Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (No: 2013/2) (16.03.2013 T. 28589 R.G.) Yesil çay,Siyah çay ve Paraguay çayi

Ekonomi Bakanligi: Ithalatta Gözetim Uygulanmasina Iliskin Teblig (No: 2013/2) (16.03.2013 T. 28589 R.G.) Yesil çay,Siyah çay ve Paraguay çayi


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2013/2
Yayım Tarihi 16/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 16/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 28589

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2013/2) (16.03.2013 T. 28589 R.G.)
Yeşil çay,Siyah çay ve Paraguay çayı için GÖZETİM uygulanması hk.


 

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA GÖZETİM UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/2)

(16.03.2013 T.  28589 R.G.)

Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ aşağıda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P.) ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşılarında gösterilen gümrük kıymetlerinin altında haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak ülke ayrımı yapılmaksızın yürütülecek olan gözetim uygulamasına ilişkin usul ve esasları içermektedir.

 

G.T.İ.P.

Eşya Tanımı

Birim Gümrük Kıymeti

(ABD Doları/Ton*)

0902.10.00.00.00

Yeşil çay (fermente edilmemiş) (3 kg’yi geçmeyen hazır   ambalajlarda)

4.550 (1)

0902.20.00.00.00

Diğer yeşil çaylar (fermente edilmemiş)

2.500

0902.30.00.00.00

Siyah çay (fermente edilmiş) ve kısmen fermente edilmiş çay  (3 kg’yi geçmeyen hazır ambalajlarda)

4.550 (1)

0902.40.00.00.00

Diğer siyah çaylar (fermente edilmiş) ve kısmen fermente   edilmiş diğer çaylar

2.500

0903.00.00.00.00

Paraguay çayı (maté)

3.000

 

* Ton: Brüt Ağırlık

 

(1) Süzen poşet çaylar için 7.800 $/Ton uygulanır.

 

Gözetim uygulaması

MADDE 2 – (1) 1 inci maddede belirtilen eşya ancak Ekonomi Bakanlığınca (İthalat Genel Müdürlüğü) düzenlenecek gözetim belgesi ile ithal edilir. Gözetim belgesi gümrük beyannamesinin tescilinde ilgili gümrük idaresince aranır. Gözetim belgesinin bir örneği gümrük beyannamesine eklenir.

(2) Bir gümrük beyannamesi kapsamında ilgili gümrük tarife istatistik pozisyonundan brüt 25 kilogram veya daha az miktarda yapılacak olan ithalat, gümrük kıymetine bakılmaksızın gözetim uygulamasından muaftır.

Başvuru

MADDE 3 – (1) Gözetim belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK I’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulması ve EK II’deki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir.

İnceleme

MADDE 4 – (1) EK I’de yer alan gözetim belgesi başvuru formunun ve EK II’de belirtilen belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesini müteakip İthalat Genel Müdürlüğü tarafından gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge istenebilir.

Yaptırım

MADDE 5 – (1) Başvuru ya da inceleme aşamasında istenen belgelerde başvuru sahibinin beyanının gerçeğe aykırı olduğunun veya sunduğu bilgi ve belgelerde tutarsızlık veya eksiklik bulunduğunun tespit edilmesi halinde gözetim belgesi düzenlenmez.

Gözetim belgesine ve gözetim belgesinin kullanımına ait bilgiler

MADDE 6 – (1) Gözetim belgelerinin geçerlilik süresi altı aydır.

(2) Gözetim belgesi, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasını engellemez. 1 inci maddede belirtilen kıymetler Gümrük Kanununun eşyanın gümrük kıymetine ilişkin hükümlerinin uygulanmasına esas teşkil etmez.

(3) Gümrük beyannamesinin tescili sırasında gümrüklerce tespit ve kabul edilen kıymet veya miktarın, gözetim belgesinde kayıtlı kıymet veya miktarı, toplam %5'ten (%5 dahil) daha az bir oranda aşması ithalatın yapılmasını engellemez.

(4) Gözetim belgesi üçüncü kişilere devredilemez. Gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgelerin (gözetim belgesinin aslı, ayrıca ithalat gerçekleştirilmiş ise ticari fatura ve gümrük beyannamesinin fotokopisi) belge sahibi tarafından gözetim belgesinin geçerlilik süresinin bitiminden itibaren on iş günü içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi gerekmektedir. Her halükarda; başvuru sahibinin, Tebliğ konusu eşya için gözetim belgesi düzenlenmesine ilişkin yeni bir başvuruda bulunması halinde, tamamı kullanılmış veya geçerlilik süresi başvuru tarihi itibariyle sona ermiş olan gözetim belgesinin/belgelerinin aslının, gözetim belgesinin zayii durumunda ise zayie ilişkin gazete ilanının veya bu hususu belgelendiren ilgili belgelerin İthalat Genel Müdürlüğüne iletilmesi zorunludur. Bu şartın yerine getirilmemesi durumunda gözetim belgesi düzenlemez.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ yayım tarihini takip eden otuzuncu gün yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

EK -I

GÖZETİM BELGESİ BAŞVURU FORMU

 

Tarih: ..../.../....

 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞINA

(İthalat Genel Müdürlüğü)

İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek ANKARA

 

Dilekçe ve Taahhütname

 

İthalatını gerçekleştirmek istediğimiz aşağıda belirtilen eşyaya ilişkin olarak İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No:2013/2) çerçevesinde firmamız adına gözetim belgesi düzenlenmesini talep etmekteyiz. Gözetim belgesi almak için yaptığımız işbu başvuruda yer alan bilgilerin doğru olduğunu, gözetim belgesini devretmeyeceğimizi, gözetim belgesi kapsamı eşyanın ithalatı ile ilgili belgeleri Tebliğ’de belirtilen süreler içerisinde İthalat Genel Müdürlüğüne ileteceğimizi kabul ve taahhüt ederiz.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

İmza ve Kaşe

İsim- Unvan

 

 İTHALATÇIYA AİT BİLGİLER

Adı/Ünvanı :

Adresi :

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi:

Vergi numarası:

Son iki takvim yılında gerçekleştirdiği toplam ithalat tutarı    (ABD Doları)

20....

20....

 

 

Son iki yılda tahakkuk eden vergi miktarı (Gelir/Kurumlar)

 

 

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İmza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli suretinin verildiği

başvurunun evrak giriş numarası ve tarihi: 

BEYAN SAHİBİNE AİT BİLGİLER (İTHALATÇIDAN FARKLI İSE)

Adı/Ünvanı  :

Adresi:

Tel:

Faks:

E-posta:

Vergi dairesi/Numarası:

T.C. kimlik  numarası:

Kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi Odası ve sicil nosu:

İTHAL EŞYAYA AİT BİLGİLER

GTİP (12 li):

Tanımı :

Menşe ülke:

Sevk ülkesi:

Döviz transferinin yapıldığı/yapılacağı ülke:

Ödeme şekli:

Aracı banka ve şube ismi:

Varsa akreditif numarası:

Miktarı:

Ton (Brüt):

Birim fiyat CIF/(Ton) (brüt) :

FOB Değeri:

CIF Değeri:

 

İthalat için öngörülen

Tarih:

Gümrük Kapısı:

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ İHRACATÇIYA İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı:

 

Adresi:

Ülkesi:

 

Tel:

Faks:

E-posta:

İnternet sitesi:

 

TEDARİKÇİ ÜLKEDEKİ ÜRETİCİYE İLİŞKİN BİLGİLER

 

Adı/Ünvanı:

 

Adresi:

Ülkesi:

 

Tel:

Faks:

E-posta:

İnternet sitesi:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EK-II

GÖZETİM  BELGESİ BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER:

 

1- Beyan sahibine ait imza sirkülerinin aslı veya noter tasdikli sureti, beyan sahibi ithalatçıdan farklı ise vekâletnamenin aslı veya noter tasdikli sureti, bu belgelerin birer fotokopisi.(Anılan belgelerin asılları ilk başvuruda verilir, başvuru sonuçlandırıldıktan sonra ilgilisine iade edilir. Müteakip başvurularda imza sahipleri değişmediği sürece anılan belgelerin sadece fotokopisi verilir. Belgelerin verildiği ilk başvurunun tarihi ve evrak giriş numarası başvuru formunda belirtilir.) 

 

2- İthal edilecek maddeye ait proforma fatura veya ticari faturanın 2 nüsha sureti. (Proforma veya ticari faturalarda farklı birim fiyatları haiz eşya ayrı kalemler olarak gösterilir. Her fatura kaleminin, eşyayı tarif eden açık tanımı, birim FOB fiyatı, istatistikî birim bazında miktarı ve ağırlığı ayrı ayrı gösterilmelidir. CIF teslim şekline göre düzenlenmiş faturalarda sigorta ve navlun ücretleri ayrıca belirtilir.).

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc