mevzuata aykırılık tespit edilmesi veya ithalatçıdan talep edilen ek bilgi ve belgelerin süresi içinde TSE’ye sunulmaması durumlarında, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve denetim sonucu TAREKS’ te ilan edilir. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (EK-10a) ile ilgili Gümrük idaresine (EK-10b) yazılı olarak bildirilecektir.

Firmaların 10. maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen eksik ve ilave belgelerin giderilmesi konusunda girişimde bulunmuş olmasına rağmen, verilen sürenin yeterli olmaması durumunda, firmanın başvurusu halinde bu süre TSE tarafından ilgili başvuruda verilen sürenin yarısı kadar uzatılabilir. Verilen sürelere rağmen, talep edilen bilgi ve belgelerin sunulamaması durumunda başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (EK-10a) ile ilgili Gümrük idaresine (EK-10b) yazılı olarak bildirilecektir.

12- Firmaların dosyalan işlemden kaldırma talepleri kabul edilmeyecek olup, işlemden kaldırma talebinde bulunulan başvurular uygunluk denetimi olumsuz olarak, “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

13- Eksik bilgi ve belgelerin temin edilmesi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dahil edilerek hesaplanacaktır.

14- Ürünlerin ilgili Yönetmelik kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, TAREKS üzerinden sisteme yüklenen veya TSE’ye sunulan bilgi ve belgelerin ilgili teknik mevzuatın gerekliliklerine uygun olup olmadığı kontrol edilir. Bu işlem yapılırken, ithalatçının başvuru sırasında sunduğu belge ve bilgiler esas alınır. Söz konusu bilgi ve belgelerin aslına uygun olmaması, denetim birimlerini yanıltmak amacıyla belgeler üzerinde tahrifat, sahtecilik vb. işlemlerin yapıldığının anlaşılması gibi durumlarda belgelerin yenilenmesi talep edilmez; bilgi ve belge tamamlaması veya düzeltmesi için ek süre verilmeden başvuru doğrudan “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

15- Sunulan belgenin sahte olduğundan şüphe edilmesi durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşun internet sitesinden belge araştırılır. Bunun mümkün olmaması durumunda, belgeyi düzenleyen kuruluşla elektronik posta yoluyla temasa geçilerek belgenin doğruluğu teyit edilir. Belgenin sahte olduğunun, düzenleyen kuruluş tarafından teyit edilmesi halinde, başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır ve keyfiyet ilgili belgelerle birlikte Ekonomi Bakanlığına akratılmak üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’ na yazılı olarak bildirilecektir.

Sahte olduğundan şüphe edilen belgeyi düzenleyen kuruluş tarafından, teyit mesajına teyidin istendiği gün hariç olmak üzere 10 iş günü içerisinde cevap verilmemesi halinde, durum Ekonomi Bakanlığına akratılmak üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’ na yazılı olarak bildirilecektir.

Diğer taraftan, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 3 üncü maddesinin on birinci fıkrası uyarınca; “İthali; lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tâbi olan eşyayı, aldatıcı işlem ve davranışlarla ithal etmek,” kaçakçılık fiilleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle, yapılan denetimlerde anılan Kanunda belirtilen hususlara aykırı işlem yapan firmaların tespiti halinde, konu ivedilikle Ekonomi Bakanlığına aktarılmak üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’ na yazılı olarak bildirilecektir.

16- Gümrükte tutulan gerek numune alma, gerekse tespit tutanaklarında en iyi şekilde ürünü tanımlayan (CE işareti, imalatçı adı, ürün adı, marka, model, seri no vb.) işaretleme bilgileri mutlaka bulunacak olup, tutanaklarda inceleme heyeti, firma temsilcisi ve gümrük yetkilisinin/ürün denetmeninin imzası mutlaka aranacaktır. Mümkünse ürünü tanımlayacak, işaret bilgilerini kapsayacak ve tekrar incelemeye mahal vermeyecek şekilde ürünlerin fotoğrafları çekilecek, çekilen fotoğraflar ve numune alma tutanağı inceleme heyeti tarafından İthalat-Net sistemine yüklenerek dosyasında muhafaza edilecektir.

17- Bu tür tereddüde mahal bırakmayan ve mevzuata paralel yapılan tespitler neticesi uygunluk denetiminin olumsuz sonuçlanması halinde; kesinlikle ikinci defa gümrükte tespit yapılmayacaktır. Bu tür talepler numune alma tutanağına atıf yapılarak “uygunsuzluk tereddüde mahal bırakmayacak şekilde tespit ve tevsik edildiğinden ve tutanak taraflarca imzalandığından talep uygun görülmemiştir” şeklinde reddedilecek ve merkeze aktarılmayacaktır.

18- Enstitümüz elemanlarının eksik veya yanlış anlaşılmalardan doğan hatalı iş ve İşlemleri neticesinde tutulan tutanaklara ilişkin ciddi/mesnetli firma itirazları ilgili müdürlükçe değerlendirilecektir. Bu tür durumlarda kasıtlı olarak hatalı, eksik iş ve işlemleri gerçekleştirenler hakkında TSE Personel Yönetmeliği çerçevesinde gereği yapılacak ve dosyayı inceleyen teknik personel, gümrük incelemesine iştirak eden inceleme heyetinden en az biri ve ilgili birim amiri tarafından, gerek görülmesi halinde ilgili gümrük müdürlüğünün de (Ürünlere teknik müdahale veya elleçleme yapılıp yapılmadığı ve ürünün durumu vb.) görüşü alınarak gerekiyorsa dosya yeniden işleme alınacak ve tekrar tespit için görevlendirme ilgili müdürlükçe yapılacaktır. Bu şekilde yapılan değerlendirmeler akabinde sonuç işlemi takip eden 5 iş günü içinde bilgi amaçlı olarak gerekçeleri ile birlikte bir yazı ile Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na bildirilecektir.

19- Gümrük incelemelerinde firmanın gümrük sahasında bulunmadığı durumlarda düzenlenen tutanak mutlaka gümrük yetkilisine/ürün denetmenine imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

20- Gümrük sahasında yapılan incelemelerde numunenin bulunamadığı ve/veya ürünlerin tespite ve/veya numune almaya hazır olmadığı durumlarda, düzenlenen tutanak gümrük yetkilisi/ürün denetmeni ve firma veya yetkili temsilcisine mutlaka imzalattırılacaktır. Bu gibi durumlarda dosya sistem üzerinden firmaya geri gönderilecek, müteakip inceleme firmanın malların hazır olduğu yönündeki talebini sistem üzerinden iletmesi halinde gerçekleştirilecektir.

21- Gümrük Sahasında tutulan Numune Alma/Tespit Tutanağı ve ürünlere ait varsa fotoğraflar tespitin yapıldığı tarihten en geç 1 iş günü içerisinde mutlaka sisteme yüklenecek ve inceleme heyeti tarafından görev sonlandırılacaktır.

22- Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri bulunduran genel ve özel antrepolarda yapılan incelemelerde düzenlenen Türk Standardları Enstitüsü İthal Mallan için Numune Alma Tutanağı ‘nın Gümrük Yetkilisi bölümü Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri ifadesini ve Yetki Numarasını ihtiva eden kaşesi bulunan Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirleri veya Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirlerinin Yetki verdiği ve Gümrük Müsteşarlığına bildirimini yaptığı personeli tarafından da onaylanabilecektir,

23- Gümrük yetkilisi veya yetkilendirilmiş gümrük müşavirinin tutanakları imzalamadığı gümrüklü sahalarda denetlemeler Ekonomi Bakanlığının, Ürün Denetmenleri ile yapılacaktır.

24- Uygunluk denetimine ilişkin incelemenin, sadece Enstitüce tespit edilmiş uzmanlar arasından en az 2 kişiden teşekkül ettirilen İnceleme Komitesi tarafından yapılabilmesi mümkün bulunmaktadır. İthalatta Uygunluk Denetimi Faaliyeti gerçekleştiren birimlerimiz inceleme uzmanı olarak İnceleme Komitesi Uzman Listesi’ndeki uzman personel aracılığı ile hizmet vereceklerdir. İlave uzman personele ihtiyaç duyulması halinde ise İthalatta Uygunluk Denetimi faaliyeti gerçekleştiren birimlerimizde en az 3 ay çalışan ve ilgili birim amiri tarafından veya birim amirince belirlenen uzman personel tarafından Enstitümüzün İthalatta uygunluk denetimi yaptığı Tebliğler, bu Tebliğlere ilişkin Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı Tamimleri ve İthal Malları Uygunluk Değerlendirme Talimatı hakkında 2 iş günü eğitim verilmesi, bu durumun tutanak/kayıt altına alınması, bu eğitimi alan personelin İnceleme Komitesi aday inceleme uzmanı olarak 5 iş gününden az olmamak kaydıyla 20 ithalat dosyası incelemesinde İnceleme Komitesi Uzman Listesinde yer alan inceleme uzmanları yanında gümrükte görevlendirilmelerini müteakip ilgili birim amirinin de uygun görmesi halinde inceleme uzmanı olarak görevlendirilebileceklerdir. Mevcut listeye ilavesini teminen Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na bildirilecektir. Bu şartları sağlamayan kişilerin listeye ilave edilmesi hususu Genel Sekreterlik tarafından onaylanacaktır. Bildirimi yapılan personel, Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığından herhangi bir onaya gerek olmadan ilgili birim amiri tarafından görevlendirilecek olup, inceleme heyeti uzman listesi intranet sayfamızdaki Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı bölümünde yayınlanacak ve güncellemeler buradan takip edilecektir.

25- Uygunluk beyanında yer alan standardların hangi yönetmelik altında yer aldığı ve güncelliği aşağıda verilen linkten takip edilebilecektir.

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/documents/harmonised-standards-legislation/list-references/index en.htm

26- Onaylanmış kuruluş gerektiren ürünlerde sunulan sertifikadaki onaylanmış kuruluşun doğruluğu aşağıdaki linkten takip edilebilecektir. İlgili onaylanmış kuruluşun internet sayfasından Sertifikanın geçerliliği takip edilebilecek yada ilgili kuruluş ile mail ortamında yazışarak geçerliliği sorgulanabilecektir.

http://ec.europa.cu/cnterprise/newapproach/nando/

27- İthalat denetimlerine esas teşkil eden bir dikey direktifin, AB tarafından yenilenmesini müteakip, söz konusu direktif ülkemizce uyumlaştırılıncaya kadar Avrupa Birliği’nde (yeni) ve ülkemizde (eski) iki taraflı Direktifin/Yönetmeliğin yürürlükte olduğu durumlarda; ithalat denetimlerinin ülkemizde yürürlükte olan (eski) yönetmeliğe göre yapılması esas olmakla birlikte, yeni direktife uygun olarak hazırlanmış uygunluk beyanları ve diğer belgeler de ithalat denetimlerinde kabul edilecektir.

28- İthalatçı firmalar tarafından TAREKS üzerinden başvuru yapabilmek üzere ilgili Tebliğe istinaden firma ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri için sunulan belgeler ile başvuru belgelerinin sistemden yüklenememesi (elden teslim edilmesi) durumunda, sunulan bilgi ve belgeler ilgili dosyasında arşivlenir. Söz konusu bu tür başvurularla ilgili belgelerin elden alındığı ve dosyalandığı Teknik İncelemeci tarafından TAREKS’e not düşülür,

3          CE İşareti ve Yönetmelikler Gereği Olması Gereken Bilgilerin İnceleme Esasları

Ürünün üzerinde veya bilgi plakasında, ürünün yapısı nedeniyle bunun mümkün olmadığı durumlarda ambalajında, ayrıca ilgili teknik düzenlemesinin öngörmesi halinde ürün beraberi belgelerde üretici tarafından usulüne uygun olarak işaretlenmiş CE işaretinin, Onaylanmış Kuruluş gerektiren ürünlerde ise Onaylanmış Kuruluş numarasının CE işareti yanında bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanında, o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin (imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası gibi) ürünün üzerinde bulunup bulunmadığı kontrol edilecektir.

2012/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği ekinde yer alan Yönetmelikler kapsamındaki ürünler üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-13) bulunup bulunmadığı ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınarak kontrol edilecektir. Örnek: EMC Yönetmeliği işaretleme esaslarında belirtilen “Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)” ifadesine göre işlem yapılacaktır.

3.1 Elleçleme

Ürünlere, üretim kontrol safhasının sonunda üretici tarafından iliştirilmesi gereken bilgi, uyarı ve işaretlerin birbirinin görülmesini/okunmasını engellemesi durumunda; söz konusu bilgi, uyarı ve işaretlerin ve/veya bunları içeren etiketlerin/barkotların, üretici tarafından iliştirildiği hususunda şüphe duyulmaması şartıyla, görülebilir olması amacıyla, yerlerinin değiştirilmesine veya yenilerinin iliştirilmesi için ithalatçı firmaya 30 güne kadar süre verilebilir. Bu süre ithalatçı tarafından öne sürülen gerekçe değerlendirilerek TSE tarafından 15 gün daha uzatılabilir. Durum kullanıcıya (EK-6a veya 6b)’da bir örneği bulunan bir mesaj ile iletilir. Bu süreler içerisinde elleçleme işleminin tamamlanması halinde, kullanıcının eksiklikleri tamamladığına dair bir dilekçe (EK-7a veya 7b) sunarak, durumu TSE’ye bildirmesi gerekmektedir.

Elleçleme işlemi için verilen süreler; sürenin verildiği gün hariç ve sürenin sona erdiği gün dahil edilerek hesaplanır.

3.2 “CE” İşaretinin Konulmasına İlişkin Genel Hükümler

Yeni Yaklaşım kapsamında CE işareti gerektiren ürünlerin uygunluk işareti kontrolü, ürünün tabi olduğu Yönetmelikte yer alan özel hükümler saklı kalmak kaydıyla,

23.02.2012 tarih ve 28213 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “CE İşareti Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır. Ürünün tabi olduğu ilgili Yönetmeliğin zorunlu kıldığı yerlerde CE işareti taşımayan ürünlerin ithalatına izin verilmez,

- İmalatçı, “CE” işaretini ürüne koymak veya konulmasını temin etmek suretiyle, ürünün bu işaretin konulmasını öngören ilgili teknik düzenleme veya düzenlemelere uygunluğunun kendi sorumluluğunda olduğunu ve ürünün gerekli tüm uygunluk değerlendirme işlemlerine tâbi tutulduğunu beyan etmiş sayılır.

- Bir ürünün “CE” işaretinin konulmasını gerektiren birden fazla teknik düzenlemeye tâbi olması durumunda, ürünün üzerindeki “CE” işareti, ilgili tüm teknik düzenlemelerin uygulanabilir hükümlerinin tamamının imalatçı tarafından yerine getirildiği yönünde karine teşkil eder. Bu teknik düzenlemelerin, geçiş dönemi öngördüğü ve imalatçıya uygulama konusunda bir seçme hakkı tanıdığı durumlarda, “CE” işareti, sadece uygulanan teknik düzenleme veya düzenlemelerin hükümlerine uygunluğu gösterir.

“CE” işareti; CE İşareti Yönetmeliğinde bulunan Ek-l’de belirtilen şekle uygun olmalıdır ve çizimdeki oranlara uyularak küçültülmesi ve büyütülmesi dışında işaretin tasarımı değiştirilemez, İlgili teknik düzenlemede aksi belirtilmedikçe, asgari 5 mm ebadında olur, ürüne veya bilgi plakasına veya ürünün yapısı gereği bunun mümkün olmadığı veya kalıcılığının garanti edilemediği durumlarda ambalajına ve ilgili teknik düzenlemenin öngördüğü ürün beraberindeki belgelere görünür, okunabilir ve silinmeyecek şekilde konulur.

- “CE” işareti, ürün piyasaya arz edilmeden önce konulur.

- “CE” işareti, sadece imalatçı veya onun yetkili temsilcisi tarafından konulur.

- Denetim konusu olduklarında ürünlerin CE işareti taşıması ve ilgili uygunluk değerlendirme işlemlerinin “tamamlanmış” olması gerekir.

- İlgili teknik düzenlemenin gerektirdiği durumlarda, “CE” işaretinin yanında, üretim kontrol safhasında yer alan onaylanmış kuruluşun kimlik kayıt numarası da yer alır. Kimlik kayıt numarası, onaylanmış kuruluşun kendisi veya kuruluşun talimatları çerçevesinde imalatçı veya imalatçının yetkili temsilcisi tarafından konulur.

- Ürünün üzerinde “CE” işaretiyle birlikte piktogramlar veya belirli bir riski veya kullanımı betimleyen diğer işaretler de yer alabilir.

- Ürüne “CE” işaretinin anlamı ve şekli hakkında üçüncü şahısları yanıltacak başka işaretler veya betimlemeler konulamaz. Diğer her türlü işaret, ürüne ancak “CE” işaretinin görünebilirliğini, okunabilirliğini ve anlamını bozmayacak şekilde konulabilir.

- “CE” işareti sadece teknik düzenlemelerin konulmasını öngördüğü ürünlerde kullanılabilir, başka ürünlerde kullanılamaz.

3.3 “CE” İşaretinin ve/veya Onaylanmış Kuruluş Numarasının uygun olması ve ilgili yönetmelikler gereği olması gereken bilgilerin bulunması halinde

1- Onaylanmış Kuruluş (Notifıed Body) Gerektiren Ürünlerde, üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanı ve Onaylanmış Kuruluş tarafından verilen sertifikanın uygun bulunması ve uygunluk beyanı, sertifika ve ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-13)’e uygun olması ve “CE” işareti ve/veya Onaylanmış Kuruluş Numarasının usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki başvuru “Kabul: Denetim Sonucu” ile sonuçlandırılır.

2- Onaylanmış Kuruluş (Notified Body) Gerektirmeyen Ürünlerde; üretici veya üreticinin yetkilendirdiği temsilcisi tarafından düzenlenen Uygunluk Beyanının içerik olarak uygun bulunması ve uygunluk beyanı ile ürün arasındaki bağlantının kurulması/doğrulanması ve ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (Ek-13)’e uygun olması ve “CE” işaretinin usulüne uygun işaretlendiğinin tespit ve tevsiki halinde başvuru “Kabul: Denetim Sonucu” ile sonuçlandırılır.

3.4 CE İşaretinin ve/veya Onaylanmış Kuruluş Numarasının uygun olmaması ve/veya ilgili yönetmelikler gereği olması gereken bilgilerin bulunmaması halinde

1- CE işaretinin gerek grafik oranları gerekse şekil boyut yönüyle ilgili yönetmelikler gereği uygun olmaması ve/veya Onaylanmış Kuruluş Numarasının olmaması halinde, ürünün işaretlemesinde esaslı bir eksiklik veya yanlışlık olmaması, ilgili dokümanların tam ve eksiksiz olması durumunda başvuru “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

2- CE işaretinin; kâğıt ve kolay çıkabilen malzemeden yapıştırma (sticker) şeklinde konulmuş olması durumunda ürünler için ek süre verilmeksizin başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

3- CE işaretinin; görünür, okunabilir ve silinemeyecek şekilde ürünün tabi olduğu Yönetmeliğin öngördüğü yerlere konulmuş olması ve ürüne ait diğer bilgiler (ürün resmi, ürün özellikleri, ürün kullanma talimatları, imalatçı/ithalatçı firma adres bilgileri, diğer işaretler, uyarılar vb.) ile birlikte aynı etikette baskılı şekilde bulunması kaydıyla, nitelikli şekilde konulmuş kağıt etiket üzerinde yer alan CE işareti
etiketlemesi de uygun kabul edilir. Çünkü söz konusu işaretlemenin, CE işaretinin üretim sürecinde konulmuş olduğu konusunda kesin fikir vermesi gerekir ve CE işareti ile birlikte ürüne ilişkin diğer bilgilerin de söz konusu etiket üzerinde yer almasının, CE işaretinin üretim sürecinde konulduğu konusunda yeterli fikir verdiği kabul edilir.

4- Bununla beraber, ürüne ait bilgilerin tamamı veya büyük bir bölümü ürün veya ambalajı üzerinde baskılı olarak mevcutken. CE işaretinin yapıştırma (sticker) seklinde konulmuş olması durumunda, ek süre ve uyan verilmeksizin başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır.

5- CE işaretinin, ilgili Yönetmeliğin Öngördüğü yerlere Yönetmelik ekinde belirtilen
grafikteki oranlara ve tasarıma uygun olarak konulmadığı durumlarda;
mevzuatın diğer şartlarının yerine getirilmiş olması kaydıyla, her ithalatçı firmaya bir defaya mahsus olmak üzere ithalat izni verilir ve başvuru sistemden “Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Firmaya, başvuru “Koşullu Kabul-Uyari: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılırken takip eden partilerin işaretlemelerinde mevzuata aykırılık bulunması durumunda, ilgili müdürlükçe ithalata izin verilmeyeceğini belirten bir uyan mesajı (EK-5a veya 5b) iletilir.

6- İlgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınarak yapılan kontroller sonucunda; ilgili yönetmelikler gereği ürün üzerinde olması gereken bilgilerin (İmalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası hariç) bulunmaması ve/veya ürün ile üretici firma uygunluk beyanı arasındaki illiyet bağının kurulabilmesini teminen imalatçı adının yerine imalatçının markasının ürün üzerinde olması halinde “Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

3.5 “CE” İşaretinin olmaması ve/veya imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının olmaması halinde

İlgili yönetmeliğin istisnai durumları dikkate alınmak kaydıyla, ürün üzerinde “CE” İşaretinin olmaması ve/veya imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarası olmadığının tespit ve tevsiki halinde uygunluk değerlendirme işlemi “Olumsuz” olarak değerlendirilerek başvuru “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır (Ek-13 dikkate alınarak yapılacaktır).

3.6 Yönetmeliklere/Ürünlere İlişkin Münferit Esaslar

1- Makine Emniyeti Yönetmeliği’nin I sayılı ekinin 1.7.1 maddesinde öngörülen uyarı-
ikazların gümrüklerde kontrolü zor olduğundan ve bazı makinelerin işletmeye alındığı ortamın şartlarında kontrol edilmesi gerektiğinden; bu tür işlemler işaretleme kontrolü yapılmadan “Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Keyfiyet, “Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu” işlemi kapsamında TAREKS’te belirtilmelidir.

2- Tebliğ kapsamında, LVD, EMC ve Makine Emniyeti Yönetmelikleri riskli ürünler listelerinde yer alan pompalara ilişkin olarak;

- Bitmiş pompaların elektrik motoru ve mekanik aksam ile birlikte bir bütün olarak ithal edilmek istenmesi halinde, Makine Emniyeti Yönetmeliği, LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;

- Yalnızca mekanik kısımlarının ithal edilmek istenmesi halinde, Makine Emniyeti Yönetmeliği Ek II-İB kapsamında;

- Yalnızca elektrik motorlarının ithal edilmek istenmesi halinde ise LVD ve EMC Yönetmelikleri kapsamında;

“taşıtlarda kullanılanlar hariç olmak üzere” denetime tabi tutulacaktır.

3- Ampuller için, CE işaretinin yanı sıra, model bilgisi gibi ayırt edici bilgilerin de lambanın ambalajı üzerinde bulunması yeterlidir. Öte yandan, ampulün ve ambalajının üzerinde CE işaretinin bulunması durumunda, ampulün üzerinde bulunan CE işaretinin mevzuatta yer alan grafik oranlarına uygun olmaması, ancak ambalaj üzerinde yer alan CE işaretinin mevzuatına uygun olarak iliştirilmiş olması halinde, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi şartıyla, denetimlerin “Kabul: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

4- Bilim, Sanayi ve Tekno10ji Bakanlığı tarafından yayımlanan “Enerji ile İlgili Ürünlerin Çevreye Duyarlı Tasarımına İlişkin Yönetmelik” kapsamında 27 Ağustos 2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Doğrusal Olmayan Ev Tipi Lambalar ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/9)” ve “Entegre Balastsız Flüoresan Lambalar, Yüksek Yoğunluklu Boşalmak Lambalar ve Bu Lambaları Çalıştırabilen Balastlar ve Aydınlatma Armatürleri ile İlgili Çevreye Duyarlı Tasarım Gereklerine Dair Tebliğ (SGM-2011/10)” uyarınca piyasaya arzı yasaklanan ampullere ilişkin (EK-11)’de yer alan liste, söz konusu ürünlerin ithalat denetimlerinde de dikkate alınacaktır.

5- 22/05/2013 tarihine kadar, Tebliğ kapsamındaki ürünlere ilişkin tanım bilgisi çerçevesinde herhangi bir değerlendirme (ürünlerin üzerinde ve/veya uygunluk beyanlarında tanım bilgisinin bulunup bulunmadığı vb. yönünde) yapılmaksızın, ürünlerin diğer hususlar açısından mevzuatına uygun ve güvenli olduğunun tespit edilmesi halinde, denetimlerin “Kabul:DenetIeme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

4 2012/9 Sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğ Kapsamı Yönetmeliklere Göre İnceleme Esasları

İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerden CE işareti, imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir (Bu genelgenin 3.6 maddesi ve ilgili yönetmeliğin istisnai durumları da dikkate alınacaktır).

4.1 Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/AT)

a)Kapsam

Bu Yönetmelik; makinaları, değiştirilebilir teçhizatı, emniyet aksamlarım, kaldırma aksesuarlarını, zincir, halat ve kayışları, sökülebilir mekanik aktarma tertibatlarını, kısmen tamamlanmış makinaları kapsar.

b)Kapsam dışı

Bu Yönetmelik; aşağıda belirtilen makinaları ve emniyet parçalarını kapsamaz.

a) Orijinal makinaların imalâtçıları tarafından tedarik edilen ve özdeş aksamları değiştirmek üzere yedek parça olarak kullanılması amaçlanan emniyet aksamları,

b) Fuar alanlarında ve/veya eğlence parklarında kullanılan özel makinaları,

c) Özel olarak nükleer amaçlar için tasarımlanmış veya hizmete sunulmuş, arızalanma durumunda radyoaktivite yayabilecek makinaları,

ç) Ateşli silahlar dahil olmak üzere her türlü silahı,

d)Aşağıdaki ulaşım vasıtalarını:

1) 8/6/2008 tarihli ve 26900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım veya Orman Traktörleri, Bunların Römorkları ve Birbiriyle Değiştirilebilir Çekilen Makinaları ile Sistemleri, Aksamları, Ayrı Teknik Üniteleri ile İlgili Tip Onayı Yönetmeliği (2003/37/AT) kapsamındaki riskler açısından, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, tarım ve orman traktörleri,

2) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı ile İlgili Yönetmelik (98/14/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, motorlu araçlar ve bunların römorkları,

3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT) kapsamındaki, üzerlerine monte edilen makinalar hariç, taşıtları,

4) Sadece yarış amaçlı motorlu taşıtlar,

5) Üzerine monte edilen makinalar hariç, hava, su veya demir yolu ağlarındaki ulaştırma vasıtaları,

6) Denizde hareket eden tekneler ve seyyar açık deniz tertibatı ile bu tekne ve/veya tertibat üzerine monte edilmiş makinalar,

7) Askeri veya polisiye amaçlar için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,

8) Laboratuvarlarda araştırma amaçlarına yönelik olarak geçici kullanım için özel olarak tasarlanmış ve imal edilmiş makinalar,

9) Maden kuyusu asansörleri,

10) Sanatsal gösterilerde sanatçıyı taşımayı amaçlayan makinalar,

11) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (2006/95/AT) kapsamında yer alan; evlerde kullanılması amaçlanan ev aletleri, ses ve video cihazları, bilgi tekno10jisi cihazları, tipik büro makineleri, alçak gerilim şalter ve kumanda panoları ve elektrik motorları, yüksek gerilimli elektrikli teçhizatın şalter ve kumanda düzenleri ile trafo tipleri.

c) Genel Şartlar

- En az bir parçası, uygun çalıştırıcı, kumanda ve güç devreleri vasıtasıyla hareket eden muhtelif parça ve gruplardan oluşan, malzemeyi işlemeye, taşımaya veya ambalajlamaya yarayan gereçlere; tek başına kullanıldığında ulaşılan amacı sağlamak için, tek bir bürünmüş gibi çalışmak üzere düzenlenen ve kontrol edilen makinalar grubu makina olarak tanımlanmaktadır.

- Makinanın bağımsız olarak işlevini yaptığı durumlarda, değiştirilebilir teçhizatın söz konusu olduğu durumlarda, bu teçhizatın üzerinde CE Uygunluk İşareti olmalı ve beraberinde AT Uygunluk Beyanı bulunmalıdır.

- Bu direktifin Ek-IV dünde yer alan makinalar için üretici firma uygunluk beyanının yanısıra Onaylanmış Kuruluşlardan alınmış AT Tip İnceleme Belgesinin olması gerekmektedir.

- Kısmen tamamlanmış makine, başka bir makinaya veya kısmen tamamlanmış makinaya dahil edilerek, bu Yönetmelik kapsamındaki bir makinayı oluşturması amaçlanan, tahrik sistemi gibi, hemen hemen makina durumunda olan, ancak kendi başına belirli bir uygulamayı gerçekleştiremeyen parçalar topluluğu olarak tanımlanmaktadır.

- Kısmen tamamlanmış makinalar üzerinde CE Uygunluk İşareti olmamalı ve beraberinde kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı bulunmalıdır.

d) İşaretleme;

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,

- Makinanın tanımı,

- CE İşaretlemesi (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),

- Seri veya tip tanımlaması,

- Varsa seri numarası,

- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.

Makinaya CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyarılar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

e)Uygunluk Beyanı;

A Makinaların AT uygunluk beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda [Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar] hazırlanmalı ve dakti10 ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

Bu beyan, sadece piyasaya arz edildiği durumdaki makinaya aittir ve sonradan ilave edilen aksam ve/veya son kullanıcı tarafından daha sonra yapılacak işlemleri kapsamaz.

AT Uygunluk Beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1) İmalatçının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2) Teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi,

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; makinaların tarifi ve tanıtımı,

4) Makinaların bu Yönetmeliğin ilgili hükümlerini karşıladığını doğrudan bir şekilde beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, makinanın uygun olduğu diğer yönetmelikler ve/veya ilgili hükümlere uygunluğu beyan eden benzer bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış metinler olmalıdır,

5) Uygun olan durumlarda, Ek IX’da belirtilen AT Tip İncelemesini yapan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası ile AT Tip İnceleme Belgesi numarası,

6) Uygun durumlarda, Ek X’da belirtilen Tam Kalite Güvence Sistemini onaylayan Onaylanmış Kuruluşun adı, adresi ve kimlik numarası,

7) Uygun durumlarda, bu Yönetmeliğin 9 uncu maddesinin ikinci fıkrasında belirtildiği şekliyle, kullanılan uyumlaştırılmış standartlara atıf,

8) Uygun durumlarda, kullanılan diğer teknik standartlara ve şartnamelere atıf,

9) Beyanın yeri ve tarihi,

10) İmalatçı ya da yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

B Kısmen tamamlanmış makinalar için imalatçı beyanı

Bu beyan ve çevirileri talimatlarla aynı koşullarda (Ek I, 1.7.4.1.(a) ve (b) numaralı paragraflar) hazırlanmalı ve dakti10 ile ya da büyük harflerle el yazısı ile yazılmış olmalıdır.

İmalatçı beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

1) Kısmen tamamlanmış makinaların imalâtçısının veya varsa yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve açık adresi,

2) İlgili teknik dosyayı hazırlamakla yetkili olan ve Türkiye’de veya Toplulukta yerleşik olması gereken kişinin adı ve adresi,

3) Jenerik kodlaması, işlevi, modeli, tipi, seri numarası ve ticari adı dahil olmak üzere; kısmen tamamlanmış makinaların tarifleri ve tanıtımı,

4) Bu Yönetmeliğin temel gerekliliklerinin karşılandığını ve ilgili teknik dokümanların Ek VII Kısım B hükümlerine uygun olarak hazırlandığını beyan eden bir ifade ve uygun durumlarda, kısmen tamamlanmış makinanın diğer ilgili yönetmeliklere uygun olduğunu beyan eden bir cümle. Bu atıflar Avrupa Birliği Resmi Gazetesinde yayımlanmış olan metinler olmalıdır,

5) Yetkili kuruluşlardan gelecek makul olan bir talebe karşın, kısmen tamamlanmış makina ile ilgili bilgilerin sağlanacağına dair bir taahhüt. Bu taahhüt sağlama yöntemini içermeli ve kısmen tamamlanmış makina imalâtçısının fikri mülkiyet haklarına bir zarar getirmemelidir,

6) Kısmen tamamlanmış makinaların, uygulanabilir olduğunda, bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğu beyan edilen nihai makina ile birleştirilinceye kadar hizmete sunulamayacağına dair beyan,

7) Beyanın yeri ve tarihi,

8) İmalatçı veya yetkili temsilcisi adına beyanı hazırlama yetkisi verilmiş olan kişinin kimlik bilgileri ve imzası.

4.2 Belirli Gerilim Sınırlan Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/AT)

a)Kapsam

Bu Yönetmelik; alternatif akım için 50 volt - 1000 volt arasında, doğru akım için 75 volt -1500 volt arasında değişen anma gerilimlerinde kullanılmak üzere tasarımlanan elektrikli teçhizatı kapsar.

b)Kapsam dışı

Aşağıda belirtilen teçhizat ve durumlar bu Yönetmeliğin kapsamı dışındadır.

- Patlayıcı ortamlarda kullanılacak elektrikli teçhizat

- Radyoloji ve tıbbı amaçlı elektrikli teçhizat

- Yük ve insan asansörlerine ait elektrikli parçalar

- Elektrik sayaçları

- Evde kullanılan fiş ve prizler

- Elektrikli tel çit kumandaları

- Radyo-elektrik paraziti (enterferansı)

- Avrupa Topluluğu üyesi ülkelerin iştirak ettiği uluslar arası kuruluşlarca düzenlenen emniyet hükümlerine uygun gemi, uçak ya da demiryollarında kullanılan özel elektrikli teçhizat.

c) Genel Şartlar

- İmalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.

- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştirilmelidir. Büyütülür veya küçültülür ise çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

d)Uygunluk Beyanı;

Uygunluk beyanı üretici veya üretici tarafından yetkilendirilmiş temsilci tarafından; cihazın bu yönetmelik hükümlerine uygun olduğu beyan edilerek yapılır. Uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri de ihtiva etmelidir.

- Üreticinin adı ve adresi

- Elektrikli teçhizatın tarifi

- Gerektiği taktirde uyumlaştırılmış Standardlara atıf

- Gerektiği taktirde kullanılmış olan teknik talimatname

- Gerektiği taktirde uygun olduğu diğer yönetmeliklere atıf

- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye yetkili imza sahibinin imzası ve kimliği    (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

- CE işaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı.

4.3 Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen cihaz, donanım ve sabit tesisatları kapsar.

Cihaz: Nihai kullanıcı için tasarlanmış ve elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansı bozulmadan etkilenmesi muhtemel tek bir işlevsel birim olarak satışa sunulan kullanıma hazır herhangi bir tertibatı veya bu tertibatların bir kombinasyonunu; bu tanıma nihai kullanıcı tarafından cihaza takılması amaçlanan, elektromanyetik bozulma oluşturması veya performansının bu bozulmadan etkilenmesi muhtemel aksamlar veya alt-bileşenler ile cihaz kombinasyonu olarak tanımlanan ve duruma göre hareketli tesisatlar ve belli yerlerde hareket etmesi ve çalışması amaçlanan cihazların da dahil olduğunu,

Donanım: Herhangi bir cihaz veya sabit tesisatı,

Sabit tesisat: Önceden belirlenen bir yere monte edilen, kurulan ve sürekli olarak kullanılması amaçlanan çeşitli tipte cihazların belli bir kombinasyonunu ve duruma göre diğer cihazları,

b) Kapsam dışı:

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen cihaz ve donanımları kapsamaz:

a) 11/5/2003 tarihli ve 25105 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanları Yönetmeliği kapsamında bulunan donanım,

b) Havacılıkla ilgili mamuller, parçalar ve cihazlar,

c) Ticareti yapılan donanım olmamak kaydıyla, amatör telsizciler tarafından kullanılan telsiz
donanımı. Amatör telsizciler tarafından takılacak bileşenlerin tümü, amatör telsizciler tarafından tadil edilen ve bu amatörler tarafından kullanılmak üzere tadil edilen ticari donanım, ticareti yapılan donanım olarak kabul edilmez.

ç) Telsiz ve telekomünikasyon donanımı ve diğer donanımın tasarlanan şekilde çalışmalarını mümkün kılan seviyeyi aşan elektromanyetik emisyon üretme veya buna katkıda bulunma kabiliyeti olmayan donanım,

d) Normal kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan elektromanyetik bozulma sonucunda kabul edilemez performans kaybı olmaksızın çalışan donanım.

c) İşaretleme;

-Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)

-Her bir cihazda imalâtçısının adı ve adresi ve imalâtçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)

-’CE’ işareti cihaza veya bilgi plakasına iliştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştirilmelidir.

d) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı en azından aşağıdakileri içermelidir:

- Bu Yönetmeliğe bir atıf,

-İşaretleme bendinde belirtildiği şekilde, ilgili olduğu cihazın tanımlanması,

- İmalâtçının adı ve adresi ve söz konusu ise Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Cihazın bu Yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlamak için, uygunluğun beyan edildiği şartnamelere tarihli bir atıf,

- Beyan tarihi,

- İmalâtçı veya yetkili temsilcisini ilzama yetkili kişinin kimliği ve imzası.

4.4 Asansör Yönetmeliği (95/16/AT)

a) Kapsam

Bu Yönetmelik, binalarda ve inşaatlarda, sürekli olarak kullanılan asansörleri ve Ek-IV’de listelenen asansörlerde kullanılacak güvenlik aksamlarım kapsar.Esnek olmayan raylar boyunca hareket etmese bile, sabit bir hat üzerinde hareket eden asansörler bu Yönetmeliğin kapsamındadır (Örneğin; makas asansörleri).

Güvenlik Aksamının Listesi (EK IV)

1. Durak kapılarının kilitlenmeleri için olan teçhizatlar,

2. Ek-I’in madde 3.2’de bahsi geçen düşmeleri önlemek ve kabinin düşme veya kontrolsüz yukarı doğru hareketini önleyen tertibatlar.

3. Aşırı hız sınırlayıcı teçhizatlar.

4. (a) Enerji depolayan tipte Tamponlar:

- Hem doğrusal olmayanlar,

- Hem de geri dönme hareketi tamponlanmış olanlar,

(b) Enerji-Harcayan tipte Tamponlar

5. Düşmeleri önleyen teçhizatlar olarak kullanıldığı durumlarda, hidrolik güç devrelerinin kaldırıcılarına bağlanan güvenlik cihazları.

6. Elektronik aksam içeren güvenlik şalterleri şeklindeki elektrikli güvenlik ekipmanları.

b) Kapsam Dışı

Bu Yönetmelik, aşağıda belirtilen asansörleri kapsamaz.

1) Kamu veya özel, insan taşımacılığına yönelik asma kab10lu demiryollarını da kapsayan kab10lu havai hatları,

2) Askeri veya güvenlik amaçlı özel tasarımlanmış ve yapılmış asansörleri,

3) Maden ocağı vinçleri,

4) Sahne asansörleri,

5) Nakil vasıtalarına monte edilmiş asansörleri,

6) Makinelere bağlı ve sadece çalışma yerine giriş amaçlı asansörleri,

7) Dişli Rayda çalışan trenleri,

8) İnsan veya insan ve yüklerin taşınması amaçlı asansörlere yönelik İnşaat alanında kullanılan şantiye asansörleri.

c) Uygunluk Beyanı

Güvenlik aksamına yönelik AT Uygunluk Beyanının içeriği

AT uygunluk beyanı aşağıdaki bilgileri içermelidir;

- Güvenlik aksamının imalatçısının isim ve adresi,

- Varsa, Türkiye’de yerleşik bulunan yetkili temsilcisinin isim, kimlik numarası ve adresi

- Güvenlik aksamının açıklaması, tip veya seri detayları ve (eğer varsa) seri numarası,

- Açıklamadan anlaşılmıyorsa, güvenlik aksamın güvenlik işlevi,

- Güvenlik aksamının imal tarihi,

- Güvenlik aksamın uyduğu bütün ilgili hükümler,

- Varsa kullanılan uyumlaştırılmış standardlara atıf,

- Varsa AT tip incelemesini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası,

- Varsa bu onaylanmış kuruluşun çıkardığı AT tip inceleme belgesine atıf,

- Varsa imalat kontrollerini yapan onaylanmış kuruluşun isim, adres ve kimlik numarası

- Varsa imalatçı tarafından uygulanmış olan kalite güvencesi sistemini, kontrol eden onaylanmış kuruluşun isim adres ve kimlik numarası,

- Güvenlik aksamın imalatçısı adına hareket etmekle yetkilendirilmiş imza sahibinin kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası).

d) İşaretleme;

a- Üreticinin adı ve adresi,

b-CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar

hariç),

c- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi,

d- Varsa seri numarası,

e- Yapım yılı.

4.5 Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/AT)

a) Kapsam:

İzin verilebilir azami PS basıncı 0,5 bar’dan büyük olan; basınçlı ekipmanları kapsar.

Ürün Grupları;

“Kaplar” diye anılan; diğer ekipmana birleştirilen bağlantı noktasına kadar olan doğrudan ekleri de dahil olmak üzere basınç altında akışkanları içermek için tasarlanmış ve imal edilmiş hazne veya hazneler

“Boru Donanımı” olarak adlandırılan; basınç sistemi içerisinde entegrasyon için birbirine bağlandığı zaman, akışkanların taşınması için tasarlanmış olan borular

 “Emniyet Aksesuarları” diye anılan; basınçlı ekipmanları, izin verilen limitlerin aşılmasına karşı korumak için tasarımlanmış cihazlar

- Doğrudan basınç sınırlandırma aletleri (Örnek: emniyet vanası, patlama diskli emniyet aletleri, bel verme çubukları, kontrollü basınç düşürme emniyet sistemleri)

- Basınç düzenleme imkanlarını çalıştıran ya da kapama veya kapama ve tamamen durma sağlayan sınırlayıcı cihazlar (Örnek: basınç ve sıcaklık şartelleri, akışkanlar seviyesi ‘switch’leri ve emniyetle ilgili her türlü ölçme kontrol ve düzenleme cihazlar).

b) Kapsam dışı

Bu Yönetmelik aşağıda belirtilen hususları kapsamaz:

a) Basınç düşürme istasyonları veya sıkıştırma istasyonlarında bulunabilen standart basınçlı
ekipmanlar hariç olmak üzere; herhangi bir akışkan veya maddeyi, bir tesise ya da kıyı veya açıkta bulunan tesisten taşımak için tasarlanmış, ekli her türlü ekipmanı da içeren ve tesisin içinde bulunan son izolasyon cihazını da kapsayacak şekilde boru veya boru sisteminden oluşan boru hattı,

b) Suyun tedariki, dağıtımı ve boşaltılması için şebekeler ve ilgili ekipmanlar, basınçlı su taşıma
boruları, basınç tünelleri, hidroelektrik tesisler için basınç şaftı ve ilgili özel aksesuarlar,

c) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliğinin (87/404/AT) kapsadığı ekipmanlar,

ç) 30/11/2000 tarihli ve 24246 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aerosol Kaplar Yönetmeliğinin (75/324/AT) kapsadığı ekipmanlar,

d) Aşağıda belirtilen mevzuat ve ekleri tarafından araçların fonksiyonları için belirlenmiş olan
ekipmanlar:

1) 1/4/1999 tarihli ve 23653 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeliği (70/156/AT),

2) 7/1/1999 tarihli ve 23576 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tekerlekli Tarım veya Orman Traktörleri Tip Onayı Yönetmeliği (74/150/AT),

3) 23/12/2004 tarihli ve 25679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İki veya Üç Tekerlekli Motorlu Araçların Tip Onayı Yönetmeliği (2002/24/AT),

e) Bu Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde belirtildiği gibi Kategori I’den yüksek olmayacak şekilde sınıflandırılmış ve aşağıda açıklanan yönetmelikler tarafından kapsanan ekipmanlar;

1) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Makine Emniyeti Yönetmeliği (98/37/AT),

2) 15/2/2003 tarihli ve 25021 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (95/16/AT),

3) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT),

4) 13/3/2002 tarihli ve 24694 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tıbbi Cihaz Yönetmeliği (93/42/AT),

5) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/42/AT),

6) 30/12/2006 tarihli ve 26392 sayılı 4. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılacak Teçhizat ve Koruyucu Sistemler ile İlgili Yönetmelik (94/9/AT),

f) Avrupa Birliğim oluşturan Roma Antlaşmasının 223 (1) (b) maddesi tarafından kapsanan askeri ekipmanlar,

g) Yanlış kullanım sonucunda radyoaktif yayıma sebep olabilecek, özellikle nükleer amaçlı kullanım için tasarlanan ekipmanlar,

ğ) Petrol, gaz veya jeotermal keşif ve sondaj endüstrisinde ve yeraltı depolamasında, kuyu basıncını kontrol etmek için kullanılan kuyu başı, patlama önleyiciler, boru manifoldları ve bunların tüm ekipmanlarından oluşan kuyu kontrol ekipmanları,

h) Basıncın belirgin bir tasarım faktörü olmadığı statik ve dinamik işlevsel etkileri veya diğer işlevsel etkileri karşılayabilecek yeterli dayanıklılık, sertlik veya kararlılığa sahip olan ve buna uygun olarak malzemesi seçilmiş, boyutları belirlenmiş ve üretilmiş mahfazaları ve makineleri kapsayan aşağıda belirtilen ekipmanlar,

1) Türbin ve içten yanmalı motorları da içeren motorlar,

2) Buharlı motorlar, gaz/buhar türbinleri, turbo jeneratörler, kompresörler, pompalar ve çalıştırma düzenleri,

ı) Fırın soğutma sistemleri, sıcak hava geri kazanıcıları, toz emiciler ve sıcak fırın egzoz gazı temizleyicileri dahil olmak üzere yüksek fırınlar, fırın soğutma, gaz değiştiriciler, eritme, yeniden eritme, gazını alma, çelik ve demir dışı metallerin döküm tepsileri dahil olmak üzere doğrudan tasviye döküm ocakları,

i) Şartel kontrol ünitesi, transformatör gibi yüksek gerilim ekipmanları ve dönen makinelar İçin mahfazalar,

j) Aktarma sistemleri (örneğin: elektrik ve telefon kab10ları) muhafazası için basınçlı borular,

k) Gemiler, roketler, uçaklar ve hareket edebilir deniz araçları ile tekneler üzerinde kullanılmak veya bunların hareketini sağlamak üzere tasarlanmış ekipmanlar,

I) Taşıt lastikleri, hava yastıkları, oynamak için kullanılan toplar, şişme botlar ve benzeri esnek muhafazadan oluşan basınçlı ekipmanlar,

m) Egzoz ve emme susturucuları,

n) Son tüketim için üretilen karbonatlı içeceklerin şişe veya teneke kutuları,

o) PSxV değeri 500 bar x litreden fazla olmayan ve izin verilen maksimum basıncı 7 bar’ı geçmeyen, içeceklerin dağıtım ve nakliyesi için tasarlanmış kaplar,

ö) Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Uluslar Arası Taşınması (ADR), Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Uluslar Arası Taşınması (RID), Uluslar Arası Denizcilikle İlgili Tehlikeli Madde Kodları (IMDG) ve Uluslar Arası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO) anlaşmaları tarafından kapsanan ekipmanlar,

p) Sıcak su ısıtma sistemindeki radyatör ve borular,

r) Sıvının üzerindeki gaz basıncı 0,5 bar’dan fazla olmayan sıvıları depolamak için tasarlanmış kaplar.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Basınçlı ekipmanın veya donanımın tanımlaması,

- İzlenen uygunluk değerlendirme yöntemi,(Modül)

(Modül ve kategoriler aşağıda verildiği şekilde birbiri ile uyumlu olmalıdır)

Kategori I = Modül A

Kategori II - Modül A1, D1, E1

Kategori III = Modül B1 + D, B1, + F, B + E, B + C1, H

Kategori IV = Modül B + D, B + F, G, H1

- Donanımlarda, donanımı oluşturan basınçlı ekipmanın tanımlaması ve izlenilen uygunluk değerlendirme yöntemi,

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- İmalatçının kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Uygulanan uyumlaştırılmış standartlara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik standart ve ayrıntılar,

- İmalatçının veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

d) İşaretleme;

a) Tüm basınçlı ekipmanlar için:

- İmalatçının veya yetkili temsilcinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri,

- Üretim yılı,

- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması

- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırlan;

b) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım
ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,

- Boru donanımı için standart çapı, DN,

- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,

- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,

- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,

- Uygulanan gerilim V (volt),

- Amaçlanan kullanımı,

- Dolum oranı kg/l,

- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,

- Dara ağırlığı kg,

- Ürün grubu,

c) Gerektiği yerlerde tecrübelere göre oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştirilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretlemesi ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.

- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b) de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;

- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

4.6 Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik; yakma amacı dışında kullanılan ve iç basıncı 0,5 bar’dan daha yüksek olan ancak azami çalışma basıncı 30 bar’dan daha fazla olmayan, içine hava veya azot gazı konulmak üzere seri olarak üretilen ve ateşe maruz kalmayan kaynaklı basit basınçlı kapları kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik, arıza durumunda radyoaktif yayılıma neden olabilecek nükleer amaçlar için kullanılmak üzere tasarımlanmış basınçlı kaplan, gemi ve uçakların içine ve dışına yerleştirilen veya bunların çalıştırılması için tasarımlanan basınçlı kaplan ve yangın söndürücüleri kapsamaz.

c) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Basit Basınçlı kabın tanımlanması

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT
uygunluk sertifikasına atıflar,

- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Varsa Uygulanan uyumlaştırılmış standardlara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik Standard ve ayrıntılar,

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları. (Adı,Soyadı,görevi,imzası,)

d) İşaretleme;

Açıklamalar: Kap veya tanıtım plakası, asgari aşağıdaki bilgileri taşımak zorundadır.

- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,

- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,

- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,

- Kabın kapasitesi litre cinsinden V,

- Üreticinin ismi yada markası,

- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,

- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı,

Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

4.7 Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik;

a) Piyasaya arz amacıyla, Epsi10n İşareti veya 5/6/2002 tarihli ve 24776 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan yeni taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) Epsi10n işareti veya Pi işaretine sahip taşınabilir basınçlı ekipmanların periyodik muayenesi, ara muayenesi, istisnai kontrolleri ve kullanımım,

c) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’ne göre Pi işareti taşımayan taşınabilir basınçlı ekipmanların uygunluğunun yeniden değerlendirilmesini,

kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Bu Yönetmelik,

a) Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (99/36/AT)’nin zorunlu uygulamaya girmesinden önce piyasaya arz edilen ve uygunluğun yeniden değerlendirmesine tabi tutulmayan taşınabilir basınçlı ekipmanları,

b) ADR’nin şartlarını sağlayıp, münhasıran Türkiye ile Avrupa Birliği üyesi ülkeler dışındaki ülkeler arasında tehlikeli yüklerin taşınmasında kullanılmak için gerekli izinlere sahip olan taşınabilir basınçlı ekipmanları kapsamaz

c) Uygunluk Beyanı

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Taşınabilir Basınçlı kabın tanımlanması

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Duruma göre, AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Varsa uyumlaştırılmış standardlara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik Standard ve ayrıntılar,

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları (Adı, Soyadı, görevi, imzası)

d) İşaretleme;

Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun bulunan taşınabilir ekipmanlara; Direktifin 16. maddesinde belirtildiği şekilde uygun % İşareti bulunmalıdır.

Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

(l)Pi işareti aşağıda belirtilen sembol ve şekilden oluşmaktadır.

(2) Pi işaretinin asgari yüksekliği 5 mm olmalıdır. Çapı 140 mm veya daha düşük olan taşınabilir basınçlı ekipmanda bu işaretin asgari yüksekliği 2,5 mm olmalıdır.

(3) Bu maddenin birinci fıkrada verilen ölçeklendirilmiş çizimdeki oranlar korunmalıdır. Ölçeklendirme işaretin bir parçası değildir.

(4) Pi işareti, taşınabilir basınçlı ekipmanın kendisinin ya da bilgi plakasının yanı sıra yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına da görünür, okunaklı ve silinmez bir şekilde iliştirilir.

(5) Pi işareti, yeni taşınabilir basınçlı ekipmana veya yeniden doldurulabilir taşınabilir basınçlı ekipmanın doğrudan emniyet fonksiyonu olan sökülebilir parçalarına, piyasaya arz edilmeden önce iliştirilmek zorundadır.

(6) Pi işaretini ilk muayene ve testleri yapan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası takip etmelidir. Onaylanmış kuruluşun kimlik numarası onaylanmış kuruluşun kendisi veya talimatları doğrultusunda imalatçı tarafından iliştirilmelidir.

(7) Periyodik muayene veya uygun olduğu hallerde ara muayene tarihine, periyodik muayeneden sorumlu olan onaylanmış kuruluşun kimlik numarası eşlik etmelidir.

(8) Epsilon işaretine sahip olup, Pi işareti taşımayan gaz tüplerine, bu Yönetmelik gerekliliklere göre ilk periyodik muayene yapıldığında, onaylanmış kuruluşun kimlik numarası Pi işaretinden sonra gelecek şekilde iliştirilmelidir.

4.8 Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT)

a) Kapsam;

Bu Yönetmelik;

a) Bundan sonra ‘cihazlar’ diye anılacak olan; yemek pişirme, ısınma, sıcak su elde etme, soğutma, aydınlatma veya yıkama amacıyla kullanılan ve gerektiğinde, normal su sıcaklığı 105 °C’yi aşmayan su elde etmek gibi amaçlarla gaz yakan cihazları, cebri üflemeli brülörleri ve bu brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanlarını,

b) Bundan sonra “donanımlar” diye anılacak olan; cebri üflemeli brülörler ve bu tür brülörler ile teçhiz edilen ısıtma elemanları dışında kalan, ticari amaçlarla kendi başına pazarlanan, gaz yakan cihazlara takılmak üzere tasarımlanan veya monte edildiğinde böyle bir cihaz meydana getiren emniyet, kontrol ve ayarlama teçhizatını ve bunların kısmi montajlarını kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Endüstriyel işlemlerde kullanılmak üzere tasarımlanan cihazları kapsamaz.

c) Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyanı aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi,

- Gaz yakan cihazın veya donanımın tanımlanması,

- İzlenen uygunluk değerlendirme prosedürü, (Modül)

- Denetimi yapan onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- AT tip inceleme sertifikasına, AT tasarım inceleme sertifikasına veya AT uygunluk sertifikasına atıflar,

- Üreticinin kalite güvence sistemini izleyen onaylanmış kuruluşun adı ve adresi,

- Varsa standardı ara atıflar,

- Kullanılan diğer teknik standard ve ayrıntılar,

- Üreticinin veya Topluluk içinde faaliyet gösteren yetkili temsilcisinin yasal bağlayıcı imza yetkilisinin ayrıntıları.( Adı, Soyadı, görevi, imzası,)

d) İşaretleme;

Cihaz ya da cihazın tanıtım etiketi, CE İşaretiyle birlikte şu bilgileri de taşımalıdır:

- İmalatçının adı ya da kimlik sembolü,

- Cihazın markası

- Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü,

- Cihaz kategorisi,

- CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

4.9 Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair Yönetmelik (92/42/AT)

a) Kapsam;

Bu direktif, nominal çıkış gücü kapasitesi 4 kw’tan az ve 400 kw’tan fazla olmayan sıvı veya gaz yakıtlı yeni sıcak su kazanlarında asgari enerji verimini temin etmek çevre kirliliğinin azaltılmasını sağlamak ve kişilerin, evcil hayvanların ve malların emniyetini korumak maksadıyla asgari teknik özelliklere haiz bir şekilde üretimlerinin sağlanması ile kullanımda uygulanacak esasları kapsar.

b) Kapsam Dışı;

Aşağıda belirtilen kazanlar ve cihazlar, bu Yönetmelik kapsamı dışındadır.

a) Katı yakıtlar da dahil olmak üzere değişik yakıtlar yakabilen sıcak su kazanları,

b) Hızlı olarak sıcak su hazırlanmasında kullanılan cihazlar,

c) Yaygın olarak pazarlanan sıvı ve gaz yakıtlardan belirgin şekilde farklı, endüstriyel atık gazlar, biogaz ve benzeri yakıtlar yakabilecek şekilde tasarımlanan kazanlar,

ç) Temel olarak, tesis edildikleri binaları ısıtmak amacıyla, tali olarak da merkezi ısıtma için sıcak su ve temizlik amaçlı sıcak su temini için tasarımlanmış ısıtıcı ve cihazlar,

d) Yerçekimi prensiplerine dayalı olarak kendi ağırlığıyla devridaim eden ve sadece temizlik amaçlı depolanan sıcak su üretimi için tasarımlanan, nominal çıkış gücü 6 kW’tan düşük cihazlar,

e) Üretimi devamlılık arz etmeyen, bir defaya mahsus olarak üretilen kazanlar.

c)Uygunluk Beyanı;

AT uygunluk beyannamesi aşağıdaki hususları içermelidir:

- Üreticinin veya yetkili temsilcisinin adı ve adresi varsa telefonu, teleks ve faks v.s.numaraları,

- Kazanların tanımlanması,

- Varsa Kaynak alınan yönetmelik ve ilgili teknik düzenleme ve/veya teknik düzenlemelerde atıfla bulunulan standardlar,

- Eğer varsa uygunluk beyanına kaynaklık eden özellikler,

- Üretici veya yetkili temsilcisi adına taahhüt altına girmeye ve imzaya yetkili kişi veya kuruluşun kimliği (Adı, Soyadı, Görevi, İmzası)

d) İşaretleme;

a- CE İşareti,

b- CE İşaretinin iliştirildiği yılın son iki rakamı,

c- Enerji Performans Etiketi.

5 Ürün Güvenliği ve Denetimi 2012/9 Sayılı Tebliğdeki Yönetmeliklerin Kapsamı Dışındaki ve/veya Riskli Ürünler Listesi Kapsamı Dışındaki Ürünler

2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği kapsamında yer alan bir ürün, GTİP itibariyle dahil olduğu riskli ürünler listesinin tabi olduğu Yönetmelik/Yönetmelikler hükümlerine göre Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır. Bu çerçevede;

1. 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde
GTİP itibariyle yer alan ürünler Uygunluk Denetimine tabi tutulacaktır.

2. Ürünlerin, 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğindeki ilgili Yönetmeliklerin Kapsam maddesine göre kapsamda olup-olmadığına (ürüne ait kata10g, etiket ve işaretleme bilgisi, ambalajı gibi ürünü tevsik eden belge veya belgeler dosyasına konulmak sureti ile) ilgili ithalat birimizce karar verilecektir. Kapsam dışında olduğunun tespiti halinde başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

3. 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği çerçevesinde, Riskli Ürünler Listesinde
GTİP itibariyle yer alan ürünlerin GTİP karşılığında “Taşıtlarda kullanılanlar hariç”
İbaresinin yer alması ve ürünün taşıtlarda kullanıldığının tespit ve tevsik edilmesi halinde bu
ürünler için başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır.

4. GTİP itibariyle ilgili Yönetmeliğin riskli ürünler listesinde olmasına rağmen ilgili
Yönetmeliğin kapsamı dışında olup başka bir Yönetmeliğin kapsamında olan ürünler için
ilgili Yönetmeliğin kapsamı dışında olduğunu başvuru “Kapsam Dışı: Denetleme Sonucu”
ile sonuçlandırılacaktır.

5. TAREKS üzerinden başvurusu yapılan ve GTİP numarası itibariyle ilgili yönetmeliğin riskli ürünler listesinde yer almasına rağmen 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği’nde yer alan yönetmeliklerin ve yeni yaklaşım direktiflerinin kapsamında yer almayan, CE işareti taşımaması gerektiği halde CE işareti taşıyan ürünlerin ithalatına, ithalatçının CE işaretini herhangi bir yöntemle görünmez hale getirmesi kaydıyla izin verilir. Bunun mümkün olmaması veya ithalatçı tarafından yerine getirilmemesi durumunda 4703 sayılı Kanunun 5 inci maddesi uyarınca, başvuru sistem üzerinden “Red: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılır. Durum ayrıca ilgili ithalatçı (EK-10a) ile ilgili Gümrük idaresine (EK-10b) yazılı olarak bildirilir.

6 Yurt Dışı TSE Belgeli Ürünler

Yurt Dışı TSE Belgeli ürünlere, Yönetmelikler kapsamındaki (“CE” İşaretli) ürünlere yapılan uygunluk denetiminden farklı bir uygulama yapılmayacaktır.

İthal ürünler üzerinde TSE markalarının haksız kullanımının tespiti halinde;

1. TSE markalarının haksız kullanıldığı yönünde bir tespit yapıldığında tespiti yapan ilgili birim tarafından, durum bir tutanak ile tespit edildikten sonra Firma yetkilisine bilgi verilerek Enstitü ile uzlaşma talebinin bulunup bulunmadığı sorulacak ve uzlaşma talebi bulunan firmalardan bu talepleri derhal yazılı bir biçimde alınacaktır.

2. Bilahare gümrük tespit tutanağı, ürüne ilişkin fotoğraflar ve dosya muhteviyatı ile birlikte varsa firmanın uzlaşma talebi de eklenerek, konu gereği yapılmak üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı’na aktarılacaktır.

3. Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı tarafından, uzlaşma talebi bulunmayan firmalar
için yasal takibata başlanmak ve uzlaşma talebi bulunan firmalar için ise Komisyon gündemine taşınmak üzere Hukuk Müşavirliğine bilgi verilecektir.

4. Hukuk Müşavirliği tarafından dava açması halinde yapılan işlemle ilgili Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığına yazılı bilgi verecektir.

5. Dava açılmaması ve konunun uzlaşma komisyonuna aktarılması halinde; Uzlaşma Komisyonunun kararı doğrultusunda işlem yapılacaktır.

6. Haksız Marka kullanım ücretleri Ürün Belgelendirme Merkezi Başkanlığı tarafından tahakkuk, tahsil ve takip edilecek ve neticesi Hukuk Müşavirliğine ve Gözetim Muayene Merkez Başkanlığına yazılı şekilde bildirilecektir.

7. Ürün üzerinde haksız kullanılan markaların silinme ve düzeltme imkanları bulunmadığı takdirde malların yurda girişine müsaade edilmeyecektir. Bu durumda Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı ilgili ithalat birimi aracılığı ile haksız marka kullanımı kapsamındaki malın olumsuz olarak sonuçlandırılmasını ve diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde gereğinin yapılmasını isteyecektir.

8. TSE markalarının (diğer işaretleme bilgilerine zarar verilmeden ) silinmesinin mümkün olması ve Firmanın da diğer tüm uzlaşma koşullarını yerine getirmesi durumunda söz konusu silme ve düzeltme gümrüklü saha içerisinde yapılamadığı takdirde ekli taahhütname (Ek-12) bizzat firma yetkilisi tarafından imzalanacak ve taahhütname aslı dosyasında muhafaza edilecektir.

9. Taahhütnamenin verilmesini müteakip ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda başkaca
bir sakınca bulunmaması halinde ürünlerin yurda girişine izin verilecektir.

10. En geç 15 iş günü içerisinde taahhütname karşılığı çektirilen mallar üzerindeki TSE markalarının silindiğine dair firmanın yazılı müracaatım müteakip dosyanın bulunduğu İthalat Birimi/Gözetim ve Muayene Müdürlüğünden bir personel ile o ildeki Ürün Belgelendirme Müdürlüğünden bir teknik personelin iştiraki ile markanın silinip silinmediği tutanağa bağlanacak ve sonucun olumlu olması halinde tutanak ithalat birimimizdeki dosyasında muhafaza edilecektir.

11. Firmanın taahhütnamedeki yükümlülüklerim yerine getirmemesi halinde konu gereği yapılmak üzere ilgili ithalat birimi tarafından Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığı aracılığı ile Hukuk Müşavirliği’ne aktarılacaktır.

7. Şahsi Eşya ve Numune, Sanayici Muafiyeti ve Geri Gelen Eşya

Şahsi Eşya ve Numune, Sanayici Muafiyeti ve Geri Gelen Eşya ile ilgili 2013/9 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği gereğince Enstitümüzün herhangi bir yetki ve sorumluluğu yoktur.

Geri gelen eşyalar ile ilgili olarak, bu ürünlerin ihracat beyannamesi numarasının kullanıcı tarafından TAREKS’e girilmesi ve geri gelen ürünlerin teknik mevzuata uygun olması kaydıyla piyasaya arz edilebileceğine dair Tebliğ eki Taahhütname Örneğinin (EK-4) doldurularak, kullanıcı tarafından TAREKS’e yüklenmesini müteakip ürünün ithal edilebileceğine dair TAREKS referans numarası doğrudan oluşturulacaktır.

Bununla birlikte incelenen ürünün, geri gelen eşya kapsamında olduğunun tespit edilmesi halinde, başvuru sistem üzerinden “Koşullu Kabul-Geri Gelen: Denetleme Sonucu” ile sonuçlandırılacaktır. Geri gelen eşya kapsamındaki ithalat, Genel Müdürlük tarafından piyasa gözetimi ve denetimi çerçevesinde değerlendirilmek amacıyla yetkili kuruluşa bildirilir.

8.Geçici İthalat

Geçici İthalat Rejimi gibi diğer rejimler kapsamında ithalatı gerçekleşen ürünlerin daha sonraki aşamalarda kati ithalata dönüşmesi halinde, söz konusu ürünler için ilgili Tebliğde yer alan düzenlemeler çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri uygulanır. Söz konusu ürünlerin, ithalat denetimi için başvuru yapılan ilin sınırları dışında olması halinde, ürün güvenliği denetimleri öncelikle belge üzerinde gerçekleştirilir. Ancak, belge kontrolü İle ürünün güvenliği konusunda emin olunamadığı durumda fiziki denetim de yapılır. Bu kapsamda yapılan başvurular ve denetim sonuçları hakkında, Ekonomi Bakanlığına bildirilmek üzere Gözetim ve Muayene Merkez Başkanlığına bildirilir.

9.Denetim Sonuçlarına İtiraz

İthalatçı firmaların, uygunsuzluk yazılarına veya denetim sürecinde yapılan işlemlere itiraz etmeleri durumunda, ikincil değerlendirme kapsamında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgiler 2 ayda bir Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Merkez Başkanlığına bildirilecektir. Öte yandan, ikincil değerlendirmeye tabi tutulduğu halde ithalatçı firmaların itirazının devam etmesi durumunda konu, Ekonomi Bakanlığınca değerlendirilmek üzere Merkez Başkanlığına İletilecektir.

10. Ücretler

Ücretler, “Gözetim Muayene Ücret Yönergesi” nde belirtilmiş olup sistem üzerinden güncelliği takip edilecektir.

Yazı, fatura, rapor vb. dokümanların “ASLININ AYNIDIR” onaylama işlemleri 20TL+KDV olarak belirlenmiştir.

11. Bildirimler

11.1 Bildirimler

Denetim işlemleri “Koşullu Kabul” ile sonuçlanan firmalara ve ithal etmek istedikleri ürünlere ilişkin bilgileri ihtiva eden raporlar hazırlanarak gereği için Ekonomi Bakanlığı tarafından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilir.

11.2 Bir Üründeki Eksikliklerin Birden Fazla Koşullu Kabul Durumuna Girmesi Hali

Firma tarafından ithal edilmek istenen ürünler için yapılacak ithalat denetimi sonucunda, ileri işlem gerektiren veya geri gelen ürünler hariç olmak üzere, ürüne ilişkin eksikliklerin birden fazla koşullu kabul durumu kapsamına girmesi halinde başvurular aşağıdaki tabloya göre sonuçlandırılacaktır.

 

Ürün Eksikliğini Kapsayan Koşullu Kabul Durumları

Denetimin Nasıl Sonuçlandırılacağı

Koşullu Kabul-Durum 1

Koşullu Kabul-Durum 2

Koşullu Kabul-Durum 3

Denetimin Sonuçlandırılacağı Durum

Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu

 

Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Uyan: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu

 

Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Tali Eksiklik; Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu

 

Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Tali Eksiklik: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-İkaz Bilgisi: Denetleme Sonucu

Koşullu Kabul-Uyarı: Denetleme Sonucu

 

12 Ekler:

Ek-l (a): Değişiklik Yazısı Örneği,

Ek-1 (b): Değişiklik Yazısı Örneği (Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-2 (a): Değişiklik Bildirim Beyanı Örneği,

Ek-2 (b): Değişiklik Bildirim Beyanı Örneği (Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-3 (a): Ek Bilgi/Belge Yazı Örneği,

Ek-3 (b): Ek Bilgi/Belge Yazı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-4 (a): Ek Bilgi/Belge Bildirim Beyanı Örneği,

Ek-4 (b): Ek Bilgi/Belge Bildirim Beyanı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

EK-5 (a): Uyarı Yazısı Örneği,

EK-5 (b): Uyarı Yazısı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-6 (a): Elleçleme İzni Yazı Örneği,

Ek-6 (b): Elleçleme İzni Yazı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-7 (a): Elleçleme Bildirim Beyanı Örneği,

Ek-7 (b): Elleçleme Bildirim Beyanı Örneği(Elden teslim edilmesi halinde),

Ek-8: Numune Alma/Tespit Tutanağı,

Ek-9 : Numune Kartı Örneği,

Ek-10(a): Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Firmaya),

Ek-10(b): Uygunsuzluk Yazısı (İlgili Gümrük İdaresine),

Ek-11: Fluoresan Ampullere İlişkin Düzenlemeler

Ek-12: Haksız Marka Taahhütnamesi

Ek-13: Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi

Ek-14: Başvuru Formu

Ek-15 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu

Ek-16: Bilgi Formu

 

EK-1 (a): DEĞİŞİKLİK YAZISI ÖRNEĞİ

 

Sayın Kullanıcı,

 

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca…………………….başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere ilişkin……………………………..bilgisinin/bilgilerinin yanlış/eksik giriş yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu başvuruda gerekli değişikliğin yapılabilmesi için yanlış/eksik bilgi girişi yaptığınıza dair beyanınızı sistem üzerinden bildirmeniz gerekmektedir.

 

EK-1 (b): DEĞİŞİKLİK YAZISI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

 

Firma

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca………………başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere ilişkin……………………bilgisinin/bilgilerinin yanlış/eksik giriş yapıldığı tespit edilmiştir.

Söz konusu başvuruda gerekli değişikliğin yapılabilmesi için yanlış/eksik bilgi girişi yaptığınıza dair beyanınızı sistem üzerinden bildirmeniz gerekmektedir.

 

TSE Yetkili(leri)si

Kaşe, Mühür, İmza(lar)

Tarih

 

EK-2 (a): DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ

 

Sayın Yetkili,

 

İthalatı yapılmak üzere……………..başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere ilişkin………………………….bilgisi/bilgileri          olması gerekirken………sehven olarak beyan edilmiştir.

Söz konusu başvuruya ilişkin yanlış/eksik bilgi girişi yaptığımızı kabul eder, başvuruda gerekli değişikliğin tarafınızca yapılması hususunda gereğini arz ederiz.

 

 

EK-2 (b): DEĞİŞİKLİK BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSܒNE

 

İthalatı yapılmak üzere……………..başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere ilişkin………………………….bilgisi/bilgileri          olması gerekirken………sehven olarak beyan edilmiştir.

Söz konusu başvuruya ilişkin yanlış/eksik bilgi girişi yaptığımızı kabul eder, başvuruda gerekli değişikliğin tarafınızca yapılması hususunda gereğini arz ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Kaşe/Yetkili İmza(lar)

Tarih

EK-3 (a): EK BİLGİ/BELGE YAZI ÖRNEĞİ

 

Sayın Kullanıcı,

 

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca ………….. başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen bilgilerin/belgelerin en ge煅…tarihine kadar, eksikliklerin tamamlandığım belirten dilekçeyle birlikte, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmesi veya TSE’ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden “Red” olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenecektir.

 

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

 

EK-3 (b): EK BİLGİ/BELGE YAZI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

 

İlgili Firmaya

 

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca………….. başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen bilgilerin/belgelerin en ge煅…tarihine kadar, eksikliklerin tamamlandığını belirten dilekçeyle birlikte, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmesi veya TSE’ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden “Red” olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenecektir.

 

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

 

TSE Yetkili(leri)si

Kaşe, Mühür, İmza(lar)

Tarih

 

EK-4 (a): EK BİLGİ/BELGE BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ

 

Sayın Yetkili,

 

İthalatı yapılmak üzere………… numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair………………….. tarihinde tarafımıza bildirilen eksik bilgiler/belgeler tamamlanmış olup, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmiştir.

Sistem üzerinden yüklenen söz konusu belgelerin eksik veya yanlış yüklenmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

EK-4 (b): EK BİLGİ/BELGE BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

 

TÜRK STANDARTLARI ENSTITUSU’NE

 

İthalatı yapılmak üzere………….. numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair………………… tarihinde tarafımıza bildirilen eksik bilgiler/belgeler tamamlanmış olup, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmiştir.

Sistem üzerinden yüklenen söz konusu belgelerin eksik veya yanlış yüklenmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Kaşe/Yetkili İmza(lar)

Tarih

 

EK-5 (a): UYARI YAZISI ÖRNEĞİ

 

Sayın Kullanıcı,

 

Fiili ithali yapılmak üzere ..../.../20.... tarih ve     numaralı başvurunuzdaki ………tarih ve……….sayılı …………………kapsamı……..     G.T.İ.P.’li ürünün fiziki muayenesinde,………………. (cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

Firmanızın takip eden ithal partilerinde işaretleme yönünden bir kez daha mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda Uygunsuzluk Belgesi düzenlenecektir.

Bilgilerini rica ederim.

 

EK-5 (b): UYARI YAZISI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

 

İlgili Firmaya

 

Fiili ithali yapılmak üzere ..../.../20.... tarih ve …….. numaralı başvurunuzdaki…………        tarih ve ………. Sayılı…………………….kapsamı……… G.T.İ.P.’li ürünün fiziki muayenesinde,………(cihaz üzerinde - tanıtım ve kullanım kılavuzunda- ambalajda) CE işaretinin mevzuata uygun şekilde konulmadığı tespit edilmiştir.

Firmanızın takip eden ithal partilerinde işaretleme yönünden bir kez daha mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda Uygunsuzluk Belgesi düzenlenecektir.

Bilgilerini rica ederim.

 

TSE Yetkili(ler)si

Kaşe/Yetkili İmza(lar)

Tarih

 

 

EK-6 (a): ELLEÇLEME İZNİ YAZI ÖRNEĞİ

 

Sayın Kullanıcı,

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca………….. başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen ve ürün üzerinde bulunulması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksikliklerinin giderilerek, eksikliklerin tamamlandığını belirten dilekçenin en ge煅……… tarihine kadar, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmesi veya TSE’ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden “Red” olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenecektir.

 

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

 

EK-6 (b): ELLEÇLEME İZNİ YAZI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

 

İlgili Firmaya

 

İthalatı yapılmak üzere tarafınızca………….. başvuru numarasıyla beyanı yapılan ürünlere dair denetimlerin tamamlanabilmesi için aşağıda belirtilen ve ürün üzerinde bulunulması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksikliklerinin giderilerek, eksikliklerin tamamlandığını belirten dilekçenin en ge煅……… tarihine kadar, TAREKS üzerinden sisteme yüklenmesi veya TSE’ye sunulması gerekmektedir.

Söz konusu eksikliklerin belirtilen tarihe kadar tamamlanmaması durumunda anılan ürünlerin mevzuatına uygun olmadığı kabul edilerek başvuru TAREKS üzerinden “Red” olarak sonuçlandırılacak ve tarafınıza “Uygunsuzluk Yazısı” düzenlenecektir.

 

Sunulması Gereken Bilgi ve Belgeler:

 

TSE Yetkili(leri)si

Kaşe, Mühür, İmza(lar)

Tarih

 

 

EK-7 (a): ELLEÇLEME BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ

 

Sayın Yetkili,

 

İthalatı yapılmak üzere………….. numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair………………….tarihinde tarafımıza bildirilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksiklikleri giderilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin eksik veya yanlış olarak giderilmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

 

EK-7 (b): ELLEÇLEME BİLDİRİM BEYANI ÖRNEĞİ (Elden teslim edilmesi halinde)

 

İlgili Firmaya

İthalatı yapılmak üzere………… numarasıyla başvurusu yapılan ürünlere dair……………………..tarihinde tarafımıza bildirilen ve ürün üzerinde bulunması gereken bilgi, uyarı ve işaret eksiklikleri giderilmiştir.

Söz konusu eksikliklerin eksik veya yanlış olarak giderilmesinden doğacak tüm yükümlülükleri kabul ettiğimizi beyan ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

İsmi/Unvanı

Kaşe/Yetkili İmza(lar)

Tarih

 

EK-8: NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

 

NUMUNE ALMA/TESPİT TUTANAĞI

 

İthali yapılmak üzere………………………..firması tarafından beyanı yapılan……………………G.T.İ.P.’li ve aşağıda bilgileri yer alan üründen 2012/9 sayılı Tebliğ çerçevesinde yapılacak laboratuvar analizinde kullanılmak üzere ... adet mühürlü numune alınmıştır.

Söz konusu numunelerin ... adedi TSE Müdürlüğüne, ... adedi 24 saat içinde laboratuvara gönderilmek üzere analiz numunesi olarak ve ... adedi de firma sahibine/temsilcisine teslim edilmek üzere alınmıştır.

 

Numunenin alındığı tarih ve saat:

Cinsi :

Markası:

Modeli :

Takımı oluşturan adet/miktar:

Belge adı, tarihi ve sayısı:

Gerekiyorsa diğer bilgiler:

 

Ürün Denetmen(leri)i          TSE Yetkili(leri)si               Firma Yetkili(leri)si

(Kaşe, Mühür, İmza)          (Kaşe, Mühür, İmza)          (Kaşe, İmza)

 

 

TAAHHÜTNAME

 

İlgili mevzuat çerçevesinde yapılan laboratuar testlerinin uygun çıkması ve denetim sonucunun tarafımıza bildirilmesinin ardından, denetim için alınan numuneyi 7 (yedi) gün içerisinde almadığımız takdirde, söz konusu numunelerin satışından elde edilecek geliri Ekonomi Bakanlığı-Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü ihtiyaçlarının karşılanması şartıyla bağışladığımızı kabul ve taahhüt ederiz.

 

EK-9: NUMUNE KARTI ÖRNEĞİ

 

NUMUNE ALAN KURUM

TÜRK STANDARDLARI

ENSTİTÜSÜ

İLETİŞİM

BİLGİLERİ

TEL:

FAKS:

NUMUNE ALAN KİŞİ ve UNVANI

 

NUMUNE ALINAN FİRMA ADI

 

BAŞVURU NO

 

NUMUNE KAYIT NO

 

NUMUNENİN ALINDIĞI TARİH

 

NUMUNE MİKTARI

 

ÜRÜN CİNSİ

 

ÜRÜN MARKASI

 

ÜRÜN MODELİ/ITEM

 

AMBALAJ DURUMU

 

MENŞEİ

 

GELDİĞİ ÜLKE

 

 

EK-10 (a): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili firmaya)

 

İLGİLİ FİRMAYA

 

İlgi:….. tarihli ve……..         numaralı başvurunuz.

İthali yapılmak üzere firmanızca beyan edilen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin……………………       teknik mevzuatın………..madde/maddeleri bakımından uygun olmadığı anlaşılmıştır.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

 

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

G.T.I.P.

Fatura Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura No

Model Numarası

Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uygunsuzluğun hangi aşamada verildiği:

 

? Belgeler süresi içinde sisteme yüklenmediğinden başvuru esnasında

? Belge ve işaretleme kontrolü sonrası

? Laboratuar analizi sonrası

 

EK-10 (b): UYGUNSUZLUK YAZISI (İlgili Gümrük İdaresine)

 

İLGİLİ GÜMRÜK İDARESİNE

 

………….firması tarafından ithal edilmek istenen ve aşağıda bilgileri yer alan ürün/ürünlere dair gerçekleştirilen denetimler sonucunda, söz konusu ürünün/ürünlerin ilgili teknik mevzuata uygun olmadığı anlaşılmış olup, ithali mümkün bulunmamaktadır.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

Belge Cinsi

Belge Tarihi

Belge No

G.T.İ.P.

Fatura Tarihi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatura No

Model Numarası

Miktar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EK-11: FLUORESAN AMPULLERE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

 

PİYASAYA ARZI YASAKLANAN FLUORESAN AMPULLER

 

MODEL

GTIP NUMARALARI

GTİP AÇIKLAMASI

T9 40W / 54

8539.31.90.00.11

Sıcak katodlu, simit şeklinde fluoresan ampuller

T8 (TL-D) 18 W / 54

8539.31.10.00.12

Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (590 mm. < boy < 1210 mm.)

T8 (TL-D) 18 W / 33

8539.31.10.00.12

 

 

 

 

T8 (TL-D) 18 W / 29

8539.31.10.00.12

 

 

 

 

T8 (TL-D) 36 W / 54

8539.31.10.00.13

Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (boy > 1210 mm.)

T8 (TL-D) 36 W / 33

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 36 W / 29

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T12 40 W / 54

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

 

PİYASAYA ARZI YASAK OLMAYAN FLUORESAN AMPULLER

 

MODEL

GTİP NUMARALARI

GTIP AÇIKLAMASI

T9 32 W / 54

8539.31.90.00.11

Sıcak katodlu, simit şeklinde fluoresan ampuller

T8 (TL-D) 18 W / 12000 Kelvin

8539.31.10.00.12

Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (590 mm. < boy < 1210 mm,)

T8 (TL-D) 18 W / 865

8539.31.10.00.12

 

 

 

 

T8 (TL-D) 18 W / 840

8539.31.10.00.12

 

 

 

 

T8 (TL-D) 18 W / 830

8539.31.10.00.12

 

 

 

 

T8 (TL-D) 18 W / 827

8539.31.10.00.12

 

 

 

 

T8 (TL-D) 36 W / 12000 Kelvin

8539.31.10.00.13

Çift dipli sıcak katodlu, doğrusal tüp fluoresan (boy > 1210 mm.)

T8 (TL-D) 36 W / 865

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 36 W / 840

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 36 W / 830

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 36 W / 827

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 58 W / 12000 Kelvin

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 58 W / 865

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 58 W / 840

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 58 W / 830

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

T8 (TL-D) 58 W / 827

8539.31.10.00.13

 

 

 

 

 

Ek-12 Taahhütname (Haksız Marka)

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ

 

Menşei……..olan ……standardı kapsamındaki ürünler üzerinde TSE markasının basıldığı tespit edilmiş olup, buna ilişkin TSE Uzlaşma Komisyonu tarafından belirlenen tazminatlar tüm ferileriyle birlikte tarafımızdan yatırılmıştır.

Söz konusu ürünler üzerindeki TSE’ye ait markaları 15 gün içinde sileceğimizi/sildireceğimizi bu işlem tamamlanarak TSE yetkilileri tarafından durum tespit edilmeden ürünleri kısmen veya tamamen satış, bağış veya herhangi başka bir yolla fiilen veya hukuken piyasaya arz etmeyeceğimizi, aksi takdirde aleyhimizde suç duyurusunda bulunulacağının ve maddi ve manevi tazminat davaları ikame olunacağını bildiğimizi, böyle bir durumda da ödenen uzlaşma bedellerinin mahsubunu talep etmekten bilakaydüşart vazgeçtiğimizi beyan ve taahhüt ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin

Unvanı Kaşesi

Yetkili İmzalar

Tarih

İthalatçının açık unvanı ve adresi                      :

İlgili gümrük idaresi                                         :

Gümrük beyannamesinin tarihi ve sayısı              :

İthalatçının bağlı bulunduğu vergi dairesinin adı              :

İthalatçının vergi sicil numarası                                   :       

İthalatçının bağlı bulunduğu oda ve sicil numarası :

İthal konusu maddenin CİF değeri                      :

Ek-13 Yönetmelikler Kapsamında Yer Alan Ürünler Üzerinde Olması Gereken Bilgi Listesi

İthal edilmek istenen ürünün Uygunluk Beyanının o ürün için düzenlendiğini gösteren bilgilerin imalatçı adı ve/veya marka ve model ve/veya seri numarasının ürünün izlenebilirliği/doğrulanması açısından ürün üzerinde mutlaka olması gerekmektedir (İlgili yönetmeliğin istisnai durumları dikkate alınarak örneğin EMC Yönetmeliği). Ayrıca ilgili Yönetmeliklerin istemiş olduğu bilgiler aşağıda verilmiştir.

1-Makina Emniyeti Yönetmeliği (2006/42/EC)

Bütün makinalar, aşağıdaki asgari özellikler göz önünde tutularak, görünür, okunur ve silinemez bir şekilde işaretlenmelidir:

- İmalatçının ve ilgili olduğunda, yetkili temsilcisinin ticari unvanı ve tam adresi,

- Makinanın tanımı,

- CE İşaretlemesi (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),

- Seri veya tip tanımlaması,

- Varsa seri numarası,

- İmalat yılı, yani imalât işleminin tamamlandığı yıl.

Makinaya CE işareti iliştirilirken tarih öne veya ileriye alınamaz.

Bunun yanı sıra, muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılmak üzere tasarımlanmış ve imal edilmiş makinalar buna göre işaretlenmelidir.

Makinalar, tipi ve güvenli kullanım için esas olan bütün bilgileri de taşımalıdır. Makinalar üzerinde yer alan bilgi ve uyanlar tercihen hâlihazırda kolayca anlaşılabilen sembol veya şemalardan oluşmalıdır. Herhangi bir yazılı veya sözel bilgi ve uyarılar Türkçe hazırlanmalıdır. Makina parçalarının kaldırma ekipmanı ile kullanılarak işlem görmesi halinde, bunların kütlesi okunur, silinmez ve belirgin olarak gösterilmelidir.

2- Belirli Gerilim Sınırlan Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat İle İlgili Yönetmelik (2006/95/EC)

a- İmalatçı veya marka ismi yada ticari marka, elektrikli teçhizat üzerine yada bu mümkün değil ise ambalajı üzerine okunaklı şekilde basılmalıdır.

b- CE işareti, elektrikli teçhizatın üzerine, bu mümkün değilse ambalajı üzerine, kullanım kılavuzuna veya garanti belgesine iliştirilmelidir. Büyütülür veya küçültülür ise çizim içinde gösterilen oranlar değişmemelidir.

3- Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (2004/108/EC)

a- Her bir cihaz; tipi, partisi, seri numarası veya cihazın tanımlamasını sağlayan diğer bilgilerle tanımlanmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)

b- Her bir cihazda imalâtçısının adı ve adresi ve imalâtçı Türkiye’de yerleşik değil ise, Türkiye’de yerleşik yetkili temsilcisinin veya cihazı Türkiye piyasasına arz etmekten sorumlu kişinin adı ve adresi bulunmalıdır, (ürünün üzerinde veya ürünün ambalajında veya kullanma kılavuzu gibi belgelerde bulunması yeterlidir.)

c- ‘CE’ işareti cihaza veya bilgi plakasına İliştirilmelidir. Bunun mümkün olmadığı veya cihazın yapısı gereği sağlanamadığı durumlarda varsa ambalajına veya varsa beraberinde verilen belgelere iliştirilmelidir.

4- Asansör Yönetmeliği (95/16/EC)

a- Üreticinin adı ve adresi,

b-CE işareti (bağımsız olarak işlevini yapamayan ancak başka bir makina ile çalıştırılanlar hariç),

c- Serisinin veya tipinin kısa gösterilişi,

d- Varsa seri numarası,

e- Yapım yılı.

5- Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (97/23/EC)

1) Tüm basınçlı ekipmanlar için:

a- İmalatçının veya yetkili temsilcinin adı, adresi ve diğer kimlik bilgileri,

b- Üretim yılı,

c- Basınç ekipmanının tipi, seri veya parti tanımlaması

d- Gerekli, izin verilebilen maksimum/minimum sınırları;

2) Basınçlı ekipmanın türüne bağlı olarak, emniyetli kurulum, işletme veya kullanım, bakım
ve periyodik muayenesi için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir.

a- Basınçlı ekipmanın Litre cinsinden hacmi V,

b- Boru donanımı için standart çapı, DN,

c- Bar cinsinden uygulanan test basıncı PT ve tarihi,

d- Emniyet aletinin ayar basıncı, bar olarak,

e- Basınçlı ekipmanın çıkış gücü kW,

f- Uygulanan gerilim V (volt),

g- Amaçlanan kullanımı,

h- Dolum oranı kg/l,

ı- Kg olarak maksimum doldurma kütlesi,

i- Dara ağırlığı kg,

j- Ürün grubu,

3) Gerektiği yerlerde tecrübelere göre oluşabilecek yanlış kullanıma dikkat çekmek için basınçlı ekipmana iliştirilmiş uyarılar.

CE uygunluk işaretlemesi ve gerekli bilgiler basınçlı ekipmanın üzerinde aşağıdaki istisnalarla birlikte sıkı bir şekilde tutturulan bir bilgi plakası ile verilmelidir.

a- Basınçlı ekipmanın çok küçük olması halinde, örneğin; Aksesuarlar, madde (b)’de bahsedilen bilgiler, basınçlı ekipmana bir etiket ile tutturulabilir;

b- Doldurulacak miktar ve c bendinde bahsedilen uyarılar için uygun süre, okunabilir kalmaları sağlamak kaydıyla etiketleme veya diğer yeterli araçlar kullanılabilir.

6- Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/EC)

a- CE İşareti,

b- Azami çalışma basıncı bar cinsinden PS,

c- Azami çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmax,

d- Asgari çalışma sıcaklığı °C cinsinden Tmin,

e- Kabın kapasitesi litre cinsinden V,

f- Üreticinin ismi yada markası,

g- Kabın tipi ve serisi veya partinin numarası,

h- CE uygunluk işaretinin vurulduğu yılın son iki rakamı,

Veri plakası kullanıldığı takdirde, bu plaka tekrar kullanılmayacak şekilde tasarımlanmalı ve bilgilerin yazılabilmesini sağlayacak yeterli boşluk bulunmalıdır.

7- Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliği (2010/35/EC)

a- Uygun ? İşareti

b- Bu yönetmelik kapsamındaki ürünler CE işareti de taşıyabilir.

8- Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliği (2009/142/EC)

a-CE işareti,

b-İmalatçının adı ya da kimlik sembolü,

c-Cihazın markası

d-Uygulanabilirse, kullanılan elektrik arzının türü,

e-Cihaz kategorisi,

f-CE İşaretinin takıldığı yılın son iki rakamı.

9- Sıvı ve Gaz Yakıtlı Yeni Sıcak Su Kazanlarının Verimlilik Gereklerine Dair
Yönetmelik (92/42/EC)

a-CE İşareti,

b-CE İşaretinin iliştir ildiği yılın son iki rakamı,

c-Enerji Performans Etiketi.

EK-14

BAŞVURU FORMU

TSE……………..                                                                            …../…../20..

Temsilciliğine

İthal etmek istediğimiz ekli belgelerde tanımlanan ürünler İçin UYGUNLUK BELGESİ almak istiyoruz. Konu ile ilgili mevzuat çerçevesinde bütün hüküm ve şartları kabul ettiğimizi belirtir, gereğini arz ederiz.

İthalatçının veya Temsilcisinin İsmi/Unvanı

Yetkili İmza

 

 

 

 

Ekleri:

- Fatura veya proforma fatura fotokopisi

- İmza sirküleri veya vekaletname sureti
- Aşağıdaki belgelerden biri:

- Antrepo Beyannamesi
- Özet Beyan

- Taşıma Belgesi (Konşimento, CMR Belgesi, TIR Karnesi vb.)

 

İTHALATÇININ:

- Unvanı ve Adresi

- Telefon ve Faks Numarası

 

İTHAL EDİLECEK ÜRÜNÜN:

- Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP)

- Menşei ve markası

- Cinsi, sınıfı, modeli

- Miktarı

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

DEĞERLENDİRMEYE ESAS STANDART (*):

TS

ISO

EN

IEC

Diğer

 

*Denetimde esas alınacak standardın ithalatçı tarafından mutlaka beyan edilmesi gerekmektedir.

Ek - 15 Uygunluk Değerlendirme Başvuru Formu Eki Bilgi Formu

 

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ UYGUNLUK DEĞERLENDİRME BAŞVURU FORMU EKİ BİLGİ FORMU

Dış Ticarette Standardizasyon tebliğine göre ithalatçı firmaların müracaat aşamasında talep etmeleri halinde ithale konu ürünler Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO) Avrupa Birliği Standardları (EN), Uluslararası Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (IEC) standardlarından herhangi birine göre de uygunluk değerlendirmesine tabii tutulabilir. Başvuru Formunda, uygunluk değerlendirmesine esas alınacak standard belirtilir ( Ek-2 Başvuru Formu)

İnceleme Heyetlerimiz tarafından ithale konu partiyi temsilen Gümrük sahasından alınan numuneler tüm parti için bağlayıcıdır. Başlangıçta firma tarafından ithale konu partide bulunan tüm tip, tür, sınıf ve çeşitler hakkında müracaat aşamasında ilgili TSE birimine bilgi verilmelidir. Alınan numunelerin partiyi temsili hususunda tereddüt olması halinde tutanaklar imzalanmamalı veya şerh düşülmelidir. (Ek-9 Numune Alma Tutanağı)

Malın firma tarafından G.T.İ.P’si mutlaka müracaat formuna yazılmalıdır. Buna G.T.İ.P’nin ithal parti için bağlayıcı olduğu unutulmamalıdır.

Yukarıdaki hususlarla ilgili uygunluk değerlendirmesi işlemleri devam ederiken bilahare yapılacak itirazların kesinlikle kabul edilmeyeceği bilinmelidir.

Testlerin tamamının yaptırılıp-yaptırılmayacağı, yaptırılmayacaksa testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilip olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenleneceği hususunda aşağıda belirtilen ibarenin mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.

? Muayene ve Deneylerin tamamının yapılmasını talep ediyorum.

? Muayene ve deneylerden ilk olumsuzluktan sonraki deneylerin yapılmamasını, olumsuz raporun düzenlenmesini talep ediyorum.

 

İTHALATÇININ / YETKİLİ TEMSİLCİSİNİN

 

ADI SOYADI:

 

TARİH :

 

İMZA   :

Ek-16 Bilgi Formu

 

İthalatın yapılacağı gümrük idaresi:

 

İhracatçının:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Üretici firmanın:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

Gümrük beyannamesinin:

 

-Türü

 

-Tarihi

 

- No’su

 

İthal malın menşe ülkesi:

 

İthalatçı firmanın:

- Unvanı

 

-Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

-Vergi no’su

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthalatın yapılacağı ülke:

 

İthalatçı temsilcisinin:

- Unvanı

 

- Adresi (ülke, il, ilçe, posta kodu dahil)

 

- Vergi no’su

 

- Tel, faks, e-posta, web adresi

 

İthal edilecek ürünün:

- G.T.İ..P. no’su

 

- Cinsi

 

- Markası

 

-Miktarı ve birimi

 

- ABD Dolan olarak değeri

(Gümrük beyannamesi üzerindeki istatistiki kıymet esas alınır)

- Gümrük bölgesine geliş tarihi