Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlügü: Ithal edilerek (I) sayili listede yer alan ve yer almayan ürün imal edilmesi halinde TASARRUFLU YAZI (12.05.2013/11)

Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlügü: Ithal edilerek (I) sayili listede yer alan ve yer almayan ürün imal edilmesi halinde TASARRUFLU YAZI (12.05.2013/11)


Kaynak Maliye Bakanlığı Sayı 11
Yayım Tarihi 12/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 12/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

TASARRUFLU YAZI (12.05.2013/11)
 

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

...............VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

 

Sayı : 41931384-135[1-2013-1]-11

Konu : İthal edilerek (I) sayılı listede yer alan ve

yer almayan ürün imal edilmesi halinde

12/04/2013

 

ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı İlgide kayıtlı özelge talep formunuzun incelenmesinden; şirketiniz tarafından 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa (ÖTV) ekli (I) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numaralı malın (light

neutral) ithal edildiği ve bu malın kapasite raporunuzda yer alan müstahzar türü malların imalinde kullanıldığı belirtilerek, imal etmiş olduğunuz malların ÖTV'ye tabi olup olmadığı ve bu malların tesliminde ÖTV uygulanıp uygulanmayacağı hususunda Başkanlığımız görüşünün sorulduğu anlaşılmaktadır.

 

ÖTV Kanununun "Verginin Konusu" başlıklı 1 inci maddesinde; bu Kanuna ekli (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi ile ÖTV uygulanmadan önce müzayede yoluyla satışı bir defaya mahsus olmak üzere ÖTV'ye tâbi tutulmuştur.

 

Ayrıca söz konusu madde hükmünde, Kanuna ekli listelerde yer alan malların Türk Gümrük Tarife Cetvelinde (T.G.T.C.) tanımlanan eşyalar olduğu belirtilmiştir. Buna göre, herhangi bir malın ÖTV'ye tabi olup olmadığına karar verebilmek için o malın T.G.T.C.'de yer alan G.T.İ.P. numarasının bilinmesi gerekmektedir. G.T.İ.P. numarası tespiti ise Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca yapılmaktadır.

 

Öte yandan, ÖTV Kanununun 2/1-e maddesinde teslim tanımlanmış; 2/3-a maddesi hükmünce de vergiye tâbi malların, vergiye tâbi olan malların imali dışında her ne suretle olursa olsun kullanılması, sarfı, işletmeden çekilmesi veya işletme personeline ücret, prim, ikramiye, hediye, teberru gibi namlarla verilmesi teslim sayılmıştır.

 

Kanunun 3 üncü maddesinde ise mal teslimi veya ilk iktisap hallerinde malın teslimi veya ilk iktisap ile vergiyi doğuran olayın meydana geldiği hükmüne yer verilmiştir.

 

Bu bağlamda, şirketinizin yukarıda yer alan mevzuat hükümleri çerçevesinde 2710.19.99.00.22 G.T.İ.P. numaralı maldan imal ederek teslim edeceği mallara ilişkin G.T.İ.P. tespitlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığının ilgili birimine yaptırılarak söz konusu tespitler üzerine bu malların ÖTV'ye tabi olup olmadığına karar verilmesi gerekmektedir.

 

Dolayısıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca G.T.İ.P. numaraları belirlenecek söz konusu malların ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alması durumunda ÖTV'ye tabi olacağı ve teslimlerinde düzenlenecek faturalarda ÖTV tutarının ayrıca gösterileceği ve ilgili vergilendirme dönemlerinde vergilerinin beyan edilerek ödeneceği tabiidir.

 

Bilgi edinilmesini rica ederim.

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc