Gümrükler Genel Müdürlügü: Yabanci Plakali Tasitlar ile Antrepodan Esya Tasinmasi 21.03.2013 T.5706 sayi Tasarruflu yazi

small_gum-logo(165).jpg


T.C.

 GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

 Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı    : 44873033-010.05-II

Konu : Yabancı Plakalı Taşıtlar ile Antrepodan Eşya Taşınması

 

                                                           21.03.2013 / 5706

 

GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE

             Son dönemde Bakanlığımıza, yabancı plakalı taşıtla ülkemize getirilerek antrepoya boşaltılmış ve serbest dolaşıma girmiş eşyanın, yine aynı yabancı plakalı taşıtla, taşıma belgesinde yazılı yurt içindeki boşaltma yerine kadar taşınmasına ilişkin çeşitli şikayetler iletilmiştir. 

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesi;

 "Uluslararası yolcu ve eşya taşımaları;

 a) Türkiye'ye karayoluyla veya demiryoluyla herhangi bir hudut kapısından giren veya Türkiye'nin herhangi bir limanına denizyolu ile gelen karayolu taşıtlarıyla yapılan transit taşımaları,

 b) Türkiye'ye demiryolu, denizyolu veya havayoluyla gelen ve varış noktasından karayolu taşıtlarıyla üçüncü ülkelere yapılan taşımaları,

 c) Türkiye'den karayolu taşıtları ile diğer ülkelere yapılan taşımaları,

 d) Diğer ülkelerden karayolu taşıtları ile Türkiye'ye yapılan taşımaları,

 Kapsar."

 13 üncü maddesi;

 "12 nci maddenin (a) bendindeki taşımaları, uluslararası ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre taşıma yapmaya yetkili veya Bakanlıkça izin verilmiş yabancı plakalı taşıtlar ile uluslararası taşımalar için Bakanlıktan yetki belgesi almış taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir.

 12 nci maddenin (b) bendindeki taşımalar, Bakanlıktan uluslar arası taşımacı yetki belgesi almış taşımacılar tarafından yapılır. Yabancı plakalı taşıtlara ise Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar Kurulu kararı ile taşıma yetkisi verilebilir.

 Yukarıdaki fıkralarda taşıma yetkisi verilen taşıtların, hangi ülkelere hangi kara hudut kapısı, deniz limanı, hava alanı veya limanı, demiryolu istasyonu veya garından taşıma yapacağı Bakanlıkça belirlenir.

  12 nci maddenin (c) ve (d) bentlerindeki taşımalar uluslararası taşımacı yetki belgesine sahip taşımacılar ile ikili ve çok taraflı karayolu taşıma anlaşmalarına göre izin verilmiş veya Bakanlıkça özel izin belgesi verilmiş yabancı taşımacılara ait taşıtlarla yapılabilir.

 Yabancı plakalı taşıtlar, Türkiye sınırları dahilindeki iki nokta arasında taşıma yapamazlar."

 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri) 53 üncü maddesi;

 "Gümrük işlemleri tamamlanarak serbest dolaşıma giren eşyanın, taşıma belgelerinde yazılı yurt içindeki boşaltma yerlerine kadar aynı yabancı plakalı taşıtla taşınması mümkündür." hükümlerini amirdir.

Bahsi geçen Tebliğin 53 üncü maddesinde, gümrük işlemleri tamamlanarak serbest dolaşıma giren eşyanın, taşıma belgelerinde yazılı yurt içindeki boşaltma yerlerine kadar aynı yabancı plakalı taşıtla taşınmasının mümkün olduğu belirtilmiştir. Ancak söz konusu taşıma, 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul) kapsamında, taşıt üstü işlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamelerine ilişkin eşyaların, herhangi bir antrepoya ve geçici depolama yerine boşaltılmaksızın, aynı yabancı plakalı taşıtlarla taşıma belgesinde yazan boşaltma yerine taşınması işlemiyle ilgilidir.

Yabancı plakalı araçla gelip antrepolara ve geçici depolama yerlerine boşaltılarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın, yine aynı yabancı plakalı araca yüklenip taşıma belgesindeki taşıma yerine taşınması mümkün bulunmamaktadır.

 Bilgi alınmasını ve konunun bağlantınız gümrük idarelerine ivedilikle tebliğini rica ederim.

 

 

 

 

 

 Sefa EKİN

 

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

 

DAĞITIM:

 

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri