Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Korunma Önlemlerine Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/3) 7009.91 gümrük tarife alt pozisyonlu çerçevesiz cam aynalarin Iran Islam Cumhuriyeti menseli (5 Mayis 2013 T. 28638 S.RG)

small_ekonomi-logo(101).jpg


5 Mayıs 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28638

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/3)

Korunma önlemi

MADDE 1 – (1) 3/6/2005 tarihli ve 25834 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2005/5) gereğince 7009.91 gümrük tarife alt pozisyonlu çerçevesiz cam aynaların İran İslam Cumhuriyeti menşeli olanlarının ithalatında 4 (dört) yıl süre ile korunma önlemi olarak miktar kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştır. 13/2/2010 tarihli ve 27492 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6) ile önlem dört yıl daha uygulanmak üzere uzatılmıştır.

Başvuru

MADDE 2 – (1) Yerli üreticiler tarafından, 1 inci maddede belirtilen korunma önleminin süresinin uzatılması talebiyle İthalat Genel Müdürlüğüne (Genel Müdürlük) başvuruda bulunulmuştur. Söz konusu başvurunun gizli olmayan özetine Bakanlığın internet sitesi (http://www.ekonomi.gov.tr) “Ticaret Politikası Savunma Araçları” sayfasında yer alan “Korunma Önlemleri/Yürüyen Soruşturmalar” bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Ön inceleme

MADDE 3 – (1)  Başvuru konusu eşyanın toplam ithalatı inceleme konusu dönemde dalgalı bir seyir izlemiş, İran menşeli ithalat ise 2008 yılındaki ithalattan sonra tamamen durmuştur. Genel ithalat, 2013 yılının ilk iki aylık verilerine göre ise artmıştır.

(2) Başvuru konusu eşyanın ithalatında korunma önlemi uygulanan dönemde yerli üreticilerin bazı ekonomik göstergelerinde olumlu; bazı göstergelerinde ise olumsuz gelişmeler tespit edilmiştir.

Karar

MADDE 4 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, başvuru konusu eşyanın ithalatında 8/6/2004 tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürürlükte bulunan korunma önleminin gerekliliğinin devam edip etmediğinin tespit edilmesi amacıyla korunma önlemi soruşturması (soruşturma) açılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.

Soruşturmanın yürütülmesi

MADDE 5 – (1) Soruşturma, Yönetmeliğin ilgili hükümleri kapsamında Genel Müdürlük tarafından yürütülür. Soruşturma ile ilgili tüm yazışmalar aşağıda belirtilen yetkili merci ile yapılır.

T.C. Ekonomi Bakanlığı

İthalat Genel Müdürlüğü

Korunma Önlemleri Dairesi

İnönü Bulvarı No: 36, 06510 Emek/ANKARA

Tel:   (+90 312) 204 7703    Faks: (+90 312) 212 87 65

E-Ağ: http://www.ekonomi.gov.tr

E-Posta: korunma@ekonomi.gov.tr

İlgili taraflar

MADDE 6 – (1) Ekte yer alan “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren yirmi (20) gün içinde Genel Müdürlüğe gönderenler soruşturma kapsamında ilgili taraf olarak kabul edilirler.

Görüşlerin sunulması ve bilgi verilmesi

MADDE 7 – (1) “İlgili Taraf Başvuru Formu”nu doldurarak 6 ncı maddede belirtilen süre içerisinde gönderenlere http://www.ekonomi.gov.tr/ithgozetim/index.cfm adresinden ulaşılabilen “İlgili Taraf Soru Formu”na giriş yapabilecekleri kullanıcı adı ve şifre Genel Müdürlükçe bildirilir. Kullanıcı adı, “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda beyan edilen e-posta adresi olarak belirlenir. İlgili tarafların, bildirilen kullanıcı adı ve şifreyi kullanarak “İlgili Taraf Soru Formu”nu elektronik ortamda bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren otuz gün içinde doldurmaları gerekmektedir. “İlgili Taraf Soru Formu”nun doldurulmasıyla ilgili olarak Genel Müdürlük ile temas kurulması mümkün bulunmaktadır.

(2) Bakanlık gerekli görmesi halinde ilgililerden ek bilgi ve belge isteyebilir.

İlgili tarafların dinlenmesi

MADDE 8 – (1) İlgili taraflar, varsa sözlü olarak dinlenme taleplerini de “İlgili Taraf Başvuru Formu”nda belirtmek suretiyle yetkili merciye iletir. Talep edilmesi halinde düzenlenecek olan dinleme toplantısının yapılacağı yer ve tarih ile soruşturmaya ilişkin diğer duyurular Bakanlığın internet sitesinde (2 nci maddede belirtilen bağlantıda) ilan edilecektir.

Gizlilik

MADDE 9 – (1) Soruşturma sırasında ilgili taraflarca verilen bilgiler Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde belirtilen hükümler çerçevesinde gizli olarak değerlendirilir.

Bilgi verilmemesi veya hatalı bilgi verilmesi

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 4 üncü maddesi uyarınca, soruşturmanın herhangi bir aşamasında Genel Müdürlükçe istenen bilgilerin öngörülen süre içinde temin edilememesi ya da soruşturmanın engellendiğinin anlaşılması halinde soruşturma mevcut veriler üzerinden sonuçlandırılır. Genel Müdürlükçe ilgililer tarafından sağlanan bilgilerin yanlış olduğu tespit edildiği takdirde bu bilgiler dikkate alınmaz.

Soruşturmanın süresi

MADDE 11 – (1) Soruşturma Genel Müdürlükçe yürütülerek dokuz ay içinde tamamlanır. Gerekli hallerde bu süre iki ay uzatılabilir.

Yürürlük

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 13 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.