Gümrük ve Ticaret Bakanligindan: Gümrük Genel Tebligi (Mahrece Iade) (Seri No:2)’Nde Degisiklik Yapilmasina Dair Teblig (Mahrece Iade) (Seri No:4) (25 Nisan 2013 T.28628 S.RG)

small_ekonomi-logo(95).jpg


25 Nisan 2013  PERŞEMBE

Resmî Gazete

Sayı : 28628

TEBLİĞ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından:

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (MAHRECE İADE) (SERİ NO:2)’NDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(MAHRECE İADE) (SERİ NO:4)

MADDE 1 – 30/6/2002 tarihli ve 24801 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Genel Tebliği (Mahrece İade) (Seri No:2)’nin 3 üncü maddesinin madde başlığı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Antrepo beyannamesi tescil edilmiş eşyanın geri gönderilmesi”

“Diğer taraftan, antrepo rejimi hükümlerine göre beyannamesi tescil edilmiş ancak taşıttan tahliyesine henüz başlanmamış veya tahliyesine başlanmış olmakla birlikte antrepoya alınması tamamlanmamış eşyanın herhangi bir nedenle geri gönderilmek istenilmesi durumunda birinci fıkra hükümleri uygulanır. Bu durumdaki eşyanın taşıt üstünde muayenesinin yapılamadığı hallerde, eşyanın tahliye edilmeyen kısmı için ibraz edilen taşıma belgeleri üzerinden beyana uygun olduğu tespit edildikten sonra bu madde hükümleri uygulanır.”

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.