Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/10) 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarinda (GTP) altinda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menseli “sentetik veya suni devamsiz liflerden dokunmus mensucat” (5 Mayis 2013 T.28638 S.RG)

Ekonomi Bakanligindan: Ithalatta Haksiz Rekabetin Önlenmesine Iliskin Teblig (Teblig No: 2013/10) 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarinda (GTP) altinda yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menseli “sentetik veya suni devamsiz liflerden dokunmus mensucat” (5 Mayis 2013 T.28638 S.RG)


5 Mayıs 2013  PAZAR

Resmî Gazete

Sayı : 28638

TEBLİĞ

Ekonomi Bakanlığından:

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/10)

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

Mevcut önlem ve soruşturma

MADDE 1 – (1) 15/2/2001 tarihli ve 24319 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2001/2 sayılı Tebliğ (2001/2) ile 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) altında yer alan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”  ithalinde dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe konulmuştur.

(2) 2006 yılında başlatılan bir Nihai Gözden Geçirme Soruşturması (NGGS) sonrasında bahse konu önlemin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam edebileceği veya yeniden oluşabileceğinin İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu (Kurul) tarafından tespitini müteakip 19/6/2007 tarihli ve 26557 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2007/10 sayılı Tebliğ ile mevcut önlemin uygulanmasına devam edilmiştir.

(3) Mevcut önlemin uygulama süresinin sona ermesinden önce İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmeliğin (Yönetmelik) 35 inci maddesinin ikinci fıkrası hükmünce 20/7/2011 tarihli ve 28000 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2011/12 sayılı Tebliğ (2011/12) vasıtasıyla mevcut önlemin yürürlükten kalkacağı ve ilgili ürünün yerli üreticilerinin mevzuatta öngörülen sürelerde yeterli delillerle desteklenmiş bir başvuru ile Nihai Gözden Geçirme Soruşturması açılması talebinde bulunabilecekleri duyurulmuştur.

(4) Yerli üreticiler, Bossa Tic. ve San. İşl. A.Ş. ile Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş’den sağlanan bilgiler çerçevesinde ÇHC menşeli için 13/6/2012 tarihli ve 28322 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tebliğ (2012/13) ile NGGS başlatılmıştır. Söz konusu soruşturma Ekonomi Bakanlığı’nın (Bakanlık) İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ; 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen NGGS sonuçlarını içermektedir.

Yerli üretim dalının temsil niteliği

MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde şikayetçi firmaların yerli üretim dalını temsil yeteneğini haiz olduğu anlaşılmıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve toplanan bilgilerin değerlendirilmesi

MADDE 4 – (1) Soruşturma açılmasını müteakip, söz konusu ürünün yerli üreticilerine, Bakanlıkça tespit edilen ithalatçılarına, ÇHC’de yerleşik, ürünün bilinen ihracatçılarına ve diğer bütün ihracatçıların da bilgilendirilmesi için ÇHC Ankara Büyükelçiliği’ne ilgili soru formları, başvurunun gizli olmayan özeti ve soruşturma açılış Tebliğine ulaşmalarını temin etmek için soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulmuştur.

(2) Tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

(3) Yerli üretim dalı, soruşturma süresi boyunca Bakanlığımız ile işbirliği içinde olmuş ve gerektiğinde talep edilen ilave bilgileri temin etmiştir.

(4) İthalatçı soru formunu doldurmaları için kendilerine soruşturma açılışına ilişkin bildirimde bulunulan ithalatçı firmaların hiçbirinden yanıt alınmamıştır.

Yerinde doğrulama soruşturması

MADDE 5 – (1) Yönetmeliğin 21 inci maddesi çerçevesinde yerli üretici Bossa Tic. ve San. İşl. A.Ş. ve Kıvanç Tekstil San. ve Tic. A.Ş’nin Adana’da bulunan üretim tesisi ile idari merkezinde yerinde doğrulama gerçekleştirilmiştir.

Gözden geçirme dönemi

MADDE 6 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda, dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığının  tespiti  için 1/1/2009–31/12/2011 arasındaki dönem gözden geçirme dönemi olarak belirlenmiştir.

İKİNCİ KISIM

Soruşturma Konusu Ürün ve Benzer Ürün

Soruşturma konusu ürün ve benzer ürün

MADDE 7 – (1)  Soruşturma konusu madde, 55.13, 55.14, 55.15 ve 55.16 gümrük tarife pozisyonlarında (GTP) yer alan “sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat”tır.

(2) Yerli üretim dalı (YÜD) tarafından üretilen sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat ile soruşturma konusu ülke menşeli sentetik veya suni devamsız liflerden dokunmuş mensucatın benzer ürün olduğu tespiti mevcut önlemin yürürlüğe girmesini sağlayan (esas soruşturma) yapılmıştır. Bu soruşturma ise gerek yerli üretim dalı tarafından üretilen ürünler gerekse soruşturmaya konu ülke menşeli ürün arasında fiziksel özellikleri, işlevsel özellikleri, kullanım alanları, dağıtım kanalları, kullanıcıların algılaması ve birbirini ikame edebilmeleri açısından iki ürünün benzer ürün olma durumunu ortadan kaldıracak bir değişiklik olduğuna dair herhangi bir görüş alınmamıştır.

(3) Soruşturma konusu eşya ile ilgili açıklamalar genel içerikli olup uygulamaya esas olan GTP karşılığı eşya tanımıdır. Bununla beraber, soruşturma konusu eşyanın Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde yer alan tarife pozisyonunda ve/veya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Dampingin Devamı ve Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 8 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu süre içinde dampingin devam edip etmediği incelenmiştir.

(2) Soruşturma sırasında yeni damping marjı hesaplanmamış, esas soruşturmada hesaplanmış olan damping marjları gösterge olarak dikkate alınmıştır.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Zararın Devamı veya Yeniden Meydana Gelmesi İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 9 – (1) Yönetmeliğin 35 inci ve 41 inci maddeleri çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, yerli üretim dalında zarar durumu ve bu zararın devamına ilişkin incelemeler yapılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Bilgi ve İşlemler

Genel açıklamalar

MADDE 10 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi çerçevesinde önlemin yürürlükte olduğu dönemde, YÜD’deki zarar durumu ve önlemin yürürlükten kalkması halinde zarara etki edebilecek muhtemel gelişmeler incelenmiştir. İthalat verileri incelenirken, 2009-2011 dönemi dikkate alınmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Önlem Konusu İthalatın Gelişimi

Maddenin genel ithalatı

MADDE 11 – (1) Maddenin 2009-2011 döneminde genel ithalat rakamları incelendiğinde 2009 yılında 38.342 Ton olan toplam ithalatın takip eden yıllarda sırasıyla; 51.074 Ton, 54.886 Ton  olarak gerçekleşmiştir.

(2) Birim fiyatının ise 2009 yılında 6,83 ABD Doları/Kg iken 2010 yılında 6,77 ABD Doları/Kg; 2011 yılına gelindiğinde 6,78 ABD Doları/Kg seviyesinde gerçekleştiği görülmektedir.

Maddenin soruşturma konusu ülkeden ithalatı

MADDE 12 – (1) Soruşturmaya konu maddenin ÇHC’den ithalatı incelendiğinde 2009-2011 yıllarında sırasıyla 9.439 Ton, 15.494 Ton ve 11.580 Ton olarak gerçekleştiği görülmüştür.

(2) Mevcut önleme rağmen ÇHC’den ithal edilen mensucatın birim fiyatları 2009, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 4,95Kg/ABD Doları, 4,75 Kg/ABD Doları ve 4,29 Kg/ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. Buna göre 2009-2011 döneminde birim fiyatın yaklaşık % 26 oranında gerilemiş olması, birim fiyatların ürünün kompozisyonu konusundaki değerlendirmede önem arz ettiği düşüncesini ortaya çıkarmaktadır.

Önlem konusu ithalatın pazar payı

MADDE 13 – (1) Önlem konusu ithalatın nispi değişimini görebilmek için, söz konusu ithalatın toplam Türkiye benzer mal tüketimi içindeki payı incelenmiştir. Bu bağlamda, öncelikle şikâyetçi firmaların yurt içi satış miktarı ile genel ithalat miktarı toplanarak ilgili yılda Türkiye benzer mal tüketimi elde edilmiştir.

(2) Türkiye benzer mal tüketimi 2009 yılı 100 olarak baz alınıp endekslendiğinde, 2010 yılında 126 ve 2011 yılında 132 olarak gerçekleşmiştir. ÇHC’nin pazar payı ise aynı şekilde 2009 yılı baz alındığında, 2010 ve 2011 yılları için sırasıyla 131 ve 93 olarak gerçekleşmiştir.

(3) Öte yandan, 2009’da endeks değeri 100 olan yerli üretim dalının pazar payı da 2010’da 87 ve 2011’de ise 82 seviyesinde oluşmuştur.

Fiyat kırılması

MADDE 14 – (1) Önlemin yürürlükten kalkması durumunda yerli üretim dalı fiyatları üzerinde oluşabilecek muhtemel etkiyi görebilmek amacıyla 2009-2011 dönemi için fiyat kırılması ve fiyat baskısı hesaplanmıştır.

(2) Bu çerçevede 2009-2011 yılları arasında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri dikkate alınarak ÇHC menşeli ithalatın birim fiyatlarına gümrük vergisi ve gümrük masrafları eklenerek soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye giriş fiyatı saptanmıştır. Dampinge karşı önlemin söz konusu olmadığı bir ortamda fiyatların hangi düzeyde olacağına ilişkin değerlendirmeyi mümkün kılmak amacıyla anılan miktara dampinge karşı önlem eklenmemiştir. Bu şekilde elde edilen soruşturma konusu ürünün Türkiye piyasasındaki ağırlıklı ortalama fiyatı yerli üretim dalını ağırlıklı ortalama satış fiyatıyla mukayese edilmiş ve fiyat kırılması hesaplanmıştır.

(3) Yapılan karşılaştırma neticesinde 2009-2011 yılları arasında ÇHC menşeli ithalatın yerli üreticilerin fiyatlarını sırasıyla CIF bedelin %98’i,  %122’si, %159’u oranlarında kırdığı tespit edilmiştir.

Fiyat baskısı

MADDE 15 – (1) Önlem konusu ülkeden gerçekleştirilen ithalatın YÜD’nin  fiyatlarını baskılayıp baskılamadığı incelenmiştir. Bu çerçevede dampingli ithalat fiyatının YÜD’nin olması gereken satış fiyatının ne kadar altında olduğu belirlenmiştir. Fiyat baskısı, dampingli ithalat fiyatlarının Türkiye piyasasında YÜD’nin olması gereken satış fiyatının yüzde olarak ne kadar altında kaldığını göstermektedir.

(2) Fiyat baskısı analizinde, soruşturma konusu ülkenin CIF ithal fiyatlarının üzerine gümrük vergisi ve ithalat masrafları ilave edilerek ilgili ülke menşeli ürünlerin Türkiye piyasasına giriş fiyatları bulunmuştur. Söz konusu fiyatlar, YÜD’nin üretim maliyetine mâkul oranda kâr marjı eklenmek suretiyle tespit edilen satış fiyatı ile karşılaştırılmış ve dampingli ithalatın fiyatının YÜD’nin olması gereken fiyatını önemli ölçüde baskı altına aldığı sonucuna ulaşılmıştır. Buna göre, 2009-2011 döneminde fiyat baskısının, CIF bedelin %144’ü, %164’ü ve %212’si olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yerli Üretim Dalının Durumu

Yerli üretim dalının ekonomik göstergeleri

MADDE 16 – (1) Önlem konusu ülkeden ithalatın yerli üretim dalı üzerindeki etkisinin belirlenmesinde, başvuru sahibi firmaların verileri esas alınmıştır.

