17/12/2011 tarihli ve 28145 sayili Resmî Gazete’de yayimlanan Ürünlerin Ülkeye Girisinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeligin bazi madeleri degistirildi (24.01.2012 T. 28183 S.RG)

small_rg(4).jpg


 

24 Ocak 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28183

YÖNETMELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÜRÜNLERİN ÜLKEYE GİRİŞİNDE VETERİNER KONTROLLERİNİN

DÜZENLENMESİNE DAİR YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

             MADDE 1 – 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(3) Merkezi yetkili makam tarafından yapılan incelemeler sonucunda, veteriner sınır kontrol noktasının, 31/12/2010 tarihli ve 27802 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Veteriner Sınır Kontrol Noktası Müdürlüklerinin Görev ve Çalışma Esaslarına Dair Yönetmelikte belirlenen şartları taşımadığı tespit edildiğinde veya halk veya hayvan sağlığı ile ilgili önemli risklerin bulunması halinde veteriner sınır kontrol noktalarının yetkileri askıya alınır. Yetkileri askıya alınan veteriner sınır kontrol noktaları sadece bu maddenin ikinci fıkrası uyarınca yeniden listeye dâhil edilir.”

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “(2) Birinci fıkranın (b) bendinde belirtilen durumlarda, ürünler veteriner sınır kontrol noktasında 6 ncı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen belge, kimlik ve fiziksel kontrollere tabi tutulur. Ancak, derisi yüzülmeden ithal edilen kürklü yabani av hayvanları, üçüncü fıkranın (a) bendine uygun olarak ve 7 nci maddenin birinci fıkrasında belirtilen belge ile birlikte gümrük gözetiminde varış işletmesine gönderilerek kimlik kontrolü ile sağlık kontrolü ve 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmeliğe uygun olarak kalıntı aranması dışındaki fiziksel kontrolü varış işletmesinde gerçekleştirilir. Kontrollerin sonuçları ürünlerin giriş yaptığı veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğüne gönderilir. Kontrollerin sonuçlarına bağlı olarak gerektiğinde, 23 üncü maddede belirtilen önlemler alınır.”

             MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “a) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi ve Bakanlıkça belirlenen miktarı aşmaması koşuluyla, yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimlerine yönelik ürünlere uygulanmaz.

             b) İthalatın yasak olmadığı bir ülkeden veya bölgeden gelmesi, Bakanlıkça belirlenen miktarı aşmaması ve ticari olarak ithalatı amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünlere uygulanmaz.”

             “ç) Ürünlerin miktarının Bakanlıkça belirlenen miktarı aşmadığı durumlarda, hermetik olarak kapatılmış kaplarda en az 121 oC’de 3 dakikaya eşdeğer ısıl işleme tabi tutulmuş aşağıdaki ürünlere uygulanmaz:

             1) Yolcu beraberinde gelen ve kendi kişisel tüketimleri için amaçlanan ürünler.

             2) Ticari olarak ithalatı amaçlanmamış olması koşuluyla, özel kişilere küçük sevkiyatlar halinde gönderilen ürünler.”

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.