Gümrükler Genel Müdürlügü: GENELGE (2013/16) - 2000/47 ve 2001/24 sayili Genelgelerin yürürlükten kaldirilmasi - 13/05/2013

Gümrükler Genel Müdürlügü: GENELGE (2013/16) - 2000/47 ve 2001/24 sayili Genelgelerin yürürlükten kaldirilmasi - 13/05/2013


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/16
Yayım Tarihi 13/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 13/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

 

GENELGE (2013/16)
2000/47 ve 2001/24 sayılı Genelgelerin yürürlükten kaldırılması


 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 41208501-010.06.02

Konu :

 

13.05.2013

GENELGE

(2013/16)

 

İlgi: a) 01.08.2000 tarih ve 2000/47 sayılı Genelge.

b) 08.10.2001 tarih ve 2001/24 sayılı Genelge.

 

İlgide kayıtlı Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Remzi AKÇİN

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

DA Ğ I T I M

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

------

 

2013/16 sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

T.C.
BAŞBAKANLIK
GUMRUK MUSTEŞARLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı: B.02.1.GÜM.0.06.00.37.1091-1618                                                                      ANKARA

Konu:                                                                                                                        

01.08.2000

2013/16 sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

GENELGE

2000/47

 

 

Bilindiği üzere, İhracat: 2000/6 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ, 11.03.2000 tarih ve 23990 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Anılan Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek gümrük işlemleri aşağıda belirtilen şekilde yerine getirilecektir. 

1) Gümrük Yönetmeliğinin 81 nolu Ek'inde yer alan ve her türlü giriş, çıkış, transit işlemlerini yapmaya yetkili kılınan gümrük idareleri, ihracat: 2000/6 sayılı Tebliğ kapsamındaki Dahilde İşleme İzin taleplerini de doğrudan değerlendirip sonuçlandırır. 

2) İhracat: 2000/6 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinde belirtilen işlemlere ilişkin izin, yetkili gümrük idareleri tarafından, gümrük giriş beyannamesinin üzerine, izin süresini de içerecek şekilde kayıt düşülmek suretiyle verilir.

İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'e istinaden verilen Dahilde İşleme İzni ile geçici girişine izin verilen eşya için, bu Genelgenin yürürlüğe girdiği tarihten başlamak ve Genelgeye ekli örneğe uygun olarak düzenlenmek kaydıyla 2 nüsha taahhütname alınır. Taahhütnamenin 1 nüshası giriş beyannamesine eklenir, diğer nüshası ise mükellefine verilir

İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen işlemler için gümrük beyannamesi üzerinden verilen söz konusu Dahilde İşleme İzinleri, bu Genelge'nin 2 no'lu Ek'inde yer alan Takip Defterine kaydedilerek takip edilir. Bu Genelge'nin yayımından önce İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'e istinaden Dahilde İşleme İzni verilmiş olması halinde, bu izinler de Takip Defterine kaydedilir.

3) İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğin 4 üncü maddesinde belirtilen Dahilde İşleme İzni ile ithal edilecek eşyanın ithaline:

a) Numunesinin alınması mümkün olmayan eşyanın, tanınmasına yarayacak özelliklerini ve gerek görülmesi halinde fotoğraflarını içeren bir tutanakla tespitinin yapılması;

b) İthalat Rejiminde ithali belli kurum ve kuruluşların müsaadesine bırakılmış mallardan olması halinde, ithalat esnasında bu kurum ve kuruluşların müsaadesinin aranması;

c) Bu Genelge'nin, 1 notu Ek'inde belirtilen taahhütnamenin mükellefince verilmesi;

d) Girişi sırasında tahakkuk edecek gümrük vergilerini karşılayacak miktarda teminat alınması,

Kaydıyla izin verilir.

4) İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (a) bendi kapsamında ithali talep edilen eşya için, bu Genelge'nin 3 üncü maddesinde yer alan şartlara ilave olarak;

 a) İbrazı talep edilen proforma fatura aslı ve noter onaylı Türkçe tercümesinin ibraz edilememesi halinde gümrük idaresince tespit edilecek kıymete göre eşyanın vergileri teminata bağlanır.

 b) İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında ithali talep edilen ve kıymeti 10.000 ABD Dolarını aşmayan eşyanın ithalat ve ihracat gümrük işlemlerinde ekspertiz raporu aranmaz.

İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (b) bendi kapsamında ithali talep edilen ve kıymeti 10.000 ABD Dolarını aşan eşyanın ithalat gümrük işlemlerinde ise, eşyanın göreceği işçiliği, işçiliğin yapılacağı yeri ve yapılacak işlem için ne kadar süreye gereksinim duyulduğunu belirtir ilgili meslek odasından alınacak ekspertiz raporu aranır.

 5) İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (a) bendine istinaden gümrük giriş beyannamesi üzerine verilen Dahilde İşleme İzni kapsamında numunesi alınarak veya tutanak tutularak ithal edilen eşyanın ihracına, ayniyetine uygun olarak ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanıldığının tespiti kaydıyla izin verilir. 

İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (b) bendine istinaden verilen Dahilde İşleme İzni kapsamında numunesi alınarak veya tutanak tanzim edilerek ithal edilen eşyanın ihracına, 

a) Eşyanın ithali sırasında bu Genelgenin 4. Maddesinin (b) bendine göre ilgili meslek odası tarafından ekspertiz raporu aranması halinde bu eşyanın çıkışında girişte sözü edilen işçiliği gördüğüne dair ilgili meslek odasından alınacak ekspertiz raporunun alınması,

b) Türkiye'de gördüğü işçilik karşılığı bozdurulan döviz miktarını gösterir belgenin ibrazı,

 Kaydıyla izin verilir

 6) İhracat: 2000/6 sayılı Tebliğ kapsamında gerçekleştirilecek ihracat işlemlerinde, ilgili gümrük giriş beyannamesinin tescil tarih ve sayısı ile tescil işlemini yapan gümrük idaresi, gümrük çıkış beyannamesi üzerine kaydedilerek, gümrük giriş beyannamesinin bir örneği gümrük çıkış beyannamesine eklenir.

 İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'e istinaden verilen Dahilde İşleme İzni kapsamında çıkış işlemini yapan gümrük idaresi, bu işleme ilişkin gümrük çıkış beyannamesinin bir örneğini giriş işlemini yapan gümrük idaresine gönderir.

 7) İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ kapsamında ithalat işlemlerini gerçekleştiren gümrük idaresi tarafından, Dahilde İşleme İzninin süresinin sona erdiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde, izin sahibine bildirimde bulunularak, ithal edilen eşyanın ihraç edildiğinin tevsik edilmesi istenir.

İzin sahibinin söz konusu bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde Dahilde İşleme İzni ile ithal edilen eşyanın süresi içinde yurt dışı edildiğini tevsik etmemesi halinde, ilgili gümrük idaresince izin kapsamında alınmış olan teminatların tahsili cihetine gidilir.

8) İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'in 4 üncü maddesinin (a) bendine istinaden verilen Dahilde İşleme İzni kapsamında yapılan ithalat işlemleri sırasında alınmış olan teminat, ithaline izin verilen eşyanın ayniyetine uygun olarak ihraç edilen mamulün bünyesinde kullanıldığının tespiti kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce iade edilir

 İhracat: 200016 sayıLı TebLiğ'in 4 üncü maddesinin (b) bendine istinaden verilen Dahilde İşleme izni kapsamında yapılan ithalat işlemleri sırasında alınmış olan teminat, numunesi alınarak veya tutanak tutularak ithal edilen eşyanın bu Genelge'nin 5 inci maddesi ile belirtilen esaslara uygun olarak ihraç edildiğinin tespiti kaydıyla, ilgili gümrük müdürlüğünce iade edilir.

 9) Dahilde İşleme izinlerine İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'in 6 ncı maddesine istinaden ek süre verilebilir.

 Ek süre taleplerinin karşılanması için,

 a) İhracat : 2000/6 sayılı Tebliğ'e istinaden geçici girişi yapılan ve taahhütnamede belirtilen kanuni sürenin bitiminden önce zorlayıcı sebep ve beklenmeyen hali belgeleyen (ilgili Kamu Kuruluşu, Cumhuriyet Savcılığı, Üniversite, Ticaret ve Sanayi Odasından alınacak) mücbir sebep belgesi ile birlikte mükellefince süre uzatım talebinde bulunulması,

 b) İlgili gümrük idaresince oluşturulacak üç kişilik muayene heyetince en geç 15 gün içinde eşyanın;

 i) Taahhütnamede belirtilen tahsis yerinde tahsis amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının,

 ii) İlk giriş ayniyetine uygun olup olmadığının,

iii) Ayrıca ihracat amacıyla geçici girişine izin verilen eşya için üretilen mamüllerden ihracat yapılıp yapılmadığının, yapılmış ise çıkış beyannamelerinin tarih ve sayısı ile miktarının belirtilmesi suretiyle,

 Tespiti yapılır.

 10) İhracat : 2000/6 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında geçici girişine izin verilen eşyanın, tahsis yerinde ve tahsis amacına uygun olarak kullanılmaması ile süresi içerisinde (Ek süre dahil) asli nitelikleri değişmeksizin (giriş ayniyetine uygun olarak) yurt dışı edilmemesi halinde, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 ve 207 nci maddelerine göre işlem tesis edilir.

 11) İhracat : 2000/6 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ'in 7 nci ve 9 uncu maddelerinde yer alan istatistiki bilgilerin üçer aylık dönemler itibariyle Müsteşarlığımız Gümrükler Genel Müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir.

 Bilgi ve gereğini rica ederim.

 Fethi Şahin HOROZ

Gümrükler Genel Müdürü

DAĞITIM:

Merkez ve Taşra Teşkilatına

 EK-l(1)

 

İhracat : 2000/6 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ Kapsamında Geçici Girişine İzin Verilecek Eşya İçin Alınacak Taahhütname Örneği

 

Taahhütname Tarih-Sayısı:

 

....../....../....... gün ve ................... sayılı gümrük beyannamesiyle İhracat : 2000/6 sayılı Dahilde İşleme İzni Hakkında Tebliğ hükümleri kapsamında geçici girişine izin verilen eşyayı, kanuni sürenin son günü olan ....... / ....../ ......... tarihine kadar aşağıda belirtilen tahsis yerinde, tahsis amacına uygun olarak kullanacağımı ve belirtilen bu süre sona ermeden asli nitelikleri değişmeksizin (giriş ayniyetine uygun olarak) yurtdışı edeceğimi, elimde olmayan zorlayıcı sebeplerden veya beklenmeyen hal nedeniyle belirtilen bu süre içinde yurtdışı edemediğim takdirde, kanuni süre sona ermeden önce, ilgili kuruluştan alınan mücbir sebep belgesi ile birlikte süre uzatım talebinde bulunacağımı, gümrük idaresinin yapacağı bildirimi tebellüğ ettiğim tarihten itibaren 15 gün içerisinde Dahilde İşleme İzni ile ithal ettiğim eşyanın süresi içinde yurt dışı edildiğini tevsik eden belgelerle birlikte ilgili gümrük idaresine müracaat edeceğimi, bunlara uymadığım takdirde hakkımda, 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 238 ve 207.maddeleri uyarınca işlem yapılmasını peşinen kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

 

 

Adı ve Soyadı

Damga Pulu, Tarih ve imza

 

 

İhracat 2000/6 sayılı Tebliğ Kapsamında İthaline İzin Verilen Eşyanın :

 

1) Tahsis Amacı  :  .........................................................................

2) Tahsis Amacına Uygun           : ........................................................

    Olarak Kullanılacağı Yer

 

============================================================================================================,,

2013/16 sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

T.C.

BAŞBAKANLIK

GÜMRÜK MÜSTEŞARLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.02.1.GÜM.0.06.00.37.1091-1599                                        08.10.2001

Konu   :

2013/16 sayılı Genelge ile YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR.

 

 

GENELGE

(2001/24)

 

            Müsteşarlığımıza intikal eden olaylardan, 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 24 üncü maddesinin[1] (ı) fıkrası gereğince, ihracatın Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılabilmesi için önceden ithalat yapma zorunluluğunun bulunmadığı; buna rağmen, uygulamada gümrük idarelerince, önceden ithalatı yapılmamış olan ihracatın Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamına alınmasına izin verilmediği; bu uygulamanın ihracatın gerektirdiği esnekliği ortadan kaldırarak firmaların teşvik avantajlarından yararlanmasına engel teşkil ettiği belirtilmektedir.

            Bilindiği gibi, Dahilde İşleme Tedbirlerinin uygulama usul ve esasları, 23.12.1999 tarihli 99/13819 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na dayanılarak Dış Ticaret Müsteşarlığınca 08.02.2000 tarihli 23958 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2000/4 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği ile belirlenmiştir.

            Anılan Tebliğ’in Eşdeğer Eşya Kullanımı başlıklı 6 ncı maddesinde, Dahilde İşleme İzin Belgesine sahip firmaların işlem görmüş ürünlerin üretimi için ithal eşyasının yerine eşdeğer eşya olarak serbest dolaşımdaki eşyayı kullanabileceği; şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, önceden ihracat sonradan ithalat yapabileceği gibi, ithal eşyası ile serbest dolaşımdaki eşyayı birlikte kullanabileceği; ithal eşyasının ithalinden önce eşdeğer eşyadan elde edilen işlem görmüş ürünlerin ihracı halinde, buna tekabul eden ithalatın Dahilde İşleme İzin Belgesinin süresi sonuna kadar yapılabileceği; işlem görmüş ürünlerin eşdeğer eşyadan elde edildiği durumlarda, gümrük işlemlerinde ithal eşyasının eşdeğer eşya, eşdeğer eşyanın ise ithal eşyası olarak değerlendirileceği hüküm altına alınmıştır.

            Aynı Tebliğ’in “Yurt İçi Alımlar” başlıklı 7 nci maddesi ise; “İşlem görmüş ürünlerin üretiminde gerekli olan hammadde, yarı mamul, mamul ile ambalaj ve işletme malzemeleri 5 inci madde hükmüne göre ithal edilebileceği gibi, bu konuda yapılan düzenlemeler çerçevesinde yurt içinden de temin edilebilir. Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında ihraç edilmek üzere yurt içinden temin edilen eşya, bu Rejim uygulaması bakımından (3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu hükümleri saklı kalmak kaydıyla) ithal eşyası gibi değerlendirilir.” hükmünü amirdir.

Ayrıca, 29.06.2001 tarihli 24447 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 83 Seri No.’lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Dahilde İşleme veya Geçici Kabul Rejimlerinde Tecil-Terkin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

            Diğer taraftan, 2000/4 sayılı Tebliğ’in 27 nci maddesinde[2] Telafi Edici Verginin ne şekilde tahsil edileceği açıklanmıştır.

            Bu itibarla, firmaların eşdeğer eşya kapsamında önceden ihracat sonradan ithalat yapmak istemeleri halinde, bu işlemin 23.12.1999 tarihli 99/13818 sayılı Karar ve 2000/4 sayılı Tebliğ’de yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirilmesi;

            2000/4 sayılı Tebliğ’in 7 nci maddesine göre tecil-terkin kapsamındaki ihracat taleplerinin de yukarıda bahsi geçen Karar ve Tebliğ ile 83 sayılı KDV Genel Tebliği hükümleri çerçevesinde sonuçlandırılması gerekmektedir.

 

                                                  H. Cahit SOYSAL

                                                                                   Gümrükler Genel Müdürü

DAĞITIM :

Merkez ve taşra teşkilatına


 

[1] Mer’i Tebliğ 2006/12

[2] Mer’i Tebliğin 33 üncü Maddesi

 

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc