Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlügü: Dampinge karsi vergide üretici firma kodu'nun beyani GENELGE( 2013/4)

small_gümrük logo(24).bmp


Kaynak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Sayı 2013/4
Yayım Tarihi 21/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 21/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0
GENELGE (R.K.G.M.)(2013/4)
Dampinge karşı vergide üretici firma kodunun beyanı

 

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

 

Sayı : 73421605-449.01.06

Konu : Dampinge karşı vergide üretici

firma kodu'nun beyanı

 

GENELGE

(2013/4)

 

 

12.2.2002 tarih ve 24669 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2002/1 sayılı  tebliğ'in 1. maddesinde "Dampinge karşı vergi ile telafi edici vergilerin 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar’ın 5 inci maddesi uyarınca, menşe ülkedeki üreticiler esasında değişen miktar veya oranlarda belirlendiği hallerde; ithalatın belirli bir üretici firma için tespit edilen vergi miktar veya oranından istifade edilerek yapılabilmesini teminen, gümrük idarelerince ithal edilecek ürünün vergiye konu üretici tarafından üretildiğini tevsik eden “Üretici Belgesi” aranır. Söz konusu belgenin ibraz edilememesi halinde “diğerleri” kapsamında belirlenen vergi tatbik edilir"denilmektedir.

 

Tebliğlerle yürürlüğe konulan Dampinge karşı vergi eğer üretici firmaya uygulanıyorsa, Gümrük Beyannamesi'nin 2 nolu Gönderici/İhracatçı kutusunun karşısındaki vergi no kutucuğuna üretici firma için oluşturulan kod yazılmakta, bunun akabinde sistem o üretici firma için tespit edilen oranda Antidamping vergisini hesaplamakta ve beyanname ekinde

"üretici belgesi" aramaktadır.

 

Ancak eşyanın göndericisinin üretici firma olmadığı durumlarda Gümrük Beyannamesi'nin  nolu Gönderici/İhracatçı kutusuna satıcı firma bilgisi yerine üretici firma bilgileri yazılmakta olup, bu durum sağlıklı istatistiki veri elde edilememesi sonucunu doğurmaktadır.

 

Bu itibarla, gümrük işlemlerine ilişkin olarak sağlıklı veri alınmasını teminen, Detaylı Beyan modülünde, imalatçı firma vergi numarasının kalem ekranında beyan edilebilmesi için teknik düzenlemeler tamamlanmış olup, ithalat işlemlerinde dampinge karşı verginin üretici firmaya uygulandığı durumlarda gümrük beyannamesi doldurulurken aşağıdaki şekilde işlem yapılacaktır:

 

1-Gönderici bilgileri Beyannamenin 2 nolu kutusuna, Gümrük Yönetmeliğinin 14 nolu ekini oluşturan Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatının II- Beyanname Kutularına İlişkin Açıklamalar bölümünde belirtildiği şekilde yazılacaktır.

 

2-Kalem ekranındaki imalatçı vergi no kutusuna Bakanlığın internet sitesinde yer alan antidamping vergisi üretici firma kodlarından uygun olanı yazılacaktır.

 

3-Tarife modülünde antidamping vergisi hesaplanırken, imalatçı vergi no kutusuna yazılan üretici firma kodu dikkate alınacaktır.

 

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Ziya ALTUNYALDIZ

Bakan a.

Müsteşar