(2) Eğilimin sağlıklı bir şekilde incelenmesi amacıyla Türk Lirası bazındaki veriler için yıllık ortalama Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) kullanılarak enflasyondan arındırılmış reel değerler kullanılmış ve veriler 2009 yılı=100 olacak şekilde endekslenmiştir.

a) Üretim, kapasite ve kapasite kullanım oranı (KKO)

1) Yerli üretim dalının soruşturma konusu ürün için 2009 yılında 100 olan üretim miktar endeksi, 2010 yılında 107 ve 2011 yılında ise 112 olarak gerçekleşmiştir.

2) Kapasite kullanım oranı endeksi ise 2009’da 100 iken, 2010 yılında 99’a gerilemiş, 2011 yılında ise 103’e yükselmiştir.

b) Yurt içi satışlar

1) 2009 yılında 100 olan yurt içi satış miktar endeksi, 2010 ve 2011 yıllarında aynı seviyede gerçekleşip, 109’a yükselmiştir.

2) 2009 yılında 100 olan yerli üretim dalı ağırlıklı ortalama birim yurt içi satış fiyatı, 2010’da 96’ya gerilemiş 2011’de ise 101 seviyesinde gerçekleşmiştir.

c) Yurt dışı satışlar

1) 2009 yılında 100 olan yurt dışı satış miktar endeksi, 2010’da 115’e, 2011’de ise 127’ye çıkmıştır.

2) 2009 yılında 100 olan yerli üretim dalı ağırlıklı ortalama birim yurt dışı satış fiyatı endeksi 2010’da 90’a 2011 yılında ise 95’e düşmüştür.

ç) Pazar payı

1) Yerli üretim dalı pazar payı endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010’da 87’ye gerilemiş, 2011’de ise 82’ye düşmüştür. (Tablo 2)

d) Maliyetler

1) 2009 yılında 100 olan ağırlıklı ortalama birim ticari maliyeti, 2010 yılında 93’e düşmüş 2011 yılında ise 99 olarak gerçekleşmiştir.

e) Karlılık

1) Yurt içi satışlarda birim karlılık, 2009 yılı -100 alındığında, 2010 yılında -68’e, 2011’de ise -82 seviyesinde gerçekleşmiştir. Yurt dışı birim karlılık ise, 2009 yılı yine 100 alındığında, 2010 yılında 77’ye, 2011 yılındaysa 78’e gerilemiştir. Yerli üretim dalının toplam birim karlılığına bakıldığında ise, 2009 yılı aynı şekilde 100 kabul edildiğinde, 2010 yılında 120’ye, 2011’de ise 115’e yükselmiştir.

f) Stoklar

1) 2009 yılında 100 olan stok miktar endeksi, 2010’da 112’ye yükselmiş, 2011’de ise bu endeks 128 olarak gerçekleşmiştir. Stok çevrim hızına (satış/stok)  bakıldığında ise 2009 yılında 100 iken 2010 yılında 99, 2011 yılında ise 90 olarak gerçekleşmiştir.

g) Stok Çevrim Hızı

1) 2009 yılında 100 olan stok çevrim hızı endeksi, 2010 yılında 99’a gerilemiş, 2011’de ise 90 olarak gerçekleşmiştir.

ğ) İstihdam

1) 2009’da 100 olan direkt işçi sayısı endeksi 2010 yılında 105’e 2011 yılında ise 126’ya yükselmiştir.

h) Verimlilik

1) Üretimde çalışan işçi başına verimlilik endeksi 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 102’ye yükselirken 2011’de 89’a gerilemiştir.

ı) Nakit Akışı

1) Yerli üretim dalının önlem konusu ürüne ilişkin nakit akış endeksi 2009 yılında 100 iken, bu değer 2010 yılında 98’e gerilemiş, 2011 yılında ise 99 olarak gerçekleşmiştir.

i) Firma Amortismanları

1) Yerli üretim dalının amortisman değerleri toplamı 2009 yılı 100 olarak endekslendiğinde, 2010’da 94, 2011 yılında ise 98 olarak gerçekleşmiştir.

j) Damping Marjı

1) Esas soruşturmada hesaplanan damping marjı %87’dir.

k) Büyüme

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerini kapsayan aktif büyüklük endeksi 2009 yılında 100  iken, 2010 yılında 109’a yükselmiş, 2011 yılında ise 137 olarak gerçekleşmiştir.

l) Sermaye veya yatırımları arttırma yeteneği

1) Yerli üretim dalının sermaye arttırma yeteneğini görebilmek için özsermayesine bakılmıştır. Buna göre, 2009 yılında 100 olan özsermayesi, 2010 yılında 104’e yükselmiş, 2011 yılında ise 113 olarak gerçekleşmiştir.

2) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin tevsi ve yenileme yatırımları toplamı 2009 yılında 100 iken, 2010 yılında 188’e, 2011 yılında ise 1002’ye yükselmiştir.

m) Yatırımların geri dönüş oranı

1) Yerli üretim dalının bütün faaliyetlerine ilişkin yatırım hasılatı (kar/özkaynak) oranı endeks olarak alındığında 2009 yılında 100 olan endeks, 2010 yılında 139’a 2011’de ise 141’e yükselmiştir.

Yerli üretim dalının ekonomik göstergelerinin değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Yerli üretim dalının göstergeleri incelendiğinde;

a) 2009-2011 döneminde yurt dışı satışlardaki artışın hem miktar hem de değer olarak yurt içi satışlara kıyasla daha fazla olduğu tespit edilmiştir. Bu durum fiyat kırılması ve fiyat baskısı sonuçlarıyla birlikte değerlendirildiğinde, yurt dışı pazarlara yönelen YÜD’nin bu eğiliminde, soruşturma konusu ülke menşeli ithalatın fiyatlarının önemli ölçüde etkili olduğu değerlendirilmektedir zira yerli üretim dalının ülkemiz pazarındaki birim satış fiyatı göz önüne alındığında, iç pazarda yapılan satışların birim fiyatı, yurt içi satışlar özelinde ÇHC’den ithalatın birim fiyatından daha yüksek seyretmekte oysa yurt dışı satışlar göz önüne alındığında yerli üretim dalı daha yüksek fiyatlarla satış yapabilmesine rağmen buradaki payını artırabilmektedir.

b) Yerli üretim dalının toplam karlılığının, 2009 yılı endeksi 100 olarak kabul edildiğinde, 2010 ve 2011 yıllarında sırasıyla 133 ve 132 olduğu görülmektedir. Birim karlılık endeksi de incelendiğinde, aynı dönemler için sırasıyla 2009 yılında 100 olan endeks, 2010 yılında 120’ye yükselip 2011 yılındaysa 115’e düşmüştür. Dönem içinde her ne kadar toplam karlılıkta bir artış görülse de, daha önce belirtildiği gibi yurt içi birim ve toplam karlılıktaki düşüşe ek olarak fiyat kırılması ve baskısındaki yüksek oranlardan ötürü toplam karlılık artışının aslında genel manada yerli üretim dalının satışlarının yurt dışı pazarlara kaymasından ötürü olduğu değerlendirilmektedir. Toplam karlılıkta yaşanan iyileşmenin temelde yurt dışı karlılığın yurt içi karlılığa kıyasla daha olumlu seyretmesinden kaynaklandığı mütalaa edilmektedir. Bu çerçevede iç piyasada dampinge konu ithalatın da baskısıyla yurt dışı piyasalara yöneldiği düşünülen yerli üretim dalının toplam karlılığını arttırdığı görülmektedir.

(2) Bunun yanında, yurt içi satışların birim fiyatının, yurt dışı satışların altında olması, yerli üretim dalının ihracat yaparken makul bir fiyat seviyesinde satış yaptığına işaret etmektedir. Ayrıca, yurt içi satışlardan elde edilen ürün karının, yurt dışı satışlardan elde edilen ürün karından daha hızlı düşme eğiliminde olması da yine içerideki rekabet ortamının dampingli ithalat yüzünden etkilendiğini akla getirmektedir.

(3) Ticari maliyetler analiz edildiğinde ise artan finansman giderlerinin yerli üretim dalının maliyetlerini olumsuz etkilediği görülmektedir. 2009 yılı finansman giderleri endeksi 100 olarak değerlendirildiğinde 2011 yılında endeksin 167’ye ulaşması bu açıdan anlam kazanmaktadır. Ticari maliyeti artıran bu unsur, yerli üretim dalının karlılıkta karşı karşıya kaldığı olumsuz durumu açıklamaya yeterli olmasa dahi önlem konusu ülkeden gerçekleşen ithalatın etkisiyle birlikte değerlendirildiğinde önem arz eden bir nitelik göstermektedir.

(4) Yerli üretim dalının stoklarındaki artış ve buna bağlı olarak stok çevrim hızındaki düşüş yerli üretimin satışlarda karşılaştığı olumsuz durumu işaret etmektedir. Stok-satış dengesi pazar payına ilişkin verilerle birlikte değerlendirildiğinde, yerli üretim dalının pazar kaybetmesi nedeniyle önemli ölçüde yurt dışı pazar arayışına gittiği mütalaa edilmektedir. 2009-2011 dönemi incelendiğinde, ülkemiz pazarında hem ÇHC’nin hem de yerli üretim dalının pazar payı kaybetmiş olduğu gözlemlenmekte, pazarda bir ölçüde önlem uygulanmayan ülkelerin varlığı göze çarpmaktadır.

(5) Gözden geçirme döneminde sınai ve ticari maliyetleri ile dönem sonu stoklarında olumlu gelişmeler yaşayan YÜD, üretim tesislerinde tevsi yatırımlar yapmaya başlamıştır.

BEŞİNCİ KISIM

Dampingin ve Zararın Devamı veya Yeniden Oluşma İhtimali

Genel açıklamalar

MADDE 18 – (1) Yönetmeliğin 35 inci maddesi hükümleri gereğince, bu bölümde önlemin sona ermesi halinde damping ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Soruşturmaya konu ülkedeki yerleşik kapasite ve ihracat potansiyeli

MADDE 19 – (1) Chinese Textile Economic Information (CTEI)’den alınan bilgilere göre,  2010 yılına ulaşıldığında ÇHC’nin tekstil üretimi önümüzdeki 5 yıl içinde %60 civarında artarak 41,30 Milyon Ton’a ulaşacaktır.

(2) Yine aynı dönemde tekstil sektörüne yapılan yatırımlar 1,3 kat civarında artış kaydederken, bu durum neticesinde ülkenin değişik tekstil ürünlerindeki üretim kapasitesinde %63-%92 aralığında artış gerçekleşmiştir. 2010 tarihli raporda devamla tekstil sektörüne yapılan yatırımların 2005-2010 yılları arasında 1,5 kat, kârlılığın ise 1,3 kat artış gösterdiği ifade edilmektedir.

(3) Economist Veri Tabanı’ndan elde edilen verilere göre, ÇHC’de soruşturma dönemi olan 2009-2011 döneminde ÇHC’nin iç talebindeki büyüme, 2009 yılı için 35 Milyon ABD Doları, 2010 yılı için 41 Milyon ABD Doları, 2011 yılı için 48 Milyon ABD Doları ve 2012 yılı için 56 Milyon ABD Doları olduğu gözlemlenmiştir.

(4) ÇHC’nin ihracatının 2009 yılında yaşanan ekonomik kriz öncesi döneme dönme eğiliminde olması ve iç talebin de üretimi uyarması beklendiğinden bahsedilmiş, bu hususun ÇHC’nin tekstil sektöründe daha faal bir hale gelmesine işaret edebileceği belirtilmiştir.

(5) 2009-2011 dönemi Uluslararası Ticaret Merkezi (UTM)’den alınan Dünya Toplam İhracat verilerine bakıldığında, ÇHC’nin başvuru konusu ürünlerde dünyaya yaptığı ihracatın miktar bazında, 2009-2011 döneminde sırasıyla 3.347.537 Ton, 4.305.379 Ton ve 5.567.621 Ton civarında, pazar payının ise, 2009 yılı için %32, 2010 yılı için %29, 2011 yılı içinse %28 civarında olduğu görülmektedir.

(6) 2009-2011 döneminde ÇHC’nin, Avrupa Birliği’ne (AB) soruşturma konusu ürün ihracındaki birim fiyatlarına bakıldığında sırasıyla 4,34 ABD Doları/kg, 4,87 ABD Doları/kg, 5,95 ABD Doları/kg olarak gerçekleştiği görülmüştür. ÇHC’nin birim fiyatlarının 2009-2011 dönemi boyunca dünya birim fiyatlarının oldukça altında seyrettiği görülmektedir.

(7) ÇHC İstatistik Bürosu’ndan alınan verilere göre, ÇHC’nin iplik sektöründeki büyümesinin 2012 yılında 2011 yılına göre %17,7, giyim sektöründe %13,7, ipek kumaş sektöründe ise %14,6 civarında olacağı belirtilmektedir.

(8) Financial Times veritabanından elde edilen bilgilere göre, 2010-2012 döneminde ÇHC hazır giyim sektöründe 2004 yılı baz alındığında (2004=100), büyüme endeksi 2010 yılı için 150, 2011 için 200 ve 2012 için 250 civarında seyretmektedir.

Soruşturmaya konu ülkenin belirli ülke pazarlarındaki durumu

MADDE 20 – (1) UTM (Uluslararası Ticaret Merkezi) alınan bilgilere göre ÇHC’nin soruşturma konusu üründe payının yüzde 29 ile yüzde 55 arasında değiştiği görülmektedir.

(2) Eurostat’tan alınan bilgilere göre, AB’ye ÇHC’den toplam olarak 2009’da 83.104 Ton, 2010’da 90.056 Ton ve 2011’de 88.209 Ton ithalat yapılmıştır. Bahse konu genel ithalatın birim fiyatı ise 2009’da 4,34 ABD Doları/kg, 2010’da 4,87 ABD Doları/kg, 2011’de 5,95 ABD Doları/kg olmuştur.

(3) ÇHC’nin AB’ye ihraç fiyatları Türkiye’ye ihraç fiyatlarına yakındır.

Türkiye pazarının önemi

MADDE 21 – (1) Önlem konusu ürüne yönelik olarak Türkiye’nin iç pazar büyüklüğünün ve büyüme potansiyelinin önlem konusu ülke için cazip bir seviyede olduğu ve Türkiye’nin ilgili üründeki tüketim endeksinin 2009-2011 yılları arasında önemli ölçüde arttığı değerlendirilmektedir. Tüketim endeksinin artmasının başlıca nedenlerinden biri, hazır giyim sektörünün önümüzdeki yıllar boyunca büyüme yaşayacağı beklentisidir.

Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları

MADDE 22 – (1) Soruşturma konusu üründeki mevcut dampinge karşı önlemlerin hukuki ve idari altyapısını teşkil eden damping soruşturması çerçevesinde ilgili taraflardan elde edilen bilgi ve belgeler temelinde tespit edilen damping marjları incelenmiştir. Esas soruşturmada tespit edilen damping marjları, önlemin uygulanmadığı ortamda ihracatçı firmaların davranışlarını ve yapmaları muhtemel olan dampingi göstermesi açısından önem taşımaktadır.

(2) Buna göre, 2002 yılında yürütülen esas soruşturmada sentetik veya suni devamsız liflerden mensucat için damping marjları ÇHC menşeli olanlarına yönelik olarak CIF ihraç fiyatının %87’si olarak hesaplanmıştır.

Değerlendirme

MADDE 23 – (1) Bu bilgiler ışığında ve ÇHC’de mevcut kapasiteye ek olarak gerek kapasite yatırımlarının artışı göz önüne alındığında gerekse tekstil alanındaki girişimlerin artışından ve aynı zamanda ÇHC’deki iç talebin gelişiminin, üretimi tetikleyen önemli bir unsur olması sebebiyle, ÇHC’nin üretimini artırabileceği ve önlemin kaldırılması halinde bu durumun yerli üretim dalı için tehlike oluşturacağı mütalaa edilmektedir.

(2) Öte yandan, ithalat verileri incelendiğinde ülkemiz ithalatında ÇHC’nin menşeli  ithalatın  önemli kısmının DİR kapsamında gerçekleştiği görülmektedir.

(3) Yapılan incelemeler neticesinde gerek artan ithalat gerekse başta finansman giderlerindeki dalgalanma olmak üzere yerli üretim dalının maliyetlerine yansıyan unsurlar nedeniyle 2009-2011 döneminde yerli üretim dalının zarar haliyle karşı karşıya olduğu görülmektedir.

(4) Son değerlendirmede;

a) ÇHC’nin, Dünya ithalatından aldığı pay, mevcut kapasitesine ek olarak tekstil alanına yapılan kapasite yatırımlarının arttığı ve ÇHC’nin iç talebindeki artış tahminleri göz önüne alındığında, ÇHC’nin ilerleyen dönemlerde soruşturma konusu ürün alanında faaliyetini artırarak devam ettireceği değerlendirilmektedir.

b) Soruşturma döneminde, önleme konu ürün ithalatının bir ölçüde diğer ülkelere kaydığı gözlemlenmekle birlikte, önleme tabi ülke olan ÇHC’den ithalatın devam ettiği ve bu ithalatın birim fiyatlarının diğer ülkelerin birim fiyatlarının önemli ölçüde altında olduğu gözlemlenmiştir.

c) Gerek ÇHC’nin belirtilen kapasite yatırımları, gerek ülkemizde yaklaşık %5 civarında artacağı beklenen hazır giyim talebi ve ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün düşük birim fiyatları göz önüne alındığında, ÇHC’nin soruşturma konusu üründeki üretiminin önemli kısmının ülkemize ihraç edilebileceği değerlendirilmektedir.

ç) ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün fiyat trendinin 2009-2011 döneminde aşağı yönlü olması, ÇHC’den yapılan ithalatta artış olabileceğine işaret etmektedir.

ALTINCI KISIM

Diğer Hususlar

Üçüncü ülkelerden ithalat ve diğer hususlar

MADDE 24 – (1) ÇHC dışındaki ülkelerden yapılan ithalat incelendiğinde, genel ithalat içerisinde Endonezya ve Pakistan’ın da önemli pay sahibi olduğu görülmektedir. Adı geçen ülkelerden yapılan ithalatın paylarına bakıldığında, Endonezya’nın 2009 yılında %33, 2010 yılında %34, 2011 yılında %36, 2012 yılında ise %50 oranında olduğu görülmektedir. Toplam ithalat içindeki payı yüksek bir başka ülke olan Pakistan için ise aynı oranların, 2009 yılında %16, 2010 yılında %13, 2011 yılında %18 oranında olduğu görülmektedir. Adı geçen her iki ülkenin de birim fiyatlarının, ÇHC’den yapılan ithalatın birim fiyatından yüksek olduğu gözlemlenmektedir.

YEDİNCİ KISIM

Sonuç

Karar

MADDE 25 – (1) Soruşturma sonucunda, meri  önlemlerin yürürlükten kaldırılması halinde dampingin ve zararın devamı veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edildiğinden  İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ekonomi Bakanının onayı ile soruşturma konusu ürün için uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin aşağıda belirtilen şekilde aynen uygulanmaya devam edilmesine karar verilmiştir.

 

GTP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı

 Önlem (CIF

bedelin %’si)

 

55.13   

 Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçmeyen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

Çin Halk Cumhuriyeti

87

 

55.14

Sentetik devamsız liflerden dokunmuş mensucat (ağırlık itibariyle %85’ten az, m2 ağırlığı 170 gr.ı geçen esas itibariyle veya sadece pamukla karışık sentetik devamsız lif içerenler)

55.15

Sentetik devamsız liflerden diğer dokunmuş mensucat

55.16

Suni devamsız liflerden dokunmuş mensucat

 

Uygulama

MADDE 26 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon numarası, tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, karşılarında gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemi tahsil ederler.

Yürürlük

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc