Ihracat Genel Müdürlügü: Ihraç edilen isleme görmüs ürünün geri getirilmesi hk.TASARRUFLU YAZI (16.05.2013/4004)

Ihracat Genel Müdürlügü: Ihraç edilen isleme görmüs ürünün geri getirilmesi hk.TASARRUFLU YAZI (16.05.2013/4004)


Kaynak Ekonomi Bakanlığı Sayı 2002
Yayım Tarihi 16/05/2013 Yürürlüğe Giriş Tarihi 16/05/2013
Özet Resmi Gazete Sayısı 0

 

TASARRUFLU YAZI (16.05.2013/4004)
İhraç edilen işleme görmüş ürünün geri getirilmesi hk.


 

T.C.

EKONOMİ BAKANLIĞI

İhracat Genel Müdürlüğü

 

 

 

Sayı:31429883-105.01

Konu:Dahilde İşleme Rejimi Hk.                                            16 Mayıs 2013

 

0000120004004

 

Bilindiği üzere , 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İhracat: 2006/12 sayılı “Dahilde İşleme Rejimi Tebliği”nin “İhraç edilen işleme görmüş ürünün geri getirilmesi “başlıklı 42 nci maddesinin ikinci fıkrası,

 

         “Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işlemem izni kapsamında ihraç edilen ancak, belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple geri getirilen ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihraç edilecek işlem görmüş hak ve menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince ithalatına müsaade edilir.”

 

Hükmünü amir bulunmaktadır.

 

         Bu çerçevede, aynı hüküm İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’e istinaden hazırlanan ve 29/01/2008 tarihli ve 120000800 sayılı yazımız ekinde tüm İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine gönderilen 2008/1 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge‘nin 52 nci maddesinin ikinci fikrasında da yer almaktadır.

 

         Bu kapsamda, İhracat 2006/12 sayılı Tebliğ’in 42nci maddesinin ikinci fıkrası ile 2008/1 sayılı Genelge’nin 52 nci maddesinin ikinci fıkrası çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde işlem izni çerçevesinde ihraç edilen ancak ,belge/izin süresi sona erdikten veya ihracat taahhüdü kapatıldıktan sonra herhangi bir sebeple  geri getirilen ve belge/izin sahibi firma tarafından işlem görmüş ürünün yeniden ihracı için düzenlenen yeni bir belge/izin kapsamında ithal edilen ancak belge süresi içerisinde Türkiye Gümrük Bölgesi dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin sonradan düzenlenen ikinci belgenin taahhüt hesabının kapatılmasında mezkur Tebliğ'in 45 inci maddesi çerçevesinde işlem tekemmül ettirilmesi gerekmektedir.

 

         Bu çerçevede, söz konusu eşyanın bünyesinde kullanılan girdinin ilk belge kapsamında ithal edilmesi nedeniyle, ikinci belgenin taahhüt hesabının ,ikinci belge kapsamında ihraç edilmeyen ürünün bünyesinde kullanılan ve ilk belgede ithal edilen girdinin vergisinin mezkur Tebliğ’in 45 inci maddesi çerçevesinde tahsil edilmesi suretiyle kapatılması gerekmektedir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

                                                                                             Tarık SÖNMEZ

                                                                                              Bakan a.

                                                                                              Genel Müdür

Copyright © Uğurlu Gümrükleme 2018.

  by: Design ilhanc