Ekonomi Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (04.03.2013/15428)standardi belirtilmeyen ürünlerin TAREKSe yönlendirilmemesi

Ekonomi Bakanligi: TASARRUFLU YAZI (04.03.2013/15428)standardi belirtilmeyen ürünlerin TAREKSe yönlendirilmemesi


 
Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 15428
Yayım Tarihi 04/03/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 04/03/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (04.03.2013/15428)
GTİP olarak 2013/1 sayılı TSE Tebliğinin eki listede yer alsa da, ilgili GTİPin karşısında standardı belirtilmeyen ürünlerin kapsam dışı olduğuna yönelik firma beyanlarının kabul edilerek bahse konu ürünlerin TAREKSe yönlendirilmemesi gerektiği hk.


 

 

T.C

EKONOMİ BAKANLIĞI

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü

 

 

  Sayı:1690751/330.02.02 620000396                    

  Konu:Kapsam Dışı uygulaması

 

04.03.2013/15428

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

 

İlgi: 21/02/2013 tarihli ve 12578 sayılı yazımız.

 

         Bakanlığımıza bazı firmalarca yapılan başvurularda özetle; 2013/1 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi (ÜGD) Tebliği eki listede gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) itibariyle yer almakla birlikte söz konusu GTİP’lerin karşısında belirtilen standartların kapsamına girmeyen ürünlerin de gümrük idareleri tarafından Dış Ticarette Risk  Esaslı Kontrol Sistemine (TAREKS) yönlendirildiği ve TAREKS referans numarası alınmasının istendiği belirtilmekte, ancak bu uygulamanın ciddi bir ek maliyet yarattığı ve zaman kaybına neden olduğu , esasında bahse konu ürünlerin TAREKS’e yönlendirilmemesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

 

         Bilindiği üzere, anılan Tebliğin amaç ve kapsam başlıklı 1.maddesinin birinci fıkrası “ Bu Tebliğin amacı ,Ek-1’de standardı belirtilen ürünlerin, ithalatta ilgili standartlara veya teknik mevzuata uygunluğunun denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.” Hükmünü amirdir.Bu hüküm gereğince,2013/1 sayılı ÜGD Tebliği, yalnızca Tebliğ ekinde standardı belirtilen ürünleri kapsamakta olup, söz konusu standartta adı geçen üründen açıkça farklı olan ürünler Tebliğin kapsamı dışında kalmaktadır. Örneğin , 8431.43.00.00.00 GTİP’li  “8430.41 ve 8430.49 Alt pozisyonlarındaki delme ve sondaj makinalarına ait aksam ve parçalar” GTİP’inin karşısında TS 2264 “Segmanlar ,(Makine Pistonları için)” standardı belirtilmekte , ancak bahse konu GTİP kapsamında yer alan sondaj makinasının cam açma kolu,plakası vb.ürünlerin anılan standart ile herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır.

 

         Bu çerçevede ,Tebliğde belirtilen GTİP’lerde yukarıda verilen örneğe benzer durumdaki ürünlerin bulunması ve Tebliğin 1.maddesinde kapsamın açıkça “standartı belirtilen ürünler” olduğunun ifade edilmesi hususları göz önüne alındığında ,daha önce ilgi yazımızla 2711.19.00.00.11 GTİP’li sıvılaştırılmış petrol gazı için de uygulanması istenilen “2013/1 sayılı Tebliğin eki listede GTİP olarak yer alan, ancak ilgili GTİP’in karşısında belirtilen standart kapsamında olmadığı anlaşılan ürünlerin kapsam dışı olduğuna yönelik firma beyanın kabul edilerek, gümrük idarelerince söz konusu ürünler için TAREKS referans numarası alınmasını teminen TAREKS’e yönlendirilmemesi” şeklindeki  uygulamanın Bakanlığınız Gümrük Müdürlüklerince önceki yıllarda olduğu gibi devam ettirilmesi gerekmektedir.

 

Bilgilerini ve her ne kadar GTİP olarak 2013/1 sayılı ÜGD Tebliğinin eki listede yer alsa da, ilgili GTİP’in karşısında standardı belirtilmeyen ürünlerin kapsam dışı olduğuna yönelik firma beyanlarının kabul edilerek bahse konu ürünlerin TAREKS’e yönlendirilmemesi yönünde tüm Gümrük Müdürlüklerinin talimatlandırılması hususunda gereğini arz ederim.

                                                                                             

Mehmet CÖMERT

                                                                                              Bakan a.

                                                                                              Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc