Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.) Çin,Hindistan ve Vietnam menseli 40.10 GTP nunda bulunan transmisyon kolanlari hk

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (No: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.) Çin,Hindistan ve Vietnam menseli 40.10 GTP nunda bulunan transmisyon kolanlari hk


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/3
Yayım Tarihi 15/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 15/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28588

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/3) (15.03.2013 T. 28588 R.G.)
Çin,Hindistan ve Vietnam menşeli 40.10 GTP nunda bulunan transmisyon kolanlarına uygulanmakta olan Anti Damping verigisinin aynen uygulanmasının devamı hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/3)

(15.03.2013 T.  28588 R.G.)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 31/3/2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2007/4) ile Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan ve Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti (Vietnam) menşeli transmisyon kolanları (v- kayış) ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) Bahse konu eşyaya yönelik mevcut önlemlerin yürürlük süresinin bitiminden önce, 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (2011/12) ile yerli üretim dalının önleme konu ürün ve ülkeler kapsamında mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) açılması talebinde bulunabileceği ilan edilmiştir.

(3) Yerli üretici Bando Kayış San. ve Tic. A.Ş. tarafından sağlanan bilgiler çerçevesinde ÇHC, Hindistan ve Vietnam menşeli transmisyon kolanları (v-kayış) için 20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (2012/5) ile NGGS başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma Ekonomi Bakanlığı’nın (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yapılan incelemede, Yönetmeliğin 20 nci maddesi uyarınca, başvurunun yerli üretim dalı (YÜD) adına yapılmış olduğu ve üreticinin YÜD’yi temsil ettiği anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılışını müteakip soruşturma konusu ürünün Bakanlık tarafından bilinen ÇHC, Hindistan ve Vietnam’daki üreticilerine/ihracatçılarına, Türkiye’de yerleşik ithalatçılarına ve ayrıca soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik diğer üreticilere/ihracatçılara iletilebilmesini teminen anılan ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğ’ine ulaşmalarını sağlamak için soruşturma açılışına ilişkin bildirim yapılmıştır.

(2) Taraflara soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır. Tarafların süre uzatımı yönündeki makul talepleri karşılanmıştır.

(3) YÜD, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) Kendilerine bildirim yapılan 19 ithalatçı firmanın 10’undan cevap alınmıştır.

(5) ÇHC’den 1 (Zeon Belts Pvt. Ltd.) ve Hindistan’dan 1 (PIX Transmissions Ltd.) ihracatçı firmadan soruşturmaya ilişkin cevap alınmıştır.

(6) Soruşturmaya ilişkin bilgi ve bulguların tamamlanması akabinde, soruşturma sonucunda alınacak karara esas teşkil edecek bilgi, bulgu, tespit ve değerlendirmeleri içeren nihai bildirim; soruşturma konusu ülkelerin Ankara Büyükelçilikleri ile soruşturma sırasında görüş bildiren üretici/ihracatçılar, ithalatçılar ve yerli üretim dalına iletilmiştir.

(7) Kendisine bildirim yapılmış olan Hindistan’da yerleşik PIX Transmissions Ltd. firması nihai bildirime ilişkin görüş bildirmiştir.

(8) Tarafların soruşturma boyunca ve nihai bildirim sonrası ortaya koyduğu tüm bilgi, belge ve görüşler incelenmiş, bu görüşlerin mevzuat kapsamında değerlendirilebilecek olanlarına bu raporun ilgili bölümlerinde değinilmiştir. Ayrıca, ilgili taraflardan alınan bilgi ve belgelerin gizli olmayan nüshaları, talep eden bütün ilgili tarafların bilgisine sunulmak üzere hazır tutulmuştur.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Bando Kayış San. ve Tic. A.Ş.’nin Gebze’de bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının tespiti için 01/1/2009–31/12/2011 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1) Soruşturma konusu ürün, 4010.32.00.00.00, 4010.34.00.00.00 ve 4010.39.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonları (GTİP) altında yer alan “transmisyon kolanları (v-kayış)”dır.

(2) V-kayışlar, kord ipliği ve kord beziyle takviyeli olarak bütün yüzeyleri veya sadece üst yüzeyleri kauçuk emdirilmiş bez ile kaplı olarak imal edilen ürünlerdir.V-yivli olmayan ve kesitleri trapez şeklinde olan söz konusu ürünler, endüstriyel kullanımda güç aktarımı gerektiren jeneratör, klima, pompa yapımı, tarım makinaları ve otomotiv sektöründe araçların motor aksamları gibi motor ve kasnak olan her yerde kullanım imkanı bulabilmektedir.

(3) YÜD tarafından üretilen v-kayış ile soruşturma konusu ülkeler menşeli v-kayışın benzer ürün olduğu tespiti esas soruşturmada yapılmıştır. Bu soruşturmada ise, gerek YÜD tarafından gerekse soruşturma konusu ülkelerde üretilen v-kayışın işlevsel özellikleri, fiziksel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların ürünü algılaması ve ürünlerin birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair bir tespitte bulunulmamıştır.

(4) Diğer taraftan, soruşturma konusu ürün ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup, uygulamaya esas olan GTİP ve karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

(3) Nihai bildirim sonrasında ürünün üreticisi/ihracatçısı olan Hindistan’da yerleşik PIX Transmissions Ltd. firması temsilcisi 11/2/2013 tarihinde Bakanlığımıza ilettiği görüşünde, firmanın yeni ihracatçı konumunda olduğunu ve soru formuna cevap vermesine rağmen firmaya özel marj hesabı yapılmadığı şeklinde itirazda bulunmuştur. Ancak bilindiği üzere, gerek yürürlükte bulunan Ulusal Mevzuatta gerekse DTÖ Anti-Damping Anlaşmasında nihai gözden geçirme soruşturmalarında damping marjı hesaplanması yönünde bir hüküm bulunmamakta olup, firmadan yeni ihracatçı soruşturması açılması yönünde bir talep alınmamıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, önlemin etkisini ve önlem sonrası duruma ilişkin eğilimleri görebilmek amacıyla 2009-2011 dönemi dikkate alınmıştır.

(2) Halihazırda yürürlükte bulunan önlemde 4010.32.00.00.00 ve 4010.34.00.00.00 GTİP’leri altında önlem konusu ürünlerin tanımı yapılmışken, 4010.39.00.00.00 GTİP’i “diğer” başlığını taşımakta olup içinde esas soruşturmada önlem kapsamı dışında tutulan “v-yivli kolanlar” da bulunmaktadır. Bu kapsamda 4010.39.00.00.00 GTİP’i altında önlem kapsamında bulunmayan ve yerli üretici verilerinden faydalanılarak hesaplanan ortalama birim fiyatı geçen “v-yivli kolan” işlemleri istatistiklerden çıkarılarak Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri ayrıştırılmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu İthalatın Gelişimi

Maddenin genel ithalatı

MADDE 10 – (1) 2009’da 1.162.528 kg olan soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye genel ithalatı 2010’da 1.993.976 kg ve 2011’de 2.488.190 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(2) Bahse konu ürünün genel ithalatı değer bazında, 2009’da 11.875.145 ABD Doları, 2010’da 19.064.354 ABD Doları ve 2011’de 22.328.852 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

(3) Genel ithalatın birim fiyatı 2009’da 6,60 ABD Doları/kg, 2010’da 6,37 ABD Doları/kg ve 2011’de 5,37 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

Maddenin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı

MADDE 11 – (1) Ürünün soruşturma konusu ülkelerden ithalatına ilişkin değerlendirmeler, soruşturma konusu ülkelerin tümü ve ülke bazlı olarak aşağıda yer almaktadır.

a) Genel;

1) 2009-2011 döneminde soruşturma konusu ülkelerden yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2009’da 26.867 kg, 2010’da 47.720 kg ve 2011’de 49.290 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

2) Bahse konu ürünün soruşturma konusu ülkelerden yapılan ithalatı değer bazında, 2009’da 395.776 ABD Doları, 2010’da 768.902 ABD Doları ve 2011’de 595.975 ABD Doları seviyesinde gerçekleşmiştir.

3) Bahse konu ülkelerden yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009’da 9,52 ABD Doları/kg, 2010’da 10,74 ABD Doları/kg ve 2011’de 7,23 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

4) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı esas soruşturmada belirlenen zarar inceleme döneminde 2002’de %57,88 iken 2005’te %69,08’e yükselmiş ve gözden geçirme dönemi olan 2009’da %2,31, 2010’da %2,39 ve 2011’de %1,98 olarak gerçekleşmiştir.

5) Bahse konu ülkeler kaynaklı ithalat miktarı alınan damping önleminin etkisinin görülmesiyle ciddi oranda düşmüştür.

b) ÇHC;

1) 2009-2011 döneminde ÇHC’den yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2009’da 20.445 kg, 2010’da 34.867 kg ve 2011’de 44.361 kg seviyesinde gerçekleşerek artış eğilimine girmiştir.

2) ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009’da 9,85 ABD Doları/kg, 2010’da 11,81 ABD Doları/kg ve 2011’de 7,36 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

3) ÇHC kaynaklı ithalatın toplam ithalat içindeki payı ise 2009’da % 1,76, 2010’da % 1,75 ve 2011’de % 1,78 olarak gerçekleşmiştir.

4) Dampinge karşı önlemin uygulamaya konulmasından sonra ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatları yükselmiş ve ithalat miktar bazında azalmıştır. Ancak fiyattaki eğilim 2011 yılında değişmiştir.

c) Hindistan;

1) 2009-2011 döneminde Hindistan’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı miktar bazında 2009’da 6.422 kg, 2010’da 12.853 kg ve 2011’de 4.929 kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

2) Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatı, 2009’da 8,46 ABD Doları/kg, 2010’da 7,83 ABD Doları/kg ve 2011’de 6,06 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

3) Dampinge karşı önlemin yürürlüğe girmesi ile Hindistan’dan yapılan ithalatın birim fiyatları yükselmiş ve Hindistan’dan yapılan ithalatın miktarı azalmıştır. Ancak incelenen dönemde birim fiyatlar aşağı doğru bir seyir izlemiştir.

ç) Vietnam;

1) 2009-2011 döneminde Vietnam’dan yapılan soruşturma konusu ürün ithalatı önlemin etkisiyle durmuştur.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 12 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi olarak değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle YÜD’nin yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Önlem konusu maddenin Türkiye toplam tüketimi içindeki payının incelenmesinde YÜD verilerine dayalı olarak ayrıştırılmış TÜİK istatistikleri kullanılmıştır. Söz konusu inceleme 2009–2011 dönemi için yapılmış olup, veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

(3) Buna göre, soruşturma konusu üründeki yurtiçi tüketim endeks değeri, 2009’da 100 iken, 2010’da 163’e ve 2011’de 196’ya yükselmiştir. 2009 yılında yaşanan küresel ekonomik kriz sonrası Türkiye pazarında önemli büyüme yaşanmış ve tüketim 2010 ve 2011 yılları boyunca artmaya devam etmiştir.

(4) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %35 oranında büyüyen ÇHC’nin pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 105 ve 2011’de 111 olarak gözden geçirme döneminde %11 oranında büyümüştür.

(5) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %52 oranında büyüyen Hindistan’ın pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 123 ve 2011’de 39 olarak gözden geçirme döneminde %61 oranında azalmıştır.

(6) Vietnam pazar payı esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %23 oranında büyürken, önlemin etkisiyle beraber Vietnam’dan yapılan ithalat, gözden geçirme döneminde durmuştur.

(7) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %21 oranında azalan YÜD’nin pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 81 ve 2011’de 67 olarak gözden geçirme döneminde %33 oranında azalmıştır.

(8) Esas soruşturmada incelenen dönem olan 2002-2005 yılları arasında %18 oranında azalan diğer ülkelerin pazar payı, 2009’da 100, 2010’da 105 ve 2011’de 110 olarak gözden geçirme döneminde %10 oranında artmıştır.

Fiyat kırılması

MADDE 13 – (1) Önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’nin fiyatlarını kırıp kırmadığı incelenmiştir. Fiyat kırılması hesap edilirken, önlem konusu ürünün gümrük vergisi ve diğer ithalat maliyetlerini de içeren ağırlıklı ortalama Türkiye pazarına giriş fiyatı hesaplanmış ve bulunan fiyat YÜD’nin yıllık ortalama yurt içi satış fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Hesaplama yapılırken yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemler dikkate alınmamıştır.

(2) Buna göre, ÇHC menşeli ithalatın 2009’da -%13, 2010’da -%27, 2011’de ise %38 düzeyinde fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

(3) Bu çerçevede, Hindistan menşeli ithalatın 2009’da %7, 2010’da %19, 2011’de ise %42 düzeyinde fiyat kırılmasına neden olduğu tespit edilmiştir.

(4) Nihai bildirim sonrası alınan görüşlerde, nihai bildirimde yer alan tablolarda fiyat kırılmasında maddi hata olduğu iddia edilmiştir. Ancak herhangi bir maddi hata saptanmamıştır.

(5) Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı gözden geçirme döneminde durduğu için fiyat kırılması hesabı yapılamamıştır.

Fiyat baskısı

MADDE 14 – (1) Önlem konusu ülkelerden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’nin fiyatlarını baskılayıp baskılamadığı incelenmiştir. Bu çerçevede dampingli ithalat fiyatının YÜD’nin olması gereken satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’nin olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve ithalat masrafları ilave edilerek ilgili ülke menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Söz konusu fiyatlar, YÜD’nin üretim maliyetine mâkul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen satış fiyatı ile karşılaştırılmış ve dampingli ithalatın fiyatının YÜD’nin olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı sonucuna ulaşılmıştır.

(3) Fiyat baskısı ÇHC menşeli ürün için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009’da %19, 2010’da %1, 2011’de ise %50 olarak hesaplanmıştır.

(4) Fiyat baskısı, Hindistan menşeli ürün için CIF ihraç fiyatının yüzdesi olarak 2009’da %44, 2010’da %62, 2011’de ise %54 olarak hesaplanmıştır.

(5) Vietnam menşeli soruşturma konusu ürün ithalatı gözden geçirme döneminde durduğu için fiyat baskısı hesabı yapılamamıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 15 – (1) Önlem konusu ülkelerden yapılan ithalatın YÜD üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, yerli üretici Bando Kayış San. ve Tic. A.Ş.’nin verileri esas alınmıştır. Söz konusu zarar incelemesi 2009–2011 dönemi için yapılmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış ve veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO);

1) YÜD’nin önlem konusu üründe üretim miktar endeksi, 2009 baz yılında 100 iken 2010’da 99 ve 2011’de 104 olmuştur.

2) YÜD’nin üretim kapasite (adet bazında) endeksi, 2009 baz yılında 100 iken 2010’da 77 ve 2011’de 77 olmuştur.

3) KKO (adet bazında) endeksi 2009 baz yılında 100 iken, 2010’da sabit kalmış ve 2011’de 116’ya yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar ve ihracat;

1) YÜD’nin yurtiçi satış miktar endeksi 2009 baz yılında 100 iken 2010’da 132 ve 2011’de 131 olarak gerçekleşmiştir.

2) Aynı dönemde yurtiçi satış hâsılatı reel olarak incelendiğinde 2009 baz yılında 100 olan endeksin, 2010’da 121’e ve 2011’de 134’e yükseldiği görülmektedir.

3) YÜD’nin 2009 baz yılında 100 olan yurt dışı miktar satış endeksi 2010’da 25 ve 2011’de 38 olarak gerçekleşmiştir.

c) Yurt içi ve ihracat satış fiyatları;

1) YÜD’nin 2009 baz yılında 100 olan ağırlıklı ortalama yurt içi birim satış fiyat endeksi, 2010’da 92’ye gerilemiş ve 2011’de 102’ye yükselmiştir.

2) YÜD’nin 2009 baz yılında 100 olan ağırlıklı ortalama ihracat birim satış fiyat endeksi, 2010’da 147’ye ve 2011’de 211’e yükselmiştir.

ç) Pazar payı;

1) YÜD’nin 2009’da 100 olan pazar payı endeksi, 2010’da 65’e ve 2011’de 57’ye düşmüştür.

d) Verimlilik;

1) YÜD’nin çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009 baz yılında 100 iken, 2010’da 156’ya ve 2011’de 161’e yükselmiştir.

e) Stoklar;

1) YÜD’nin 2009 yılında stok miktar endeksi 100 olarak alındığında bu endeks 2010’da 66 ve 2011’de 63 olmuştur.

f) İstihdam;

1) YÜD’nin önlem konusu ürün üretimindeki doğrudan işçi istihdamının 2009 baz yılında 100 olan endeks değeri, 2010 ve 2011’de 73 olarak gerçekleşmiştir.

g) Ücretler;

1) YÜD’nin aylık giydirilmiş reel brüt ücret endeksi 2009 baz yılında 100 olarak alındığında, 2010’da 106 ve 2011’de 103 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) Maliyetler ve karlılık;

1) YÜD’nin ağırlıklı ortalama birim ticari maliyet endeksi 2009’da 100 iken 2010’da 74 ve 2011’de 80 olmuştur.

2) YÜD’nin önlem konusu üründe birim karlılığı 2009 baz yılında -100 iken, 2010’da -6’ya ve 2011’de 19’a yükselmiştir.

h) Nakit akışı;

1) YÜD’nin elde ettiği nakit akışı endeksi 2009’da -100 iken, 2010’da 52’ye ve 2011’de 114’e yükselmiştir.

ı) Büyüme;

1) YÜD’nin bütün faaliyetleri ile ilgili olarak aktif büyüklüğü, 2009’da 100 iken, 2010’da 66 ve 2011’de 63 olarak gerçekleşmiştir.

i) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği;

1) YÜD’nin sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için, YÜD’nin bütün faaliyetlerinde kullanılan öz sermayesinin seyri incelenmiştir. Buna göre, 2009’da 100 olan öz sermaye, 2010’da 94 olmuş ve 2011’de 37 düzeyine gerilemiştir.

2) YÜD’nin yatırımları arttırma yeteneğini görebilmek için, yerli üretim dalınca yapılan yatırımların seyri incelenmiş ve 2009’da 100 olan tevsi yatırım endeksinin, 2010’da 1.206 ve 2011’de 184 olduğu görülmüştür.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 16 – (1) YÜD’nin ekonomik göstergeleri incelendiğinde, mevcut önlemin etkisiyle yurtiçi satış miktarının artmış olduğu, yurtiçi satış karlılığında görülen iyileşmeye rağmen zararın halen devam ettiği görülmektedir. Gözden geçirme dönemi boyunca aktif toplamı azalan YÜD’nin üretim kapasitesinin düştüğü ve pazar payının azaldığı görülmektedir.

(2) Gözden geçirme döneminde sınai ve ticari maliyetleri ile dönem sonu stoklarında olumlu gelişmeler yaşayan YÜD, üretim tesislerinde tevsi yatırımlar yapmaya başlamıştır.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı incelenmiştir.

(2) Bu çerçevede, soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite, ihracat kabiliyeti ve ihraç fiyatları, bahse konu ülkeler için Türkiye pazarının önemi ve bu ülkelerdeki mevcut yerleşik kapasitenin Türkiye’ye yönlendirilme olasılığı, esas soruşturmada tespit edilen damping marjları başta olmak üzere damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesi ihtimaline ilişkin diğer unsurlar incelenmiştir.

Soruşturmaya konu ülkelerdeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 18 – (1) Soruşturma konusu ürünün küresel piyasasındaki gelişmeler ve soruşturma konusu ülkelerdeki yerleşik kapasiteye ilişkin inceleme, Uluslararası Ticaret Merkezi-UTM (International Trade Center) verileri kullanılarak yapılmış ve aşağıda yer alan sonuçlara ulaşılmıştır. Analizde, UTM’de yer alan önlem konusu ürünü kapsayan 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 GTP’lerine ait istatistikler, global kriz etkisinin de görülebilmesi için 2007-2011 dönemi boyunca incelenmiştir.

a) Dünya Geneli;

1) 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 GTP’leri altındaki ürünün dünya genelinde miktar bazında ihracatı 2007’de 134.819 Ton, 2008’de 113.241 Ton, 2009’da 97.691 Ton, 2010’da 193.974 Ton ve 2011’de 124.685 Ton olarak gerçekleşmiştir. Miktar bazında ihracatta 2011 yılı itibariyle %27,61 ile ÇHC birinci sırada yer alırken, ABD %14,14 ile ikinci sırada, Almanya %7,97 ile üçüncü ve Tayland %6,04 ile dördüncü, Meksika %4,21 ile beşinci sırada yer almaktadır. Soruşturma konusu diğer ülkelerden Hindistan %2,58 ile onuncu ve Vietnam %0,13 ile otuz altıncı sırada yer almaktadır.

2) Birim fiyatlar 2007-2011 dönemi boyunca incelendiğinde, sırasıyla 11,90 ABD Doları/kg, 14,95 ABD Doları/kg, 14,59 ABD Doları/kg, 8,65 ABD Doları/kg ve 15,49 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür.

b) ÇHC;

1) Soruşturmaya konu olan ülkelerden ÇHC’nin dünyaya ihracatının miktar bazında 2007-2011 dönemi boyunca sırasıyla 31.015 Ton, 24.797 Ton, 22.257 Ton, 29.227 Ton ve 34.425 Ton olduğu görülmektedir.

2) 2007-2011 döneminde ÇHC’nin ihracatındaki birim fiyatlar ele alındığında sırasıyla 3,11 ABD Doları/kg, 3,93 ABD Doları/kg, 3,90 ABD Doları/kg, 4,19 ABD Doları/kg ve 4,96 ABD Doları/kg seviyelerinde oluşmuştur. ÇHC’nin birim fiyatlarının 2007-2011 dönemi boyunca dünya birim fiyatlarının oldukça altında seyrettiği görülmektedir.

3) ÇHC’nin 2007-2011 döneminde dünya v-kayış ihracatındaki miktar bazındaki payı değerlendirildiğinde, 2007’de %23, 2008’de %21,90, 2009’da %22,78, 2010’da %15,07 ve 2011’de %27,61 oranlarında olduğu görülmektedir.

c) Hindistan;

1) Soruşturmaya konu bir diğer ülke olan Hindistan’ın önlem konusu üründeki ihracatı incelendiğinde, 2007-2011 döneminde miktar bazında ihracat rakamlarının yıllar itibariyle sırasıyla 1.897 Ton, 2.386 Ton, 1.837 Ton, 483 Ton ve 3.214 Ton olduğu görülmektedir.

2) Birim fiyatlar 2007-2011 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 3,43 ABD Doları/kg, 3,84 ABD Doları/kg, 4,51 ABD Doları/kg, 22,11 ABD Doları/kg ve 7,15 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Hindistan’ın birim fiyatlarının 2010 yılı hariç dünya genelinin altında seyrettiği görülmektedir.

3) Hindistan’ın dünya v-kayış ihracatındaki payı 2007-2011 dönemi için miktar bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde, sırasıyla %1,41, %2,11, %1,88, %0,25 ve %2,58 olduğu görülmektedir.

ç) Vietnam;

1) Soruşturmaya konu bir diğer ülke olan Vietnam’ın önlem konusu üründeki ihracatı incelendiğinde, 2007-2011 döneminde miktar bazında ihracat rakamlarının sırasıyla 122 Ton, 161 Ton, 63 Ton, 64 Ton ve 160 Ton olduğu görülmektedir.

2) Birim fiyatlar 2007-2011 dönemi için incelendiğinde sırasıyla 12,81 ABD Doları/kg, 15,57 ABD Doları/kg, 16,48 ABD Doları/kg, 25,88 ABD Doları/kg ve 6,73 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir. Vietnam’ın birim fiyatlarının 2007-2010 dönemi boyunca dünya geneli birim fiyatların üzerinde seyrettiği görülmekle beraber, 2011 yılında artan ihracat hacmine bağlı olarak dünya geneli birim fiyatların altına indiği görülmektedir.

3) Vietnam’ın dünya v-kayış ihracatındaki payı 2007-2011 dönemi boyunca miktar bazlı ihracat rakamları ele alınarak değerlendirildiğinde sırasıyla %0,09, %0,14, %0,06, %0,03 ve %0,13 olduğu görülmektedir.

4) Vietnam menşeli ithalat için esas soruşturmada %64,54 oranında olan fiyat kırılması, %146,16 oranında olan fiyat baskısı ve CIF ihraç fiyatının %158,6’sı oranında damping marjı hesaplanmıştır. Mevcut damping önlemlerinin yürürlüğe girmesi ile ilgili ülkenin birim fiyatları yükselmiş ve gözden geçirme dönemi boyunca ithalat yapılmamıştır.

Soruşturmaya konu ülkelerin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 19 – (1) AB Pazara Giriş Veri Tabanından (EU Market Access Database) yararlanılarak, soruşturmaya konu ülkelerin AB-27’ye ihracatları ve AB’nin soruşturma konusu GTP’ler olan 4010.32, 4010.34 ve 4010.39 altında yer alan v-kayış maddesi genel ithalatına ilişkin verileri incelenmiştir. Euro bazındaki değerlerin ABD Doları bazındaki değerler ile karşılaştırılmasında Euro-Dolar paritesi olarak 2007 yılı için 1,37, 2008 yılı için 1,47, 2009 yılı için 1,39, 2010 yılı için 1,33 ve 2011 yılı için 1,39 ortalama değerleri alınmıştır.

(2) Buna göre AB-27’ye toplam olarak 2007’de 9.762 Ton, 2008’de 9.499 Ton, 2009’da 6.125 Ton, 2010’da 10.080 Ton, 2011’de ise 13.303 Ton ithalat yapılmıştır. Bahse konu genel ithalatın birim fiyatı ise 2007’de 16,08 ABD Doları/kg, 2008’de 18,09 ABD Doları/kg, 2009’da 19,75 ABD Doları/kg, 2010’da 16,75 ABD Doları/kg, 2011’de ise 14,20 ABD Doları/kg olmuştur.

(3) AB-27’ye ÇHC’den miktar bazında 2007’de 3.709 Ton, 2008’de 3.555 Ton, 2009’da 2,105 Ton, 2010’da 4,929 Ton, 2011’de ise 7,528 Ton v-kayış ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007’de 3,90 ABD Doları/kg, 2008’de 4,70 ABD Doları/kg, 2009’da 5,55 ABD Doları/kg, 2010’da 4,75 ABD Doları/kg, 2011’de ise 4,56 ABD Doları/kg olmuştur.

(4) AB-27’ye Hindistan’dan miktar bazında 2007’de 842 Ton, 2008’de 1.026 Ton, 2009’da 628 Ton, 2010’da 795 Ton, 2011’de ise 811 Ton v-kayış ithal edilmiştir. Yapılan bu ithalatın birim fiyatı ise 2007’de 5,71 ABD Doları/kg, 2008’de 8,60 ABD Doları/kg, 2009’da 8,69 ABD Doları/kg, 2010’da 8,58 ABD Doları/kg, 2011’de ise 10,04 ABD Doları/kg olmuştur.

(5) ÇHC ve Hindistan’ın AB-27’ye ihraç fiyatları Türkiye’ye ihraç fiyatlarından düşüktür.

(6) Vietnam’dan AB’ye yapılan ithalat kayda değer oranların altındadır.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 20 – (1) Önlem konusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülkeler için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye’nin ilgili üründeki tüketim endeksinin 2009-2011 yılları arasında önemli ölçüde arttığı değerlendirilmektedir. Tüketim endeksinin artmasının başlıca nedenlerinden biri, v-kayışların temel olarak güç aktarımı gerektiren çeşitli ürün gruplarında kullanılmasıdır. Kriz sonrası görülen bu artışın, sektörlerdeki büyümeye ve bahse konu ürün grupları talebindeki artışa bağlı olarak v-kayış talebini daha da arttırması beklenmektedir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 21 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjları incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, 2007 yılında sona eren esas soruşturmada v-kayışlar için damping marjları ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ihraç fiyatının %214,5’i ve miktar bazında 5,46 ABD Doları/kg, Hindistan menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ihraç fiyatının %96,5’i ve miktar bazında 3,95 ABD Doları/kg ve Vietnam menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ihraç fiyatının %158,6’sı ve miktar bazında 4,93 ABD Doları/kg olarak tespit edilmiştir.

Değerlendirme

MADDE 22 – (1) Uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin sona ermesi halinde dampingin ve zararın devam edip etmeyeceği veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı konusu incelenmiştir.

(2) Soruşturma konusu ülkeler menşeli ithalatın 2005 yılında, Türkiye toplam ithalatının %69,08’ini kapsaması da dikkate alındığında, konulan dampinge karşı önlemin incelenen dönemde etkili olduğu görülmektedir.

(3) Gözden geçirme döneminde önlem konusu ülkelerin v-kayış ihracatındaki birim fiyatlarının dünya genelinin altında olduğu görülmektedir (Vietnam 2011 yılı itibariyle dünya ortalamasının altına inmiştir). Öte yandan soruşturmaya konu ülkelerin Vietnam hariç olmak üzere AB’ye yapılan toplam v-kayış ihracatındaki miktar bazındaki payları ile fiyatları 2007-2011 dönemi boyunca dikkate değer niteliktedir.

(4) Önlem konusu ülkelerden Vietnam’ın esas soruşturma öncesi belirlenen dönemde pazar payı %13,35’ten %16,47’ye yükselirken, önlemin alındığı yıl olan 2007 ve sonrasında ülkemize ihracatı durmuştur. Ancak dünya ithalat istatistikleri ve Vietnam’da yerleşik firmalar sektör bazında incelendiğinde, ülkede soruşturma konusu ürün üretiminin devam ettiği anlaşılmaktadır. Bu çerçevede, önlemin kalkması halinde söz konusu ürün üretiminin tekrar Türkiye pazarına yönlendirilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

(5) Önlemin etkisiyle beraber gözden geçirme dönemi boyunca YÜD’nin ekonomik göstergelerinde genel bir düzelme yaşanmakla birlikte kırılganlığın halen devam ettiği görülmüştür. Bu nedenle, önlemin kalkması ile YÜD’nin ekonomik göstergelerindeki bozulmanın yeniden meydana geleceği ve karlılıktaki bozulmaların yeniden artarak devam edebileceği değerlendirilmektedir.

(6) Gerek esas soruşturmadaki damping marjlarının yüksek olması, gerekse 2009-2011 dönemi için hesaplanan fiyat kırılması ve baskısı hesaplamaları dikkate alındığında mevcut önlemin yürürlükten kaldırılması halinde yerli üretim dalının bazı ekonomik göstergelerinde meydana gelen düzelmenin ortadan kalkabileceği ve zararın yeniden meydana gelebileceği değerlendirilmektedir.

ALTINCI KISIM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 23 – (1) Soruşturma konusu üründe soruşturma konusu ülkeler haricindeki ülkelerden yapılan ithalatın, genel ithalat içindeki payının önlemin yürürlüğe girdiği 2005’te %30,92 iken, izleyen yıllarda arttığı görülmektedir. Bununla birlikte, üçüncü ülkelerden gerçekleşen ithalatın artma nedeninin halihazırda yürürlükte bulunan önlemin olduğu ve bu durumun soruşturma konusu önlemin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın tekrar meydana gelebileceğine ilişkin işbu rapordaki tespitleri ortadan kaldıracak nitelikte olmadığı görülmektedir.

YEDİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 24 – (1) Soruşturma sonucunda, meri önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem
(ABD Doları/Kg)

4010.32.00.00.00

Dış çevresi 60 cm.yi geçen fakat 180 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

Çin Halk Cumhuriyeti

5,04

4010.34.00.00.00

Dış çevresi 180 cm.yi geçen fakat 240 cm.yi geçmeyen, kesiti trapez şeklinde (V-kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları

Hindistan

3,50

4010.39.00.00.00

Yalnız "Kesiti trapez şeklinde (V-Kolanlar) olan (V-yivli olanlar hariç) sonsuz transmisyon kolanları"

Vietnam

4,55

 

Uygulama

MADDE 25 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc