Gümrükler Genel Müdürlügü: Hariçte isleme rejimine konu esyanin ayniyet tespiti GENELGE (2013/15) - 08/05/2013

Gümrükler Genel Müdürlügü: Hariçte isleme rejimine konu esyanin ayniyet tespiti GENELGE (2013/15) - 08/05/2013


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/15
Yayım Tarihi 08/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 08/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
 

GENELGE (2013/15)
Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti


 

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 72093537-10.06.01-45

Konu : Hariçte işleme rejimine konu eşyanın ayniyet tespiti

 

08/05/2013

GENELGE (2013/15)

 

 İlgi : 04/09/2009 tarihli ve 2009/94 sayılı Genelge.

 

Hariçte işleme rejimi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesi dışına geçici ihracı yapılan eşyanın işlendikten sonra ithal edilecek eşyanın bünyesinde kullanılıp kullanılmadığının tespiti hususunda aşağıda belirtildiği şekilde işlem yapılması gerekmektedir.

 

 1- Hariçte işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek eşyanın ithalinde ayniyet tespitinin yapılabilmesi için, ihracatın yapıldığı gümrük idaresince beyannamenin 44 no.lu kutusuna aşağıda belirtilen kodlardan en az bir tanesi yazılacaktır.

 

(Kod-1) Numune alınması,

 

(Kod-2) Fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması

 

(Kod-3) Ekspertiz raporunun ibrazı

 

(Kod-4) Laboratuar analizi

 

2- İhracatın yapıldığı gümrük idaresince, hariçte işleme rejimi kapsamında ihraç edilecek eşyanın aşağıda belirtilen tedbirlerin alınması suretiyle geçici ihracına izin verilecektir.

 

a) Tamir amacıyla geçici ihraç edilen eşyanın ayniyet tespiti işlemleri 1 seri no.lu Gümrük Genel Tebliğinin (Hariçte İşleme- Geçici İhracat) 3 üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca yapılacaktır.

 

b) İşlem görmek üzere geçici ihraç edilen eşyanın ayniyet tespiti yapılırken, numune alınması (Kod-1) veya eşyanın fotoğrafının eklenmesi ya da ayrıntılı teknik tanımının yapılması (Kod-2) veya ekspertiz raporunun ibrazı (Kod-3), bunların mümkün olmaması halinde ise Gümrük Yönetmeliğinin 196 ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle eşyanın hangi hatta işlem gördüğüne bakılmaksızın laboratuar tahliline tabi tutulması suretiyle işlem yapılacaktır (Kod-4).

 

3- İthalatın yapıldığı gümrük idaresince geçici ihracata ilişkin beyannamenin 44 no.lu hanesindeki meşruhat kontrol edilerek bu meşruhata göre idarece memur görevlendirilmesi, teknik inceleme yaptırılması, ekspertiz raporu aranılması, laboratuar tahlili vb. işlemlerin yapılarak ayniyet tespitini müteakiben eşyanın ithaline izin verilecektir.

 

4-İlgide kayıtlı Genelge yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mehmet GÜZEL

Bakan a.

Müsteşar Yardımcısı

 

DAĞITIM : Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc